ગેઇલ (ઇન્ડિયા) વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 160 ₹ 0+0 % 32.03 K+17 % 9.15 કે
0 13.73 K+0 % ₹ 50+0 % 170 ₹ 0-50 % 73.2 K-11.11 % 9.15 કે
- - - 175 ₹ 0+0 % 4.58 K+0 % 0
0 22.88 K+0 % ₹ 49+0 % 180 ₹ 0+0 % 4.85 એલ-2.75 % 32.03 કે
0 0 ₹ 35+0 % 183 - - -
- - - 185 ₹ 0+0 % 1.19 એલ+0 % 4.58 કે
0 91.5 K+0 % ₹ 41+0 % 190 ₹ 0+0 % 14.46 એલ-2.77 % 2.15 એલ
- - - 193 ₹ 0+0 % 73.2 K+0 % 0
0 22.88 K+0 % ₹ 29+0 % 195 ₹ 0+20 % 4.67 એલ-9.73 % 1.19 એલ
- - - 198 ₹ 0+0 % 1.1 એલ+0 % 0
1.28 એલ 3.16 એલ-10.39 % ₹ 29-7.81 % 200 ₹ 0+0 % 35.82 એલ+2 % 17.66 એલ
0 4.58 K+0 % ₹ 18+0 % 203 ₹ 1+0 % 1.83 એલ+0 % 3.11 એલ
0 96.08 K+0 % ₹ 24+0 % 205 ₹ 1+0 % 6.91 એલ+2 % 13.27 એલ
0 91.5 K+0 % ₹ 21+0 % 208 ₹ 1+0 % 4.03 એલ+6 % 3.61 એલ
3.43 એલ 11.44 એલ-6.72 % ₹ 20-8.88 % 210 ₹ 1+0 % 29.65 એલ-8.47 % 43.33 એલ
1.78 એલ 2.97 એલ+7 % ₹ 18-7.89 % 213 ₹ 1+0 % 8.46 એલ+2 % 10.71 એલ
2.47 એલ 7.37 એલ-6.94 % ₹ 15-10.91 % 215 ₹ 2+3.23 % 33.63 એલ+3 % 40.17 એલ
1.01 એલ 1.92 એલ-10.64 % ₹ 13-12.25 % 218 ₹ 2+5.13 % 5.54 એલ+17 % 11.85 એલ
42.55 એલ 45.57 એલ-2.73 % ₹ 11-11.58 % 220 ₹ 3+6 % 40.08 એલ-4.89 % 70.5 એલ
3.34 એલ 4.67 એલ+1 % ₹ 10-14.67 % 223 ₹ 4+7.58 % 6.82 એલ+17 % 28.04 એલ
98.13 એલ 20.68 એલ-23.78 % ₹ 8-12.57 % 225 ₹ 4+7.23 % 26.76 એલ+43 % 1.27 કરોડ
36.69 એલ 5.9 એલ+12 % ₹ 7-15.15 % 228 ₹ 6+5.66 % 5.35 એલ+11 % 42.27 એલ
3.51 કરોડ 93.79 એલ+2 % ₹ 6-16.55 % 230 ₹ 7+6.87 % 32.89 એલ+12 % 96.03 એલ
1.04 કરોડ 23.38 એલ+38 % ₹ 5-16.95 % 233 ₹ 9+11.69 % 3.57 એલ+26 % 16.42 એલ
2.54 કરોડ 56.68 એલ+26 % ₹ 4-17.17 % 235 ₹ 10+6.28 % 17.98 એલ+209 % 42.82 એલ
30.33 એલ 6.59 એલ+12 % ₹ 3-18.07 % 238 ₹ 12+4.78 % 45.75 K-16.67 % 2.93 એલ
2.49 કરોડ 76.08 એલ+12 % ₹ 3-18.84 % 240 ₹ 14+6.56 % 7.91 એલ-9.42 % 6.86 એલ
25.76 એલ 3.71 એલ+0 % ₹ 2-17.24 % 243 ₹ 16+5.74 % 64.05 K-6.67 % 45.75 કે
83.27 એલ 23.97 એલ+7 % ₹ 2-18.75 % 245 ₹ 20+19.23 % 1.19 એલ+44 % 64.05 કે
5.49 એલ 6.73 એલ+12 % ₹ 2-17.5 % 248 ₹ 21+12.93 % 68.63 K+7 % 4.58 કે
1.6 કરોડ 66.34 એલ+29 % ₹ 1-17.65 % 250 ₹ 25+19.62 % 1.24 એલ+35 % 1.83 એલ
2.38 એલ 1.05 એલ+5 % ₹ 1-21.43 % 253 - - -
27.77 એલ 16.56 એલ-4.49 % ₹ 1-9.09 % 255 ₹ 24-8.03 % 9.15 K+100 % 4.58 કે
7.91 એલ 21.23 એલ-0.64 % ₹ 1-11.11 % 258 - - -
31.57 એલ 15.69 એલ+42 % ₹ 1-12.5 % 260 - - -

ગેઇલ (ઇન્ડિયા) વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 4.85
  • હાઈ 8.95
5.8
  • પાછલું. બંધ કરો 6.95
  • ખોલો 7
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 230
  • સરેરાશ કિંમત 7.07
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.94 કરોડ
  • OI% માં Chg 2.09
  • માર્કેટ લૉટ 4575 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
23.170731707317 ગેઇલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91