કોરોમન્ડલ આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 700+0 % ₹ 250+0 % 1,020 - - -
0 12.6 K+0 % ₹ 172+0 % 1,100 ₹ 1+0 % 7.7 K+0 % 0
- - - 1,120 ₹ 1+0 % 2.1 K+0 % 0
0 700+0 % ₹ 151+0 % 1,140 - - -
- - - 1,150 ₹ 1+0 % 14 K+0 % 0
- - - 1,180 ₹ 23+0 % 2.1 K+0 % 0
0 14 K+0 % ₹ 168+0 % 1,200 ₹ 1-35 % 16.8 K+0 % 700
- - - 1,230 ₹ 17+0 % 700+0 % 0
0 9.1 K+0 % ₹ 105+0 % 1,240 ₹ 2+0 % 1.4 K+0 % 0
0 18.2 K+0 % ₹ 189+0 % 1,250 ₹ 1+0 % 13.3 K+0 % 0
0 2.1 K+0 % ₹ 80+0 % 1,260 ₹ 0+0 % 8.4 K+0 % 0
0 4.9 K+0 % ₹ 94+0 % 1,270 ₹ 4+0 % 5.6 K+0 % 0
0 9.8 K+0 % ₹ 90+0 % 1,280 ₹ 1+0 % 5.6 K+0 % 0
0 700+0 % ₹ 85+0 % 1,290 ₹ 8+0 % 16.8 K+0 % 0
700 46.9 K-1.47 % ₹ 178+0 % 1,300 ₹ 1+30 % 2.3 એલ-4.93 % 1.55 એલ
0 14.7 K+0 % ₹ 133+0 % 1,310 ₹ 2+0 % 7 K+0 % 0
0 23.8 K+0 % ₹ 180+0 % 1,320 ₹ 1+35 % 20.3 K-75.83 % 2.16 એલ
0 5.6 K+0 % ₹ 162+0 % 1,330 ₹ 1-33.33 % 10.5 K+0 % 2.8 કે
0 4.2 K+0 % ₹ 136+0 % 1,340 ₹ 2+40.91 % 1.11 એલ-47.35 % 2.33 એલ
1.4 કે 46.2 K-2.94 % ₹ 132+0.08 % 1,350 ₹ 2+32.14 % 62.3 K-47.34 % 2.25 એલ
700 2.1 K-25 % ₹ 126+196.47 % 1,360 ₹ 1-65 % 6.3 K-40 % 7 કે
0 10.5 K+0 % ₹ 77+0 % 1,370 ₹ 2+29.41 % 21 K-28.57 % 19.6 કે
1.4 કે 14 K-4.76 % ₹ 103-4.21 % 1,380 ₹ 3+36.17 % 88.9 K+38 % 1.12 એલ
0 2.1 K+0 % ₹ 78+0 % 1,390 ₹ 3+26.09 % 13.3 K+171 % 16.1 કે
6.3 કે 53.2 K-6.17 % ₹ 85+1.19 % 1,400 ₹ 4+2.56 % 2.15 એલ-18.78 % 4.99 એલ
0 4.9 K+0 % ₹ 80+0 % 1,410 ₹ 5+7.53 % 93.1 K+11 % 17.5 કે
2.1 કે 11.2 K+7 % ₹ 71+33.87 % 1,420 ₹ 7+1.47 % 57.4 K+4 % 42 કે
1.4 કે 19.6 K-3.45 % ₹ 62+5.25 % 1,430 ₹ 9-3.26 % 35 K+138 % 46.2 કે
7.7 કે 11.2 K-36 % ₹ 55+3.76 % 1,440 ₹ 12-6.43 % 49.7 K+154 % 1.02 એલ
51.8 કે 72.8 K-12.61 % ₹ 50+8.26 % 1,450 ₹ 15-14.71 % 53.2 K+6 % 98.7 કે
14.7 કે 51.8 K+6 % ₹ 41+1.11 % 1,460 ₹ 16-24.07 % 18.9 K-3.57 % 1.4 કે
11.9 કે 11.2 K-5.88 % ₹ 35-5.51 % 1,470 ₹ 23-8.91 % 11.9 K+6 % 14.7 કે
51.8 કે 21.7 K-38 % ₹ 32-0.32 % 1,480 ₹ 28-12.5 % 40.6 K+71 % 35 કે
36.4 કે 23.1 K-17.5 % ₹ 26-7.91 % 1,490 ₹ 34-6.94 % 8.4 K+100 % 9.8 કે
12.61 એલ 2.24 એલ-10.36 % ₹ 22-6.74 % 1,500 ₹ 39-9.35 % 28 K+122 % 74.9 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,509
સ્પૉટની કિંમત: 1,509
65.1 કે 29.4 K+40 % ₹ 23+13.2 % 1,510 - - -
5.43 એલ 87.5 K+92 % ₹ 18+5.22 % 1,520 ₹ 49-7.95 % 700+0 % 1.4 કે
72.1 કે 39.2 K+107 % ₹ 16+1.61 % 1,530 ₹ 83+0 % 700+0 % 0
44.8 કે 40.6 K+66 % ₹ 13-5.66 % 1,540 ₹ 68-4.82 % 700+0 % 700
4.03 એલ 1.62 એલ+268 % ₹ 12+5.48 % 1,550 - - -
5.31 એલ 2.16 એલ+460 % ₹ 10+12.57 % 1,560 - - -
2.8 કે 7 K+67 % ₹ 10+42.86 % 1,580 - - -
700 700+0 % ₹ 1+0 % 1,590 - - -
1.88 એલ 97.3 K+153 % ₹ 6+17.35 % 1,600 ₹ 121+0 % 700+0 % 0
44.1 કે 37.8 K+0 % ₹ 5+0 % 1,610 - - -
5.23 એલ 2.32 એલ+1847 % ₹ 5+22.67 % 1,620 - - -
1.4 કે 1.4 K+0 % ₹ 4+0 % 1,640 - - -
7.7 કે 3.5 K+0 % ₹ 3+0 % 1,660 - - -

કોરોમન્ડલ આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 178.2
  • હાઈ 178.2
178.2
  • પાછલું. બંધ કરો 178.2
  • 178.2 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1300
  • સરેરાશ કિંમત 178.2
  • વ્યાજ ખોલો 46900
  • OI% -1.47માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 700 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
એનએએન કોરોમંડેલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91