બીએસઈ 500

33584.03
29 મે 2024 03:59 PM ના રોજ

બીએસઈ 500 પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 33572.2
 • હાઈ 33743.07
33584.03
 • 33,670.35 ખોલો
 • અગાઉના બંધ33,782.89
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ1.20%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  33743.07

 • લો

  33572.2

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  33670.35

 • પાછલું બંધ

  33782.89

 • પૈસા/ઈ

  25.88

BSE500
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
એસીસી
2536.6
-1.3%
AEGISLOG
736.85
-2.3%
અપોલોટાયર
471.65
-0.44%
અશોકલે
221.7
-2.21%
એશિયનપેન્ટ
2899.6
-0.37%
એસકે ફિન્ડિયા
6262.1
1.73%
એસ્ટ્રાઝેન
6355.55
-1.57%
અતુલ
5865.45
0.18%
બજાજ હલ્ડિંગ
7803.9
-0.63%
બાલકરીસિંદ
3090
-0.3%
બેસફ
4334.9
-0.83%
બટાઇન્ડિયા
1373.5
1.23%
બેયરક્રોપ
5001.25
-4.1%
બર્જપેન્ટ
492.1
-0.74%
ભારતફોર્ગ
1566
0.04%
બિરલાકોર્પન
1433.55
0.53%
બ્લૂસ્ટાર્કો
1513.5
-0.29%
બીબીટીસી
1510
-0.39%
અબ્બોટઇન્ડિયા
26001.25
0.21%
બોરોરિન્યૂ
480.45
-0.2%
બ્રિટેનિયા
5224.6
-0.41%
સેસ્ક
145.35
2.58%
ગ્રાફાઇટ
582.5
2.56%
કાર્બોરુનિવ
1598.8
-0.26%
સીટલિમિટેડ
2381.9
-0.6%
સેન્ટુરીટેક્સ
2159.05
0.03%
એક્સાઇડઇન્ડ
506.55
-0.64%
સિપ્લા
1491
0.77%
કોલ્પલ
2685.45
-0.58%
કોરોમંડેલ
1282.15
-0.62%
સીજીપાવર
630
0.1%
દીપકફર્ટ
571.2
4.57%
દીપકન્તર
2282.45
-0.76%
ઈદપરી
686.45
8.18%
પીજીએચએલ
4781.9
-0.59%
ઈહોટેલ
437.15
1.58%
આઇચેરમોટ
4730.45
-0.87%
એલ્જીક્વિપ
613.75
-0.34%
એસ્કોર્ટ્સ
3851.2
0.15%
ઈપીએલ
181.55
-3.94%
ફિન્કેબલ્સ
1467.9
2.5%
નેસ્ટલઇન્ડ
2468.95
0.71%
ગાર્ફાઇબર્સ
3690.75
5.38%
ગ્લેક્સો
2528
1.74%
કન્સૈનેર
273.1
-0.13%
જેશિપ
1056.05
4.49%
ગ્રાઇન્ડવેલ
2598.7
8.69%
જીએનએફસી
668.05
-0.36%
ગુજલકલી
777.35
-1.1%
અંબુજેસમ
630.1
0.14%
જીએસએફસી
218.1
-0.68%
ગ્રાસિમ
2398.9
-1.72%
હીરોમોટોકો
5136.1
-0.98%
એબીબી
8178
-0.67%
હેગ
2272.1
-0.04%
હિન્દલકો
705.5
3.67%
હિન્દુનિલ્વર
2371.2
-0.92%
સનોફી
8618
0.2%
ઝેનસાર્ટેક
625.85
0.41%
એક્ઝોઇન્ડિયા
2547.25
0.39%
ઇન્ડિયાસેમ
213.8
0.21%
ઇન્ડોટેલ
565.9
-1.1%
લિંડેઇન્ડિયા
8446.45
0.95%
જિલેટ
7075.7
2.76%
કાસ્ટ્રોલિંડ
187.55
0.13%
ઇંજરેન્ડ
4368.2
0.57%
ટેટાઇન્વેસ્ટ
6524
-0.08%
ITC
430.8
0.44%
જેબીચેફાર્મ
1770.05
0.26%
વર્લપૂલ
1526.95
-0.24%
કમિન્સઇંડ
3834.5
0.07%
કેએસબી
4476.7
-1.33%
ટ્રેન્ટ
4660
0.95%
લક્ષ્મીમચ
15720
-0.36%
એલટી
3633.5
-0.64%
રામકોસેમ
752.35
-1.32%
મહેશકૂટર
7711.05
1.13%
એમ અને એમ
2530.25
-0.86%
એમએફએસએલ
965.4
-1.3%
બોશલિમિટેડ
31140.9
0.27%
એમઆરએફ
128176.65
-0.69%
પેલ
830.1
1.36%
પીફાઇઝર
4620.3
1.03%
પીસીબીએલ
243.05
-2.66%
શેફલર
4485.8
-2.16%
રેમન્ડ
2192.4
0.38%
રિલાયન્સ
2881.45
-1.02%
પીજીએચએચ
15795.25
0.25%
વેદલ
454
-0.25%
શ્રીસેમ
25305
-0.99%
એસઆરએફ
2241.05
-1.71%
સીમેન્સ
7011.35
-1.78%
જેકલક્ષ્મી
800
0.3%
સુંદરમફાસ્ટ
1151.25
-0.79%
સુપ્રીમઇન્ડ
5523.9
-2.02%
ટાટાકેમ
1072.45
-2.11%
ટાટાપાવર
432.8
-0.94%
ટાટાકન્સમ
1070.95
-2.21%
ટાટામોટર્સ
943.65
-0.39%
ટાટાસ્ટીલ
174.2
-0.37%
ચોલાહલ્ડિંગ
1123.3
0.12%
જુબલફાર્મા
705.7
0.26%
વોલ્ટાસ
1370.85
-1.33%
વીએસટીઆઈએનડી
4018.9
0.22%
વિપ્રો
450.9
-1.13%
એલ્કાયલેમાઇન
1926
-0.64%
અપોલોહોસ્પ
5897.4
-0.08%
ગોડફ્રિફલ્પ
3850.75
-0.84%
નેસ્કો
871.75
0.51%
પતંજલિ
1450.2
-2.48%
વિપિંડ
501
-1.54%
ડ્રેડ્ડી
6009.45
0.9%
જીએમએમપીફૉડલઆર
1269
-0.47%
વીટીએલ
453.05
-0.88%
વરસાદ
167.6
0%
જિંદલસૉ
550.2
-0.77%
ટાઇટન
3376.9
-0.95%
અસાહિન્દિયા
586.45
0.89%
ઉષામાર્ટ
361
1.75%
કજારિયાસર
1267
-1.37%
હોનૌત
52170.25
-0.05%
ઇસબઇન્ડિયા
5506
-0.42%
જમનાઓટો
125.15
0.16%
એચએફસીએલ
104.3
-0.9%
કૅનફિનહોમ
722.75
-2.97%
ફિનપાઇપ
321.95
5.7%
એસબીઆઈએન
822.95
-0.96%
વેસ્ટલાઇફ
837
-1.63%
ગોદરેજિંદ
835.5
-0.01%
શ્રીરામફિન
2375.5
-0.79%
એપેરિન્ડ્સ
7808.7
0.17%
ચેમ્પ્લાસ્ટ
480.15
0.81%
3MINDIA
33366.4
-1.81%
અને એમ છે
1221.7
-1.99%
જેએમ ફાઇનાન્સિલ
81.4
-0.62%
સ્વેનનર્જી
621.05
-0.09%
રેડિકો
1609.7
-0.84%
ચોલાફિન
1244
-1.15%
બલરામચીન
384.3
0.99%
ટિમ્કેન
3978
-2.09%
વેલ્સપુનલિવ
140.35
-1.65%
વિનેશર્ગા
1755.5
1.09%
BPCL
633.4
-2.03%
એમએમટીસી
72
-0.03%
ટાટાકૉમ
1789
-0.46%
rcf
160.1
1.94%
બેલ
292.1
1.04%
સેલ
162.4
0%
એનએલસીઇન્ડિયા
221.45
-0.45%
નેશનલમ
194.75
1.78%
હિન્દપેટ્રો
537.75
-1.63%
ભેલ
294.1
1%
હિન્ડઝિંક
711.75
-0.54%
ટાટાએલક્સી
7297.95
-0.26%
કોટકબેંક
1693.85
-0.49%
આઈટીઆઈ
291.15
-3.22%
ડીસીએમશ્રીરામ
982.7
-0.1%
આરતીઇંદ
628.8
-0.01%
UPL
517.8
0.07%
ગેલ
143.8
-1.61%
એમઆરપીએલ
215.75
0.86%
એનસીસી
286
2.47%
લોયડ્સમે
692.25
0.04%
પિન્ડ
3570.15
-1.31%
મસ્તેક
2495.05
-0.43%
INFY
1451.6
-1%
માતા
147.6
3.98%
ટ્રાઇડેન્ટ
37.16
-0.4%
આરતીડ્રગ્સ
482.4
-2.46%
લુપિન
1601.3
-0.15%
ચેમ્બલફર્ટ
404.1
-0.32%
અલોકિન્ડ્સ
26.52
2.71%
રત્નમણિ
3239.8
-2.38%
ઝીલ
151
0.07%
પિડિલિટઇન્ડ
3025
-0.72%
ક્રિસિલ
4203
0.19%
હેવેલ્સ
1894.95
0.52%
એમફેસિસ
2371.45
-1.16%
ડાબર
554.95
-2.76%
પ્રજિંદ
510.4
1.69%
સિમ્ફની
1076
1.88%
સ્પ્લેપેટ્રો
665.35
-0.57%
ટોર્ન્ટફાર્મ
2715.15
1.8%
આઇપીકેલેબ
1285.75
-2.55%
હલેગ્લાસ
432
2%
ફેડરલબેંક
159.7
-0.31%
બજફાઇનાન્સ
6810.2
-0.94%
અવન્ટિફીડ
509
-0.06%
હિન્ડકૉપર
377.05
0.9%
બ્લૂડાર્ટ
7340
2.31%
અનુકૂળ
3259.2
0.46%
લિચ એસ જી ફિન
644.3
-0.19%
ટીટીકેપ્રેસ્ટિગ
700.4
-1.48%
સનફાર્મા
1478.35
0.92%
કૅપ્લિપૉઇન્ટ
1298.8
0.6%
કેપીઆઈએલ
1211
0.63%
ઑરોફાર્મા
1210.85
-0.75%
કેઈ
4214.45
1.75%
નેટકોફાર્મ
1040.9
0.83%
પીઆરએસએમજૉન્સએન
153.35
-1.57%
જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ
902.9
-0.44%
થર્મેક્સ
5296.2
-1.06%
પ્રિવિસકલ
1118.65
3.71%
સીસીએલ
583
-1.5%
લાઓપાલા
319.95
-0.59%
HDFC બેંક
1507.85
-1.48%
પૂનાવાલા
450
1.14%
રિલૅક્સો
813.2
0.66%
બેલેમાઇન્સ
2147
0.1%
TCS
3805.45
-0.9%
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક
1102.25
-2.19%
આઈડીબીઆઈ
85.88
-0.05%
તેલ
637.05
-2.67%
પાવરગ્રિડ
317.55
1.52%
બેંકબરોડા
263.5
-0.3%
કેનબીકે
116.55
0.52%
યુકોબેંક
57.31
-1.41%
જીક્ર
355.45
-0.46%
યુનિયનબેંક
154.95
-1.81%
મારુતિ
12772.4
-0.38%
ઇર્કોન
272.3
0.35%
csbbank
332.75
-0.76%
ઇંડસઇન્ડબીકે
1460
0.1%
સેંટ્રલબીકે
64.69
-0.89%
ઍક્સિસબેંક
1159.7
-1.92%
મહાબેંક
68.98
0.28%
બેંકિંડિયા
129.55
-0.65%
એચસીએલટેક
1352.3
-0.44%
કોચીનશિપ
2020.5
5.92%
જેકેપેપર
379
1.85%
PSB
62
0.83%
IOB
69.85
-1.11%
આરબીએલબેંક
248.6
-1.21%
કેઆરબીએલ
273
-0.66%
ભારતીય કંપની
576.4
1.72%
ONGC
271.8
-0.93%
મનપ્પુરમ
171.9
-0.75%
ઝાયડસવેલ
1800.35
2.76%
ફીનિક્સલિમિટેડ
3108.7
0.94%
ઇમેમિલ્ટેડ
516
-3.04%
ફાઇવસ્ટાર
715.5
2.04%
સનટેક
479.05
4.48%
ડીએલએફ
819
-0.13%
જિંદવર્લ્ડ
329.35
-0.59%
CUB
142.35
-1.42%
ગૅલક્સીસર્ફ
2495.45
0.61%
પીએનબી
128
-0.04%
વેલકોર્પ
598
-0.41%
ટીવી સ્મોટર
2255.45
0.15%
યુનિટડીએસપીઆર
1179.75
-0.6%
NTPC
364.5
-0.22%
આઈઓસી
165.05
-1.29%
કોઅલિન્ડિયા
486.05
-0.3%
એલઆઈસીઆઈ
998.1
-2.28%
એન્જિનર્સિન
255.75
-2.66%
એચએએલ
5051.4
0.65%
એનએમડીસી
258.1
-0.27%
પીએફસી
509.95
-1.42%
એસજેવીએન
139.65
0.4%
હડકો
262.45
4.88%
એનઆઈએસીએલ
234.4
1.27%
જીપીપીએલ
196.8
1.05%
ઉનોમિંડા
869
5.78%
અપ્લાપોલો
1597.15
-1.3%
ગેઇલ
200.85
0.22%
ટીએમબી
465.85
-1.52%
આઈએસઈસી
711.65
-1.82%
સોનાટસોફ્ટવ
538
-1.04%
પેજઇન્ડ
36430.05
0.25%
કેઆઈઓસીએલ
448.3
1.32%
એનએચપીસી
101.55
1.36%
મરિકો
602.7
-0.88%
રેડિંગટન
198.4
-2.53%
કૉન્કોર
1086.55
0.56%
નેમ-ઇન્ડિયા
611.65
0.91%
ગ્રેન્યુલ્સ
429.7
-1.06%
સીજીસીએલ
211.75
0.31%
આઈઆરએફસી
180.25
0.03%
મેઝડૉક
3358.2
10.58%
હટસન
1025.1
-8.39%
રાજેશેક્સ્પો
300
-0.33%
ઓએફએસએસ
7555
0%
એનબીસીસી
142.25
2.49%
પ્રેસ્ટીજ
1506.25
-2.77%
એમજીએલ
1304.55
0.87%
અજંતફાર્મ
2393.9
-1.04%
સાયન્ટ
1744
-2.9%
સુઝલોન
46.15
4.98%
પોલિમેડ
1835.8
1.53%
મિધાની
446.55
-0.61%
એફડીસી
465.45
0.08%
ગ્રંથિ
1858.95
2.46%
જબલફૂડ
513
2.93%
પીવીરીનોક્સ
1336.1
0.26%
જ્યોતિલેબ
415
-0.01%
બાયોકૉન
323.6
1.83%
માઇન્ડાકોર્પ
423.65
-0.11%
સનટીવી
655.1
-0.76%
ભારતીઅર્તલ
1374.1
0.26%
ગોદરેજપ્રોપ
2757
-0.69%
સેન્ચ્યુરીપ્લાય
664
1.2%
ગોદરેજાગ્રો
535.3
-0.15%
વૈભવGBL
347.65
-1.59%
પીએન ભોસિંગ
735.85
-6.69%
બીસોફ્ટ
620.65
0.04%
એમ એન્ડ એમ ફિન
267.25
-0.8%
જેકેસીમેન્ટ
3947.85
-1.06%
ડેલ્ટાકોર્પ
114.9
-0.86%
ટેકમ
1285.8
-2.35%
બીડીએલ
1540.7
5.99%
મેટ્રોબ્રાન્ડ
1156.4
-0.2%
અદાનીપાવર
679.6
0.14%
રેકલ્ટેડ
568.7
-1.96%
એલટીઆઈએમ
4884.95
0.01%
મ્હરિલ
405.4
1.31%
નિરંતર
3649.45
-1.06%
સોનાકૉમ્સ
632.55
1.93%
ટૉર્ન્ટપાવર
1452
0.84%
નૌકરી
5926.55
-2.4%
અલ્કેમ
5276.75
-0.71%
વીગાર્ડ
383
3.58%
શૉપરસ્ટૉપ
734.8
-1.38%
પેટ્રોનેટ
297.9
0.59%
SBI કાર્ડ
697.5
-1.13%
જિંદલસ્ટેલ
1038.45
-1.33%
ગ્લેનમાર્ક
1181.6
1.88%
એબીએસએલએમસી
534.45
0.84%
એડબ્લ્યુએલ
344.3
1.82%
આઈજીએલ
461.75
-2.31%
મહલાઇફ
564.3
-1.67%
નુવોકો
315.7
-1.08%
ઝાયડસલાઇફ
1046.55
-0.36%
ડિવિસ્લેબ
4469.15
1.78%
ટીટીએમએલ
74.62
-0.69%
એચડીએફસીએએમસી
3890.15
-3.12%
અદાનીપોર્ટ્સ
1409.7
0.64%
સ્ટેલટેક
125
-1.22%
ગોદરેજસીપી
1300.75
-2.25%
એચડીએફક્લાઇફ
561.85
-2.84%
આઈસીઆઈસીઆઈપ્રુલી
556.7
-4.41%
એસબીલાઇફ
1412.3
-2.65%
IDFC
114.45
-1.17%
બીએલએસ
313.7
-1.32%
સેરા
7048
-1.35%
આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ
1590
-2.82%
અય્યંગ
3671.65
-0.26%
મૅક્સહેલ્થ
788
-0.56%
કામાહોલ્ડ
2465
-0.25%
ટ્રિટરબાઇન
566.4
-1.26%
જીએમઆર ઇન્ફ્રા
87
-0.47%
આઇડિયા
14.81
1.86%
યુબીએલ
1872
0.27%
આઈઆઈએફએલ
411.2
2.98%
જેબીએમએ
2086.15
-1.37%
IRCTC
1043
-3.67%
યૂટીઆઈએએમસી
923.4
0.13%
એલએક્સકેમ
243.4
-0.51%
રેનુકા
41.45
0.57%
સુમિકેમ
488.35
8.78%
ફૉર્ટિસ
460.75
-0.81%
જીએસપીએલ
290
-0.51%
રાઇટ્સ
715.45
0.62%
તનલા
935.8
1.44%
નવીનફ્લોર
3302
-1.04%
વીબીએલ
1429.2
-2.77%
દેવયાની
151.2
-0.1%
જેએસએલ
711
-0.4%
મુથુટફિન
1739.15
-0.32%
એફએસએલ
193.5
0%
આરકેફોર્જ
678.6
-1.13%
અલ્ટ્રાસેમ્કો
10020.1
-1.46%
કોફોર્જ
5136.25
-0.21%
યેસબેંક
22.74
-0.18%
સોલરઇન્ડ્સ
9242.4
-1.58%
MCX
3743.15
-0.91%
સિંજેન
688.2
-0.13%
બિકાજી
546.25
-1.71%
ચલેટ
769.05
0.42%
પોલીકેબ
6753.6
0.72%
આરવીએનએલ
375.5
0.5%
એસએફએલ
898
-0.32%
કેઈસી
759.45
0.16%
જ્સ્વેનર્જી
603
-1.61%
સોભા
1876.05
-1.72%
TV18BRDCST
42.86
0.35%
સીઆઈઈઇન્ડિયા
541.6
-0.01%
જ્યોતિષ
2111
-1.68%
સ્પાર્ક
211.75
-0.77%
NETWORK18
77.79
-1.87%
સ્ટાર્સમેન્ટ
216.75
0.23%
હસ્તકલા
4224.95
-0.74%
કેપીઆરમિલ
792.45
1.12%
મોતીલાલોફ્સ
2276.3
1.43%
ઝેડએફસી વિન્ડિયા
16416.3
-4.12%
બજાજ-ઑટો
9071.75
0.95%
BAJAJFINSV
1569.8
-1.89%
ઈક્લેરેક્સ
2213.65
1.43%
બ્રિગેડ
1242.7
1.77%
કાનર્કોન
282
1.42%
આઇઆરબી
72.74
1.71%
પીએનસીઇન્ફ્રા
523.3
1.71%
પ્રિન્સપાઇપ
611.95
-0.29%
વેરોક
543
-1.07%
ઇન્ડિગો
4027.8
-4.03%
સ્ટારહેલ્થ
514
-2.37%
વીમાર્ટ
2156.95
-3.01%
મેડપ્લસ
690.5
-1.84%
મેદાંતા
1191.6
-3.13%
ઔબેંક
648
1.83%
કિમ્સ
1826.6
-1.22%
ગ્રિનફ્રા
1575.5
1.84%
તેજસનેત
1176.2
0%
લોધા
1293.3
-3.89%
ડિક્સોન
9251
1.65%
ઇન્દ્રધનુષ
1258.45
-1.2%
તાતમતરડીવીઆર
631.95
-0.38%
આઇબુલ્હ્સજીફિન
163.9
-0.61%
ક્રેડિટ એક
1324.45
-1.86%
એસઆઈએસ
416.6
1.06%
ઓબેરોયર્લ્ટી
1824.45
-0.44%
માનવજાતિ
2100
-0.66%
માસફિન
286.75
0.57%
એન્જલોન
2493.9
-1.7%
એટીજીએલ
950.65
-0.13%
જેડબ્લ્યુએલ
566.35
2.52%
લેટેન્ટવ્યૂ
470
-1.19%
ડેટાપેટન્સ
2870
1.34%
પેટીએમ
359.55
4.99%
ઉદ્યોગસાહસિક
341.55
0.06%
એપ્લિમિટેડ
936.6
-0.26%
સમૃદ્ધિ
2183.1
0.53%
લેમોન્ટ્રી
138.55
-1.12%
આરએચઆઈએમ
668.3
0.74%
એબીકેપિટલ
225.8
-0.62%
એબીએફઆરએલ
299.35
4.8%
ડીમાર્ટ
4481.35
0.27%
તિઇન્ડિયા
3725.85
-2.09%
એલટીએફ
157.6
0.48%
લાલપેથલેબ
2650.55
1.32%
પૉલિસીBZR
1180.4
-1.62%
જસ્ટડાયલ
939.5
-0.61%
કલ્યંકજિલ
394.85
-2.05%
ઇન્ડિગોપન્ટ્સ
1369.8
-1.06%
યુરેકાફોર્બે
434.3
1%
એપીટીયુએસ
304.2
-0.15%
ઇક્વિટાસબેંક
94.53
-0.64%
ગુજગાસલિમિટેડ
552.85
1.03%
પ્રશ્ન
593.45
-0.08%
લોકમાન્ય તિલક
4665.3
0.5%
એનએચ
1147.5
-3.68%
શ્યામમેટલ
621.9
-0.34%
આવાસ
1572.85
-1.07%
લૉરસલેબ્સ
440.85
-1.21%
આમેર
3559
-0.27%
કેમ્સ
3445.35
-0.42%
આઈડીએફસીફર્સ્ટબી
77.13
-1.13%
બુદ્ધિ
895.95
-0.03%
મેટ્રોપોલિસ
1972.8
-0.95%
ક્રૉમ્પટન
393.4
0.98%
ઇન્ફાઇબીમ
30.63
-0.58%
ફાઇનઓર્ગ
4522.9
2.29%
360ONE
800.8
0.65%
એરિસ
912.95
1.73%
એડાનિયનસોલ
1087
-0.16%
સાફ
1341.35
-1.36%
અનુરાસ
760.5
-0.11%
ટીસીઆઈએક્સપી
1004.25
-2.16%
બંધનબંક
191.65
0.71%
ઝોમાટો
183.2
1.08%
દિલ્હીવેરી
402.8
-3.31%
એસીઆઈ
616
0.22%
એસ્ટર્ડએમ
366.9
-3.27%
ઇન્ડિયામાર્ટ
2506.65
-0.79%
ઉજ્જીવન્સએફબી
50.53
-4.79%
હૅપ્સટ્મેન્ડ્સ
802
-0.12%
અદાનિગ્રીન
1880.9
-0.56%
દલભારત
1774
-1.24%
આઈઈએક્સ
156.7
-0.32%
ઓરિએન્ટેલેક
226.5
1.07%
માન્યવર
1017.35
0.24%
હોમફર્સ્ટ
816.75
0.94%
માર્ગ
1418.4
-0.08%
કેપિટેક
1475.75
-1.91%
આરબીએ
100.35
-0.56%
સફાયર
1413.6
0.68%
રોસારી
696.5
0.02%
અફલ
1173.75
-1.28%
સ્ડબ્લ્યુસોલર
723.15
-3.94%
ફ્લોરોકેમ
3084
-1.43%
પાવર ઇન્ડિયા
10751.55
2.95%
ઈઝમાઇટ્રિપ
43.29
-1.73%
સુવેનફર
644.4
0.24%
જબલિંગ્રિયા
501.8
-0.6%
એનએસએલએનઆઈએસપી
60.74
0.16%
નાયકા
161.6
-2.86%
મેપમૈઇન્ડિયા
1929.55
0.45%
પીપીએલફાર્મા
150
0.03%
કૅમ્પસ
296.7
18.59%
એથર
805.45
-0.06%
એમસુમિ
66.6
-0.82%
કેન્સ
3302.55
-0.01%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ 500 સેક્ટર પરફોર્મન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

S&P BSE 500

BSE Ltd, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ લિમિટેડ તરીકે પણ ઓળખાય છે, જેણે BSE 500 ના નવા ઇન્ડેક્સ બનાવ્યું છે. આ ઇન્ડેક્સમાં 500 સ્ક્રિપ્સ શામેલ છે. આ ઇન્ડેક્સનું નિર્માણ કરતી વખતે, બજારની બદલાતી પેટર્ન અને અર્થવ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી હતી.

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 ઇન્ડેક્સને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર એકંદર બજાર મૂડીકરણના લગભગ 93% નું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવે છે. આ ઇન્ડેક્સ અર્થવ્યવસ્થાના 20 મુખ્ય ક્ષેત્રોને આવરી લે છે. અન્ય તમામ સૂચકોને અનુરૂપ રહીને, ઑગસ્ટ 16, 2005 ની ગણતરી પદ્ધતિને ફ્રી-ફ્લોટ પ્રક્રિયા તરફ શિફ્ટ કરવામાં આવી હતી.

BSE 200 ની અસ્થિરતાનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કર્યા પછી, બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જએ S&P BSE 500 માટે આધાર વર્ષ નક્કી કર્યું હતું. ફેબ્રુઆરી 1, 1999, મૂળ વર્ષ બન્યું અને તે મુખ્યત્વે હાલના સમયગાળા માટે તેની નિકટતાને કારણે છે.

મૂળ મૂલ્ય 1000 પૉઇન્ટ્સ પર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે જેથી ઇન્ડેક્સ અન્ય તમામ સૂચકાંકો સાથે તુલના કરી શકાય.
 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 સ્ક્રિપ સેલેક્શન ક્રાઈટેરિયા

તમે આ સેક્શન હેઠળ S&P BSE 500 માટે સ્ક્રિપ પસંદગીના માપદંડ વિશે જાણશો:

● બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ લિમિટેડ હેઠળ ઉલ્લેખિત બિઝનેસની તમામ ઇક્વિટીઓ પાત્ર છે.

● પાછલા 3 મહિનાની અંદર ટ્રેડિંગ દિવસો દરમિયાન લગભગ 75% ટ્રેડ કરવા માટે સ્ક્રિપની જરૂર છે.

● તમામ બિઝનેસને તેમના 3 માસિક ટર્નઓવર, ફ્રી-ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન અને સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના આધારે રેન્ક આપવું મહત્વપૂર્ણ છે.

● માર્કેટ કેપ પર સૂચિબદ્ધ થવા માટે અંતિમ રેન્કની ગણતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે અને ટર્નઓવર પર સૂચિબદ્ધ થવા માટે 25% જરૂરી છે.

● ફ્રી ફ્લોટ અને સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન મુજબ અંતિમ રેન્કના સમાવેશ દ્વારા સંયુક્ત રેન્કની ગણતરી કરવી જોઈએ.

● જે કંપનીઓની ફ્રી ફ્લોટ અને સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન મુજબ 500 કરતાં વધુની અંતિમ રેંક છે તેને લિસ્ટમાંથી બાકાત કરવામાં આવશે.

● 500 ની અંદર સંપૂર્ણ અંતિમ રેન્ક અને એફએફ અંતિમ રેન્ક ધરાવતી કંપનીઓને શામેલ કરવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, તે તમામ કંપનીઓને શામેલ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે જેમાં એકંદર બાકાતની છેલ્લી રેંકમાં સર્વોત્તમ સંયુક્ત છે.

● સમાવિષ્ટ કરવાના ટૂંકા સમયગાળા દરમિયાન, એફએફ અંતિમ રેન્ક, શ્રેષ્ઠ સંયુક્ત અંતિમ રેન્ક અને 500 થી નીચેના સંયુક્ત અંતિમ રેન્ક ધરાવતી કંપનીઓને પસંદ કરો.

● જો વધુ શૉર્ટફોલ હોય, તો તે સંયુક્ત અંતિમ રેન્ક મુજબ તે તમામ કંપનીઓને શામેલ કરીને ભરી શકાય છે.

અન્ય સૂચનો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 ની માર્કેટ કેપ શું છે?

બજાર મૂડી અથવા એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 ₹0.00 નું બજાર મૂડીકરણ. માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન, ટૂંકમાં, માર્કેટ કેપ નિર્ધારિત થાય છે જ્યારે તમે તેને એકંદર બાકી શેર દ્વારા બિઝનેસના શેરની વર્તમાન બજાર કિંમત સાથે ગુણાકાર કરો છો. તે રીતે, તમે ઘણી સમસ્યાઓ વિના માર્કેટ કેપ વિશે સરળતાથી જાણી શકો છો.
 

તમારે શા માટે એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 શેર બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મમાંથી ખરીદવું જોઈએ?

આજના યુગમાં, બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ તમને માત્ર કંપનીના શેરની સૂચિ જ નહીં આપે પરંતુ તમને આ શેર પર સચોટ ડેટા પણ પ્રદાન કરશે. તેથી, જ્યારે તમે આ પ્લેટફોર્મમાંથી S&P BSE 500 શેર ખરીદો છો, ત્યારે તમે ખરીદીની પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ સમસ્યાઓનો અનુભવ કરશો નહીં. નોંધણી કાર્ય પૂર્ણ કરવાની ખાતરી કરો અને ખરીદીના કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે પ્લેટફોર્મમાં લૉગ ઇન કરો.
 

S&P BSE 500 નો PB અને PE રેશિયો શું છે?

તમામ લેટેસ્ટ રિપોર્ટ્સ મુજબ, S&P BSE 500 માટે PE અને PB રેશિયો 0. છે. કૃપા કરીને વધુ જાણવા માટે વિશ્વસનીય બ્રોકરેજ ફર્મની વેબસાઇટ તપાસો.
 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 માંથી 52-અઠવાડિયાની ઓછી અને ઉચ્ચ રકમ શું છે?

52-અઠવાડિયાનું ઓછું મૂલ્ય 52-અઠવાડિયાથી વધુ હોય છે. પરંતુ એસ એન્ડ પી બીએસઈ 500 માટે, 52-વીલ હાઇ અને લો ₹0.00 છે.
 

તમે તમારી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ ક્યારે કરી શકો છો?

બીએસઈ મુજબ, બધા રોકાણકારો સોમવારથી શુક્રવાર સુધીની વેપાર પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરી શકે છે. રવિવાર અને શનિવારને રજાઓ તરીકે જોવામાં આવે છે. 

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91