કેનેરા બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 77 ₹ 0+0 % 20.25 K+0 % 0
- - - 80 ₹ 0+0 % 20.25 K+0 % 0
- - - 82 ₹ 0+0 % 6.89 એલ+0 % 0
- - - 84 ₹ 0+0 % 13.5 K+0 % 0
- - - 85 ₹ 0+0 % 2.09 એલ+0 % 0
- - - 85 ₹ 0+0 % 6.95 એલ+0 % 0
0 67.5 K+0 % ₹ 34+0 % 87 ₹ 0+0 % 7.29 એલ+0 % 0
- - - 87 ₹ 0+0 % 13.5 K+0 % 0
- - - 88 ₹ 0+0 % 6.75 K+0 % 0
- - - 88 ₹ 0+0 % 2.09 એલ+0 % 0
- - - 89 ₹ 0+0 % 14.78 એલ-0.45 % 6.75 કે
0 74.25 K+0 % ₹ 26+0 % 90 ₹ 0+0 % 8.17 એલ+0 % 1.69 એલ
- - - 91 ₹ 0+0 % 6.75 K+0 % 6.75 કે
- - - 92 ₹ 0+0 % 7.29 એલ+0 % 6.75 કે
- - - 92 ₹ 0+0 % 14.92 એલ+0 % 54 કે
- - - 94 ₹ 0+0 % 2.77 એલ+0 % 1.01 એલ
- - - 95 ₹ 0+0 % 5.87 એલ+0 % 0
- - - 95 ₹ 0+0 % 7.83 એલ+0 % 33.75 કે
- - - 96 ₹ 0-75 % 13.5 K+0 % 20.25 કે
54 કે 6.82 એલ-2.88 % ₹ 21-4.26 % 97 ₹ 0+0 % 50.29 એલ-2.74 % 1.62 એલ
- - - 97 ₹ 0+0 % 4.12 એલ+0 % 87.75 કે
0 13.5 K+0 % ₹ 18+0 % 98 ₹ 0+0 % 2.77 એલ+0 % 0
- - - 98 ₹ 0+0 % 6.28 એલ+0 % 87.75 કે
0 54 K+0 % ₹ 23+0 % 99 ₹ 0+0 % 1.82 એલ+0 % 0
- - - 99 ₹ 0+0 % 0 0
0 81 K+0 % ₹ 21+0 % 100 ₹ 0+0 % 3.38 એલ-1.96 % 6.75 કે
1.01 એલ 8.98 એલ+0 % ₹ 23+0.44 % 100 ₹ 0+0 % 59 એલ+0 % 29.57 એલ
0 1.49 એલ+0 % ₹ 16+0 % 101 ₹ 0+100 % 4.93 એલ+7 % 2.43 એલ
0 13.5 K+0 % ₹ 18+0 % 101 ₹ 0+0 % 2.9 એલ+0 % 1.42 એલ
20.25 કે 4.12 એલ-1.61 % ₹ 17-5.9 % 102 ₹ 0-50 % 27.61 એલ-5.32 % 2.63 એલ
0 60.75 K+0 % ₹ 18+0 % 102 ₹ 0+0 % 3.04 એલ+0 % 2.63 એલ
13.5 કે 1.15 એલ+0 % ₹ 19-5.37 % 103 ₹ 0+0 % 3.71 એલ-3.51 % 47.25 કે
13.5 કે 81 K+0 % ₹ 21+0 % 103 ₹ 0+0 % 3.58 એલ+0 % 1.35 એલ
13.5 કે 1.01 એલ+7 % ₹ 18+12.03 % 104 ₹ 0+0 % 4.59 એલ+39 % 7.83 એલ
0 1.49 એલ+0 % ₹ 16+0 % 104 ₹ 0-20 % 13.5 K-97.01 % 13.5 કે
0 2.9 એલ+0 % ₹ 17+0 % 105 ₹ 0+0 % 5.67 એલ+0 % 4.79 એલ
6.75 કે 5.81 એલ+0 % ₹ 20+0 % 105 ₹ 0-25 % 41.92 એલ+0 % 18.23 એલ
0 2.84 એલ+0 % ₹ 14+0 % 106 ₹ 0+0 % 5.4 એલ-13.04 % 8.24 એલ
0 1.35 એલ+0 % ₹ 16+0 % 106 ₹ 0+0 % 4.39 એલ+0 % 3.98 એલ
4.12 એલ 18.63 એલ-15.6 % ₹ 12-6.75 % 107 ₹ 0-33.33 % 97.47 એલ-3.35 % 30.85 એલ
13.5 કે 94.5 K+0 % ₹ 16+0 % 107 ₹ 0+0 % 3.78 એલ+0 % 3.51 એલ
6.75 કે 2.77 એલ+0 % ₹ 14-5.5 % 108 ₹ 0+50 % 5 એલ+40 % 9.45 એલ
0 2.84 એલ+0 % ₹ 16+0 % 108 ₹ 0+0 % 7.49 એલ+0 % 5.06 એલ
27 કે 9.05 એલ-1.47 % ₹ 11-5 % 109 ₹ 0-50 % 9.79 એલ+1 % 10.53 એલ
0 2.84 એલ+0 % ₹ 14+0 % 109 ₹ 0-50 % 13.5 K-98.51 % 13.5 કે
33.75 કે 6.62 એલ-1.01 % ₹ 9-3.66 % 110 ₹ 0-33.33 % 18.77 એલ-1.77 % 8.51 એલ
4.46 એલ 1.22 એલ+100 % ₹ 9-7.53 % 110 ₹ 0-50 % 2.03 એલ+30 % 10.06 એલ
81 કે 2.5 એલ-13.95 % ₹ 8-23.79 % 111 ₹ 0+0 % 4.52 એલ-27.17 % 13.5 એલ
33.75 કે 2.97 એલ+0 % ₹ 12-0.42 % 111 ₹ 0-70 % 1.08 એલ-87.79 % 4.39 એલ
5.81 એલ 18.43 એલ-17.02 % ₹ 7-9.27 % 112 ₹ 0-25 % 32.87 એલ-7.59 % 40.64 એલ
33.75 કે 8.57 એલ+0 % ₹ 11+0 % 112 ₹ 0-63.64 % 3.78 એલ-73.83 % 7.9 એલ
2.63 એલ 11.61 એલ-8.51 % ₹ 6-12.59 % 113 ₹ 0+0 % 11.21 એલ-31.12 % 31.46 એલ
40.5 કે 27 K-96.04 % ₹ 5-54.72 % 113 ₹ 0+0 % 3.24 એલ+860 % 11.95 એલ
3.04 એલ 6.48 એલ-10.28 % ₹ 6+7.02 % 114 ₹ 0+0 % 6.62 એલ+24 % 18.56 એલ
1.89 એલ 60.75 K-76.32 % ₹ 5-45.71 % 114 ₹ 0-14.29 % 4.93 એલ+109 % 21.67 એલ
5.4 એલ 9.25 એલ-6.8 % ₹ 4-16.16 % 115 ₹ 0+0 % 13.7 એલ+13 % 37.06 એલ
5.2 એલ 74.25 K+83 % ₹ 4-20 % 115 ₹ 0-22.22 % 8.84 એલ+147 % 45.29 એલ
10.87 એલ 8.84 એલ-15.48 % ₹ 3-14.1 % 116 ₹ 1+9.09 % 12.29 એલ-7.61 % 38.21 એલ
5.81 એલ 1.42 એલ+950 % ₹ 3-9.86 % 116 ₹ 1+9.09 % 7.02 એલ+512 % 37.94 એલ
53.19 એલ 52.99 એલ-13.55 % ₹ 3-17.74 % 117 ₹ 1+7.14 % 40.5 એલ-0.99 % 77.29 એલ
20.12 એલ 4.73 એલ-47.37 % ₹ 3-62.12 % 117 ₹ 1+6.67 % 13.37 એલ+281 % 87.14 એલ
43.54 એલ 6.48 એલ+16 % ₹ 2-18 % 118 ₹ 1+26.32 % 8.44 એલ-3.1 % 40.23 એલ
77.63 એલ 7.02 એલ+142 % ₹ 2-17.02 % 118 ₹ 1+23.81 % 4.73 એલ+49 % 55.69 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 118
97.61 એલ 26.12 એલ+43 % ₹ 2-16.22 % 119 ₹ 2+17.86 % 12.56 એલ-22.18 % 66.69 એલ
1.47 કરોડ 21.67 એલ+817 % ₹ 2-13.89 % 119 ₹ 2+26.67 % 11.21 એલ+295 % 59.33 એલ
1.17 કરોડ 33.62 એલ+43 % ₹ 1-17.86 % 120 ₹ 2+23.68 % 9.86 એલ-41.83 % 56.09 એલ
5.74 કરોડ 1.12 કરોડ+497 % ₹ 1-14.29 % 120 ₹ 2+16.67 % 45.36 એલ+30 % 1.34 કરોડ
94.97 એલ 39.69 એલ+11 % ₹ 1-28.57 % 121 ₹ 3+16 % 13.43 એલ+36 % 34.29 એલ
1.73 કરોડ 26.66 એલ+180 % ₹ 1-20 % 121 ₹ 3+14.81 % 7.22 એલ+161 % 34.09 એલ
1.67 કરોડ 69.93 એલ-21.46 % ₹ 1-25 % 122 ₹ 4+16.92 % 30.51 એલ-25.29 % 59.81 એલ
1.13 કરોડ 20.45 એલ+17 % ₹ 1-26.67 % 122 ₹ 4+20.9 % 2.23 એલ-21.43 % 11.81 એલ
73.51 એલ 18.83 એલ-15.2 % ₹ 0-25 % 123 ₹ 5+18.75 % 8.57 એલ-9.29 % 22.34 એલ
63.86 એલ 7.36 એલ-15.5 % ₹ 0-18.18 % 123 ₹ 5+12.79 % 81 K-40 % 3.65 એલ
53.26 એલ 15.86 એલ-19.8 % ₹ 0-30 % 124 ₹ 6+14.29 % 5.81 એલ-5.49 % 3.38 એલ
38.34 એલ 5.67 એલ+40 % ₹ 0-22.22 % 124 ₹ 6+11.76 % 60.75 K+29 % 1.49 એલ
40.43 એલ 16.88 એલ-10.71 % ₹ 0-25 % 125 ₹ 6+7.56 % 4.46 એલ-16.46 % 4.12 એલ
1.02 કરોડ 14.45 એલ+0 % ₹ 0-37.5 % 125 ₹ 7+14.17 % 2.36 એલ-16.67 % 1.49 એલ
23.02 એલ 8.57 એલ-16.45 % ₹ 0-28.57 % 126 ₹ 6+2.78 % 2.16 એલ-3.03 % 47.25 કે
17.75 એલ 4.19 એલ+22 % ₹ 0-16.67 % 126 ₹ 8+18.32 % 74.25 K+57 % 47.25 કે
1.48 કરોડ 1.45 કરોડ-9.06 % ₹ 0-33.33 % 127 ₹ 8+7.74 % 20.86 એલ-2.83 % 1.08 એલ
26.39 એલ 10.73 એલ+368 % ₹ 0-20 % 127 ₹ 6+5.79 % 60.75 K+13 % 6.75 કે
24.91 એલ 10.46 એલ+10 % ₹ 0+0 % 128 ₹ 7+19.49 % 1.69 એલ+4 % 13.5 કે
9.45 એલ 3.31 એલ+96 % ₹ 0-25 % 128 ₹ 7+0 % 6.08 એલ+0 % 3.65 એલ
18.97 એલ 9.79 એલ-18.54 % ₹ 0-50 % 129 ₹ 9+28.08 % 2.9 એલ+2 % 47.25 કે
8.51 એલ 40.5 K+20 % ₹ 0-84.62 % 129 ₹ 8+0 % 3.38 એલ+0 % 94.5 કે
10.46 એલ 6.14 એલ-22.22 % ₹ 0-50 % 130 ₹ 9-12.87 % 1.35 એલ+0 % 6.75 કે
20.93 એલ 8.1 એલ+26 % ₹ 0-25 % 130 ₹ 11+28.48 % 27 K+33 % 20.25 કે
15.8 એલ 8.3 એલ-19.61 % ₹ 0-66.67 % 131 ₹ 11+16.32 % 6.82 એલ+0 % 1.49 એલ
74.25 કે 1.08 એલ+0 % ₹ 0-60 % 131 ₹ 9+0 % 2.16 એલ+0 % 6.75 કે
32.87 એલ 25.72 એલ-21.12 % ₹ 0-33.33 % 132 ₹ 12+11.37 % 2.43 એલ+3 % 40.5 કે
94.5 કે 87.75 K-35 % ₹ 0-33.33 % 132 ₹ 9+0 % 3.38 એલ+0 % 33.75 કે
5 એલ 4.66 એલ-24.18 % ₹ 0-66.67 % 133 ₹ 12+0 % 2.16 એલ+0 % 0
5.47 એલ 6.75 એલ+0 % ₹ 1+0 % 133 ₹ 10+0 % 1.28 એલ+0 % 6.75 કે
27 કે 1.15 એલ-19.05 % ₹ 0-33.33 % 134 ₹ 21+0 % 47.25 K+0 % 0
0 47.25 K+0 % ₹ 0+0 % 134 ₹ 13+0 % 7.22 એલ+0 % 40.5 કે
1.49 એલ 5.87 એલ-8.42 % ₹ 0+50 % 135 ₹ 15+0 % 1.96 એલ+0 % 0
1.2 કરોડ 51.23 એલ+0 % ₹ 1+10 % 135 ₹ 15+0 % 2.5 એલ+0 % 0
1.22 એલ 4.12 એલ-15.28 % ₹ 0+0 % 136 ₹ 13+0 % 20.25 K+0 % 0
9.86 એલ 13.84 એલ+0 % ₹ 0+0 % 136 ₹ 14+0 % 2.23 એલ+0 % 0
44.28 એલ 1.6 કરોડ-5.68 % ₹ 0+0 % 137 ₹ 15+0 % 3.78 એલ+0 % 0
4.79 એલ 6.95 એલ+0 % ₹ 0+0 % 137 ₹ 21+0 % 47.25 K+0 % 0
94.5 કે 4.79 એલ-7.79 % ₹ 0-50 % 138 ₹ 21+0 % 20.25 K+0 % 0
3.24 એલ 12.69 એલ+0 % ₹ 0+14.29 % 138 ₹ 15+0 % 1.96 એલ+0 % 33.75 કે
4.46 એલ 24.1 એલ-7.99 % ₹ 0+0 % 139 - - -
3.17 એલ 5.67 એલ+0 % ₹ 0+0 % 139 ₹ 13+0 % 20.25 K+0 % 0
1.06 કરોડ 2.07 કરોડ+0 % ₹ 0+0 % 140 ₹ 21+0 % 3.92 એલ+0 % 0
20.25 કે 13.77 એલ-0.49 % ₹ 0+0 % 141 - - -
3.17 એલ 6.35 એલ+0 % ₹ 0+0 % 141 ₹ 21+0 % 20.25 K+0 % 0
4.86 એલ 26.8 એલ+0 % ₹ 0+0 % 142 - - -
1.69 એલ 14.51 એલ+0 % ₹ 0+0 % 144 - - -
- - - 500 ₹ 11+0 % 21.6 K+0 % 0
- - - 510 ₹ 6+0 % 1.35 K+0 % 0
- - - 520 ₹ 16+5.96 % 71.55 K+0 % 0
- - - 530 ₹ 20+2.05 % 33.75 K+0 % 0
- - - 540 ₹ 24+4.26 % 1.13 એલ+0 % 0
- - - 550 ₹ 26+0 % 56.7 K+0 % 0
0 24.3 K+0 % ₹ 35-2.23 % 560 ₹ 32-2.71 % 81 K+0 % 0
0 6.75 K+0 % ₹ 31-2.21 % 570 ₹ 38+0.79 % 1.17 એલ+0 % 0
0 29.7 K+0 % ₹ 26-7.73 % 580 ₹ 43+0 % 2.25 એલ+0 % 0
0 17.55 K+0 % ₹ 25+0 % 590 ₹ 52+2.18 % 16.2 K+0 % 0
6.75 કે 2.32 એલ+0 % ₹ 24+18.8 % 600 ₹ 58+0 % 1.2 એલ+0 % 0
0 9.45 K+0 % ₹ 16-11.32 % 610 ₹ 45+0 % 2.7 K+0 % 0
0 1.05 એલ+0 % ₹ 15-3.22 % 620 ₹ 72+0 % 32.4 K+0 % 0
0 59.4 K+0 % ₹ 15+0 % 630 - - -
0 31.05 K+0 % ₹ 11+0 % 640 ₹ 50+0 % 4.05 K+0 % 0
0 48.6 K+0 % ₹ 12+0 % 650 - - -
0 43.2 K+0 % ₹ 6+0 % 660 - - -
20.25 કે 16.2 K+0 % ₹ 5+0 % 670 - - -
0 14.85 K+0 % ₹ 6+0 % 680 - - -
0 12.15 K+0 % ₹ 7+0.74 % 690 - - -
0 1.88 એલ+0 % ₹ 5+0 % 700 - - -

કેનેરા બેંક વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 0.6
  • હાઈ 4.4
1.2
  • પાછલું. બંધ કરો 1.4
  • 0.8 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 120
  • સરેરાશ કિંમત 2.54
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 1.12 કરોડ
  • OI% માં Chg 496.77
  • માર્કેટ લૉટ 6750 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
15.789473684211 કેનબીકે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91