કમિન્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,600 ₹ 4+0 % 300+0 % 0
- - - 2,760 ₹ 4+0 % 1.2 K+0 % 0
- - - 2,800 ₹ 0-44.44 % 24 K-4.76 % 4.5 કે
0 600+0 % ₹ 955+0 % 2,840 - - -
- - - 2,860 ₹ 28+0 % 900+0 % 0
- - - 2,880 ₹ 32+0 % 900+0 % 0
- - - 2,900 ₹ 1-61.54 % 15.6 K+0 % 900
- - - 2,920 ₹ 25+0 % 600+0 % 0
0 900+0 % ₹ 640+0.79 % 3,000 ₹ 1+20 % 71.1 K-13.82 % 22.5 કે
- - - 3,020 ₹ 25+0 % 0 0
- - - 3,040 ₹ 16+0 % 600+0 % 0
- - - 3,060 ₹ 20+0 % 600+0 % 0
0 900+0 % ₹ 300+0 % 3,100 ₹ 2-37.5 % 24 K-18.37 % 8.4 કે
0 600+0 % ₹ 418+0 % 3,120 - - -
0 5.1 K+0 % ₹ 214+0 % 3,140 ₹ 18+2.27 % 18.6 K+0 % 0
0 3.6 K+0 % ₹ 571+0 % 3,160 ₹ 10+0 % 300+0 % 0
0 4.2 K+0 % ₹ 553+0 % 3,180 ₹ 39+0 % 300+0 % 0
0 9 K+0 % ₹ 537+0 % 3,200 ₹ 3-29.58 % 70.8 K-6.72 % 17.1 કે
0 0 ₹ 414-2.23 % 3,220 ₹ 3-87.55 % 0-100 % 300
- - - 3,240 ₹ 3-87.24 % 2.1 K-12.5 % 300
- - - 3,280 ₹ 19+0 % 2.4 K+0 % 0
900 39.6 K+0 % ₹ 550+30.07 % 3,300 ₹ 5-33.11 % 94.8 K+1 % 45.9 કે
300 600-33.33 % ₹ 525+52.14 % 3,320 - - -
- - - 3,340 ₹ 66+0 % 1.8 K+0 % 0
300 900+0 % ₹ 444+81.72 % 3,360 ₹ 9-18.18 % 3.3 K+10 % 600
0 1.8 K+0 % ₹ 284+0 % 3,380 - - -
1.2 કે 14.1 K-2.08 % ₹ 444+50.51 % 3,400 ₹ 8-44.93 % 75 K-0.4 % 1.08 એલ
- - - 3,420 ₹ 8-55.52 % 5.7 K-5 % 6.6 કે
0 1.5 K+0 % ₹ 189+0 % 3,440 ₹ 9-70 % 4.5 K-21.05 % 3.3 કે
0 300+0 % ₹ 192+0 % 3,460 ₹ 8-63.18 % 3.6 K-14.29 % 1.5 કે
0 300+0 % ₹ 214+0 % 3,480 ₹ 23+0 % 3 K+0 % 0
22.5 કે 52.8 K-5.88 % ₹ 348+43.3 % 3,500 ₹ 14-47.88 % 1.08 એલ-11.58 % 2.93 એલ
0 2.1 K+0 % ₹ 197+0 % 3,520 ₹ 34+0 % 6 K+0 % 0
300 6.9 K+0 % ₹ 287+42.28 % 3,540 ₹ 17-46.09 % 6.9 K-45.24 % 25.8 કે
1.2 કે 10.5 K-5.41 % ₹ 317+69.34 % 3,560 ₹ 19-51.28 % 6.3 K-30 % 29.4 કે
1.2 કે 5.4 K-10 % ₹ 270+45.92 % 3,580 ₹ 22-56.36 % 3.9 K-43.48 % 9.3 કે
47.4 કે 70.8 K-18.06 % ₹ 254+46.09 % 3,600 ₹ 26-49.12 % 1.12 એલ+0 % 3.39 એલ
1.5 કે 6.9 K+5 % ₹ 249+57.46 % 3,620 ₹ 29-49.53 % 6.6 K+29 % 14.7 કે
6 કે 10.8 K-21.74 % ₹ 219+49.78 % 3,640 ₹ 33-50.98 % 11.1 K+54 % 23.7 કે
5.7 કે 5.7 K-20.83 % ₹ 199+45.74 % 3,660 ₹ 39-48.07 % 12.6 K+110 % 33.9 કે
9.9 કે 6 K-28.57 % ₹ 189+58.72 % 3,680 ₹ 42-49.85 % 6.3 K+320 % 12.3 કે
4.82 એલ 67.5 K-59.89 % ₹ 176+52.98 % 3,700 ₹ 50-46.61 % 74.7 K+13 % 2.88 એલ
66.3 કે 14.4 K-35.14 % ₹ 162+52.35 % 3,720 ₹ 44-59.02 % 13.2 K+47 % 23.1 કે
2.64 એલ 16.2 K-18.18 % ₹ 149+52.92 % 3,740 ₹ 62-43.39 % 10.5 K+775 % 47.1 કે
1.98 એલ 17.1 K+33 % ₹ 137+56.9 % 3,760 ₹ 70-40.69 % 16.2 K+1250 % 46.5 કે
84.3 કે 8.4 K+40 % ₹ 126+56.93 % 3,780 ₹ 78-75.81 % 17.7 K-16.9 % 34.2 કે
20.25 એલ 3.43 એલ-0.87 % ₹ 118+60.44 % 3,800 ₹ 89-42.71 % 97.2 K+96 % 3.08 એલ
1.69 એલ 17.4 K+176 % ₹ 109+69.06 % 3,820 ₹ 95-57.14 % 13.8 K+667 % 29.1 કે
સ્પૉટની કિંમત: 3,826
2.49 એલ 46.2 K+166 % ₹ 98+65.25 % 3,840 ₹ 106-82.74 % 3.9 K+160 % 16.2 કે
1.01 એલ 25.5 K+750 % ₹ 88+45.26 % 3,860 ₹ 343+0 % 0 0
36.3 કે 7.2 K+50 % ₹ 85+66.9 % 3,880 ₹ 564+0 % 1.2 K+0 % 0
17.4 એલ 2.4 એલ+28 % ₹ 74+67.99 % 3,900 ₹ 141-59.59 % 7.5 K+79 % 19.2 કે
300 600+0 % ₹ 48+19.5 % 3,920 - - -
54.9 કે 6.3 K+24 % ₹ 57+58.25 % 3,940 - - -
11.7 કે 2.7 K+350 % ₹ 55+120.36 % 3,960 - - -
- - - 3,980 ₹ 755+0 % 0 0
22.58 એલ 2.67 એલ+24 % ₹ 43+58.52 % 4,000 ₹ 215-28.22 % 10.2 K-17.07 % 4.5 કે
8.7 કે 4.8 K+60 % ₹ 35+60.45 % 4,040 - - -
0 600+0 % ₹ 21+0 % 4,060 ₹ 502+0 % 1.8 K+0 % 0
21.9 કે 9.9 K+230 % ₹ 28+53.17 % 4,080 ₹ 683+0 % 1.8 K+0 % 0
6.14 એલ 1.1 એલ+39 % ₹ 25+49.24 % 4,100 ₹ 400+0 % 8.7 K+0 % 0
5.4 કે 1.8 K+0 % ₹ 26+0 % 4,120 - - -
14.5 એલ 2.07 એલ-10.98 % ₹ 15+41.94 % 4,200 ₹ 395-35.71 % 300-66.67 % 600
5.68 એલ 1.41 એલ+23 % ₹ 11+36.75 % 4,280 - - -

કમિન્સ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 73.15
  • હાઈ 152
118.00
  • પાછલું. બંધ કરો 73.55
  • 77.3 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3800
  • સરેરાશ કિંમત 114.37
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.03 કરોડ
  • OI% -0.87માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
56.880152187698 કમિન્સઇંડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91