યુનાઇટેડ કોટફેબ IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ

Tanushree Jaiswal તનુશ્રી જૈસ્વાલ

છેલ્લું અપડેટ: 20 જૂન 2024 - 11:42 am

Listen icon

યુનાઇટેડ કોટફેબ (BSE-SME IPO) - 107.22 વખત દિવસ-4 સબસ્ક્રિપ્શન

19 જૂન 2024 ના રોજ 7.00 pm સુધી, BSE SME IPO (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય) માં ઑફર પરના 49.24 લાખ શેરોમાંથી, યુનાઇટેડ કોટફેબએ 5,279.30 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 4 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 107.22X નું છે. યુનાઇટેડ કોટફેબ IPOના દિવસ-4 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

QIB (લાગુ નથી) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (137.21X) રિટેલ (77.22X)

એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમસ્યામાં કોઈ સમર્પિત QIB ફાળવણી નથી, અને આ બોલી જો કોઈ હોય તો, ફક્ત બિન-સંસ્થાકીય HNI/NII ભાગ હેઠળ જ જોડવામાં આવે છે. NII/HNI બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ (જો કોઈ હોય તો) અને BSE SME IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 2,60,000 2,60,000 1.82
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 137.21 24,62,000 33,78,16,000 2,364.71
રિટેલ રોકાણકારો 77.22 24,62,000 19,01,14,000 1,330.80
કુલ 107.22 49,24,000 52,79,30,000 3,695.51

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO જૂન 19, 2024 સુધી ખોલવામાં આવ્યો હતો, અને તેણે જૂન 19, 2024 ના રોજ ટ્રેડિંગના નજીકના સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ કર્યું છે. આજ સુધી, આ સ્થિતિ IPO ના દિવસ-4 ના અંત સુધી સંપૂર્ણપણે અપડેટ કરવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ કોટફેબનું IPO 4 દિવસ માટે ખુલ્લું હતું. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસો પર પ્રધાનતા ધરાવે છે; અને તે અહીં પણ કેસ હતો. IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા (જો કોઈ હોય તો) સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલા સમયની ગણતરીના હેતુ માટે બાકાત રાખવામાં આવે છે. સબસ્ક્રિપ્શન માટે સમસ્યા 19 જૂન 2024 ના રોજ બંધ કરવામાં આવી છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઇએસઆઇએન (INE0S0I01011) હેઠળ 21 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

યુનાઇટેડ કોટફેબ IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ દિવસ-3

18 જૂન 2024 ના રોજ 5.30 pm સુધી, BSE SME IPO (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય) માં ઑફર પરના 49.24 લાખ શેરોમાંથી, યુનાઇટેડ કોટફેબએ 1,167.56 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 3 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 23.71X નું છે. યુનાઇટેડ કોટફેબ IPOના દિવસ-3 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

QIB (લાગુ નથી) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (15.38X) રિટેલ (32.04X)

એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમસ્યામાં કોઈ સમર્પિત QIB ફાળવણી નથી, અને આ બોલી જો કોઈ હોય તો, ફક્ત બિન-સંસ્થાકીય HNI/NII ભાગ હેઠળ જ જોડવામાં આવે છે. NII/HNI બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ (જો કોઈ હોય તો) અને BSE SME IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.
રોકાણકાર 

શ્રેણી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 2,60,000 2,60,000 1.82
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 15.38 24,62,000 3,78,70,000 265.09
રિટેલ રોકાણકારો 32.04 24,62,000 7,88,86,000 552.20
કુલ 23.71 49,24,000 11,67,56,000 817.29

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO જૂન 19, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, સ્થિતિ માત્ર IPO ના દિવસ-3 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ કોટફેબનું IPO 4 દિવસ માટે ખુલ્લું છે. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસ પર પ્રધાનતા ધરાવે છે. IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા (જો કોઈ હોય તો) સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલા સમયની ગણતરીના હેતુ માટે બાકાત રાખવામાં આવે છે. આ ઈશ્યુ 19 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઈએસઆઈએન (INE0S0I01011) હેઠળ 21 જૂન 2024 ની નજીક થશે.
 

યુનાઇટેડ કોટફેબ IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ દિવસ-2

14 જૂન 2024 ના રોજ 5.10 pm સુધી, BSE SME IPO (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય) માં ઑફર પરના 49.24 લાખ શેરોમાંથી, યુનાઇટેડ કોટફેબએ 430.04 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 2 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 8.73X નું છે. યુનાઇટેડ કોટફેબ IPOના દિવસ-2 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

QIB (લાગુ નથી) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (4.56X) રિટેલ (12.91X)

એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમસ્યામાં કોઈ સમર્પિત QIB ફાળવણી નથી, અને આ બોલી જો કોઈ હોય તો, ફક્ત બિન-સંસ્થાકીય HNI/NII ભાગ હેઠળ જ જોડવામાં આવે છે. NII/HNI બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ (જો કોઈ હોય તો) અને BSE SME IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 2,60,000 2,60,000 1.82
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 4.56 24,62,000 1,12,20,000 78.54
રિટેલ રોકાણકારો 12.91 24,62,000 3,17,84,000 222.49
કુલ 8.73 49,24,000 4,30,04,000 301.03

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO જૂન 19, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, સ્થિતિ માત્ર IPO ના દિવસ-2 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસ પર પ્રધાનતા ધરાવે છે. IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા (જો કોઈ હોય તો) સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલા સમયની ગણતરીના હેતુ માટે બાકાત રાખવામાં આવે છે. આ ઈશ્યુ 19 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે અને ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઈએસઆઈએન (INE0S0I01011) હેઠળ 21 જૂન 2024 ની નજીક થશે.

 

યુનાઇટેડ કૉટફેબ - IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ દિવસ-1

13 જૂન 2024 ના રોજ 5.30 pm સુધી, BSE SME IPO (માર્કેટ મેકર ભાગ અને કરવામાં આવેલ એન્કરની ફાળવણી સિવાય) માં ઑફર પરના 49.24 લાખ શેરોમાંથી, યુનાઇટેડ કોટફેબએ 145.40 લાખ શેર માટે બિડ જોઈ હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO ના 1 દિવસના સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન મેક્રો સ્તરે 2.95X નું છે. યુનાઇટેડ કોટફેબ IPOના દિવસ-1 ની નજીક સબસ્ક્રિપ્શનનું ગ્રેન્યુલર બ્રેક-અપ નીચે મુજબ હતું:

QIB (લાગુ નથી) એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ (1.32X) રિટેલ (4.59X)

એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શનનું નેતૃત્વ રિટેલ રોકાણકારો કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમસ્યામાં કોઈ સમર્પિત QIB ફાળવણી નથી. NII/HNI બિડ્સ સામાન્ય રીતે છેલ્લા દિવસે મોટાભાગની ગતિ એકત્રિત કરશે, અને HNI/NII બિડ્સના કિસ્સામાં પણ આ સમસ્યામાં કેસ હશે. NII છેલ્લા દિવસે જથ્થાબંધ HNI ભંડોળ બિડ્સ, કોર્પોરેટ બિડ્સ અને મોટા HNI બિડ્સ આવે છે. અહીં કેટેગરી મુજબના સબસ્ક્રિપ્શનની વિગતો છે. સમગ્ર સબસ્ક્રિપ્શન રેશિયોની ગણતરીમાં એન્કર ભાગ (જો કોઈ હોય તો) અને BSE SME IPOમાં માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ શામેલ નથી.

રોકાણકારની કેટેગરી સબ્સ્ક્રિપ્શન (સમય) ઑફર કરેલા શેર આ માટે શેરની બિડ કુલ રકમ (₹ કરોડમાં)
માર્કેટ મેકર 1.00 2,60,000 2,60,000 1.82
એચએનઆઈએસ/એનઆઈઆઈએસ 1.32 24,62,000 32,48,000 22.74
રિટેલ રોકાણકારો 4.59 24,62,000 1,12,92,000 79.04
કુલ 2.95 49,24,000 1,45,40,000 101.78

ડેટા સ્ત્રોત: BSE

IPO જૂન 19, 2024 સુધી ખુલ્લું છે, જેના સમયે અમે IPO ની અંતિમ સબસ્ક્રિપ્શન સ્થિતિ જાણીશું. આજ સુધી, સ્થિતિ માત્ર IPO ના દિવસ-1 ના અંત સુધી અપડેટ કરવામાં આવે છે. ક્યુઆઇબી અને એચએનઆઇ/એનઆઇઆઇ શ્રેણીઓમાં માત્ર આઇપીઓના અંતિમ અને અંતિમ દિવસ પર આવતી શ્રેષ્ઠ ગતિ જોવા મળે છે, જ્યારે રિટેલ રોકાણકારો આઇપીઓના પ્રથમ બે દિવસ પર પ્રધાનતા ધરાવે છે. IPO સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવેલા સમયની ગણતરીના હેતુ માર્કેટ મેકર પોર્શન અને એન્કર ક્વોટા (જો કોઈ હોય તો) બાકાત રાખવામાં આવે છે; IPO સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટોરીનું વાસ્તવિક ચિત્ર મેળવવા માટે.

સમગ્ર કેટેગરીમાં યુનાઇટેડ કોટફેબ IPO શેર એલોકેશન

નીચે આપેલ ટેબલ રિટેલ રોકાણકારોને અને એચએનઆઈ/એનઆઈઆઈ રોકાણકારોને એકંદર શેર ફાળવણીનું વિવરણ કૅપ્ચર કરે છે. એન્કરની ફાળવણી ક્યુઆઇબી ક્વોટામાંથી (જો કોઈ હોય તો) કાર્વ કરવામાં આવે છે અને તે અનુસાર ક્યુઆઇબી ક્વોટા ઘટાડવામાં આવે છે. બજાર નિર્માતાની ફાળવણી એ ઇન્વેન્ટરી છે જેનો ઉપયોગ બજાર નિર્માતા દ્વારા લિસ્ટિંગ પછી કાઉન્ટરમાં લિક્વિડિટી પ્રદાન કરવા માટે કરવામાં આવશે, બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ્સને ઓછું રાખવા અને સ્ટૉકમાં ટ્રેડિંગના જોખમોને ઘટાડવા માટે. કંપનીએ માર્કેટ મેકર તરીકે X સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને સ્પ્રેડ કર્યું છે અને તેમને 2,60,000 શેરની ઇન્વેન્ટરી બનાવવાની નિમણૂક કરી છે. બજાર નિર્માતા કાઉન્ટરને લિક્વિડ રાખવા અને વેચવા માટે આ ઇન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ આ ઇન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ કરશે અને લિસ્ટિંગ પછીના સ્ટૉક પરના આધારે જોખમને ઘટાડશે.

રોકાણકારની કેટેગરી IPO માં ફાળવેલ શેર
માર્કેટ મેકર શેર 2,60,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 5.02%)
ઑફર કરેલા QIB શેર IPO માં કોઈ QIB ફાળવણી નથી
NII (એચએનઆઈ) શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 24,62,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 47.49%)
રિટેલ શેર ઑફર કરવામાં આવે છે 24,62,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 47.49%)
ઑફર કરવામાં આવતા કુલ શેર 51,84,000 શેર (કુલ ઇશ્યૂ સાઇઝના 100.00%)

ડેટા સ્ત્રોત: કંપની આરએચપી

યુનાઇટેડ કોટફેબના ઉપરના IPO માં, IPO માં કોઈ સમર્પિત QIB ફાળવણી નથી. એન્કર રોકાણકારોને એન્કર એલોકેશન સામાન્ય રીતે આ QIB એલોકેશનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે અને તેથી કંપનીએ IPOમાં કોઈ એન્કર એલોકેશન કર્યું નથી. સામાન્ય રીતે, એન્કર સંસ્થાકીય રોકાણકારોને કરવામાં આવે છે, જે સ્ટૉકમાં સંસ્થાકીય હિત વિશે રિટેલ શેરધારકોને આત્મવિશ્વાસ અને ખાતરી આપે છે, એન્કરની ફાળવણી સામાન્ય રીતે ક્યુઆઇબી કોટામાંથી સમાયોજિત કરવામાં આવે છે અને કપાત કરવામાં આવે છે અને ક્યુઆઇબી ભાગ હેઠળ જાહેર મુદ્દા માટે માત્ર શેરોની ચોખ્ખી સંખ્યા ઉપલબ્ધ છે.
જો કે, આ કિસ્સામાં, IPO ની આગળના રોકાણકારોને કોઈ QIB ક્વોટા અથવા કોઈ એન્કર એલોકેશન નથી. સામાન્ય રીતે, IPO ખોલતા પહેલાં એન્કર ભાગનું બિડિંગ દિવસે કરવામાં આવે છે અને આવા એન્કર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બે સ્તરે લૉક-ઇન થવાના આધીન છે. અડધા એન્કર ફાળવણી 30 દિવસ માટે લૉક ઇન કરવામાં આવે છે જ્યારે બૅલેન્સ એન્કર ફાળવણી શેર 90 દિવસના સમયગાળા માટે લૉક ઇન કરવામાં આવે છે. 5.02% ની માર્કેટ મેકર ઇન્વેન્ટરીની ફાળવણી એન્કર ભાગની બહાર છે. બજાર નિર્માણનો ભાગ લિસ્ટિંગ પછી લિક્વિડિટી સુનિશ્ચિત કરવા અને સ્ટૉક પર ઓછા આધારે પ્રસારને સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધુ છે.

યુનાઇટેડ કોટફેબના IPO વિશે

યુનાઇટેડ કૉટફેબના સ્ટૉકમાં પ્રતિ શેર ₹10 નું ફેસ વેલ્યૂ છે અને તે એક નિશ્ચિત કિંમતની સમસ્યા છે. ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ ઇશ્યૂની કિંમત પ્રતિ શેર ₹70 પર સેટ કરવામાં આવી છે. એક નિશ્ચિત કિંમતની સમસ્યા હોવાથી, કિંમતની શોધનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી. યુનાઇટેડ કોટફેબના IPO માં વેચાણ માટે કોઈ ઑફર (OFS) ઘટક વગર માત્ર એક નવું જ ઇશ્યૂ ઘટક છે . જ્યારે નવી ઈશ્યુનો ભાગ ઈપીએસ ડાઇલ્યુટિવ અને ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ છે, ત્યારે ઓએફએસ માત્ર માલિકીનું ટ્રાન્સફર છે અને તેથી ઈપીએસ અથવા ઇક્વિટી ડાઇલ્યુટિવ નથી. IPOના નવા ઇશ્યૂ ભાગના ભાગ રૂપે, યુનાઇટેડ કોટફેબ કુલ 51,84,000 શેર (51.84 લાખ શેર) જારી કરશે, જે પ્રતિ શેર ₹70 ની નિશ્ચિત IPO કિંમત પર ₹36.29 કરોડના નવા ફંડ એકત્રિત કરવા માટે એકત્રિત કરવામાં આવશે. વેચાણ માટે કોઈ ઑફર ન હોવાથી, નવા જારી કરવાના ભાગ પણ એકંદર ઈશ્યુના કદ તરીકે બમણી થઈ જશે. પરિણામે, એકંદર IPO સાઇઝમાં 51,84,000 શેર (51.84 લાખ શેર) જારી કરવામાં આવશે, જે પ્રતિ શેર ₹70 ની ફિક્સ્ડ IPO કિંમત પર ₹36.29 કરોડના એકંદર IPO સાઇઝ સાથે એકંદર રહેશે.

દરેક SME IPO ની જેમ, આ સમસ્યામાં 2,60,000 શેરની માર્કેટ મેકર ઇન્વેન્ટરી ફાળવણી સાથે માર્કેટ મેકિંગ ભાગ પણ છે. સ્પ્રેડ X સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઈશ્યુના માર્કેટ મેકર હશે. બજાર નિર્માતા કાઉન્ટર પર લિક્વિડિટી અને ઓછા આધારે ખર્ચ, લિસ્ટિંગ પછી સુનિશ્ચિત કરવા માટે બે રીતે ક્વોટ્સ પ્રદાન કરે છે. કંપનીને નિર્મલકુમાર મંગલચંદ મિત્તલ અને ગગન નિર્મલકુમાર મિત્તલ દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં કંપનીમાં હોલ્ડિંગ પ્રમોટર 100.00%. છે. જો કે, IPOમાં શેરના નવા ઇશ્યૂ પછી, પ્રમોટર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ શેરને 69.84%. સુધી ડાઇલ્યુટ કરવામાં આવશે. કંપનીના નિયમિત કામગીરીમાં કાર્યકારી મૂડી અંતરને ભંડોળ આપવા માટે કંપની દ્વારા નવા જારી કરવામાં આવશે. બીલાઇન કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઈશ્યુના લીડ મેનેજર હશે, અને પૂર્વા શેર રજિસ્ટ્રી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઈશ્યુના રજિસ્ટ્રાર હશે. આ સમસ્યા માટે બજાર નિર્માતા સ્પ્રેડ X સિક્યોરિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. યુનાઇટેડ કૉટફેબનું IPO BSE ના SME IPO સેગમેન્ટ પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

યુનાઇટેડ કોટફેબ IPO પ્રક્રિયામાં આગામી પગલાં

આ સમસ્યા 13 જૂન 2024. ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખોલવામાં આવી છે અને 19 જૂન 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે બંધ થાય છે (બંને દિવસો સહિત). ફાળવણીના આધારે 20 જૂન 2024 ના રોજ અંતિમ કરવામાં આવશે અને રિફંડ 21 જૂન 2024 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ડીમેટ ક્રેડિટ 21 જૂન 2024 ના રોજ પણ થવાની અપેક્ષા છે અને સ્ટૉક BSE SME IPO સેગમેન્ટ પર 24 જૂન 2024 ના રોજ સૂચિબદ્ધ થશે. ફાળવવામાં આવેલા શેરની મર્યાદા સુધીના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ આઇએસઆઇએન (INE0S0I01011) હેઠળ 21લી જૂન 2024 ની નજીક થશે.

તમે આ લેખને કેવી રીતે રેટિંગ આપો છો?

બાકી અક્ષરો (1500)

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ/ટ્રેડિંગ માર્કેટના જોખમને આધિન છે, ભૂતકાળની પરફોર્મન્સ ભવિષ્યની પરફોર્મન્સની ગેરંટી નથી. ઇક્વિટ્સ અને ડેરિવેટિવ્સ સહિત સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ્સમાં ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં નુકસાનનું જોખમ નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે.

મફત ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ
+91
''
OTP ફરીથી મોકલો
''
''
કૃપા કરીને ઓટીપી દાખલ કરો
''
આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
મોબાઇલ નંબર કોનો છે

IPO સંબંધિત લેખ

5paisa નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો
ટ્રેડિંગ એપ?