સિટી યૂનિયન બેંક ઑપ્શન ચેન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 116 ₹ 0+0 % 5 K+0 % 0
- - - 120 ₹ 0+0 % 2.5 એલ-5.66 % 30 કે
0 5 K+0 % ₹ 16+0 % 122 ₹ 0-66.67 % 1.15 એલ-53.06 % 1.4 એલ
- - - 123 ₹ 0+0 % 10 K+0 % 0
0 15 K+0 % ₹ 14+0 % 124 ₹ 0+0 % 1.25 એલ+0 % 0
0 5 K+0 % ₹ 15+0 % 125 ₹ 0-50 % 1.9 એલ-9.52 % 20 કે
0 25 K+0 % ₹ 14+0 % 126 ₹ 0+0 % 2.2 એલ+0 % 0
- - - 127 ₹ 1+0 % 10 K+0 % 0
0 5 K+0 % ₹ 22+0 % 128 ₹ 0+0 % 40 K+0 % 0
- - - 129 ₹ 0+0 % 20 K+0 % 0
15 કે 60 K+0 % ₹ 27+22.73 % 130 ₹ 0-75 % 6.75 એલ-7.53 % 3.95 એલ
- - - 131 ₹ 0-91.67 % 15 K-66.67 % 50 કે
- - - 132 ₹ 0+0 % 25 K+0 % 0
- - - 134 ₹ 0-71.43 % 20 K+0 % 5 કે
10 કે 1.25 એલ-7.41 % ₹ 23+34.71 % 135 ₹ 0-75 % 7.15 એલ-32.86 % 12.45 એલ
0 5 K+0 % ₹ 14+0 % 136 ₹ 0+0 % 35 K+0 % 0
0 5 K+0 % ₹ 12+0 % 137 ₹ 1+0 % 5 K+0 % 0
0 30 K+0 % ₹ 9+0 % 138 ₹ 0-70 % 1.05 એલ-40 % 1.45 એલ
0 45 K+0 % ₹ 12+0 % 139 ₹ 0-81.82 % 1.35 એલ-22.86 % 85 કે
2.1 એલ 5.55 એલ-22.38 % ₹ 18+40.39 % 140 ₹ 0-78.57 % 8.55 એલ-60.51 % 37 એલ
0 60 K+0 % ₹ 11+0 % 141 ₹ 1+0 % 20 K+0 % 0
0 45 K+0 % ₹ 11+0 % 142 ₹ 0-81.25 % 90 K-58.14 % 3.55 એલ
25 કે 50 K-23.08 % ₹ 14+45.26 % 143 ₹ 0-77.78 % 50 K+11 % 65 કે
0 1.8 એલ+0 % ₹ 9+0 % 144 ₹ 0-75 % 3.7 એલ+174 % 4.8 એલ
6.15 એલ 3.4 એલ-49.63 % ₹ 13+61.82 % 145 ₹ 0-73.91 % 5.55 એલ-26 % 17.85 એલ
10 કે 1.1 એલ-4.35 % ₹ 12+73.05 % 146 ₹ 0-74.07 % 2.65 એલ+39 % 4.6 એલ
80 કે 2.45 એલ-12.5 % ₹ 11+71.21 % 147 ₹ 0-71.88 % 60 K-52 % 2.1 એલ
1.8 એલ 85 K-19.05 % ₹ 10+79.82 % 148 ₹ 1-72.97 % 1.35 એલ-20.59 % 2.3 એલ
1.4 એલ 1.65 એલ-13.16 % ₹ 10+80.95 % 149 ₹ 1-75.56 % 75 K+15 % 95 કે
62.65 એલ 15.25 એલ-41.9 % ₹ 9+92.22 % 150 ₹ 1-71.15 % 5.9 એલ-31.4 % 28.05 એલ
3.7 એલ 1 એલ-13.04 % ₹ 8+101.3 % 151 ₹ 1-71.67 % 50 K-69.7 % 3.6 એલ
32.25 એલ 1.15 એલ-89.5 % ₹ 7+101.45 % 152 ₹ 1-69.44 % 4.3 એલ+310 % 8.35 એલ
6 એલ 55 K-42.11 % ₹ 6+103.28 % 153 ₹ 1-75 % 2.35 એલ+4600 % 3.45 એલ
12.8 એલ 75 K+0 % ₹ 6+128.57 % 154 ₹ 2-74.24 % 1 એલ+567 % 3.05 એલ
1.42 કરોડ 12.45 એલ+3 % ₹ 5+130.23 % 155 ₹ 2-61.11 % 8.7 એલ+544 % 23.9 એલ
21.45 એલ 1.9 એલ+19 % ₹ 4+134.21 % 156 ₹ 3-57.14 % 1.3 એલ+37 % 6.7 એલ
21.35 એલ 3.25 એલ+550 % ₹ 4+151.61 % 157 - - -
સ્પૉટની કિંમત: 157
66.3 એલ 4.95 એલ+350 % ₹ 4+169.23 % 158 - - -
3.25 એલ 40 K+60 % ₹ 3+200 % 159 - - -
1.64 કરોડ 33.4 એલ+24 % ₹ 3+157.14 % 160 ₹ 5-48.39 % 3.65 એલ+46 % 8.2 એલ
0 10 K+0 % ₹ 1+0 % 161 - - -
2.35 એલ 1.95 એલ-15.22 % ₹ 2+143.75 % 162 - - -
2 એલ 75 K+0 % ₹ 2+0 % 163 - - -
35 કે 20 K+0 % ₹ 1+0 % 164 - - -
40 એલ 9.5 એલ+113 % ₹ 1+150 % 165 ₹ 8-61.82 % 20 K+300 % 40 કે
1.95 એલ 1.05 એલ+0 % ₹ 1+133.33 % 166 - - -
80 કે 40 K+0 % ₹ 1+0 % 168 - - -
1.4 એલ 25 K+150 % ₹ 1+18.18 % 169 - - -
49.7 એલ 22.95 એલ+17 % ₹ 1+140 % 170 - - -
10 કે 10 K+0 % ₹ 0+0 % 172 - - -
11.75 એલ 10.75 એલ+33 % ₹ 0+300 % 180 ₹ 36+0 % 5 K+0 % 0
1.4 એલ 2.05 એલ+28 % ₹ 0+200 % 182 ₹ 28-9.84 % 65 K-7.14 % 10 કે

સિટી યુનિયન બેંક વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0.95
  • હાઈ 3.05
2.7
  • પાછલું. બંધ કરો 1.05
  • 1.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 160
  • સરેરાશ કિંમત 2.37
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.33 કરોડ
  • OI% માં Chg 23.7
  • માર્કેટ લૉટ 5000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
83.333333333333 CUB
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91