સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 650 ₹ 0-50 % 1.34 એલ+314 % 1.49 એલ
- - - 660 ₹ 0-50 % 12.75 K+6 % 51 કે
0 6.75 K+0 % ₹ 171+0 % 690 ₹ 0-33.33 % 21.75 K+21 % 20.25 કે
2.25 કે 1.14 એલ+0 % ₹ 191-1.5 % 700 ₹ 0+0 % 7.67 એલ+1 % 21 કે
- - - 705 ₹ 6+0 % 0 0
0 1.5 K+0 % ₹ 134+0 % 710 ₹ 0+0 % 27.75 K+0 % 3 કે
4.5 કે 6 K+0 % ₹ 173+0 % 720 ₹ 0+33.33 % 1.61 એલ+0 % 750
1.5 કે 9.75 K+0 % ₹ 158+0 % 730 - - -
0 750+0 % ₹ 114+0 % 740 ₹ 0-20 % 3.29 એલ-0.45 % 3 કે
65.25 કે 62.25 K+0 % ₹ 144+0 % 750 ₹ 0-16.67 % 7.25 એલ-1.23 % 54 કે
0 750+0 % ₹ 75+0 % 755 ₹ 0+0 % 67.5 K+0 % 1.5 કે
0 9 K+0 % ₹ 118+0 % 760 ₹ 0-16.67 % 2.78 એલ+1 % 12 કે
0 0 ₹ 67+0 % 765 ₹ 0-16.67 % 67.5 K+0 % 10.5 કે
0 11.25 K+0 % ₹ 85+0 % 770 ₹ 0+0 % 2.75 એલ+0 % 17.25 કે
0 15 K+0 % ₹ 89+0 % 775 ₹ 0+0 % 1.56 એલ+0 % 35.25 કે
3 કે 98.25 K+0 % ₹ 113+0 % 780 ₹ 0-25 % 8.97 એલ-1.97 % 70.5 કે
0 19.5 K+0 % ₹ 86+0 % 785 ₹ 0-33.33 % 1.77 એલ-3.28 % 9 કે
0 12.75 K+0 % ₹ 78+0 % 790 ₹ 0-10 % 4.52 એલ+0 % 21.75 કે
0 40.5 K+0 % ₹ 67+0 % 795 ₹ 1-16.67 % 2 એલ-4.32 % 28.5 કે
17.25 કે 5.87 એલ-0.13 % ₹ 91-3.66 % 800 ₹ 1-7.69 % 33.92 એલ-0.59 % 1.53 એલ
5.25 કે 28.5 K+0 % ₹ 86+0 % 805 ₹ 1-6.67 % 2.1 એલ-2.1 % 8.25 કે
8.25 કે 1.02 એલ+0 % ₹ 79+0 % 810 ₹ 1-18.75 % 8.84 એલ-1.01 % 84.75 કે
15 કે 33.75 K+0 % ₹ 78+0 % 815 ₹ 1-11.11 % 2.51 એલ+1 % 60 કે
5.25 કે 4.9 એલ-0.15 % ₹ 72-3.3 % 820 ₹ 1-13.04 % 12.83 એલ+2 % 3.23 એલ
3 કે 1.06 એલ+0 % ₹ 68+0 % 825 ₹ 1-4 % 3.65 એલ-1.42 % 2.19 એલ
18.75 કે 13.72 એલ-0.11 % ₹ 60-7.15 % 830 ₹ 1-6.67 % 20.29 એલ-0.26 % 4.56 એલ
1.5 કે 2.51 એલ+0 % ₹ 58-3.33 % 835 ₹ 2-2.7 % 4.56 એલ+18 % 2.96 એલ
24.75 કે 8.67 એલ-0.09 % ₹ 50-10.69 % 840 ₹ 2+0 % 34 એલ-0.57 % 8.19 એલ
35.25 કે 2.45 એલ-3.54 % ₹ 45-10.58 % 845 ₹ 3+0 % 6.13 એલ-2.04 % 5.21 એલ
1.44 એલ 16.5 એલ-0.23 % ₹ 41-11.64 % 850 ₹ 3+0 % 41.1 એલ-6.02 % 13.88 એલ
13.5 કે 3.92 એલ-0.38 % ₹ 38-10.99 % 855 ₹ 4+6.41 % 7.34 એલ-0.1 % 4.64 એલ
5.41 એલ 17.73 એલ-5.14 % ₹ 33-13.59 % 860 ₹ 5+13.19 % 24.09 એલ-3.86 % 13.79 એલ
33.75 કે 3.35 એલ-1.11 % ₹ 30-12.33 % 865 ₹ 6+10.62 % 6.38 એલ-1.05 % 9.14 એલ
3.92 એલ 13.58 એલ-2.95 % ₹ 26-14.12 % 870 ₹ 8+16.42 % 14.18 એલ+2 % 15.68 એલ
1.93 એલ 4.91 એલ-1.21 % ₹ 22-16.16 % 875 ₹ 9+16.15 % 8.07 એલ+0 % 11.71 એલ
13.45 એલ 27.78 એલ-5.17 % ₹ 19-18.26 % 880 ₹ 11+18.13 % 19.26 એલ-10.34 % 33.61 એલ
6.28 એલ 12.17 એલ-0.49 % ₹ 16-16.79 % 885 ₹ 14+18.18 % 4.31 એલ+4 % 20.03 એલ
33.41 એલ 20.38 એલ-1.13 % ₹ 14-19.12 % 890 ₹ 16+17.03 % 11.46 એલ-3.41 % 37.71 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 893
સ્પૉટની કિંમત: 893
23.09 એલ 9.66 એલ+35 % ₹ 12-20 % 895 ₹ 19+15.43 % 2.2 એલ-2.98 % 5.85 એલ
59.64 એલ 70.29 એલ+2 % ₹ 10-20.9 % 900 ₹ 22+17.07 % 9.25 એલ-4.2 % 8.39 એલ
9.52 એલ 4.83 એલ+6 % ₹ 8-19.6 % 905 ₹ 25+14.38 % 50.25 K+5 % 93 કે
22.45 એલ 19.55 એલ+5 % ₹ 7-22.16 % 910 ₹ 29+14.83 % 1.47 એલ+3 % 90 કે
4.85 એલ 3.71 એલ+6 % ₹ 5-20.74 % 915 ₹ 32+11.5 % 24.75 K+27 % 16.5 કે
22.36 એલ 20.65 એલ+1 % ₹ 4-21.1 % 920 ₹ 36+13.95 % 1.91 એલ+0 % 60 કે
4.43 એલ 3.64 એલ+5 % ₹ 4-20.45 % 925 ₹ 41+10.34 % 23.25 K+0 % 9.75 કે
10.28 એલ 14.6 એલ+1 % ₹ 3-21.13 % 930 ₹ 45+9.61 % 33 K+5 % 12.75 કે
2.25 એલ 2.45 એલ+3 % ₹ 2-17.24 % 935 ₹ 50+10.94 % 6 K+33 % 5.25 કે
4.85 એલ 11.3 એલ+9 % ₹ 2-23.4 % 940 ₹ 53+7.8 % 54 K+6 % 10.5 કે
1.76 એલ 2.06 એલ+5 % ₹ 2-23.08 % 945 ₹ 88+0 % 3 K+0 % 0
4.89 એલ 18.26 એલ+2 % ₹ 1-21.88 % 950 ₹ 59+0 % 84.75 K+0 % 30.75 કે
1.06 એલ 1.45 એલ+18 % ₹ 1-23.08 % 955 ₹ 95+0 % 5.25 K+0 % 0
3.53 એલ 8.13 એલ+4 % ₹ 1-19.05 % 960 ₹ 69+0.58 % 20.25 K+4 % 15 કે
1.33 એલ 2.17 એલ+41 % ₹ 1-17.65 % 965 - - -
1.3 એલ 6.22 એલ+3 % ₹ 1-21.43 % 970 - - -
30 કે 2.43 એલ+4 % ₹ 1-21.43 % 975 - - -
36.75 કે 3.94 એલ-0.38 % ₹ 0-25 % 980 - - -
1.69 એલ 1.04 એલ+0 % ₹ 1-9.09 % 985 - - -
34.5 કે 2.12 એલ+0 % ₹ 0-20 % 990 - - -
1.16 એલ 1.51 એલ+142 % ₹ 0+0 % 995 - - -
5.6 એલ 15.56 એલ-11.18 % ₹ 0-33.33 % 1,000 ₹ 111+1.79 % 23.25 K+0 % 750
13.5 કે 1.22 એલ+0 % ₹ 0-14.29 % 1,010 - - -
26.25 કે 5.07 એલ-1.02 % ₹ 0+0 % 1,020 ₹ 152+0 % 1.5 K+0 % 0

સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 24.35
  • હાઈ 30.9
25.55
  • પાછલું. બંધ કરો 29.75
  • 28.9 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 870
  • સરેરાશ કિંમત 27.13
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.14 કરોડ
  • OI% -2.95માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 750 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
18.320610687023 એસબીઆઈએન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91