એબીબી ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 5,900 ₹ 3+0 % 0 0
- - - 6,000 ₹ 8-1.25 % 8.38 K-5.63 % 625
0 125+0 % ₹ 2,010+0 % 6,300 - - -
0 125+0 % ₹ 850+0 % 6,400 ₹ 24+0 % 875+0 % 0
0 375+0 % ₹ 1,707+0 % 6,500 ₹ 1-36.36 % 9.38 K+1 % 2.25 કે
- - - 6,650 ₹ 10+0 % 125+0 % 0
- - - 6,950 ₹ 21+0 % 1.63 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 845+0 % 7,000 ₹ 3-66.89 % 25.25 K-41.79 % 35.63 કે
0 125+0 % ₹ 800+0 % 7,100 - - -
- - - 7,150 ₹ 69+0 % 2.88 K+0 % 0
- - - 7,200 ₹ 5-20.44 % 6 K-38.46 % 5 કે
- - - 7,300 ₹ 6-44.44 % 12.38 K-1.98 % 10.5 કે
125 0-100 % ₹ 1,250+221.09 % 7,350 ₹ 5-73.89 % 750-86.05 % 10.63 કે
- - - 7,400 ₹ 5-54.13 % 4.38 K-12.5 % 6.38 કે
1.25 કે 12.13 K-9.35 % ₹ 1,627+65.58 % 7,500 ₹ 7-44.35 % 35.5 K-15.22 % 55.5 કે
0 1.13 K+0 % ₹ 735+0 % 7,600 ₹ 9-41.4 % 6.88 K-38.2 % 9.38 કે
2.38 કે 5.25 K-14.29 % ₹ 1,349+75.19 % 7,700 ₹ 9-53.85 % 20.25 K+2 % 48.75 કે
- - - 7,750 ₹ 194+0 % 625+0 % 0
875 8.63 K-2.82 % ₹ 1,216+78.38 % 7,800 ₹ 12-55.74 % 22.75 K-23.85 % 60.63 કે
- - - 7,850 ₹ 378+0 % 750+0 % 0
0 4 K+0 % ₹ 638+0 % 7,900 ₹ 15-55.07 % 10.75 K+115 % 54.75 કે
19 કે 19.63 K-31.14 % ₹ 1,070+102.42 % 8,000 ₹ 19-61.26 % 96.25 K+49 % 4.99 એલ
0 250+0 % ₹ 497+0 % 8,050 ₹ 208-2.51 % 5.25 K+0 % 0
6.13 કે 8.25 K-33.33 % ₹ 975+116.47 % 8,100 ₹ 23-64.86 % 32 K+35 % 74.25 કે
2.13 કે 1.88 K-40 % ₹ 918+136.53 % 8,150 ₹ 28-66.18 % 4.5 K-44.62 % 12.38 કે
31.88 કે 12 K-43.86 % ₹ 874+133.29 % 8,200 ₹ 28-69.43 % 35.13 K+32 % 2.18 એલ
5.25 કે 11.13 K-12.75 % ₹ 820+141.25 % 8,250 ₹ 36-66.23 % 7.75 K-35.42 % 26.88 કે
43 કે 23.25 K-31.62 % ₹ 785+154.11 % 8,300 ₹ 43-65.38 % 52.13 K+53 % 2.76 એલ
14.63 કે 4.5 K-29.41 % ₹ 737+165.88 % 8,350 ₹ 145+0.38 % 500+0 % 0
1.56 એલ 15.38 K-73.32 % ₹ 645+154.69 % 8,400 ₹ 52-69.09 % 27.25 K+57 % 2.83 એલ
33 કે 3.5 K-69.23 % ₹ 650+184.1 % 8,450 ₹ 59-70.11 % 10.63 K+240 % 73.5 કે
3.34 એલ 30.88 K-68.61 % ₹ 610+195.07 % 8,500 ₹ 58-73.44 % 95.13 K+556 % 5.25 એલ
63.75 કે 6.13 K-3.92 % ₹ 575+210.56 % 8,550 ₹ 252+1.04 % 2.38 K+0 % 0
4.63 એલ 14.88 K-40.8 % ₹ 535+223.46 % 8,600 ₹ 80-72.57 % 26.63 K+163 % 2.13 એલ
53.38 કે 2.13 K+55 % ₹ 481+495.97 % 8,650 - - -
9.16 એલ 24.38 K-25 % ₹ 450+244.62 % 8,700 ₹ 104-71.66 % 51 K+974 % 3.17 એલ
1.82 એલ 3.88 K-36.73 % ₹ 417+286.42 % 8,750 ₹ 119-89.77 % 10.5 K+2700 % 51.88 કે
9.21 એલ 52.38 K+23 % ₹ 385+282.13 % 8,800 ₹ 127-70.08 % 59.88 K+2295 % 3.68 એલ
91.13 કે 4.5 K+227 % ₹ 343+264.91 % 8,850 - - -
5.74 એલ 27.13 K+107 % ₹ 321+332.91 % 8,900 ₹ 170-86.27 % 39.88 K+7875 % 2.19 એલ
1.02 એલ 2.88 K+229 % ₹ 290+254.31 % 8,950 - - -
29.51 એલ 1.26 એલ+18 % ₹ 268+338.27 % 9,000 ₹ 215-83.77 % 1.01 એલ+7950 % 7.24 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 9,020
3.07 એલ 19.25 K+7600 % ₹ 245+279.32 % 9,050 - - -
12.45 એલ 94.88 K+212 % ₹ 222+365.9 % 9,100 ₹ 268-83.1 % 6.38 K+1175 % 66 કે
1.57 એલ 15 K+991 % ₹ 198+415.63 % 9,150 - - -
11.06 એલ 75.25 K+1527 % ₹ 180+371.82 % 9,200 - - -
9.56 એલ 1.03 એલ+33 % ₹ 144+389.8 % 9,300 - - -
4.86 એલ 33 K+654 % ₹ 115+395.69 % 9,400 - - -
24.5 કે 3.25 K+0 % ₹ 108+0 % 9,450 - - -
20.2 એલ 1.27 એલ+228 % ₹ 94+426.26 % 9,500 - - -
15 કે 4.25 K+0 % ₹ 79+0 % 9,550 - - -
4.15 એલ 47.5 K+181 % ₹ 77+442.11 % 9,600 - - -
17.38 કે 4.25 K+3300 % ₹ 72+38.46 % 9,650 - - -
6.92 એલ 1.16 એલ+700 % ₹ 64+461.84 % 9,700 - - -
2.85 એલ 47.38 K+872 % ₹ 50+426.32 % 9,800 - - -
500 375+0 % ₹ 62+0 % 9,850 - - -
4.61 એલ 46.88 K+7400 % ₹ 40+566.67 % 9,900 - - -
72.75 કે 10.25 K+0 % ₹ 36+0 % 9,950 - - -
3.21 એલ 67.63 K+0 % ₹ 33+0 % 10,000 - - -

એબીબી ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 59.95
  • હાઈ 349.95
268.00
  • પાછલું. બંધ કરો 61.15
  • 60.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 9000
  • સરેરાશ કિંમત 222.56
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% માં Chg 17.99
  • માર્કેટ લૉટ 125 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
71.741379310345 એબીબી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91