ફિનિફ્ટી

ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ ચેઇન એક ઇન્ડેક્સ છે જેમાં તે તમામ સંસ્થાઓના 20 સ્ટૉક્સ શામેલ છે જે જાન્યુઆરી 2021 માં નાણાંકીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને ફરીથી શરૂ કરેલ છે. આ ઇન્ડેક્સ હેઠળ, કોઈપણ વ્યક્તિને હાઉસ ફાઇનાન્સિંગ ફર્મ, બેંક, NBFC, ઇન્શ્યોરન્સ એજન્સીઓ અને ઘણી બધી કંપનીઓ મળશે. તે ઉપરાંત, આ વિકલ્પ ચેઇનમાં 1000 નું મૂળ મૂલ્ય છે.
કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 18,300 ₹ 0-37.5 % 1.82 એલ+184 % 4.52 એલ
- - - 18,400 ₹ 0-33.33 % 46.72 K+20 % 44.8 કે
- - - 18,500 ₹ 0-54.55 % 6.64 K+75 % 14.68 કે
- - - 18,600 ₹ 0-30 % 13.48 K+21 % 11.6 કે
- - - 18,700 ₹ 0-45.45 % 8.08 K+40 % 22.52 કે
- - - 18,800 ₹ 0-40 % 8.36 K+24 % 12.36 કે
- - - 18,900 ₹ 0-30 % 5.12 K+75 % 15.56 કે
- - - 19,000 ₹ 0-50 % 2.24 K+27 % 9.64 કે
- - - 19,100 ₹ 0-53.85 % 4.04 K+84 % 12.6 કે
- - - 19,200 ₹ 0-60 % 5.16 K+139 % 15.2 કે
- - - 19,300 ₹ 0-60 % 5.24 K+49 % 18.24 કે
- - - 19,400 ₹ 0-68.75 % 7.32 K+123 % 56.52 કે
- - - 19,500 ₹ 0-70.59 % 16.24 K+102 % 1.66 એલ
- - - 19,550 ₹ 0-62.5 % 2.72 K+36 % 4.24 કે
- - - 19,600 ₹ 0-66.67 % 7.76 K+106 % 1.66 એલ
- - - 19,650 ₹ 0-52.94 % 2.4 K+82 % 7.16 કે
- - - 19,700 ₹ 0-61.11 % 10.48 K+223 % 1.61 એલ
- - - 19,750 ₹ 0-68.18 % 1.24 K+0 % 1.96 કે
- - - 19,800 ₹ 0-63.16 % 13.08 K+354 % 1.59 એલ
- - - 19,850 ₹ 0-50 % 3.76 K+114 % 10.12 કે
- - - 19,900 ₹ 0-70 % 8.08 K+22 % 1.68 એલ
- - - 19,950 ₹ 0-73.91 % 960+380 % 4.72 કે
- - - 20,000 ₹ 0-72.73 % 48.68 K+197 % 2.9 એલ
- - - 20,050 ₹ 0-73.91 % 1.92 K+336 % 2.6 કે
- - - 20,100 ₹ 0-75 % 6.76 K+66 % 1.67 એલ
- - - 20,150 ₹ 0-68 % 640+0 % 1.04 કે
- - - 20,200 ₹ 0-69.23 % 9.68 K-25.31 % 2.12 એલ
- - - 20,250 - - -
- - - 20,300 ₹ 0-70.83 % 18.72 K+20 % 2.06 એલ
- - - 20,350 ₹ 1-56.52 % 2.12 K+96 % 5.56 કે
- - - 20,400 ₹ 0-64 % 22.52 K-19.91 % 2.29 એલ
- - - 20,450 ₹ 0-73.33 % 1.76 K+57 % 2.84 કે
- - - 20,500 ₹ 0-68.97 % 67.72 K-14.62 % 4.29 એલ
- - - 20,550 ₹ 0-74.19 % 8.68 K-3.13 % 29.76 કે
- - - 20,600 ₹ 0-76.47 % 19.44 K+4 % 2.13 એલ
- - - 20,650 ₹ 0-80 % 3.92 K+7 % 23.68 કે
- - - 20,700 ₹ 0-76.92 % 23.48 K+46 % 2.67 એલ
- - - 20,750 ₹ 1-69.05 % 7.16 K-11.82 % 33.04 કે
- - - 20,800 ₹ 1-72.73 % 30.28 K+46 % 3.19 એલ
- - - 20,850 ₹ 1-73.91 % 4.52 K-72.97 % 90.72 કે
- - - 20,900 ₹ 1-73.47 % 66.16 K+14 % 4.36 એલ
0 0 ₹ 1,000+0 % 20,950 ₹ 1-77.78 % 10.96 K+247 % 2.13 એલ
0 80+0 % ₹ 1,320+0 % 21,000 ₹ 1-75 % 1.81 એલ-0.92 % 10.33 એલ
- - - 21,050 ₹ 1-72.73 % 22 K+14 % 90.68 કે
- - - 21,100 ₹ 1-72.6 % 86 K+34 % 6.08 એલ
- - - 21,150 ₹ 1-75.61 % 17.12 K+4 % 1.58 એલ
0 40+0 % ₹ 978+0 % 21,200 ₹ 1-74.19 % 2.86 એલ+114 % 12.01 એલ
- - - 21,250 ₹ 1-76.85 % 38.24 K+13 % 2.82 એલ
0 80+0 % ₹ 1,072+0 % 21,300 ₹ 2-72.27 % 2.67 એલ+118 % 14.56 એલ
- - - 21,350 ₹ 2-74.81 % 56.36 K+15 % 3.95 એલ
0 160+0 % ₹ 956+0 % 21,400 ₹ 2-78.71 % 5.09 એલ+404 % 21.73 એલ
- - - 21,450 ₹ 2-75.41 % 68.52 K+49 % 5.59 એલ
240 440+10 % ₹ 793-2.78 % 21,500 ₹ 2-77.25 % 7.21 એલ+177 % 31.61 એલ
- - - 21,550 ₹ 3-77.38 % 84.96 K+199 % 10.06 એલ
0 480+0 % ₹ 644-2.79 % 21,600 ₹ 3-78.31 % 3.22 એલ+58 % 28.69 એલ
0 40+0 % ₹ 366+0 % 21,650 ₹ 4-79.6 % 2.4 એલ+230 % 18.04 એલ
920 520+8 % ₹ 591+2.25 % 21,700 ₹ 5-77.26 % 6.97 એલ+582 % 45.25 એલ
- - - 21,750 ₹ 6-76.95 % 1.49 એલ+199 % 18.38 એલ
3.48 કે 1.92 K+300 % ₹ 499+8.98 % 21,800 ₹ 7-75 % 6.54 એલ+355 % 47.98 એલ
760 720+6 % ₹ 475+12.68 % 21,850 ₹ 10-72.57 % 2.4 એલ+234 % 30.89 એલ
7.64 કે 3.88 K+5 % ₹ 433+16.32 % 21,900 ₹ 12-71.48 % 3.78 એલ+189 % 43.05 એલ
14.68 કે 3.32 K-6.74 % ₹ 379+13.07 % 21,950 ₹ 16-68.78 % 1.31 એલ+81 % 35.55 એલ
1.39 એલ 35.48 K+6 % ₹ 334+12.67 % 22,000 ₹ 21-66.77 % 5.12 એલ+203 % 98.42 એલ
32.96 કે 10.04 K-8.39 % ₹ 289+10.02 % 22,050 ₹ 27-64.42 % 2.64 એલ+515 % 47.84 એલ
3.73 એલ 51.44 K-2.87 % ₹ 252+9.91 % 22,100 ₹ 33-63.1 % 5.49 એલ+212 % 82.49 એલ
7.78 એલ 62.4 K+6 % ₹ 208+5.44 % 22,150 ₹ 45-58.53 % 2.44 એલ+67 % 54.4 એલ
26.47 એલ 2.26 એલ-22.05 % ₹ 175+4.14 % 22,200 ₹ 59-54.51 % 4.92 એલ+30 % 97.82 એલ
38.86 એલ 1.6 એલ+28 % ₹ 138-3.29 % 22,250 ₹ 77-49.51 % 2.39 એલ+165 % 84.45 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 22,297
સ્પૉટની કિંમત: 22,297
1.38 કરોડ 8.21 એલ+79 % ₹ 110-6.98 % 22,300 ₹ 97-45.94 % 8.08 એલ+471 % 1.69 કરોડ
1.14 કરોડ 4.15 એલ+142 % ₹ 85-14.66 % 22,350 ₹ 130-38.01 % 2.09 એલ+345 % 96.85 એલ
1.12 કરોડ 5.88 એલ+169 % ₹ 65-19.95 % 22,400 ₹ 152-37.27 % 96.28 K+185 % 48.23 એલ
57.93 એલ 2.76 એલ+160 % ₹ 50-25.89 % 22,450 ₹ 184-33.68 % 32.6 K+385 % 8.43 એલ
88.54 એલ 7.08 એલ+130 % ₹ 36-34.15 % 22,500 ₹ 221-29.72 % 76.6 K+468 % 7.45 એલ
50.62 એલ 3.48 એલ+228 % ₹ 26-41.03 % 22,550 ₹ 262-27.18 % 4.84 K+290 % 62.64 કે
66.55 એલ 3.94 એલ+136 % ₹ 20-45.5 % 22,600 ₹ 307-23.75 % 11.08 K+433 % 73.08 કે
32.83 એલ 1.71 એલ+106 % ₹ 15-51.32 % 22,650 ₹ 352-19.31 % 2.56 K+146 % 13.36 કે
50.88 એલ 4.97 એલ+246 % ₹ 11-56.11 % 22,700 ₹ 395-17.45 % 1.92 K+100 % 11.04 કે
35.82 એલ 1.68 એલ+207 % ₹ 8-58.78 % 22,750 ₹ 418-22.49 % 320+300 % 1.76 કે
62.07 એલ 8.64 એલ+461 % ₹ 6-67.06 % 22,800 ₹ 507-13.96 % 1.04 K+271 % 12 કે
24.84 એલ 2.16 એલ+114 % ₹ 4-69.42 % 22,850 - - -
36.26 એલ 4.47 એલ+108 % ₹ 3-71.05 % 22,900 - - -
15.75 એલ 1.93 એલ+274 % ₹ 2-75.13 % 22,950 ₹ 740+1.8 % 80+0 % 0
43.65 એલ 6.55 એલ+58 % ₹ 2-72.05 % 23,000 ₹ 704-8.55 % 1.76 K+7 % 2.04 કે
8.53 એલ 1.22 એલ+89 % ₹ 2-75.76 % 23,050 - - -
22.81 એલ 4.49 એલ+151 % ₹ 1-77.98 % 23,100 - - -
7.89 એલ 1.99 એલ+315 % ₹ 1-77.42 % 23,150 - - -
18.77 એલ 4.64 એલ+160 % ₹ 1-74.68 % 23,200 - - -
4.74 એલ 1.33 એલ+112 % ₹ 1-73.91 % 23,250 - - -
21.79 એલ 6.03 એલ+159 % ₹ 1-62.71 % 23,300 ₹ 1,034+0 % 120+0 % 0
3.84 એલ 1.21 એલ+403 % ₹ 1-73.08 % 23,350 - - -
11.02 એલ 1.89 એલ+26 % ₹ 1-69.57 % 23,400 - - -
6.23 એલ 1.67 એલ+431 % ₹ 1-64.29 % 23,450 - - -
20.55 એલ 6.61 એલ+216 % ₹ 1-57.89 % 23,500 ₹ 1,229+0 % 120+0 % 0
2.43 એલ 31.04 K+256 % ₹ 1-55.56 % 23,550 - - -
6.62 એલ 90.76 K+313 % ₹ 1-50 % 23,600 ₹ 1,327+0 % 40+0 % 0
53.96 કે 6.28 K+67 % ₹ 1-63.64 % 23,650 - - -
3.3 એલ 39.04 K+1 % ₹ 0-67.86 % 23,700 - - -
33.2 કે 6.28 K-52.42 % ₹ 1-62.07 % 23,750 - - -
2.68 એલ 17.92 K-34.02 % ₹ 0-65.38 % 23,800 - - -
26.64 કે 3.6 K-18.92 % ₹ 0-64 % 23,850 - - -
2.01 એલ 16 K-15.07 % ₹ 0-64 % 23,900 - - -
9.83 એલ 1.77 એલ+339 % ₹ 0-62.5 % 24,000 - - -
1.94 એલ 15.44 K-18.91 % ₹ 0-57.89 % 24,100 - - -
2.42 એલ 21.24 K-20.63 % ₹ 0-50 % 24,200 - - -
2.6 એલ 12.44 K-54.33 % ₹ 1-41.18 % 24,300 - - -
1.66 એલ 8.4 K-13.93 % ₹ 0-57.89 % 24,400 - - -
2.47 એલ 40.64 K+37 % ₹ 0-57.14 % 24,500 - - -
1.87 એલ 30.52 K+116 % ₹ 1-50 % 24,600 - - -
2.48 એલ 30.72 K+296 % ₹ 0-63.16 % 24,700 - - -
2.02 એલ 41.8 K+52 % ₹ 0-60 % 24,800 - - -
1.97 એલ 32.68 K+61 % ₹ 0-57.89 % 24,900 - - -
3.7 એલ 90.2 K+82 % ₹ 0-65 % 25,000 - - -
4.12 એલ 1.47 એલ+58 % ₹ 0-60.87 % 25,100 - - -

ફિનિફ્ટી પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 305.7
  • હાઈ 406.9
334.00
  • પાછલું. બંધ કરો 296.45
  • 350 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 22000
  • સરેરાશ કિંમત 346.53
  • વ્યાજ ખોલો 35480
  • OI% માં Chg 5.97
  • માર્કેટ લૉટ 40 શેર

નાણાં અને વેપારમાં, જ્ઞાન શક્તિ છે, અને માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે બજારના વલણોને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતીય સ્ટૉક માર્કેટમાં શામેલ લોકો માટે, ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ ચેઇન એક અમૂલ્ય સાધન છે. આ એક વ્યાપક ડેટા પ્રતિનિધિત્વ છે જે વ્યાપારીઓ અને રોકાણકારોને રાષ્ટ્રીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતા નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ વિકલ્પો વિશે વાસ્તવિક સમયની અંતર્દૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.
 

ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ વાંચવું શરૂઆતમાં ગંભીર લાગી શકે છે, પરંતુ એકવાર તમે મૂળભૂત બાબતોને સમજી લો, તો બજારોને નેવિગેટ કરવું એક શક્તિશાળી સાધન બની જાય છે. વિકલ્પ ચેઇનમાં બે મુખ્ય સેગમેન્ટ શામેલ છે - કૉલ વિકલ્પ ચેઇન અને પુટ વિકલ્પ ચેઇન. આ સેગમેન્ટ વિશિષ્ટ સમાપ્તિની તારીખ માટે વિવિધ સ્ટ્રાઇક કિંમતો અને વિકલ્પોના પ્રીમિયમ વિશેની માહિતી પ્રદાન કરે છે.

કૉલ વિકલ્પ ચેઇન ટ્રેડર્સ માટે ઉપલબ્ધ કૉલ વિકલ્પો પ્રદર્શિત કરે છે, જે બિડ બતાવે છે અને કિંમતો બતાવે છે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને દરેક સ્ટ્રાઇક કિંમત માટે વૉલ્યુમ છે. બીજી તરફ, પુટ વિકલ્પ ચેઇન પુટ વિકલ્પોનો ડેટા પ્રદર્શિત કરે છે, જે વેપારીઓને નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ સંબંધિત બજારમાં ભાવનાનું વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 

સ્ટ્રાઇકની કિંમતો: સ્ટ્રાઇકની કિંમત એ પૂર્વનિર્ધારિત કિંમત છે જેના પર વિકલ્પ ખરીદી અથવા વેચી શકાય છે. આ સ્ટ્રાઇકની કિંમતો ફિન નિફ્ટી ઑપ્શન ચેઇનમાં ઑર્ડર વધારવામાં આવે છે.

પ્રીમિયમ: ઑપ્શન કૉન્ટ્રાક્ટ ખરીદવા માટે ચૂકવેલ પ્રીમિયમ એ ઑપ્શન પ્રીમિયમ છે. તે વિકલ્પના વર્તમાન બજાર કિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને સમાપ્તિ સુધી બાકી રહેલા બજારની અસ્થિરતા અને સમય સહિતના પરિબળોના આધારે ઉતારી શકે છે.

ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એ ચોક્કસ સ્ટ્રાઇક કિંમત માટે બાકી વિકલ્પ કરારોની કુલ સંખ્યા દર્શાવે છે. તે વેપારીઓને કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પમાં રુચિ અને લિક્વિડિટીના સ્તર વિશે વિચાર આપે છે.

વૉલ્યુમ: આ વૉલ્યુમ આપેલ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેડ કરેલા વિકલ્પ કરારોની કુલ સંખ્યાને દર્શાવે છે. ઉચ્ચ વૉલ્યુમ ઘણીવાર મજબૂત રસને સૂચવે છે અને સંભવિત બજાર ગતિવિધિઓને દર્શાવી શકે છે.
 

નિફ્ટી ફિન વિકલ્પ ચેઇન માત્ર ડેટા-ફિલ્ડ ટેબલ નથી; તે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિઓ ધરાવે છે જે તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તમારા ફાયદા માટે વિકલ્પ ચેઇનનો ઉપયોગ કરવાની કેટલીક રીતો અહીં છે:

1. સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક સ્તરોની ઓળખ: વિવિધ સ્ટ્રાઇક કિંમતો પર વિકલ્પ પ્રીમિયમની શોધ કરીને, ટ્રેડર્સ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સના સંભવિત સપોર્ટ અને પ્રતિરોધક સ્તરોને નિર્ધારિત કરી શકે છે. ટ્રેડ માટે એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સ નિર્ધારિત કરવામાં આ લેવલ મહત્વપૂર્ણ છે.

2. ગેજિંગ માર્કેટ ભાવના: વિકલ્પ ચેન ફિન નિફ્ટી નિફ્ટી નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ માટે માર્કેટ સહભાગીઓની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઉચ્ચ સંખ્યામાં ટ્રેડ કરેલા કૉલ વિકલ્પો બુલિશ ભાવનાને સૂચવી શકે છે, જ્યારે મૂકેલા વિકલ્પોનું મોટું માત્રા બિયરિશ આઉટલુક સૂચવી શકે છે.

3. ગર્ભિત અસ્થિરતા નિર્ધારિત કરવી: ગર્ભિત અસ્થિરતા (IV) વિકલ્પોની કિંમતમાં મહત્વપૂર્ણ છે. વિવિધ સ્ટ્રાઇક કિંમતોની IV ની તુલના કરીને, વેપારીઓ ભવિષ્યની કિંમતમાં વધઘટ માટે બજારની અપેક્ષાઓ વિશે જાણકારી મેળવી શકે છે.

4. સ્પોટિંગ ટ્રેન્ડ રિવર્સલ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમમાં અચાનક ફેરફારો સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સૂચવી શકે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર તેમની વ્યૂહરચનાઓને તે અનુસાર અપનાવવા માટે આ સંકેતોની શોધ કરે છે.
 

કવર કરેલી કૉલ સ્ટ્રેટેજી: નિફ્ટી સ્ટૉક્સ ધરાવતા ટ્રેડર્સ વધારાની આવક પેદા કરવા માટે તેમના હોલ્ડિંગ્સ સામે કૉલ વિકલ્પો વેચી શકે છે. આ વ્યૂહરચના સ્થિર અથવા થોડા બુલિશ બજારમાં અસરકારક હોઈ શકે છે.

સંરક્ષક પુટ વ્યૂહરચના: સંભવિત બજારમાં ઘટાડાઓ વિશે સંબંધિત રોકાણકારો તેમના નિફ્ટી પોર્ટફોલિયોને નોંધપાત્ર નુકસાનથી સુરક્ષિત કરવા માટે ઇન્શ્યોરન્સ તરીકે વિકલ્પો ખરીદી શકે છે.

લાંબા સ્ટ્રેડલ/સ્ટ્રેન્ગલ: આમાં કૉલ્સ બંને ખરીદવાનો સમાવેશ થાય છે અને એકસાથે વિકલ્પો મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે, જે નોંધપાત્ર કિંમતની ગતિવિધિની અપેક્ષા રાખે છે. તે ઉચ્ચ બજારની અસ્થિરતાની અપેક્ષા કરતી વખતે ઉપયોગી છે.

આયરન કૉન્ડર: એક વધુ ઍડવાન્સ્ડ સ્ટ્રેટેજી જ્યાં ટ્રેડર્સ બંને કૉલ્સને એકત્રિત કરે છે અને એક ચોક્કસ શ્રેણીની અંદર રહેતા બજારમાંથી નફા મેળવે છે.
 

માહિતગાર વેપાર નિર્ણયો: નિફ્ટી ફિન વિકલ્પ ચેઇન વાસ્તવિક સમયનો ડેટા પ્રદાન કરે છે, જે વેપારીઓને વર્તમાન બજારની સ્થિતિઓના આધારે સારી રીતે માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે સશક્ત બનાવે છે.

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ: ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અને વૉલ્યુમને સમજીને, ટ્રેડર્સ ચોક્કસ વિકલ્પો સાથે સંકળાયેલા જોખમનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે અને તે અનુસાર તેમની સ્થિતિઓને ઍડજસ્ટ કરી શકે છે.

ફ્લેક્સિબિલિટી: વિકલ્પ ચેઇન સ્ટ્રાઇકની કિંમતો અને સમાપ્તિની તારીખોની વિશાળ શ્રેણી પ્રદાન કરે છે, જે વેપારીઓને તેમની પસંદગીઓ અનુસાર તૈયાર કરેલી રણનીતિઓ તૈયાર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

બજારમાં ભાવનાનું વિશ્લેષણ: સંભવિત બજાર હલનચલનની અપેક્ષામાં વેપારીઓને મદદ કરવા માટે વિકલ્પ પ્રીમિયમ અને વૉલ્યુમની દેખરેખ માર્કેટની ભાવનાને અનુમાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

સંસ્થાકીય પ્રવૃત્તિઓ અંગેની જાણકારી: મોટા સંસ્થાકીય ખેલાડીઓ ઘણીવાર મોટા પ્રમાણમાં વેપાર કરે છે. ખુલ્લા વ્યાજમાં ફેરફારો જોવાથી, છૂટક વેપારીઓને સંસ્થાકીય પ્રવૃત્તિઓની ઝલક મળી શકે છે.

નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (એનએસઇ) દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતી ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ ચેઇન એક શક્તિશાળી સાધન છે જે નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ વિકલ્પોની જટિલ દુનિયાને નેવિગેટ કરવા માટે વ્યાપારીઓ અને રોકાણકારોને મહત્વપૂર્ણ આંતરદૃષ્ટિ અને વાસ્તવિક સમયનો ડેટા સાથે સશક્ત બનાવે છે. 

નિફ્ટી ફિન સર્વિસ વિકલ્પ ચેઇન વાંચવા અને અર્થઘટન કરવાની કલાના માસ્ટર કરીને, માર્કેટ સહભાગીઓ સારી રીતે માહિતગાર અને વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો લઈ શકે છે, અત્યાર સુધી બદલાતી નાણાંકીય પરિદૃશ્યમાં સફળતાની સંભાવનાઓ વધારી શકે છે.
 

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

તમે રાષ્ટ્રીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા સરળતાથી ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ ચેઇન NSE ડેટાને ઍક્સેસ કરી શકો છો. માત્ર એનએસઇ વેબસાઇટ પર નેવિગેટ કરો, "માર્કેટ ડેટા" સેક્શન શોધો અને "ઑપ્શન ચેઇન" પસંદ કરો. ત્યાં, તમને કૉલનું વ્યાપક ડેટા પ્રતિનિધિત્વ મળશે અને નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ સંબંધિત વિકલ્પો મૂકશે.  

ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ ચેઇન વેપારીઓ અને રોકાણકારો માટે મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરે છે. તેમાં કૉલ અને પુટ બંને વિકલ્પો માટે સ્ટ્રાઇકની કિંમતો, ઑપ્શન પ્રીમિયમ, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ, વૉલ્યુમ અને સમાપ્તિની તારીખ શામેલ છે.  

NSE ફિન નિફ્ટી વિકલ્પ ચેઇન વાસ્તવિક સમયમાં અપડેટ કરવામાં આવે છે. માર્કેટની સ્થિતિ બદલાય છે અને નવા ટ્રેડ થાય છે, તેથી ડેટા સૌથી અપ-ટુ-ડેટ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે તરત જ રિફ્રેશ કરવામાં આવે છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે વેપારીઓ પાસે નવીનતમ બજાર અંતર્દૃષ્ટિઓની ઍક્સેસ છે અને વર્તમાન બજાર ગતિશીલતાના આધારે તેમની વ્યૂહરચનાઓને તરત જ અપનાવી શકે છે.  

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
27.96442687747 ફિન નિફ્ટી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91