મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPO સબસ્ક્રિપ્શનની સ્થિતિ

Tanushree Jaiswal તનુશ્રી જૈસ્વાલ

છેલ્લું અપડેટ: 26 જૂન 2024 - 10:19 am

Listen icon

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ (NSE-SME IPO) - 993.64 વખત દિવસ-3 સબસ્ક્રિપ્શન

25 જૂન 2024 ના રોજ 6.58 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 20.52 લાખ શેરમાંથી (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય), મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સે 20,389.52 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 3 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 993.64X નું છે. મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPOના દિવસ-3 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

ક્વિબ્સ (173.03X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (1,344.22X) રિટેલ (1,309.77X)

 

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તે ક્રમમાં ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB ક્વોટા અને NII/HNI સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સ અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં કેસ હતો. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. સંસ્થાકીય બોલી પણ પ્રથમ અડધા દિવસે આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ અને IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 1,72,000 1,72,000 0.58
એન્કર ક્વોટા 1.00 8,76,000 8,76,000 2.98
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 173.03 5,84,000 10,10,52,000 343.58
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 1,344.22 4,40,000 59,14,56,000 2,010.95
રિટેલ રોકાણકારો 1,309.77 10,28,000 1,34,64,44,000 4,577.91
કુલ 993.64 20,52,000 2,03,89,52,000 6,932.44

ડેટા સ્ત્રોત: NSE

IPO 25 જૂન 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના પર અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, IPO ના દિવસ-3 ના અંત સુધીની સ્થિતિ અપડેટ કરવામાં આવે છે. IPO એ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ કર્યું છે અને ઉપરોક્ત ટેબલ IPO નું અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન દર્શાવે છે. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસ પર પ્રધાનતા ધરાવે છે. IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા સબસ્ક્રિપ્શનની સંખ્યાની ગણતરીના હેતુ માટે બાકાત રાખવામાં આવે છે.

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સના સ્ટૉકમાં દરેક શેર દીઠ ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ છે અને તે બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ છે. બુક બિલ્ડિંગ ઈશ્યુની કિંમત પ્રતિ શેર ₹32 થી ₹34 ની કિંમત બેન્ડમાં સેટ કરવામાં આવી છે. સબસ્ક્રિપ્શન માટે સમસ્યા 25 જૂન 2024 ના રોજ બંધ કરવામાં આવી છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઈએસઆઈએન (INE0PE401018) હેઠળ 27 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPO - દિવસ-2 સબસ્ક્રિપ્શન 197.39 વખત

24 જૂન 2024 ના રોજ 5.31 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 20.52 લાખ શેરમાંથી (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય), મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સે 4,050.52 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 2 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 197.39X નું છે. મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPOના દિવસ-2 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

ક્વિબ્સ (1.42X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (125.05X) રિટેલ (339.69X)

 

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તે ક્રમમાં ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો કરવામાં આવ્યા હતા. QIB ક્વોટા અને NII/HNI સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સ અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ ઈશ્યુમાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. સંસ્થાકીય બોલી પણ પ્રથમ અડધા દિવસે આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ અને IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 1,72,000 1,72,000 0.58
એન્કર ક્વોટા 1.00 8,76,000 8,76,000 2.98
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 1.42 5,84,000 8,28,000 2.82
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 125.05 4,40,000 5,50,24,000 187.08
રિટેલ રોકાણકારો 339.69 10,28,000 34,92,00,000 1,187.28
કુલ 197.39 20,52,000 40,50,52,000 1,377.18

ડેટા સ્ત્રોત: NSE

IPO જૂન 25, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, સ્થિતિ માત્ર IPO ના દિવસ-2 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસ પર પ્રધાનતા ધરાવે છે. IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા સબસ્ક્રિપ્શનની સંખ્યાની ગણતરીના હેતુ માટે બાકાત રાખવામાં આવે છે.

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સના સ્ટૉકમાં દરેક શેર દીઠ ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ છે અને તે બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ છે. બુક બિલ્ડિંગ ઈશ્યુની કિંમત પ્રતિ શેર ₹32 થી ₹34 ની કિંમત બેન્ડમાં સેટ કરવામાં આવી છે. આ ઈશ્યુ 25 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઈએસઆઈએન (INE0PE401018) હેઠળ 27 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPO (43.63 વખત દિવસ-1 સબસ્ક્રિપ્શન)

21 જૂન 2024 ના રોજ 5.17 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 20.52 લાખ શેરમાંથી (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય), મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સે 895.20 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 1 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 43.63X નું છે. મેડિકમેન ઓર્ગેનિક્સના IPOના દિવસ-1 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

ક્વિબ્સ (1.01X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (33.31X) રિટેલ (72.25X)

 

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તે ક્રમમાં ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો કરવામાં આવ્યા હતા. QIB ક્વોટા અને NII/HNI સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સ અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ ઈશ્યુમાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. સંસ્થાકીય બોલી પણ પ્રથમ અડધા દિવસે આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ અને IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 1,72,000 1,72,000 0.58
એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ 1.00 8,76,000 8,76,000 2.98
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 1.01 5,84,000 5,92,000 2.01
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 33.31 4,40,000 1,46,56,000 49.83
રિટેલ રોકાણકારો 72.25 10,28,000 7,42,72,000 252.52
કુલ 43.63 20,52,000 8,95,20,000 304.37

ડેટા સ્ત્રોત: NSE

IPO જૂન 25, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, સ્થિતિ માત્ર IPO ના દિવસ-1 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસ પર પ્રધાનતા ધરાવે છે. IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા સબસ્ક્રિપ્શનની સંખ્યાની ગણતરીના હેતુ માટે બાકાત રાખવામાં આવે છે.

મેડિકમેન ઓર્ગેનિક્સ IPO - સમગ્ર કેટેગરીમાં ફાળવણી શેર કરો

નીચે આપેલ ટેબલ QIB, રિટેલ રોકાણકારો અને HNI/NII રોકાણકારોને એકંદર શેર ફાળવણીનું વિવરણ કૅપ્ચર કરે છે. ઍન્કરની ફાળવણી ક્યુઆઇબી ક્વોટામાંથી કાર્વ કરવામાં આવી છે અને તે અનુસાર ક્યુઆઇબી ક્વોટા ઘટાડવામાં આવે છે. બજાર નિર્માતાની ફાળવણી એ ઇન્વેન્ટરી છે જેનો ઉપયોગ બજાર નિર્માતા દ્વારા લિસ્ટિંગ પછી કાઉન્ટરમાં લિક્વિડિટી પ્રદાન કરવા માટે કરવામાં આવશે, બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ્સને ઓછું રાખવા અને સ્ટૉકમાં ટ્રેડિંગના જોખમોને ઘટાડવા માટે. કંપનીએ ગિરિરાજ સ્ટૉક બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને માર્કેટ મેકર તરીકે નિમણૂક કરી છે અને તેમને 1,72,000 શેરની ઇન્વેન્ટરી બનાવવાની નિમણૂક કરી છે. બજાર નિર્માતા કાઉન્ટરને લિક્વિડ રાખવા અને વેચવા માટે આ ઇન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ આ ઇન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ કરશે અને લિસ્ટિંગ પછીના સ્ટૉક પરના આધારે જોખમને ઘટાડશે.

રોકાણકારોની શ્રેણી IPO માં ફાળવેલ શેર
માર્કેટ મેકર શેર 1,72,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 5.55%)
એન્કર ભાગની ફાળવણી 8,76,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 28.26%)
ઑફર કરેલા QIB શેર 5,84,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 18.84%)
NII (એચએનઆઈ) શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 4,40,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 14.19%)
રિટેલ શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 10,28,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 33.16%)
ઑફર કરવામાં આવતા કુલ શેર 31,00,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 100.00%)

ડેટા સ્ત્રોત: કંપની આરએચપી

માર્કેટ મેકર ક્વોટાની નેટ ઈશ્યુની સાઇઝ, ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો, રિટેલ રોકાણકારો અને એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો વચ્ચે વિભાજિત કરવામાં આવી છે. જૂન 20, 2024 ના રોજ, કંપનીએ એન્કર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર ₹34 કિંમત પર 8,76,000 શેરની એન્કર ફાળવણી કરી હતી. આમાં પ્રતિ શેર ₹10 નું સમાન મૂલ્ય અને પ્રતિ શેર ₹24 નું પ્રીમિયમ શામેલ છે. એન્કર ફાળવણીની કુલ સાઇઝ ₹2.98 કરોડ હતી.

એન્કરની ફાળવણી દરેક શેર દીઠ ₹34 ની કિંમતના અંતે 2 એન્કર રોકાણકારોમાં કરવામાં આવી હતી. આ 2 મુખ્ય એન્કર રોકાણકારોમાં રાજસ્થાન ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (50.68%) અને એસબી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ - I (49.32%) શામેલ છે. જૂન 20, 2024 ના રોજ પ્રી-IPO એન્કર બિડિંગમાં કોઈ અન્ય એન્કર રોકાણકારોએ શેર ફાળવ્યા નહોતા.

₹2.98 કરોડની કુલ એન્કર ફાળવણીમાંથી, કુલ 50% ફાળવણી માટે જુલાઈ 26, 2024 સુધીનું 1-મહિનાનું લૉક-ઇન હશે અને બૅલેન્સ 50% સપ્ટેમ્બર 24, 2024 સુધીનું 3-મહિનાનું લૉક-ઇન હશે. ક્યુઆઇબી ભાગમાંથી એન્કર ભાગ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે આઇપીઓમાં ઉપલબ્ધ ક્યુઆઇબી ક્વોટા 47.10% થી 18.84% સુધી ઘટાડવામાં આવ્યો હતો. IPO બંધ થયા પછી ત્રીજા કાર્યકારી દિવસે સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ કરશે.

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPO વિશે

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સના સ્ટૉકમાં દરેક શેર દીઠ ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ છે અને તે બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ છે. બુક બિલ્ડિંગ ઈશ્યુની કિંમત પ્રતિ શેર ₹32 થી ₹34 ની કિંમત બેન્ડમાં સેટ કરવામાં આવી છે. એક બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ હોવાથી, અંતિમ કિંમત આ બેન્ડમાં શોધવામાં આવશે. મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સના IPOમાં માત્ર એક નવા જારી કરવાના ઘટક છે અને વેચાણ માટે કોઈ ઑફર (OFS) ભાગ નથી. જ્યારે નવી ઈશ્યુનો ભાગ ઈપીએસ ડાઈલ્યુટિવ અને ઇક્વિટી ડાઈલ્યુટિવ છે, ત્યારે ઓએફએસ માત્ર માલિકીનું ટ્રાન્સફર છે અને તેથી ઈપીએસ અથવા ઇક્વિટી ડાઈલ્યુટિવ નથી. IPOના નવા ઇશ્યૂ ભાગના ભાગ રૂપે, મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ કુલ 31,00,000 શેર (31.00 લાખ શેર) જારી કરશે, જે પ્રતિ શેર ₹34 ની ઉપર બેન્ડ IPO કિંમત પર ₹10.54 કરોડના નવા ફંડ એકત્રિત કરવા માટે એકત્રિત કરશે. કારણ કે કોઈ OFS નથી, નવી ઇશ્યૂની સાઇઝ એકંદર સમસ્યા તરીકે પણ બમણી થઈ જશે. તેથી, એકંદર IPO સાઇઝમાં 31,00,000 શેર (31.00 લાખ શેર) જારી કરવામાં આવશે જે પ્રતિ શેર ₹34 ની અપર બેન્ડ IPO કિંમત પર ₹10.54 કરોડના એકંદર IPO સાઇઝ સાથે એકંદર રહેશે.

વધુ વાંચો મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPO વિશે

દરેક SME IPO ની જેમ, આ સમસ્યામાં માર્કેટ મેકિંગનો ભાગ પણ છે. કંપનીએ માર્કેટ ઇન્વેન્ટરી માટે ક્વોટા તરીકે કુલ 1,72,000 શેર અલગ રાખ્યા છે. માર્કેટ મેકર ગિરીરાજ સ્ટૉક બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હશે. કાઉન્ટર પર લિક્વિડિટી અને ઓછા આધારે ખર્ચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે માર્કેટ મેકર બે-રીતે ક્વોટ્સ પ્રદાન કરે છે. કંપનીને બાલ કિશન ગુપ્તા દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી છે. હાલમાં કંપનીમાં હોલ્ડિંગ પ્રમોટર 81.21% છે. જો કે, શેરના નવા ઇશ્યૂ પછી, પ્રમોટર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ શેરને 59.69% પર ડાઇલ્યુટ કરવામાં આવશે. કંપની દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ઉત્પાદનોની નોંધણી, ઉત્પાદન ક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે પ્લાન્ટ અપડેટ અને કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોના ભંડોળના ભાગ માટે નવા જારી કરવામાં આવશે. જિર કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઈશ્યુના લીડ મેનેજર હશે, અને કેફિન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ ઈશ્યુના રજિસ્ટ્રાર હશે. ઈશ્યુ માટે માર્કેટ મેકર ગિરિરાજ સ્ટૉક બ્રોકિંગ લિમિટેડ છે. મેડિકમેન ઓર્ગેનિક્સના IPO ને NSE ના SME IPO સેગમેન્ટ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

મેડિકમેન ઑર્ગેનિક્સ IPO પ્રક્રિયામાં આગામી પગલાં

આ સમસ્યા 21 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખોલવામાં આવી છે અને 25 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે (બંને દિવસો સહિત). ફાળવણીના આધારે 26 જૂન 2024 ના રોજ અંતિમ કરવામાં આવશે અને રિફંડ 27 જૂન 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ડીમેટ ક્રેડિટ 27 જૂન 2024 ના રોજ પણ થવાની અપેક્ષા છે અને સ્ટૉક NSE SME IPO સેગમેન્ટ પર 28 જૂન 2024 ના રોજ સૂચિબદ્ધ થશે. ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઇએસઆઇએન (INE0PE401018) હેઠળ 27 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

તમે આ લેખને કેવી રીતે રેટિંગ આપો છો?

બાકી અક્ષરો (1500)

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ
+91
''
OTP ફરીથી મોકલો
''
''
કૃપા કરીને ઓટીપી દાખલ કરો
''
આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
મોબાઇલ નંબર કોનો છે

ભારતીય બજાર સંબંધિત લેખ

5paisa નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો
ટ્રેડિંગ એપ?