ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 180 ₹ 0-50 % 5.61 એલ+0 % 22.8 કે
- - - 195 ₹ 0+0 % 9.6 એલ+0 % 2.85 કે
1.11 એલ 2.19 એલ+0 % ₹ 109+0 % 200 ₹ 0+0 % 22.57 એલ-0.25 % 25.65 કે
- - - 205 ₹ 0+0 % 1.97 એલ+0 % 39.9 કે
2.85 કે 22.8 K+0 % ₹ 101+0 % 210 ₹ 0-50 % 10.17 એલ+0 % 2.85 કે
- - - 213 ₹ 0+0 % 57 K+0 % 0
0 5.7 K+0 % ₹ 25+0 % 215 ₹ 0+0 % 2.11 એલ+0 % 2.85 કે
- - - 218 ₹ 0+0 % 96.9 K+0 % 0
1.25 એલ 1.77 એલ+0 % ₹ 90+0.51 % 220 ₹ 0-33.33 % 12.17 એલ+0 % 31.35 કે
2.85 કે 2.25 એલ+0 % ₹ 94+0 % 225 ₹ 0+33.33 % 6.56 એલ+0 % 5.7 કે
- - - 228 ₹ 0-33.33 % 1.17 એલ+0 % 5.7 કે
5.7 કે 8.52 એલ+0 % ₹ 80+0 % 230 ₹ 0-33.33 % 13.99 એલ-0.61 % 25.65 કે
0 0 ₹ 70+0 % 233 ₹ 0+0 % 42.75 K+0 % 0
2.85 કે 91.2 K+0 % ₹ 84+0 % 235 ₹ 0+33.33 % 4.5 એલ-3.07 % 17.1 કે
0 76.95 K+0 % ₹ 45+0 % 238 ₹ 0+0 % 1.65 એલ+0 % 2.85 કે
11.4 કે 3.36 એલ-1.67 % ₹ 69-4.24 % 240 ₹ 0+0 % 19.49 એલ-0.29 % 82.65 કે
2.85 કે 82.65 K+0 % ₹ 77+0 % 243 ₹ 0+0 % 99.75 K+0 % 5.7 કે
0 3.73 એલ+0 % ₹ 75+0 % 245 ₹ 0+0 % 2.76 એલ+0 % 8.55 કે
0 94.05 K+0 % ₹ 40+0 % 248 ₹ 0+0 % 1.43 એલ+0 % 0
8.55 કે 5.99 એલ-0.47 % ₹ 58-1.94 % 250 ₹ 0+16.67 % 31.78 એલ+3 % 2.91 એલ
2.85 કે 1.31 એલ+0 % ₹ 59+0 % 253 ₹ 0+0 % 1.34 એલ+0 % 0
14.25 કે 2.59 એલ+0 % ₹ 57+0 % 255 ₹ 0+0 % 4.5 એલ-1.25 % 51.3 કે
0 1.54 એલ+0 % ₹ 60+0 % 258 ₹ 0+0 % 1.08 એલ+0 % 48.45 કે
74.1 કે 5.73 એલ+0 % ₹ 49+0 % 260 ₹ 0-11.11 % 28.73 એલ-0.1 % 2.99 એલ
2.85 કે 71.25 K+0 % ₹ 42+3.75 % 263 ₹ 0+0 % 1.88 એલ+0 % 19.95 કે
2.85 કે 3.19 એલ+0 % ₹ 44-0.78 % 265 ₹ 1+10 % 5.44 એલ+4 % 1.25 એલ
0 1.74 એલ+0 % ₹ 32+0 % 268 ₹ 0+0 % 1.77 એલ+0 % 0
51.3 કે 6.33 એલ+0 % ₹ 39-0.64 % 270 ₹ 1-7.69 % 24.25 એલ+0 % 3.31 એલ
0 1.74 એલ+0 % ₹ 47+0 % 273 ₹ 1-6.67 % 1.97 એલ-15.85 % 1.14 એલ
48.45 કે 10.15 એલ+0 % ₹ 36+1.41 % 275 ₹ 1-5.56 % 17.27 એલ-1.78 % 3.45 એલ
14.25 કે 1.37 એલ+0 % ₹ 35+0 % 278 ₹ 1-10 % 2.45 એલ-4.44 % 1.17 એલ
1.57 એલ 16.7 એલ-0.85 % ₹ 29-3.13 % 280 ₹ 1-16.67 % 31.35 એલ+2 % 12.23 એલ
5.7 કે 2.94 એલ+0 % ₹ 27-5.45 % 283 ₹ 1-7.41 % 3.31 એલ-1.69 % 1.17 એલ
17.1 કે 11.8 એલ-0.24 % ₹ 25-5.95 % 285 ₹ 1-9.38 % 30.72 એલ+2 % 4.62 એલ
19.95 કે 3.39 એલ-3.25 % ₹ 22-5.87 % 288 ₹ 2-7.89 % 8.61 એલ+0 % 2.11 એલ
3.71 એલ 27.59 એલ-2.62 % ₹ 21-0.23 % 290 ₹ 2-8.7 % 44.29 એલ-5.82 % 20.78 એલ
31.35 કે 3.59 એલ+2 % ₹ 18-4.66 % 293 ₹ 3-3.7 % 5.07 એલ+1 % 1.62 એલ
88.35 કે 13.08 એલ-0.43 % ₹ 16-5.48 % 295 ₹ 3-1.56 % 13.54 એલ-1.45 % 9.66 એલ
28.5 કે 2.74 એલ-3.03 % ₹ 15-0.96 % 298 ₹ 4+0 % 4.19 એલ-3.92 % 4.3 એલ
24.82 એલ 55.38 એલ-2.21 % ₹ 13-9.35 % 300 ₹ 5+0 % 53.87 એલ+3 % 47.51 એલ
3.02 એલ 2.02 એલ-8.97 % ₹ 11-6.91 % 303 ₹ 6-0.9 % 3.71 એલ-3.7 % 5.5 એલ
38.56 એલ 15.36 એલ+5 % ₹ 10-8.8 % 305 ₹ 7+0 % 16.59 એલ+8 % 25.42 એલ
14.42 એલ 6.93 એલ+17 % ₹ 9-9.95 % 308 ₹ 8-0.64 % 5.22 એલ+1 % 9.46 એલ
1.08 કરોડ 1 કરોડ+7 % ₹ 8-10 % 310 ₹ 9-1.08 % 43.12 એલ+2 % 29.1 એલ
17.19 એલ 16.42 એલ+7 % ₹ 7-12.67 % 313 ₹ 11+0.47 % 3.73 એલ-9.03 % 2.88 એલ
46.85 એલ 51.7 એલ+1 % ₹ 6-13.74 % 315 ₹ 12+1.24 % 16.39 એલ-4.33 % 4.25 એલ
10.37 એલ 16.19 એલ-2.74 % ₹ 5-15.79 % 318 ₹ 14+1.08 % 5.24 એલ-6.12 % 1.74 એલ
82.91 એલ 1.64 કરોડ+3 % ₹ 4-15.15 % 320 ₹ 16+0.32 % 19.92 એલ-4.9 % 4.96 એલ
6.64 એલ 12.43 એલ+4 % ₹ 4-17.44 % 323 ₹ 17-1.42 % 62.7 K+0 % 1.23 એલ
31.55 એલ 52.5 એલ+0 % ₹ 3-18.67 % 325 ₹ 19-3.55 % 5.07 એલ+0 % 14.25 કે
3.33 એલ 4.33 એલ+3 % ₹ 3-20 % 328 ₹ 18+0 % 17.1 K+0 % 25.65 કે
32.06 એલ 51.39 એલ-4.6 % ₹ 2-23.21 % 330 ₹ 23-0.64 % 3.88 એલ+0 % 17.1 કે
2.08 એલ 4.08 એલ-2.72 % ₹ 2-22.92 % 333 ₹ 22+0 % 51.3 K+0 % 14.25 કે
7.24 એલ 15.13 એલ+3 % ₹ 2-26.19 % 335 ₹ 28+0 % 71.25 K+0 % 8.55 કે
2.05 એલ 3.05 એલ-4.46 % ₹ 1-27.78 % 338 ₹ 21+0 % 79.8 K+0 % 0
22.66 એલ 55.38 એલ-1.77 % ₹ 1-30 % 340 ₹ 33+9.6 % 1.88 એલ+0 % 11.4 કે
1.48 એલ 4.16 એલ-5.81 % ₹ 1-25.93 % 343 ₹ 26+0 % 54.15 K+0 % 0
3.62 એલ 12.71 એલ+1 % ₹ 1-31.82 % 345 ₹ 35+0 % 11.4 K+0 % 2.85 કે
39.9 કે 1.77 એલ-4.62 % ₹ 1-33.33 % 348 ₹ 39+0 % 5.7 K+0 % 0
22.29 એલ 44.49 એલ-2.5 % ₹ 1-35.29 % 350 ₹ 40+0 % 19.95 K+0 % 14.25 કે
19.95 કે 1.08 એલ+0 % ₹ 1-33.33 % 353 - - -
3.51 એલ 5.84 એલ+7 % ₹ 0-30.77 % 355 - - -
12.6 એલ 32.12 એલ+3 % ₹ 0-20 % 360 ₹ 47+0 % 28.5 K+0 % 0
3.73 એલ 24.77 એલ+2 % ₹ 0-14.29 % 365 ₹ 56+0 % 39.9 K+0 % 0

ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 9.4
  • હાઈ 14.65
12.6
  • પાછલું. બંધ કરો 13.9
  • 11.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 300
  • સરેરાશ કિંમત 12.11
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.55 કરોડ
  • OI% -2.21માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2850 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
60.952380952381 બેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91