કોલ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 340 ₹ 0+0 % 6.3 K+0 % 0
- - - 350 ₹ 0+0 % 2.1 K+0 % 0
- - - 360 ₹ 0-75 % 2.1 એલ-0.99 % 25.2 કે
- - - 370 ₹ 0-50 % 86.1 K-31.67 % 63 કે
- - - 375 ₹ 0+0 % 1.24 એલ-4.84 % 6.3 કે
0 16.8 K+0 % ₹ 51+0 % 380 ₹ 0-33.33 % 4.12 એલ-2.97 % 35.7 કે
- - - 385 ₹ 0+0 % 50.4 K+0 % 0
- - - 390 ₹ 0-14.29 % 3.7 એલ-3.3 % 35.7 કે
- - - 395 ₹ 0+0 % 75.6 K+0 % 0
0 1.37 એલ+0 % ₹ 89+0 % 400 ₹ 0+0 % 26.36 એલ-2.56 % 2.14 એલ
- - - 405 ₹ 0-22.22 % 88.2 K-16 % 21 કે
0 25.2 K+0 % ₹ 74+0 % 410 ₹ 0+0 % 2.81 એલ-6.94 % 31.5 કે
0 0 ₹ 59+0 % 415 ₹ 0+28.57 % 1.41 એલ-4.29 % 6.3 કે
0 1.16 એલ+0 % ₹ 64+0 % 420 ₹ 0-18.18 % 15.41 એલ-1.21 % 2.94 એલ
0 21 K+0 % ₹ 54+0 % 425 ₹ 0-40 % 1.41 એલ-1.47 % 4.2 કે
2.1 કે 50.4 K-4 % ₹ 60+3.29 % 430 ₹ 1-6.25 % 13.19 એલ-3.53 % 3.05 એલ
2.1 કે 96.6 K+0 % ₹ 55+1.74 % 435 ₹ 1+0 % 3.17 એલ-3.82 % 65.1 કે
2.1 કે 2.14 એલ-0.97 % ₹ 52+4 % 440 ₹ 1+9.09 % 12.77 એલ+3 % 8.04 એલ
4.2 કે 98.7 K-4.08 % ₹ 45+2.27 % 445 ₹ 1+0 % 3.57 એલ+1 % 1.37 એલ
48.3 કે 7.83 એલ-1.58 % ₹ 40+2.05 % 450 ₹ 2+2.94 % 24.09 એલ+14 % 15.69 એલ
31.5 કે 94.5 K-2.17 % ₹ 35-1.41 % 455 ₹ 2-4.76 % 6.07 એલ-3.67 % 3.3 એલ
81.9 કે 5.42 એલ-3.01 % ₹ 30-2.88 % 460 ₹ 3-5.66 % 20.43 એલ-2.51 % 11.36 એલ
42 કે 1.24 એલ+2 % ₹ 26-3.15 % 465 ₹ 3-7.46 % 3.07 એલ-1.35 % 7.69 એલ
1.74 એલ 7.16 એલ-2.29 % ₹ 23-0.87 % 470 ₹ 4-12.64 % 15.92 એલ-2.82 % 21.46 એલ
1.53 એલ 3.53 એલ-7.69 % ₹ 18-4.44 % 475 ₹ 5-10.71 % 6.99 એલ+2 % 6.43 એલ
17.14 એલ 27.51 એલ-5.69 % ₹ 15-6.88 % 480 ₹ 7-9.59 % 27.76 એલ-0.9 % 21.76 એલ
12.92 એલ 14.47 એલ+4 % ₹ 12-6.39 % 485 ₹ 9-7.81 % 10.56 એલ+4 % 10.23 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 487
51.66 એલ 38.6 એલ+2 % ₹ 10-10.41 % 490 ₹ 11-7.29 % 14.34 એલ+1 % 19.45 એલ
16.67 એલ 14.2 એલ+15 % ₹ 8-10.44 % 495 ₹ 15-2.28 % 2.44 એલ+2 % 2.12 એલ
73.82 એલ 95.21 એલ+6 % ₹ 7-12.67 % 500 ₹ 18-3.73 % 22.68 એલ+2 % 5.44 એલ
10.5 એલ 10.33 એલ+24 % ₹ 5-15.57 % 505 ₹ 21-11.92 % 1.7 એલ+8 % 39.9 કે
29.32 એલ 27.24 એલ+5 % ₹ 4-21 % 510 ₹ 24-13.09 % 3.49 એલ-1.78 % 6.3 કે
8.46 એલ 10.61 એલ+2 % ₹ 3-22.62 % 515 ₹ 30-0.17 % 1.41 એલ+0 % 0
45.65 એલ 69.89 એલ+0 % ₹ 3-25.35 % 520 ₹ 33-6.89 % 4.94 એલ-2.08 % 29.4 કે
4.66 એલ 10.98 એલ-0.57 % ₹ 2-28.81 % 525 ₹ 39+0 % 1.58 એલ+0 % 0
27.93 એલ 40.74 એલ+2 % ₹ 2-31.25 % 530 ₹ 41-13.02 % 2.21 એલ+2 % 6.3 કે
5.08 એલ 8.76 એલ+2 % ₹ 1-37.5 % 535 ₹ 48+0 % 65.1 K+0 % 0
18.06 એલ 17.58 એલ+15 % ₹ 1-39.39 % 540 ₹ 54+0 % 42 K+0 % 0
2.37 એલ 5.29 એલ+3 % ₹ 1-44.44 % 545 ₹ 58+0 % 29.4 K+0 % 0
13.59 એલ 49.56 એલ-1.99 % ₹ 1-45.45 % 550 ₹ 62+8.77 % 94.5 K+0 % 6.3 કે
73.5 કે 4.77 એલ+3 % ₹ 1-45 % 555 ₹ 74+0 % 12.6 K+0 % 0
19.49 એલ 29.23 એલ+5 % ₹ 1-41.18 % 560 ₹ 84+0 % 6.3 K+0 % 0
1.97 એલ 2.69 એલ+68 % ₹ 0-38.46 % 565 - - -
2.63 એલ 4.52 એલ+9 % ₹ 0-45.45 % 570 - - -
8.4 કે 1.01 એલ-5.88 % ₹ 0-33.33 % 575 - - -
1.55 એલ 5.36 એલ-1.92 % ₹ 0+0 % 580 - - -
73.5 કે 7.83 એલ-2.1 % ₹ 0-16.67 % 585 - - -

કોલ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 9.75
  • હાઈ 13.95
9.9
  • પાછલું. બંધ કરો 11.05
  • 10.35 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 490
  • સરેરાશ કિંમત 11.13
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.39 કરોડ
  • OI% માં Chg 2.05
  • માર્કેટ લૉટ 2100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
3.5714285714286 કોઅલિન્ડિયા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91