બેંક નિફ્ટી ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 39,500 ₹ 1-53.85 % 2.5 એલ+618 % 6.55 એલ
- - - 40,000 ₹ 1-45.83 % 8 એલ+39 % 34.69 એલ
- - - 40,500 ₹ 1-55.88 % 50.69 K+457 % 2.06 એલ
0 90+0 % ₹ 8,700+0 % 41,000 ₹ 1-57.89 % 50.76 K+86 % 1.93 એલ
- - - 41,500 ₹ 1-60.47 % 24.87 K+911 % 1.37 એલ
0 45+0 % ₹ 7,367+0 % 42,000 ₹ 1-56.25 % 68.48 K+492 % 2.11 એલ
0 1.25 K+0 % ₹ 4,722+0 % 42,500 ₹ 1-45.1 % 42.53 K+304 % 1.77 એલ
0 540+0 % ₹ 4,912+0 % 43,000 ₹ 2-44.26 % 94.46 K+183 % 3.46 એલ
30 1.34 K+0 % ₹ 6,473+76.07 % 43,500 ₹ 2-41.27 % 35.22 K+320 % 2.49 એલ
0 1.35 K+0 % ₹ 3,495+0 % 43,900 ₹ 2-39.73 % 6.38 K+118 % 56.9 કે
0 1.68 K+0 % ₹ 5,850-0.47 % 44,000 ₹ 2-33.8 % 6.44 એલ+260 % 15.19 એલ
0 180+0 % ₹ 5,368+0 % 44,100 ₹ 2-28.79 % 8.42 K+248 % 42.2 કે
0 135+0 % ₹ 5,226+0.33 % 44,200 ₹ 3-24.24 % 6.8 K+268 % 43.71 કે
0 195+0 % ₹ 5,070+0.16 % 44,300 ₹ 3-18.84 % 2.27 K+18 % 24.5 કે
0 225+0 % ₹ 5,033+0.2 % 44,400 ₹ 3-25.64 % 3.27 K+58 % 27.71 કે
0 540+0 % ₹ 5,429+0 % 44,500 ₹ 3-32.43 % 60.72 K+156 % 4.61 એલ
0 195+0 % ₹ 5,249+0 % 44,600 ₹ 3-27.54 % 1.53 K-3.77 % 26.19 કે
0 1.53 K+0 % ₹ 5,157+0 % 44,700 ₹ 3-26.67 % 8.09 K+233 % 42.23 કે
0 210+0 % ₹ 5,054+0 % 44,800 ₹ 3-32 % 2.69 K+79 % 31.68 કે
0 75+0 % ₹ 4,976-0.11 % 44,900 ₹ 3-32.47 % 6.29 K+54 % 45.89 કે
0 1.31 K+0 % ₹ 4,882-0.11 % 45,000 ₹ 3-25.61 % 5.28 એલ+103 % 22.06 એલ
30 840-1.75 % ₹ 4,900+2.22 % 45,100 ₹ 3-37.65 % 7.82 K+64 % 73.67 કે
0 1.13 K+0 % ₹ 4,707+0.25 % 45,200 ₹ 3-32.56 % 2.16 K+15 % 51.66 કે
0 225+0 % ₹ 4,602+0.05 % 45,300 ₹ 3-30.34 % 4.98 K-12.86 % 51.27 કે
0 870+0 % ₹ 4,491-0.07 % 45,400 ₹ 3-39.78 % 8.6 K+126 % 67.86 કે
0 960+0 % ₹ 4,385-0.14 % 45,500 ₹ 3-29.47 % 1.47 એલ+35 % 11.81 એલ
0 885+0 % ₹ 4,286-0.14 % 45,600 ₹ 3-39.42 % 4.14 K-11.54 % 72.5 કે
0 735+0 % ₹ 4,176-0.2 % 45,700 ₹ 3-37.61 % 13.04 K+13 % 71.6 કે
0 165+0 % ₹ 4,075-0.16 % 45,800 ₹ 3-39.47 % 13.97 K+83 % 89.19 કે
0 285+0 % ₹ 3,977-0.01 % 45,900 ₹ 3-47.5 % 13.56 K+76 % 1.9 એલ
450 1.43 K-16.67 % ₹ 3,880-0.39 % 46,000 ₹ 3-43.9 % 4.63 એલ+24 % 31.63 એલ
0 1.23 K+0 % ₹ 3,783-0.06 % 46,100 ₹ 3-50 % 30.11 K+171 % 2.24 એલ
0 1.32 K+0 % ₹ 3,682-0.12 % 46,200 ₹ 4-46.94 % 30.3 K-6.35 % 3.14 એલ
0 1.47 K+0 % ₹ 3,588-0.03 % 46,300 ₹ 4-49.68 % 43.4 K-42.62 % 5.02 એલ
0 885+0 % ₹ 3,477-0.05 % 46,400 ₹ 4-53.33 % 32.97 K+47 % 6.91 એલ
0 3.54 K+0 % ₹ 3,405+0.11 % 46,500 ₹ 4-55.8 % 9.19 એલ+125 % 44.21 એલ
0 750+0 % ₹ 3,284-0.12 % 46,600 ₹ 4-60.1 % 46.88 K+41 % 5.97 એલ
105 870-1.69 % ₹ 3,231+1.12 % 46,700 ₹ 4-62.21 % 1.65 એલ+615 % 10.58 એલ
0 1.2 K+0 % ₹ 3,097+0 % 46,800 ₹ 4-63.2 % 69.32 K+105 % 8.54 એલ
0 1.26 K+0 % ₹ 2,998-0.02 % 46,900 ₹ 5-58.5 % 2.22 એલ+577 % 12.37 એલ
7.55 કે 39.06 K-6.87 % ₹ 2,885-0.46 % 47,000 ₹ 6-57.35 % 12.67 એલ+64 % 73.74 એલ
30 1.28 K-2.3 % ₹ 3,005+7.46 % 47,100 ₹ 6-58.61 % 84.59 K+51 % 10.35 એલ
330 2.1 K+9 % ₹ 2,743+1.49 % 47,200 ₹ 6-64.09 % 1.74 એલ+243 % 16.6 એલ
0 1.47 K+0 % ₹ 2,700+0 % 47,300 ₹ 7-64.86 % 2.06 એલ+48 % 17.61 એલ
15 1.52 K+1 % ₹ 2,500-0.03 % 47,400 ₹ 7-64.55 % 1.81 એલ+135 % 19.44 એલ
5.85 કે 16.25 K-16.82 % ₹ 2,500+3.82 % 47,500 ₹ 8-64.59 % 11.92 એલ+82 % 77.58 એલ
0 1.94 K+0 % ₹ 2,254-2.4 % 47,600 ₹ 9-65.27 % 2.32 એલ+262 % 23.27 એલ
0 2.36 K+0 % ₹ 2,218+0 % 47,700 ₹ 11-61.15 % 1.77 એલ+135 % 20.1 એલ
960 1.85 K+4 % ₹ 2,102+1.33 % 47,800 ₹ 11-65.92 % 1.55 એલ+234 % 22.28 એલ
555 4.25 K+3 % ₹ 2,021+1.27 % 47,900 ₹ 12-65.86 % 1.97 એલ+196 % 23.09 એલ
68.76 કે 86.63 K-24.77 % ₹ 1,909+0.1 % 48,000 ₹ 13-66.67 % 13.33 એલ+87 % 1.37 કરોડ
1.98 કે 23.03 K+0 % ₹ 1,788+0.64 % 48,100 ₹ 17-62.72 % 2.9 એલ+145 % 36.46 એલ
1.95 કે 4.53 K-1.63 % ₹ 1,704-1.56 % 48,200 ₹ 18-65.08 % 2.72 એલ+192 % 34.03 એલ
810 2.51 K+1 % ₹ 1,483-9.65 % 48,300 ₹ 21-63.56 % 2.45 એલ+175 % 24.78 એલ
3.06 કે 2.66 K-13.24 % ₹ 1,520-1.4 % 48,400 ₹ 25-60.38 % 2.62 એલ+205 % 28.17 એલ
66.92 કે 48.14 K-6.63 % ₹ 1,421-1.28 % 48,500 ₹ 30-58.51 % 11.47 એલ+144 % 90.56 એલ
6.9 કે 4.43 K-4.84 % ₹ 1,320-3.38 % 48,600 ₹ 35-56.99 % 2.04 એલ+230 % 33.94 એલ
15.77 કે 5.79 K+7 % ₹ 1,233-1.43 % 48,700 ₹ 42-54.94 % 2.99 એલ+188 % 44.5 એલ
27.75 કે 7.1 K+19 % ₹ 1,141-2.79 % 48,800 ₹ 50-52.92 % 4.4 એલ+294 % 50.26 એલ
22.14 કે 7.98 K+27 % ₹ 1,048-4.16 % 48,900 ₹ 59-51.28 % 1.82 એલ+102 % 45.63 એલ
5.64 એલ 2.79 એલ+2 % ₹ 958-5.2 % 49,000 ₹ 71-48.23 % 11.28 એલ+58 % 1.63 કરોડ
1 એલ 13.07 K+25 % ₹ 900-2.84 % 49,100 ₹ 84-47.04 % 2.81 એલ+223 % 68.79 એલ
1.52 એલ 18.65 K+24 % ₹ 787-7.32 % 49,200 ₹ 102-42.96 % 3.94 એલ+124 % 82.15 એલ
2.23 એલ 27.96 K+46 % ₹ 716-7.66 % 49,300 ₹ 122-41.04 % 3.35 એલ+83 % 68.84 એલ
4.04 એલ 49.68 K+38 % ₹ 634-10.12 % 49,400 ₹ 147-37 % 2.64 એલ+118 % 74.54 એલ
27.88 એલ 2.55 એલ+22 % ₹ 567-11.42 % 49,500 ₹ 173-34.47 % 9.8 એલ+76 % 2.02 કરોડ
22.61 એલ 1.49 એલ+120 % ₹ 493-13.97 % 49,600 ₹ 203-33.09 % 3.47 એલ+136 % 1.13 કરોડ
55.39 એલ 6.17 એલ+2 % ₹ 430-15.69 % 49,700 ₹ 239-30.06 % 9.28 એલ+41 % 1.6 કરોડ
1.43 કરોડ 6.59 એલ+166 % ₹ 372-18.41 % 49,800 ₹ 284-25.85 % 6.8 એલ+216 % 2.71 કરોડ
સ્પૉટની કિંમત: 49,847
2.79 કરોડ 10.76 એલ+229 % ₹ 324-20.25 % 49,900 ₹ 330-22.52 % 6.06 એલ+113 % 3.92 કરોડ
5.02 કરોડ 25.08 એલ+96 % ₹ 277-22.57 % 50,000 ₹ 382-19.62 % 14.89 એલ+64 % 5.64 કરોડ
2.64 કરોડ 11.43 એલ+293 % ₹ 233-25.36 % 50,100 ₹ 439-17.74 % 3.27 એલ+142 % 2.17 કરોડ
2.11 કરોડ 10.81 એલ+169 % ₹ 195-28.77 % 50,200 ₹ 502-15.16 % 2.03 એલ+49 % 1.34 કરોડ
1.36 કરોડ 6.79 એલ+89 % ₹ 165-30.92 % 50,300 ₹ 574-12.69 % 69.26 K+30 % 41.54 એલ
96.56 એલ 5.38 એલ+195 % ₹ 136-33.7 % 50,400 ₹ 631-13.46 % 36.84 K+59 % 16.28 એલ
1.76 કરોડ 12.58 એલ+65 % ₹ 111-37.12 % 50,500 ₹ 720-10.37 % 1.72 એલ+13 % 23.04 એલ
73.13 એલ 3.4 એલ+245 % ₹ 92-39.59 % 50,600 ₹ 794-9.68 % 16.65 K+39 % 3.51 એલ
70.2 એલ 3.99 એલ+188 % ₹ 75-42.02 % 50,700 ₹ 881-9.61 % 15.45 K+120 % 1.92 એલ
83.43 એલ 6.36 એલ+300 % ₹ 62-44.34 % 50,800 ₹ 968-6.89 % 13.17 K+79 % 1.14 એલ
65.07 એલ 4.21 એલ+168 % ₹ 52-45.38 % 50,900 ₹ 1,056-4.35 % 8.94 K-1.32 % 76.58 કે
1.69 કરોડ 14.03 એલ+79 % ₹ 42-48.1 % 51,000 ₹ 1,150-3.28 % 84.26 K-5.91 % 4.12 એલ
51.24 એલ 5.93 એલ+361 % ₹ 35-48.98 % 51,100 ₹ 1,234-3.56 % 10.79 K+6 % 16.8 કે
46.96 એલ 4.15 એલ+188 % ₹ 30-49.06 % 51,200 ₹ 1,331-3.51 % 2.22 K-22.51 % 13.85 કે
50.9 એલ 5.66 એલ+245 % ₹ 25-50.3 % 51,300 ₹ 1,483+2.86 % 555+28 % 1.32 કે
40.7 એલ 3.42 એલ+218 % ₹ 20-52.92 % 51,400 ₹ 1,531-1.02 % 720+269 % 5.84 કે
91.27 એલ 12.28 એલ+162 % ₹ 18-51.85 % 51,500 ₹ 1,617-2.27 % 5.79 K-12.47 % 19.31 કે
33.06 એલ 2.99 એલ+297 % ₹ 15-51.67 % 51,600 ₹ 1,708-1.45 % 555+517 % 2.88 કે
42.22 એલ 6.38 એલ+495 % ₹ 12-55.27 % 51,700 ₹ 1,736-7.4 % 1.11 K+4 % 285
31.39 એલ 2.87 એલ+194 % ₹ 11-52.41 % 51,800 ₹ 1,923+0.87 % 510-5.56 % 1.73 કે
37.69 એલ 7.1 એલ+1067 % ₹ 10-53.28 % 51,900 ₹ 1,928-4.66 % 615+52 % 405
96.27 એલ 14.71 એલ+61 % ₹ 8-54.82 % 52,000 ₹ 2,110-0.78 % 8.22 K+22 % 4.73 કે
22.17 એલ 2.07 એલ+197 % ₹ 8-53.11 % 52,100 ₹ 2,060-6.94 % 210+27 % 105
18.47 એલ 2.56 એલ+380 % ₹ 7-50.52 % 52,200 ₹ 2,255-2.66 % 1.19 K+0 % 75
21.16 એલ 3.44 એલ+255 % ₹ 6-50.78 % 52,300 ₹ 2,379-1.1 % 480+0 % 0
18.6 એલ 1.8 એલ+319 % ₹ 6-51.52 % 52,400 ₹ 2,403-4.47 % 270+0 % 45
68.19 એલ 12.01 એલ+117 % ₹ 5-51.66 % 52,500 ₹ 2,617+0.3 % 885-32.18 % 495
18.59 એલ 2.04 એલ+126 % ₹ 5-45.6 % 52,600 ₹ 2,680-1.03 % 120+0 % 15
11.17 એલ 1.03 એલ+104 % ₹ 4-53.11 % 52,700 ₹ 2,823+0.31 % 270+0 % 0
13.46 એલ 1.34 એલ+283 % ₹ 4-53.99 % 52,800 ₹ 2,887-0.65 % 285+0 % 0
11.05 એલ 1.91 એલ+386 % ₹ 4-42.28 % 52,900 ₹ 2,973-0.69 % 360+4 % 60
53.76 એલ 10.92 એલ+96 % ₹ 4-39.44 % 53,000 ₹ 2,995-2.98 % 1.89 K+66 % 1.05 કે
9.49 એલ 77.54 K+57 % ₹ 3-48.48 % 53,100 ₹ 3,205-0 % 45+0 % 0
17.09 એલ 2.59 એલ+92 % ₹ 4-39.17 % 53,200 ₹ 3,309+0.12 % 300+0 % 0
5.02 એલ 61.5 K+1 % ₹ 3-45.83 % 53,300 ₹ 3,396+0 % 285+0 % 0
5.68 એલ 1.35 એલ-6.12 % ₹ 3-50 % 53,400 ₹ 3,483-0.31 % 270+0 % 0
35.83 એલ 8.13 એલ+65 % ₹ 3-36.11 % 53,500 ₹ 3,588-0.21 % 675+0 % 0
13.57 એલ 5.82 એલ+6 % ₹ 3-46.15 % 53,600 ₹ 3,702-0 % 75+0 % 0
4.07 એલ 18.05 K-74.51 % ₹ 3-40.54 % 53,700 ₹ 3,781-0.52 % 285+0 % 0
2.65 એલ 50.04 K+195 % ₹ 3-49.53 % 53,800 ₹ 3,879-0.58 % 255+0 % 0
2.9 એલ 35.22 K+135 % ₹ 3-48 % 53,900 ₹ 3,985-0.32 % 285+0 % 0
29.12 એલ 7.41 એલ+43 % ₹ 3-35.87 % 54,000 ₹ 4,097-0 % 330+0 % 0
11 એલ 1.31 એલ+12 % ₹ 3-37.04 % 54,500 ₹ 4,423-3.8 % 855+63 % 765
12.57 એલ 3.4 એલ+164 % ₹ 3-22.67 % 55,000 ₹ 4,995-2.53 % 1.13 K+114 % 615
13.17 એલ 4.45 એલ+233 % ₹ 3-27.03 % 55,500 ₹ 4,561+0 % 675+0 % 0
11.82 એલ 4.1 એલ+183 % ₹ 3-18.03 % 56,000 ₹ 5,920+0 % 570+0 % 0
8.18 એલ 3.01 એલ+361 % ₹ 2-18.33 % 56,500 - - -
6.48 એલ 1.54 એલ+111 % ₹ 2-14 % 57,000 - - -
3.56 એલ 71.24 K+141 % ₹ 2-36.17 % 57,500 - - -
6.51 એલ 73.65 K+30 % ₹ 2-22.22 % 58,000 - - -
20.4 એલ 5.1 એલ+85 % ₹ 1-38.1 % 58,500 ₹ 8,450+1.81 % 60+0 % 60

બેંક નિફ્ટી ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 252.15
  • હાઈ 499.95
276.7
  • પાછલું. બંધ કરો 357.35
  • 450 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 50000
  • સરેરાશ કિંમત 341.78
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.25 કરોડ
  • OI% માં Chg 96.28
  • માર્કેટ લૉટ 15 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
9.907183212268 બેંક નિફ્ટી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91