બીએસઈ મિડકૈપ સેલેક્ટ

16664.90
23 જુલાઈ 2024 10:07 AM ના રોજ

બીએસઈ મિડકૈપ સેલેક્ટ પરફોર્મેન્સ

 • ખોલો

  16,834.02

 • હાઈ

  16,839.72

 • લો

  16,657.84

 • પાછલું બંધ

  16,761.92

 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ

  0.75%

 • પૈસા/ઈ

  25.58

BSEMidcapSelect
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ મિડકૈપ સેલેક્ટ સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ