સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ

Tanushree Jaiswal તનુશ્રી જૈસ્વાલ

છેલ્લું અપડેટ: 26 જૂન 2024 - 10:06 am

Listen icon

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ IPO - દિવસ-3 સબસ્ક્રિપ્શન 96.98 વખત

25 જૂન 2024 ના રોજ 6.55 pm સુધી, IPO માં ઑફર પર 102.42 લાખ શેરમાંથી (એન્કર ભાગ સિવાય), સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલમાં 9,932.30 લાખ શેરની બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ મેક્રો સ્તરે 96.98X ના એકંદર સબસ્ક્રિપ્શનનો છે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ IPOના IPOના દિવસ-3 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

કર્મચારીઓ (એન.એ.) ક્વિબ્સ (222.10X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (119.52X) રિટેલ (19.21X)

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો અને પછી તે ક્રમમાં રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB બિડ્સ અને NII બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરે છે, અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં કેસ હતો. QIB અને NII બંને છેલ્લા દિવસે મોમેન્ટમ પિક-અપ કરે છે, કારણ કે જ્યારે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને બલ્ક QIB બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયો એન્કર ભાગને બાકાત રાખે છે.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ 1.00 43,66,051 43,66,051 161.11
કર્મચારી ક્વોટા 1.00 0 0 0.00
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 222.10 28,25,777 62,75,98,200 23,158.37
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 119.52 22,24,719 26,58,90,200 9,811.35
રિટેલ રોકાણકારો 19.21 51,91,011 9,97,41,760 3,680.47
કુલ 96.98 1,02,41,507 99,32,30,160 36,650.19

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO 25 જૂન 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના પર અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, IPOએ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ કર્યું છે અને ઉપરોક્ત ટેબલ IPOના અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન નંબરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના IPOમાં 1,45,53,508 શેરની સમસ્યા અને વેચાણ શામેલ છે, જે પ્રતિ શેર ₹369 ની ઉપરી બેન્ડમાં કુલ ₹537.02 કરોડના ઇશ્યૂ સાઇઝ સાથે એકંદર થાય છે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના IPO ને IPO મેઇનબોર્ડ પર NSE અને BSE પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે. સબસ્ક્રિપ્શન માટે સમસ્યા 25 જૂન 2024 ના રોજ બંધ કરવામાં આવી છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઈએસઆઈએન (INE01A001028) હેઠળ 27 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ IPO (5.22 વખત દિવસ-2 સબસ્ક્રિપ્શન)

24 જૂન 2024 ના રોજ 5.25 pm સુધી, IPO (એન્કર ભાગ સિવાય) માં ઑફર પર 102.42 લાખ શેરમાંથી, સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલમાં 535.04 લાખ શેરની બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ મેક્રો સ્તરે 5.22X ના એકંદર સબસ્ક્રિપ્શનનો છે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ IPOના દિવસ-2 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

કર્મચારીઓ (એન.એ.) ક્વિબ્સ (0.74X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (8.86X) રિટેલ (6.11X)

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે ઑર્ડરમાં રિટેલ રોકાણકારો અને ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB બિડ્સ અને NII બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરે છે, અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં તે કેસ હશે. QIB અને NII બંને બિડ્સ છેલ્લા દિવસે ગતિ પસંદ કરે છે, કારણ કે જ્યારે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને બલ્ક QIB બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. એકંદરે સબસ્ક્રિપ્શનમાં એન્કર ભાગ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ 1.00 43,66,051 43,66,051 161.11
કર્મચારી ક્વોટા 1.00 0 0 0.00
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 0.74 28,25,777 20,80,480 76.77
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 8.86 22,24,719 1,97,00,600 726.95
રિટેલ રોકાણકારો 6.11 51,91,011 3,17,22,880 1,170.57
કુલ 5.22 1,02,41,507 5,35,03,960 1,974.30

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO જૂન 25, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજે સુધી, તે માત્ર IPOના દિવસ-1 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે.

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના IPOમાં 1,45,53,508 શેરના ઈશ્યુ અને વેચાણનો સમાવેશ થાય છે જે પ્રતિ શેર ₹369 ની ઉપરની બેન્ડમાં કુલ ₹537.02 કરોડના ઈશ્યુના કદને એકત્રિત કરે છે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના IPO ને IPO મેઇનબોર્ડ પર NSE અને BSE પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે. આ ઈશ્યુ 25 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઈએસઆઈએન (INE01A001028) હેઠળ 27 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

 

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ (1.44 વખત દિવસ-1 સબસ્ક્રિપ્શન)

21 જૂન 2024 ના રોજ 5.15 pm સુધી, IPO (એન્કર ભાગ સિવાય) માં ઑફર પર 102.42 લાખ શેરમાંથી, સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલમાં 146.974 લાખ શેરની બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ મેક્રો સ્તરે 1.44X ના એકંદર સબસ્ક્રિપ્શનનો છે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ IPOના પ્રથમ દિવસની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

કર્મચારીઓ (એન.એ.) ક્વિબ્સ (0.30X) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (2.01X) રિટેલ (1.81X)

 

સબસ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે ઑર્ડરમાં રિટેલ રોકાણકારો અને ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. QIB બિડ્સ અને NII બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરે છે, અને QIB બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં તે કેસ હશે. QIB અને NII બંને બિડ્સ છેલ્લા દિવસે ગતિ પસંદ કરે છે, કારણ કે જ્યારે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને બલ્ક QIB બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. એકંદરે સબસ્ક્રિપ્શનમાં એન્કર ભાગ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ 1.00 43,66,051 43,66,051 161.11
કર્મચારી ક્વોટા 1.00 0 0 0.00
ક્યૂઆઈબી રોકાણકારો 0.30 28,25,777 8,40,840 31.03
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 2.01 22,24,719 44,79,880 165.31
રિટેલ રોકાણકારો 1.81 51,91,011 93,76,680 346.00
કુલ 1.44 1,02,41,507 1,46,97,400 542.33

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO જૂન 25, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજે સુધી, તે માત્ર IPOના દિવસ-1 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે.

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ - સમગ્ર કેટેગરીમાં એલોકેશન શેર કરો

સમગ્ર એન્કર ફાળવણી પ્રતિ શેર ₹369 ના ભાવ બેન્ડના ઉપરના તરફ કરવામાં આવી હતી. આમાં પ્રતિ શેર ₹2 નું ફેસ વેલ્યૂ વત્તા પ્રતિ શેર ₹367 નું શેર પ્રીમિયમ શામેલ છે, જે એન્કર ફાળવણીની કિંમત પ્રતિ શેર ₹369 સુધી લઈ જાય છે. ચાલો સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ લિમિટેડ IPO ની આગળ એન્કર એલોટમેન્ટ ભાગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ, જેમાં એન્કર બિડિંગ ઓપનિંગ જોયું અને 20 જૂન 2024 ના રોજ બંધ પણ થયું. એન્કરની ફાળવણી પછી, એકંદર ફાળવણી કેવી રીતે જોઈ છે તે અહીં જણાવેલ છે.

રોકાણકારોની શ્રેણી IPO હેઠળ શેરની ફાળવણી
કર્મચારીઓ માટે આરક્ષણ RHP મુજબ કોઈ કર્મચારી ક્વોટા નથી
એન્કર ફાળવણી 43,66,051 શેર (કુલ IPO ઑફર સાઇઝના 29.89%)
ઑફર કરેલા QIB શેર 28,25,777 શેર (કુલ IPO ઑફર સાઇઝના 19.34%)
NII (એચએનઆઈ) શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 22,24,719 શેર (કુલ IPO ઑફર સાઇઝના 15.23%)
રિટેલ શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 51,91,011 શેર (કુલ IPO ઑફર સાઇઝના 35.54%)
ઑફર કરવામાં આવતા કુલ શેર 1,46,07,558 શેર (કુલ IPO ઑફર સાઇઝના 100.00%)

ડેટા સ્ત્રોત: કંપની આરએચપી

અહીં નોંધ કરવી આવશ્યક છે કે 20 જૂન 2024 ના રોજ એન્કર રોકાણકારોને ફાળવવામાં આવેલા 43,66,051 શેરોને વાસ્તવમાં મૂળ QIB ક્વોટામાંથી ઘટાડવામાં આવ્યા હતા; અને માત્ર બાકીની રકમ જ IPOમાં QIB માટે ઉપલબ્ધ હશે. તે ફેરફાર ઉપરના ટેબલમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે, QIB IPO ભાગ એન્કર ફાળવણીની મર્યાદા સુધી ઘટાડવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, એન્કરની ફાળવણી પછી ક્યુઆઇબી ક્વોટા એન્કરની ફાળવણી પહેલાં 49.23% થી ઘટીને 19.34% થયો છે. ક્યુઆઇબીને એકંદર ફાળવણીમાં એન્કર ભાગનો સમાવેશ થાય છે, તેથી જાહેર મુદ્દાના હેતુ માટે ક્યુઆઇબી ક્વોટામાંથી ફાળવવામાં આવેલા એન્કર શેરોની કપાત કરવામાં આવી છે.

કુલ એન્કર ફાળવણી ₹161.61 કરોડની કિંમતની હતી અને તે 16 એન્કર રોકાણકારોમાં ફેલાયેલ હતું. તમામ એન્કર રોકાણકારોને એન્કર ક્વોટાની ન્યૂનતમ 3% કરતાં વધુ ફાળવણી મળી છે. એન્કર બિડિંગ ખોલવામાં આવી અને તે જ દિવસે પણ બંધ થયું; જૂન 20, 2024. કુલ એન્કર ફાળવણીમાંથી, એન્કર ફાળવેલા શેરના અડધા ભાગને જુલાઈ 26, 2024 સુધી 30 દિવસના સમયગાળા માટે લૉક કરવામાં આવશે; જ્યારે બૅલેન્સ 50% સપ્ટેમ્બર 24, 2024 સુધી 3 મહિનાના સમયગાળા માટે લૉક ઇન કરવામાં આવશે.

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સના IPO વિશે

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલનું IPO એ શેર અને ઑફર ફોર સેલ (OFS) કમ્પોનન્ટના નવા ઇશ્યૂનું કૉમ્બિનેશન હશે. નવી સમસ્યા કંપનીમાં નવી ભંડોળ લાવે છે, પરંતુ ઇપીએસ અને ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ પણ છે. OFS માત્ર માલિકીનું ટ્રાન્સફર છે; અને તેથી EPS અથવા ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ નથી. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના IPO નો નવો ભાગ 54,20,054 શેર (આશરે 54.20 લાખ શેર) ની સમસ્યાનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રતિ શેર ₹369 ની ઉપરની કિંમત બેન્ડમાં ₹200.00 કરોડના નવા ઇશ્યૂ સાઇઝમાં રૂપાંતરિત થશે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના IPO ના વેચાણ (OFS) ભાગમાં 91,33,454 શેરના વેચાણ/ઑફર (આશરે 91.33 લાખ શેર) શામેલ છે, જે પ્રતિ શેર ₹369 ની ઉપરની કિંમત બેન્ડમાં ₹337.02 કરોડના OFS સાઇઝમાં અનુવાદ કરશે. 

ઓએફએસમાં 91.33 લાખ શેર પ્રમોટર શેરધારકો અને રોકાણકાર શેરધારકોના મિશ્રણ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે. વેચાણ પ્રમોટર શેરધારકોમાં શામેલ છે; સુનિલ સુરેશ (11.82 લાખ શેર) અને શુભા સુનિલ (11.82 લાખ શેર). વેચાણ રોકાણકારોના શેરધારકોમાં શામેલ છે; ઓમાન ઇન્ડિયા સંયુક્ત રોકાણ ભંડોળ (55.44 લાખ શેર), કિરણ વુપ્પલપતિ (10 લાખ શેર), અને શ્રીદેવી વુપ્પલપતિ (2.25 લાખ શેર). તેથી, સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલના કુલ IPOમાં એક નવી સમસ્યા અને 1,45,53,508 શેર (આશરે 145.54 લાખ શેર) નો સમાવેશ થશે જે પ્રતિ શેર ₹369 ની ઉપરી બેન્ડમાં કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝ ₹537.02 કરોડનું એકંદર છે. જો કે, એવું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે શેરોની અંતિમ ગતિ મૂળ ઘોષણામાંથી નજીવી રીતે બદલાઈ શકે છે. તે એન્કર ફાળવણી માટે શેર ફાળવણી વિવરણમાં દેખાય છે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સના IPO ને IPO મેઇનબોર્ડ પર NSE અને BSE પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

એન્કર સ્ટોર્સ સિવાય, આગલા અને સ્ટેનલી બુટિક સ્ટોર્સ ખોલવા માટે ફ્રેશ ફંડ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ભંડોળનો ભાગ બેંગલુરુમાં તેના કેન્દ્ર માટે કેપેક્સ તરફ પણ જશે. કંપનીના પ્રમોટર્સ સુનીલ સુરેશ અને શુભા સુનિલ છે. હાલમાં પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 67.36% હિસ્સો ધરાવે છે, જેને IPO પછી 56.81% કરવામાં આવશે. આઇપીઓનું નેતૃત્વ એક્સિસ કેપિટલ, આઇસીઆઇસીઆઇ સિક્યોરિટીઝ, જેએમ ફાઇનાન્શિયલ અને એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ દ્વારા કરવામાં આવશે; જ્યારે કેફિન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આઇપીઓ રજિસ્ટ્રાર હશે.

સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સમાં આગામી પગલાં

આ સમસ્યા 21 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલે છે અને 25 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે (બંને દિવસો સહિત). ફાળવણીના આધારે 26 જૂન 2024 ના રોજ અંતિમ કરવામાં આવશે અને રિફંડ 27 જૂનના રોજ શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ડીમેટ ક્રેડિટ 27 જૂન 2024 ના રોજ પણ થવાની અપેક્ષા છે અને સ્ટૉક NSE અને BSE પર 28 જૂન 2024 ના રોજ સૂચિબદ્ધ થશે. સ્ટેનલી લાઇફસ્ટાઇલ્સ ખાનગી ક્ષેત્રની લાઇફસ્ટાઇલ ફર્નિચર રિટેલિંગ બિઝનેસની ભૂખને ટેસ્ટ કરશે. ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઇએસઆઇએન (INE01A001028) હેઠળ 27 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

તમે આ લેખને કેવી રીતે રેટિંગ આપો છો?

બાકી અક્ષરો (1500)

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ/ટ્રેડિંગ માર્કેટના જોખમને આધિન છે, ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ ભવિષ્યની પરફોર્મન્સની ગેરંટી નથી. ઇક્વિટ્સ અને ડેરિવેટિવ્સ સહિત સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ્સમાં ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં નુકસાનનું જોખમ નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે.

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ
+91
''
OTP ફરીથી મોકલો
''
''
કૃપા કરીને ઓટીપી દાખલ કરો
''
આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
મોબાઇલ નંબર કોનો છે

ભારતીય બજાર સંબંધિત લેખ

5paisa નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો
ટ્રેડિંગ એપ?