બજાજ ફાઇનાન્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 125+0 % ₹ 1,780+0 % 5,500 ₹ 1+0 % 4.75 K+0 % 0
- - - 5,600 ₹ 0-83.33 % 36.75 K-5.47 % 2.88 કે
0 125+0 % ₹ 1,058+0 % 5,700 ₹ 1-47.37 % 22.13 K-0.56 % 1.75 કે
- - - 5,800 ₹ 0-27.27 % 27.38 K-3.95 % 2.5 કે
- - - 5,850 ₹ 2+0 % 0 0
- - - 5,900 ₹ 1-28.57 % 6 K-4 % 3.13 કે
- - - 5,950 ₹ 9+43.33 % 125+0 % 0
125 3.25 K+0 % ₹ 1,081-3.92 % 6,000 ₹ 0-50 % 1.42 એલ-5.09 % 31.75 કે
0 250+0 % ₹ 710+0 % 6,050 ₹ 2-8.33 % 12 K+1 % 125
0 750+0 % ₹ 1,050+0 % 6,100 ₹ 1-37.93 % 12.5 K-3.85 % 4.25 કે
0 500+0 % ₹ 679+0 % 6,150 ₹ 1+0 % 4.38 K+0 % 0
0 1.13 K+0 % ₹ 940+0 % 6,200 ₹ 1-15 % 32.5 K+0 % 1.25 કે
0 125+0 % ₹ 547+0 % 6,250 ₹ 2+0 % 5 K+0 % 0
0 3.25 K+0 % ₹ 975+0 % 6,300 ₹ 0-66.67 % 57.13 K-3.99 % 16.75 કે
0 1 K+0 % ₹ 659+0 % 6,350 ₹ 2+0 % 3 K+0 % 0
0 13.5 K+0 % ₹ 755+0 % 6,400 ₹ 1-33.33 % 40.88 K-13.72 % 7.5 કે
0 7.13 K+0 % ₹ 423-1.51 % 6,450 ₹ 1+19.05 % 15.88 K-2.31 % 500
1.75 કે 22 K-6.88 % ₹ 570-8.89 % 6,500 ₹ 1-39.13 % 1.58 એલ-2.16 % 73.5 કે
0 7.25 K+0 % ₹ 750+0 % 6,550 ₹ 2-39.62 % 7 K-1.75 % 3.38 કે
3.25 કે 21.88 K-6.42 % ₹ 496-6.89 % 6,600 ₹ 2-43.94 % 81.38 K-8.57 % 48.38 કે
1.13 કે 6.5 K-8.77 % ₹ 417-29.28 % 6,650 ₹ 3-32.1 % 14.38 K-7.26 % 14.75 કે
5 કે 25.25 K-8.6 % ₹ 393-9.33 % 6,700 ₹ 4-25.25 % 1.08 એલ-0.23 % 1.7 એલ
3.5 કે 10.25 K-4.65 % ₹ 348-9.31 % 6,750 ₹ 5-32.39 % 24.88 K-27.37 % 79.75 કે
11.13 કે 23.5 K-10.05 % ₹ 299-10.88 % 6,800 ₹ 7-27.89 % 2.2 એલ+16 % 3.85 એલ
2.38 કે 15.63 K-3.85 % ₹ 251-11.53 % 6,850 ₹ 9-34.33 % 40.75 K-4.12 % 1.2 એલ
16.88 કે 1.44 એલ-0.17 % ₹ 207-16.29 % 6,900 ₹ 13-29.64 % 1.1 એલ+2 % 4.05 એલ
26 કે 22.63 K-3.72 % ₹ 164-19.56 % 6,950 ₹ 20-23.44 % 64.5 K+25 % 1.18 એલ
4.62 એલ 85.88 K-16.42 % ₹ 128-22.28 % 7,000 ₹ 29-20.03 % 1.79 એલ-14.82 % 7.81 એલ
2.99 એલ 24.38 K+17 % ₹ 95-28.81 % 7,050 ₹ 50-5.7 % 45.13 K+37 % 3.62 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 7,082
સ્પૉટની કિંમત: 7,082
12.31 એલ 1.32 એલ+36 % ₹ 70-33.33 % 7,100 ₹ 74+0.07 % 1.01 એલ-19.16 % 4.17 એલ
5.1 એલ 1.05 એલ+30 % ₹ 49-38.79 % 7,150 ₹ 103+3.57 % 41.13 K-26.89 % 1.31 એલ
12.86 એલ 2.51 એલ-11.58 % ₹ 34-42.71 % 7,200 ₹ 134+2.06 % 75.25 K-27.47 % 2.1 એલ
4.03 એલ 95.38 K+3 % ₹ 25-44.43 % 7,250 ₹ 181+8.38 % 22.5 K-10.89 % 24.5 કે
13.82 એલ 4.55 એલ-4.79 % ₹ 18-47.28 % 7,300 ₹ 225+11.81 % 69.75 K-13.49 % 47.13 કે
1.9 એલ 1.08 એલ+3 % ₹ 14-47.98 % 7,350 ₹ 270+9.93 % 14.25 K-13.64 % 4.75 કે
3.75 એલ 2.75 એલ-11.52 % ₹ 10-49.88 % 7,400 ₹ 319+12.01 % 29.63 K-35.42 % 25.25 કે
1.17 એલ 48.38 K-18.7 % ₹ 8-51.33 % 7,450 ₹ 273+0 % 3.38 K+0 % 0
5.4 એલ 5.53 એલ-8.97 % ₹ 7-50.9 % 7,500 ₹ 412+8.32 % 30.38 K-15.33 % 8.75 કે
1.18 એલ 52 K-22.68 % ₹ 5-51.38 % 7,550 ₹ 335+0 % 1.25 K+0 % 0
2.79 એલ 2.01 એલ-7.59 % ₹ 5-42.2 % 7,600 ₹ 514+4.35 % 9.25 K-1.33 % 750
32.13 કે 17.75 K-8.97 % ₹ 4-40.3 % 7,650 ₹ 389+0 % 125+0 % 0
1.64 એલ 1.43 એલ-20.45 % ₹ 3-37.61 % 7,700 ₹ 625+5.03 % 1.5 K-7.69 % 125
35.5 કે 24.13 K-11.87 % ₹ 2-50 % 7,750 ₹ 444+0 % 500+0 % 0
1.92 એલ 1.3 એલ-31.8 % ₹ 2-55.41 % 7,800 ₹ 725+6.11 % 5 K-2.44 % 125
4.13 કે 16.88 K-8.16 % ₹ 1-79.17 % 7,850 - - -
46.13 કે 57.63 K-20.93 % ₹ 1-62.96 % 7,900 ₹ 819+26.05 % 2.25 K-52.63 % 3.13 કે
7.13 કે 12.63 K-33.55 % ₹ 1-15.15 % 7,950 - - -
1.32 એલ 2.81 એલ-14.39 % ₹ 1-36.36 % 8,000 ₹ 910+2.16 % 14.13 K-7.38 % 1.63 કે
0 6.5 K+0 % ₹ 2+0 % 8,050 - - -
15.13 કે 30.75 K-12.77 % ₹ 1-48.72 % 8,100 ₹ 951+0 % 1 K+0 % 0
125 2.5 K-4.76 % ₹ 0-91.67 % 8,150 - - -
40.38 કે 94 K-4.57 % ₹ 0-73.68 % 8,200 - - -
0 125+0 % ₹ 1+0 % 8,250 - - -
5 કે 8.38 K-24.72 % ₹ 0-65.22 % 8,300 - - -
2.5 કે 21.88 K-5.91 % ₹ 0-75 % 8,350 - - -

બજાજ ફાઇનાન્સ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
1780.00
  • પાછલું. બંધ કરો 1780
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5500
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 125
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 125 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ બજફાઇનાન્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91