ભારત ફોર્જ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
1 કે 4 K+0 % ₹ 373-20.03 % 1,100 ₹ 2-45 % 25 K+4 % 11 કે
- - - 1,140 ₹ 2-55.56 % 13 K+18 % 10 કે
1 કે 500+0 % ₹ 329+0 % 1,200 ₹ 5-39.22 % 47 K+92 % 48.5 કે
- - - 1,230 - - -
- - - 1,240 - - -
0 0 ₹ 200+0 % 1,250 ₹ 8-46.69 % 80 K+1 % 46.5 કે
- - - 1,260 - - -
- - - 1,270 - - -
0 0 ₹ 90+0 % 1,290 ₹ 6-20.99 % 3 K+0 % 12 કે
0 1.5 K+0 % ₹ 270+0 % 1,300 ₹ 6-70 % 1.15 એલ+27 % 4.7 એલ
0 500+0 % ₹ 190+0 % 1,310 ₹ 11+0 % 1 K+0 % 1 કે
- - - 1,320 ₹ 13+0 % 500+0 % 500
- - - 1,330 ₹ 15+0 % 6 K+0 % 7.5 કે
0 500+0 % ₹ 92+0 % 1,340 ₹ 32+14.08 % 9.5 K+0 % 500
1.5 કે 10 K+0 % ₹ 163+21.23 % 1,350 ₹ 10-67.36 % 18 K-10 % 70 કે
0 500+0 % ₹ 116+0 % 1,360 - - -
- - - 1,370 ₹ 15-43.25 % 13.5 K+23 % 15 કે
- - - 1,380 ₹ 14-65.15 % 28.5 K+12 % 1.85 એલ
0 0 ₹ 185+0 % 1,390 ₹ 33+0 % 6 K+0 % 3.5 કે
1.33 એલ 37.5 K+42 % ₹ 128+27.18 % 1,400 ₹ 17-64.08 % 1.91 એલ+37 % 5.75 એલ
1 કે 1 K+100 % ₹ 83+3.75 % 1,410 - - -
- - - 1,420 ₹ 40+0 % 2.5 K+0 % 10 કે
5 કે 2 K+0 % ₹ 104+0 % 1,430 ₹ 41+0 % 12 K+0 % 10.5 કે
1.16 એલ 13.5 K+29 % ₹ 100+26.66 % 1,440 ₹ 25-60.94 % 19 K-5 % 1.04 એલ
2.62 એલ 53 K+136 % ₹ 86+22.21 % 1,450 ₹ 30-57 % 54.5 K-14.84 % 2.15 એલ
2.46 એલ 31.5 K+320 % ₹ 82+32.87 % 1,460 ₹ 32-36.3 % 12 K+26 % 73 કે
59.5 કે 3.5 K+250 % ₹ 76+27.64 % 1,470 ₹ 50-38.8 % 9 K+0 % 10 કે
86 કે 8.5 K+6 % ₹ 68+16.68 % 1,480 ₹ 42-50.77 % 54.5 K-8.4 % 55.5 કે
27.5 કે 3.5 K+40 % ₹ 65+23.46 % 1,490 ₹ 109+0 % 6.5 K+0 % 11.5 કે
11.46 એલ 1.62 એલ+41 % ₹ 59+20.63 % 1,500 ₹ 49-47.45 % 2.74 એલ-17.5 % 3.73 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,501
6.5 કે 13 K+0 % ₹ 43-1.72 % 1,510 ₹ 115+0 % 30.5 K+0 % 41 કે
1.57 એલ 37.5 K+56 % ₹ 50+19.33 % 1,520 ₹ 76-27.36 % 8 K+14 % 8.5 કે
13 કે 1.5 K+200 % ₹ 46+23.59 % 1,530 ₹ 100+0 % 18 K+0 % 29 કે
11.5 કે 7.5 K+0 % ₹ 40-24.88 % 1,540 ₹ 82-25.63 % 4.5 K+0 % 1 કે
4.06 એલ 1.62 એલ+58 % ₹ 39+20.28 % 1,550 ₹ 75-41.7 % 2.73 એલ-1.27 % 88 કે
1.77 એલ 30 K+18 % ₹ 32+0.62 % 1,560 ₹ 90-35.93 % 26 K+0 % 500
10.5 કે 8 K+23 % ₹ 32-31.07 % 1,570 ₹ 136+0 % 9 K+0 % 5.5 કે
1.78 એલ 52.5 K+24 % ₹ 29+13.32 % 1,580 ₹ 115-15.27 % 40 K+0 % 2 કે
4.5 કે 6 K+0 % ₹ 25-67.73 % 1,590 ₹ 99+0 % 500+0 % 2.5 કે
6.31 એલ 3.02 એલ+11 % ₹ 23+6.24 % 1,600 ₹ 112-33.69 % 65 K+0 % 3.5 કે
13.5 કે 42.5 K+4 % ₹ 22+12.09 % 1,610 ₹ 201+20.47 % 11.5 K+0 % 500
2.34 એલ 55.5 K+31 % ₹ 19+2.43 % 1,620 ₹ 109+0 % 13.5 K+0 % 2.5 કે
2.5 કે 8.5 K+0 % ₹ 22+0 % 1,630 ₹ 70+0 % 1 K+0 % 0
18.5 કે 43.5 K+2 % ₹ 16-0.32 % 1,640 ₹ 201+0 % 4.5 K+0 % 1.5 કે
1.51 એલ 63 K+6 % ₹ 15+11.19 % 1,650 ₹ 209+0 % 14.5 K+0 % 8 કે
96.5 કે 23.5 K-20.34 % ₹ 13-6.99 % 1,660 ₹ 86+0 % 1.5 K+0 % 0
0 1 K+0 % ₹ 38+0 % 1,670 - - -
7.5 કે 9.5 K-5 % ₹ 11-46.94 % 1,680 ₹ 95+0 % 2 K+0 % 0
6.5 કે 9.5 K+0 % ₹ 10-17.01 % 1,690 ₹ 108+0 % 2.5 K+0 % 0
4.04 એલ 1.58 એલ-4.82 % ₹ 9-5.38 % 1,700 ₹ 155+0 % 3 K+0 % 500
9 કે 2 K-20 % ₹ 9-69.96 % 1,710 - - -
17 કે 16 K-13.51 % ₹ 8-2.41 % 1,720 - - -
500 6 K+0 % ₹ 8+0 % 1,730 - - -
15 કે 11.5 K+0 % ₹ 6-26.19 % 1,740 - - -
1.08 એલ 1.02 એલ+0 % ₹ 5-26.67 % 1,750 - - -
1.09 એલ 26.5 K+43 % ₹ 4-29.66 % 1,760 - - -
10 કે 2.5 K+0 % ₹ 4-74.24 % 1,770 - - -
12 કે 27.5 K+0 % ₹ 3-40.91 % 1,780 - - -
83 કે 84.5 K-2.87 % ₹ 3-42.57 % 1,790 - - -
53 કે 62.5 K+11 % ₹ 3-44.79 % 1,800 - - -
1 કે 500+0 % ₹ 7+0 % 1,810 - - -
0 9 K+0 % ₹ 11+2.86 % 1,820 - - -

ભારત ફોર્જ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 26.5
  • હાઈ 64.6
59.05
  • પાછલું. બંધ કરો 48.95
  • 57.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 47.37
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% માં Chg 41.48
  • માર્કેટ લૉટ 500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
85.433070866142 ભારતફોર્ગ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91