ડૉ. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીઝ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 5,000 ₹ 0+0 % 125+0 % 0
- - - 5,100 ₹ 5+0 % 375+0 % 0
- - - 5,200 ₹ 2-52.56 % 26 K-3.26 % 1.63 કે
- - - 5,300 ₹ 2-62 % 10.13 K-13.83 % 4 કે
- - - 5,400 ₹ 3-56.91 % 47.75 K+2 % 6.38 કે
- - - 5,450 ₹ 9+0 % 5 K+0 % 0
125 1.13 K+0 % ₹ 590+9.26 % 5,500 ₹ 5-40.85 % 51.13 K-19.17 % 41.38 કે
0 125+0 % ₹ 531+0 % 5,550 ₹ 35+0 % 250+0 % 0
0 3.75 K+0 % ₹ 495+0 % 5,600 ₹ 9-32.02 % 1.91 એલ-2.5 % 96.38 કે
0 1.13 K+0 % ₹ 404+0 % 5,650 ₹ 10-32.16 % 31.25 K-0.79 % 625
875 11.13 K+1 % ₹ 396-1.52 % 5,700 ₹ 11-34.13 % 49.63 K-11.19 % 39.75 કે
125 4.88 K+3 % ₹ 343-7.72 % 5,750 ₹ 14-30.23 % 19.25 K+6 % 9.63 કે
1.13 કે 46.25 K-0.54 % ₹ 307-5.56 % 5,800 ₹ 17-30.91 % 84.75 K-9.72 % 91 કે
125 15.25 K-0.81 % ₹ 260-7.25 % 5,850 ₹ 22-25.42 % 14.38 K-14.81 % 11.75 કે
11.5 કે 29.13 K-12.41 % ₹ 215-10.86 % 5,900 ₹ 30-21.02 % 63.25 K-19.94 % 67.75 કે
2.25 કે 9 K+3 % ₹ 176-11.92 % 5,950 ₹ 43-16.04 % 14.5 K-3.33 % 15 કે
1.25 એલ 1.3 એલ+0 % ₹ 142-15.08 % 6,000 ₹ 58-11.79 % 93.13 K+2 % 1.38 એલ
1.83 એલ 76.25 K+16 % ₹ 112-17.9 % 6,050 ₹ 77-9.01 % 34.38 K+4 % 54.38 કે
સ્પૉટની કિંમત: 6,085
સ્પૉટની કિંમત: 6,085
4.21 એલ 2.36 એલ+11 % ₹ 87-20.26 % 6,100 ₹ 101-4.22 % 91.38 K+1 % 72.25 કે
1.04 એલ 52.13 K-2.57 % ₹ 65-22.6 % 6,150 ₹ 130-2.55 % 5.75 K+5 % 2.88 કે
2.87 એલ 1.69 એલ+5 % ₹ 48-26.44 % 6,200 ₹ 162-1.07 % 13.88 K+7 % 7.13 કે
67.63 કે 34.25 K+47 % ₹ 33-34 % 6,250 ₹ 202+2.64 % 7 K-6.67 % 3.38 કે
1.85 એલ 1.16 એલ-19.39 % ₹ 28-28.88 % 6,300 ₹ 244+7.45 % 4.63 K-5.13 % 250
28.13 કે 16 K-2.29 % ₹ 22-27.86 % 6,350 ₹ 292+0 % 2 K+0 % 0
1.55 એલ 1.83 એલ-2.66 % ₹ 18-27.13 % 6,400 ₹ 342+0 % 1.25 K+0 % 0
19.25 કે 22 K+102 % ₹ 14-28.06 % 6,450 ₹ 435+0 % 125+0 % 0
82.13 કે 1.31 એલ+2 % ₹ 12-26.71 % 6,500 ₹ 425+0 % 2.5 K+0 % 0
4.25 કે 8.38 K-8.22 % ₹ 10-25.28 % 6,550 - - -
87.25 કે 91.38 K+6 % ₹ 8-28.64 % 6,600 ₹ 600+0 % 500+0 % 0
0 1.88 K+0 % ₹ 30+0 % 6,650 - - -
44 કે 53.75 K+17 % ₹ 5-33.11 % 6,700 - - -
40.88 કે 54.75 K-7.2 % ₹ 4-27.78 % 6,800 - - -
0 625+0 % ₹ 4+0 % 6,850 - - -
500 2.5 K+0 % ₹ 3-7.69 % 6,900 - - -
11.88 કે 48.25 K+5 % ₹ 2-17.31 % 7,000 - - -
0 875+0 % ₹ 15+0 % 7,200 - - -

ડૉ. રેડ્ડીસ લેબોરેટરીઝ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 81.8
  • હાઈ 117.2
87.00
  • પાછલું. બંધ કરો 109.1
  • 108.9 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 6100
  • સરેરાશ કિંમત 90.49
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% માં Chg 11.06
  • માર્કેટ લૉટ 125 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
14.689265536723 ડ્રેડ્ડી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91