બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ

14500.96
18 મે 2024 12:49 PM ના રોજ

બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 14403.06
 • હાઈ 14514.91
14500.96
 • 14,422.83 ખોલો
 • અગાઉના બંધ14,320.96
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ0.53%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  14514.91

 • લો

  14403.06

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  14422.83

 • પાછલું બંધ

  14320.96

 • પૈસા/ઈ

  47.27

BSEIndustrial
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
અશોકલે
210.4
1.25%
એસકે ફિન્ડિયા
6104.5
2.27%
BBL
3902.15
5%
ભારતફોર્ગ
1487
0.56%
બોરોરિન્યૂ
502.2
0.01%
ગ્રાફાઇટ
617.7
2.45%
કાર્બોરુનિવ
1748
1.22%
આઈટીડીસીઈએમ
390.65
-0.18%
કૉસમોફર્સ્ટ
601.95
-1.32%
સીજીપાવર
664
1.47%
એલિકૉન
1146.2
0.17%
ઇલેક્ટકાસ્ટ
178
2.33%
એલ્જીક્વિપ
636.75
1.62%
મેળવો અને ડી
1308.3
5%
એસ્કોર્ટ્સ
3910
2.83%
ઈપીએલ
197.6
1.31%
ફિન્કેબલ્સ
1057.8
0.19%
ગ્રુરાઇટેક
1650.55
-0.83%
ગ્રીવસ્કોટ
133.55
-0.34%
ગ્રાઇન્ડવેલ
2359.75
-0.59%
એબીબી
8393.3
0.21%
એચસીસી
37.89
1.72%
એજીઆઈ
682.8
1.19%
હેગ
2470
2.37%
ઇન્ડિયાન્હ્યુમે
337.7
4.78%
ઇંજરેન્ડ
4920
3.67%
આયોનેક્સચેંગ
525.5
-0.86%
કિર્લ્પનુ
1210.05
0.91%
કેએસએલ
852.6
0.84%
કિર્લોસબ્રોસ
1836
-0.65%
કમિન્સઇંડ
3872.15
2.12%
કેએસબી
4801
-0.18%
લક્ષ્મીમચ
17192
0%
એલટી
3464.25
0.41%
પરમેગ્ન
1149.95
-1.49%
સૂર્યરોસ્ની
581.8
0.42%
સીમેન્સ
7205
0.24%
સુપ્રીમઇન્ડ
5596
-0.04%
એસએમએલઆઇસુઝુ
2117
2.09%
ટેક્સઇન્ફ્રા
107.61
5%
યુનિવકેબલ્સ
616.35
5%
વેન્ડટ
13900
-0.26%
કેન્નામેટ
2956.55
2.45%
ડબ્લ્યુપીઆઇએલ
4192.25
1.06%
ડાયનામાટેક
8517.4
-1.04%
બામલાવરી
313.5
2.18%
ડીવીએલ
335.15
5%
ટીટીકેએચએલટીકેયર
1500
-0.53%
અડોરવેલ્ડ
1373.5
0.16%
જીએમએમપીફૉડલઆર
1393.3
-0.85%
ગાંધીતુબે
850
-0.73%
જિંદલસૉ
551
0.12%
શાંતિગિયર
567
-0.21%
હોંડાપાવર
2861.45
1.06%
પોલીપ્લેક્સ
900
4.75%
એસ્ટર
121.6
-1.9%
કિર્લોસિંદ
6420
2.64%
ઉષામાર્ટ
357.85
1.5%
હુતામકી
304.85
0.05%
પેનિન્ડ
135.5
-0.15%
જિસલજલેક્સ
69.43
-0.32%
હોનૌત
53499.95
0.99%
ઇસબઇન્ડિયા
5950
0.56%
કાબ્રા એક્સ્ટ્રુ
381.45
0.03%
ફિનપાઇપ
297.3
0.61%
પેટેલંગ
58.6
2.22%
એસબીસીએલ
530
1.3%
સ્વરાજંગ
2513
1.44%
મનિંદ્સ
373.8
1.66%
અફ્લેક્સ
441.1
0.44%
જૈકોરપ્લિમિટેડ
300.2
0.27%
પિક્સટ્રાન્સ
1358.6
2.79%
ગોદરેજિંદ
788.2
-0.87%
ટીસીપીએલપેક
2118.95
-0.9%
સેટિન્ડલિમિટેડ
94.35
0.95%
હર્ક્યુલ્સ
478
1.63%
એપેરિન્ડ્સ
8046.1
0.76%
નાહરપોલી
190.5
-1.1%
3MINDIA
31350
3.64%
યુકેન
1296.6
4.55%
આઇએસજીઈસી
1111.35
0.2%
મહેસીમલ્સ
839.7
3.4%
ટિમ્કેન
4155
-1.26%
બેમલ
4170.3
3.93%
બેલ
258.85
4.29%
ભેલ
310.05
3.49%
ડીસીએમશ્રીરામ
1009.55
1.22%
પ્રિકવાયર
142.5
2.44%
વી-સ્ટિલર્સ
3440
2.84%
કિંગફા
1946.05
-1.94%
એનસીસી
277
0.45%
એપ્કોટેક્સાઈન્ડ
407.2
0.57%
રત્નમણિ
3280.5
1.04%
વેસુવિયસ
5195.25
0.26%
પ્રજિંદ
521.4
-1.11%
સ્ટીલકાસ
665
0.53%
પિટિંગ
878.45
0.41%
વેલ્સપ્લ્સોલ
38.06
1.98%
હલેગ્લાસ
439.7
1%
એમએમએફએલ
1119.7
-0.25%
જિંદલપોલી
530.3
1.7%
રોટો
455.1
3.19%
રામરાટ
379.75
0.24%
એસ્ટ્રામાઇક્રો
764.15
2.65%
સેન્ટમ
1911.1
0.9%
જયનેકોઈન્ડ
48.35
-1.67%
કેપીઆઈએલ
1199.7
-0.05%
કેઈ
4220
1.29%
થર્મેક્સ
4973.55
0.67%
સંઘવિમોવ
1219
3.35%
જીનસપાવર
321.8
2.45%
ગુડલક
939.75
4.96%
પેરાકેબલ્સ
72.81
0.72%
પીટીસીઆઈએલ
7460
0.53%
ઇર્કોન
273.55
2.47%
રૉસેલિંડ
484.7
1.96%
કોચીનશિપ
1483.8
4.87%
બાલુફોર્જ
313.25
0.05%
શક્તિપંપ
2689.1
5%
શૈલી
675.4
0.62%
અપોલોપાઇપ
630.5
1.52%
અહ્લુકોન્ટ
1206.75
0.28%
વેલકોર્પ
629
3.26%
એન્જિનર્સિન
268.45
2.13%
એચએએલ
4729.3
4.37%
અપ્લાપોલો
1665
-1.93%
મેઝડૉક
2874.2
4.34%
એનબીસીસી
143.8
1.09%
ગ્રેસ
1131.3
4.46%
મનક્સિયા
112.8
1.58%
સુઝલોન
42.47
-0.16%
મિધાની
476.45
3.34%
અતુલાઉટો
558.45
-2.65%
નેલકાસ્ટ
144
-0.21%
JPASSOCIAT
16.92
3.05%
કામધેનુ
515
1.12%
આઇનૉક્સઇન્ડિયા
1358.9
1.42%
બીડીએલ
2437.05
5%
ટીટાગઢ
1275.15
4.15%
જેપિલ
341.1
2.11%
સ્ટીલક્સિન્ડ
13.36
-0.82%
ઝેનટેક
963.4
2.79%
વેલેન્ટ
394.3
-2.01%
અય્યંગ
3812.7
0.61%
ટ્રિટરબાઇન
639.45
1.23%
રામસ્તીલ
13.03
1.32%
હાઈટેક
126
0.68%
રાઇટ્સ
714.6
2.85%
આરકેફોર્જ
739.5
2.9%
ઈકેસી
144
1.69%
હેપીફોર્જ
1045.75
-0.5%
અશોકા
182.15
0.75%
સ્કિપર
329.05
1.32%
પોલીકેબ
6494.25
0.1%
આરવીએનએલ
299.65
3.06%
જીપીઆઈએલ
925
1.75%
ટીઆઈઆઈએલ
2365.3
0.03%
બ્લકશ્યપ
64.37
0.55%
ગૅલેંટ
291.85
3.71%
કેઈસી
792.6
0.27%
એસ
1475
3.98%
વોલ્ટઍમ્પ
11500.35
3.17%
ટેક્સરેલ
194.5
0.78%
જ્યોતિષ
2193.3
-4.82%
ટાઇમટેક્નો
285
-1.42%
મનિન્ફ્રા
197.85
0.23%
મોલ્ડTKPAC
794
-0.5%
જેકિલ
631.6
0.19%
કાનર્કોન
260
0.91%
ટ્રિલ
618
-1.11%
આઇઆરબી
68.87
1.29%
એસઈપીસી
19.18
-1.24%
વાસ્કોનેક
70
0.21%
રામકી
498
0.68%
પીએનસીઇન્ફ્રા
457
0.04%
પ્રિન્સપાઇપ
653.35
-2.26%
આરઆરકેબેલ
1775
0.06%
CYIENTDLM
691.35
2.45%
કિર્લોસેંગ
1298.6
0.83%
એમટીએઆરટેક
2041.75
3.61%
એરોફ્લેક્સ
142
0.89%
ટીડીપાવરસિસ
328
-0.67%
પાવરમેક
5136.3
1.92%
તેગા
1548
0.28%
ગ્રિનફ્રા
1560
0.2%
ડીબીએલ
443.3
0.75%
ટેક્નો
1122.2
0.63%
જેડબ્લ્યુએલ
515.9
-2.42%
ડેટાપેટન્સ
3320.35
4.13%
વીએસએસએલ
315.55
-0.09%
આરએચઆઈએમ
660
-0.08%
શ્નાઇડર
914.85
5%
જેટીએલઆઈએનડી
216.6
0.72%
આઇનોક્સવાઇન્ડ
627.55
3.02%
યુનિપાર્ટ્સ
528
0.56%
ભારતવાયર
270
-0.64%
લૉયડસેંગ
63.03
0.88%
આરપીઈએલ
686.6
-3.66%
પીએસપીપ્રોજેક્ટ
685.4
-0.35%
સાલાસર
20.45
0.99%
ક્ષમતા
300
1.33%
IFGLEXPOR
734.45
-0.57%
અપોલો
112.75
4.59%
HGINFRA
1394
-0.02%
હરિઓમ્પાઇપ
606.1
-2.8%
હર્ષા
441
-2.07%
અનૂપ
1856.4
-0.19%
સ્ડબ્લ્યુસોલર
820.35
1.89%
પાવર ઇન્ડિયા
11200.15
1.14%
લિખિથા
360
-1.38%
વીપીઆરપીએલ
151.25
-0.88%
પારસ
774.15
4.07%
જીએમઆરપી અને યૂઆઈ
71.96
4.99%
આઈવેલ
7325
2.45%
સિર્મા
411.5
4.08%
વીનસ્પાઇપ્સ
2136
0.69%
ડીસીએક્સઇન્ડિયા
329.8
4.58%
કેન્સ
3244.95
5%
એવલૉન
486.85
-0.25%
ઋષભ
495.35
0.95%
આઇડિયાફોર્જ
700
0.45%
આઝાદ
1466
1.47%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ