સ્ટૉક બ્રોકરની મૂળભૂત વિગતો

સ્ટૉક બ્રોકર/DP નું નામ રજિસ્ટ્રેશન નંબર રજિસ્ટર્ડ સરનામું શાખાનું સરનામું (જો કોઈ હોય તો) સંપર્ક નંબર ઇમેઇલ આઇડી
5 પૈસા કેપિટલ લિમિટેડ આઈએનઝેડ000010231
ડિપોઝિટરી રજિસ્ટ્રેશન.: IN DP CDSL: IN-DP-192-2016
IIFL હાઉસ, સન ઇન્ફોટેક પાર્ક, રોડ નં. 16V, પ્લોટ નં. B-23, MIDC, થાણે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયા, વાઘલે એસ્ટેટ, થાણે, મહારાષ્ટ્ર - 400604 લાગુ નથી 8976689766 support@5paisa.com