બીએસઈ મિડ્ કેપ્

43047.52
18 મે 2024 12:49 PM ના રોજ

બીએસઈ મિડકૈપ પર્ફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 42998.61
 • હાઈ 43115.54
43047.52
 • 43,061.51 ખોલો
 • અગાઉના બંધ42,841.10
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ1.09%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  43115.54

 • લો

  42998.61

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  43061.51

 • પાછલું બંધ

  42841.1

 • પૈસા/ઈ

  30.75

BSEMID
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
એસીસી
2514
-0.29%
અશોકલે
210.4
1.25%
બાલકરીસિંદ
2798.95
5%
બેયરક્રોપ
5587.05
1.22%
ભારતફોર્ગ
1487
0.56%
અબ્બોટઇન્ડિયા
26617.85
0.48%
એક્સાઇડઇન્ડ
476.05
-0.03%
કોલ્પલ
2692.7
0.4%
કોરોમંડેલ
1250.3
-0.72%
સીજીપાવર
664
1.47%
દીપકન્તર
2514.35
1.69%
ગ્લેક્સો
2358.1
2.9%
કન્સૈનેર
277.75
0.47%
ઇન્ડોટેલ
571.25
0%
લિંડેઇન્ડિયા
9458.8
0.67%
જિલેટ
6799.6
-1.11%
કાસ્ટ્રોલિંડ
194.6
0.52%
વર્લપૂલ
1586
1.14%
કમિન્સઇંડ
3872.15
2.12%
ટ્રેન્ટ
4648
0.28%
રામકોસેમ
785
1%
એમએફએસએલ
1021.55
0.24%
એમઆરએફ
128885.2
-0.29%
પેલ
827.9
0.13%
શેફલર
4394.05
1.75%
પીજીએચએચ
15764.65
0.73%
સુપ્રીમઇન્ડ
5596
-0.04%
વોલ્ટાસ
1296.4
0.6%
પતંજલિ
1435
2.52%
હોનૌત
53499.95
0.99%
ગોદરેજિંદ
788.2
-0.87%
શ્રીરામફિન
2366.85
-0.2%
3MINDIA
31350
3.64%
ટાટાકૉમ
1805.1
0.18%
સેલ
169.15
1.38%
હિન્દપેટ્રો
504.9
-0.29%
ભેલ
310.05
3.49%
ટાટાએલક્સી
7311.1
-0.66%
આરતીઇંદ
631.9
0.56%
પિન્ડ
3575.3
-0.04%
માતા
130
0.57%
લુપિન
1661.9
0.56%
ઝીલ
140.7
4.26%
ક્રિસિલ
4448
1.89%
એમફેસિસ
2323.2
0.53%
ટોર્ન્ટફાર્મ
2698.7
0.02%
આઇપીકેલેબ
1310.9
0.63%
ફેડરલબેંક
163.65
-0.24%
લિચ એસ જી ફિન
643
-1.31%
ઑરોફાર્મા
1203.9
3.44%
રિલૅક્સો
829.55
-0.29%
આઈડીબીઆઈ
86.25
2.27%
તેલ
646.3
1.05%
કેનબીકે
114.5
0.62%
યુકોબેંક
53.63
1.44%
જીક્ર
343.75
0.25%
યુનિયનબેંક
141.15
1.44%
બેંકિંડિયા
124.4
1.06%
IOB
64.65
4.17%
ભારતીય કંપની
538.8
-0.2%
ઇમેમિલ્ટેડ
517.5
0.07%
ટીવી સ્મોટર
2185
0.04%
એનએમડીસી
280.05
1.3%
પીએફસી
465.85
-0.47%
એસજેવીએન
134.75
0.07%
એનઆઈએસીએલ
235.95
1.24%
ઉનોમિંડા
749.5
-0.01%
અપ્લાપોલો
1665
-1.93%
આઈએસઈસી
730
0.08%
પેજઇન્ડ
35804.95
0.71%
એનએચપીસી
97.89
-1.36%
કૉન્કોર
1100.2
1.13%
નેમ-ઇન્ડિયા
591
-0.33%
આઈઆરએફસી
173.2
2.61%
રાજેશેક્સ્પો
303.05
-0.08%
ઓએફએસએસ
7800.5
0.24%
અજંતફાર્મ
2391.85
0.51%
ગ્રંથિ
1768.35
-1.31%
જબલફૂડ
468.4
-0.39%
બાયોકૉન
304.95
-0.29%
સનટીવી
674.9
0.1%
ઇરેદા
176.25
0.77%
ગોદરેજપ્રોપ
2847.5
-0.22%
એમ એન્ડ એમ ફિન
264.95
0.4%
રેકલ્ટેડ
544.25
0.08%
નિરંતર
3532.3
-0.16%
ટાટાટેક
1050.55
0.43%
સોનાકૉમ્સ
612.85
-0.01%
ટૉર્ન્ટપાવર
1385.15
0.44%
અલ્કેમ
5421.75
-0.34%
પેટ્રોનેટ
313.4
0.43%
જિંદલસ્ટેલ
1014
-0.15%
ગ્લેનમાર્ક
1043
2.29%
આઈજીએલ
443.35
0.66%
નુવોકો
324.05
0.87%
મૅક્સહેલ્થ
847.75
0.85%
જીએમઆર ઇન્ફ્રા
85.91
-0.21%
આઇડિયા
13.29
0.3%
યુબીએલ
1921.4
-0.16%
IRCTC
1101.4
0.73%
મુથુટફિન
1703
1.44%
યેસબેંક
23.36
1.52%
સોલરઇન્ડ્સ
8942
-0.44%
પોલીકેબ
6494.25
0.1%
જ્સ્વેનર્જી
598
0.86%
જ્યોતિષ
2193.3
-4.82%
સ્ટારહેલ્થ
555
0.1%
ઔબેંક
624
-0.12%
લોધા
1205.8
0.55%
ઓબેરોયર્લ્ટી
1735
-0.37%
સમૃદ્ધિ
2182.4
0.64%
એબીકેપિટલ
223.45
-0.97%
એબીએફઆરએલ
264
-0.32%
તિઇન્ડિયા
3801.2
-0.03%
એલટીએફ
160.35
-0.25%
પૉલિસીBZR
1361
2.74%
જેએસવીઇનફ્રા
275.3
1.31%
ગુજગાસલિમિટેડ
554
0.24%
લોકમાન્ય તિલક
4452.45
-0.08%
લૉરસલેબ્સ
443.65
0.84%
આઈડીએફસીફર્સ્ટબી
77.44
0.26%
ક્રૉમ્પટન
401.85
2.54%
સાફ
1340
-0.47%
દિલ્હીવેરી
435.9
-3.96%
દલભારત
1818.45
0.21%
માન્યવર
1025
-1.62%
ફ્લોરોકેમ
3236.5
-0.05%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ મિડકૈપ સેક્ટર પર્ફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

S&P BSE મિડકેપ

એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડકેપ એ લાર્જ-કેપ ઇન્ડેક્સ પછી એસ એન્ડ પી બીએસઈની એકંદર બજાર મૂલ્યના 15% અથવા મૂડીકરણનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે. BSE ઇન્ડેક્સ ભારતીય સ્ટૉક માર્કેટના મિડ-કેપ સેક્શનનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે.

હાલમાં, એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડકૅપ ઇન્ડેક્સ હેઠળ આવતા 12 વ્યવસાયો છે. આ સૂચિ હેઠળ, તમે બહુવિધ લિક્વિડ અને મોટી કંપનીઓ જેમ કે:

● ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફાઇનાન્સ કંપની
● ઇન્ડિયન હોટલ્સ કંપની
● AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
● ટાટા એલેક્સી
● પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
● મહત્તમ હેલ્થકેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
● બજાજ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
● ટ્રેન્ટ
● ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
● અપોલો હૉસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝ
 

બીએસઈ મિડકૅપનો ઇતિહાસ

BSE સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ સાથે આજે BSE [બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ] દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું. BSE મિડકેપ આજે નાના બજાર મૂલ્યો અથવા મૂડીકરણ સાથે તમામ વ્યવસાયોના પ્રદર્શનને ટ્રેક કરી શકે છે.

બીએસઈ સેન્સેક્સ મિડકેપ ઇન્ડેક્સ સૂચિબદ્ધ બ્રહ્માંડના 93% થી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે કંપનીઓ પાસે મોટી બજાર મૂલ્યની આંશિકતા છે તેઓ આ ચોક્કસ સૂચકાંકની હલનચલન. આ તમામ અલગ સૂચકોના નિર્માણની જરૂરિયાત કરવામાં મદદ કરે છે જે વ્યવસાયોમાં ઓછું બજાર મૂલ્ય ધરાવતા તમામ વલણોને કૅપ્ચર કરે છે.

વર્ષોથી, BSE સ્મોલ-કેપ અને BSE મિડકેપ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ રોકાણકારી સમુદાય માટે શ્રેષ્ઠ ઉપયોગિતા સાબિત થઈ છે.
 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડ્ - કેપ સ્ક્રિપ સેલેક્શન ક્રાઈટીરિયા

BSE મિડકૅપ શેર કિંમત અને BSE સ્મોલ-કેપ ઇન્ડેક્સ હેઠળ ઘટકોની પસંદગીની પ્રક્રિયા માટેની માર્ગદર્શિકા અહીં છે:

● સ્ક્રિપને પાછલા 3 મહિનામાં તમામ ટ્રેનિંગના 60% પર ટ્રેડ કરવાની જરૂર છે.
● પાત્ર યુનિવર્સમાં એવી કંપનીઓ હોવી આવશ્યક છે જે સરેરાશ બજાર મૂલ્યના 98.5% એકંદર છે.
● આ ચોક્કસ BSE મિડકેપ લાઇવ લિસ્ટને 80%-15%-5% માર્કેટ વેલ્યૂ કવરેજના આધારે સ્મોલ-કેપ, મિડ-કેપ અને લાર્જ-કેપ સેગમેન્ટ હેઠળ વર્ગીકૃત કરવું જોઈએ.
● BSE મિડકૅપ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં તમામ સ્ક્રિપ્સ શામેલ છે, જે 80% થી 95% વચ્ચે માર્કેટ વેલ્યૂ કવરેજ પ્રદાન કરે છે.
● BSE સ્મોલ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં તમામ સ્ક્રિપ્સ શામેલ છે જે 95% થી 100% વચ્ચે માર્કેટ વેલ્યૂ કવરેજ પ્રદાન કરે છે.
● આ તમામ સૂચકાંકોની ત્રિમાસિક સમીક્ષા 3% બફરને આધિન માપદંડના આધારે કરવામાં આવશે.

અન્ય સૂચનો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

BSE શું છે?

BSE, અથવા 1875 માં સ્થાપિત બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ, ભારત તેમજ એશિયામાં પ્રથમ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ છે. BSE ભારતમાં સૌથી મોટી સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ પણ છે. આઇટી પર સૂચિબદ્ધ લગભગ 6,000 કંપનીઓ સાથે, બીએસઇ ભારતીય કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર અને રિટેલ ડેબ્ટ માર્કેટ સહિત ભારતમાં મૂડી બજારોમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. BSE અન્ય વિવિધ કેપિટલ માર્કેટ સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે જેમ કે સેટલમેન્ટ, ક્લિયરિંગ અને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ.
 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ ઑલકેપ ઇન્ડેક્સમાંથી કંપનીને ક્યારે કાઢી નાંખવામાં આવે છે?

જ્યારે કંપનીનું દૈનિક કુલ બજાર મૂડીકરણ ₹0.5 બિલિયનથી ઓછું હોય ત્યારે એસ એન્ડ પી બીએસઇ ઑલકેપ ઇન્ડેક્સમાંથી કંપની હટાવવામાં આવે છે. સંદર્ભની તારીખથી ડેટાની મદદથી માર્ચમાં મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. સંદર્ભની તારીખ સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરીનો છેલ્લો ટ્રેડિંગ દિવસ છે. માર્ચના ત્રીજા શુક્રવાર પછી સોમવારની શરૂઆતમાં હટાવવામાં આવે છે. 
 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સના ઘટકોને કેવી રીતે વજન આપવામાં આવે છે?

એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સના ઘટકોને ફ્લોટ-ઍડજસ્ટેડ બજાર મૂડીકરણ મુજબ વજન આપવામાં આવે છે. કેપિંગ અવરોધો સામાન્ય રીતે માર્ચ, જૂન, સપ્ટેમ્બર અને ડિસેમ્બરના ત્રીજા શુક્રવાર પછી સોમવારના અંતે ત્રિમાસિક અરજી કરવામાં આવે છે. 
 

S&P BSE મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સ માટે પસંદગીની પ્રક્રિયા દરમિયાન કંપનીના ડેટા પૉઇન્ટ્સની ગણતરી કઈ છે?

એસ એન્ડ પી બીએસઈ મિડ-કેપ ઇન્ડેક્સ ઘટક પસંદગી પ્રક્રિયા દરમિયાન, કંપનીના ડેટા પૉઇન્ટ્સમાં વાર્ષિક વેપાર મૂલ્ય, ટર્નઓવર રેશિયો, સરેરાશ દૈનિક ફ્લોટ-સમાયોજિત બજાર મૂડીકરણ અને બિન-વેપાર દિવસોની સંખ્યા શામેલ છે. 
 

ટર્નઓવર રેશિયોની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

સરેરાશ દૈનિક ફ્લોટ-સમાયોજિત બજાર મૂડીકરણનો ઉપયોગ કરીને વાર્ષિક વેપાર મૂલ્યને વિભાજિત કરીને ટર્નઓવર રેશિયો શોધવામાં આવે છે.
 

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ