હિન્દુસ્તાન એરોનૉટિક્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,000 ₹ 1+19.05 % 81.9 K-6.83 % 17.4 કે
- - - 3,100 ₹ 1+0 % 23.4 K+0 % 600
- - - 3,200 ₹ 2+57.89 % 6.3 K+0 % 600
- - - 3,300 ₹ 2+11.11 % 16.5 K-3.51 % 1.8 કે
- - - 3,400 ₹ 3+102.94 % 15.9 K-14.52 % 4.2 કે
1.5 કે 4.8 K-11.11 % ₹ 1,820-11.78 % 3,500 ₹ 4+82.5 % 2.31 એલ+9 % 64.5 કે
0 300+0 % ₹ 1,350+0 % 3,600 ₹ 3+69.7 % 45.3 K+0 % 6.6 કે
- - - 3,650 ₹ 2+0 % 4.2 K+0 % 1.2 કે
0 1.8 K+0 % ₹ 1,505+0 % 3,700 ₹ 3+79.31 % 56.7 K-5.5 % 6.9 કે
0 1.2 K+0 % ₹ 730+0 % 3,750 ₹ 4+70.73 % 2.4 K+0 % 300
0 13.8 K+0 % ₹ 1,115+0 % 3,800 ₹ 4+158.06 % 81.3 K-15.58 % 33 કે
0 1.5 K+0 % ₹ 569+0 % 3,850 ₹ 2+0 % 4.2 K+0 % 600
300 8.4 K+0 % ₹ 1,650+0 % 3,900 ₹ 4+135.14 % 41.1 K-18.93 % 18.9 કે
0 1.5 K+0 % ₹ 733+0 % 3,950 ₹ 6+450 % 4.5 K-11.76 % 4.2 કે
3.6 કે 90.3 K-2.59 % ₹ 1,315-15.34 % 4,000 ₹ 5+109.3 % 2.76 એલ-10.78 % 3.9 એલ
0 7.2 K+0 % ₹ 1,194+0 % 4,050 ₹ 3+60.53 % 10.8 K-7.69 % 3.3 કે
600 35.7 K-0.83 % ₹ 1,300-10.65 % 4,100 ₹ 4+104.65 % 75.9 K-8.33 % 51.9 કે
300 5.1 K+0 % ₹ 1,350+0 % 4,150 ₹ 4+56 % 11.4 K+3 % 2.1 કે
300 52.2 K+0 % ₹ 1,155-14.89 % 4,200 ₹ 5+101.96 % 1.88 એલ-4.29 % 76.2 કે
600 21.3 K-1.39 % ₹ 1,155+17.15 % 4,250 ₹ 5+38.16 % 15.3 K-29.17 % 12.9 કે
8.7 કે 90.9 K-4.72 % ₹ 1,040-17.09 % 4,300 ₹ 8+107.79 % 1.55 એલ-31.12 % 2.68 એલ
300 22.8 K+0 % ₹ 1,090+0 % 4,350 ₹ 9+154.29 % 28.2 K+2 % 70.8 કે
2.4 કે 23.4 K-3.7 % ₹ 942-17.97 % 4,400 ₹ 9+101.08 % 1.46 એલ+0 % 5.59 એલ
600 5.4 K+0 % ₹ 954+23.94 % 4,450 ₹ 13+158.65 % 32.1 K+23 % 1.38 એલ
37.5 કે 2.34 એલ-0.89 % ₹ 830-21.45 % 4,500 ₹ 14+138.66 % 4.24 એલ-8.89 % 11.32 એલ
300 13.5 K+0 % ₹ 893+3.06 % 4,550 ₹ 16+146.03 % 31.8 K-1.85 % 2.44 એલ
10.2 કે 60.9 K-2.87 % ₹ 727-23.63 % 4,600 ₹ 19+164.29 % 1.37 એલ-6.34 % 7.34 એલ
1.8 કે 17.7 K+0 % ₹ 703-10.38 % 4,650 ₹ 20+146.84 % 29.4 K-20.33 % 2.57 એલ
15.6 કે 72 K-13.98 % ₹ 637-26.42 % 4,700 ₹ 24+172.57 % 2.03 એલ-19.31 % 8.89 એલ
6 કે 27.3 K-5.21 % ₹ 595-26.04 % 4,750 ₹ 15+48.51 % 88.5 K-4.22 % 2.28 એલ
43.2 કે 2.11 એલ-5.88 % ₹ 542-28.96 % 4,800 ₹ 31+154.36 % 3.24 એલ+8 % 13.31 એલ
6 કે 40.2 K-6.29 % ₹ 509-29.2 % 4,850 ₹ 36+154.06 % 1.01 એલ+7 % 3.67 એલ
73.8 કે 1.78 એલ-7.48 % ₹ 450-32.09 % 4,900 ₹ 39+140.31 % 3.11 એલ+19 % 12.85 એલ
6.3 કે 56.1 K-5.56 % ₹ 405-34.41 % 4,950 ₹ 44+124.62 % 55.8 K-6.06 % 4.16 એલ
3.56 એલ 3.42 એલ-15.88 % ₹ 371-34.74 % 5,000 ₹ 53+124.1 % 6.32 એલ-12.28 % 35.04 એલ
14.7 કે 63 K+0 % ₹ 321-39.05 % 5,050 ₹ 61+121.2 % 58.5 K-4.41 % 4 એલ
2.15 એલ 2.03 એલ-7.53 % ₹ 288-40.15 % 5,100 ₹ 72+116.47 % 3.11 એલ-1.52 % 18.2 એલ
90.9 કે 71.1 K-19.93 % ₹ 256-41.43 % 5,150 ₹ 88+126.8 % 71.1 K+20 % 5.15 એલ
5.85 એલ 4.66 એલ-7.22 % ₹ 224-43.57 % 5,200 ₹ 104+123.42 % 5.15 એલ-2 % 27.02 એલ
1.79 એલ 1.05 એલ-5.15 % ₹ 192-45.83 % 5,250 ₹ 126+123.98 % 1.02 એલ+15 % 5.74 એલ
16.94 એલ 4.31 એલ+33 % ₹ 172-46.04 % 5,300 ₹ 153+122.22 % 4.11 એલ+22 % 31.06 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 5,312
9.54 એલ 1.75 એલ+176 % ₹ 153-45.64 % 5,350 ₹ 186+121.03 % 94.2 K+62 % 9.79 એલ
48.36 એલ 9.19 એલ+76 % ₹ 131-47.89 % 5,400 ₹ 207+103.24 % 4.62 એલ-11.79 % 31.05 એલ
13.65 એલ 2.98 એલ+81 % ₹ 115-48.47 % 5,450 ₹ 250+102.68 % 1.08 એલ-3.48 % 7.01 એલ
71.23 એલ 18.35 એલ+40 % ₹ 101-49.5 % 5,500 ₹ 285+92.73 % 4.47 એલ-12.09 % 16.57 એલ
11.3 એલ 3.72 એલ+52 % ₹ 91-48.26 % 5,550 ₹ 328+87.7 % 37.8 K-21.25 % 1.67 એલ
51.11 એલ 10.08 એલ+21 % ₹ 79-48.85 % 5,600 ₹ 360+76.86 % 97.2 K-16.71 % 2.2 એલ
7.1 એલ 1.76 એલ+32 % ₹ 72-46.94 % 5,650 ₹ 407+73.84 % 12.9 K+0 % 10.8 કે
36.55 એલ 7.64 એલ+11 % ₹ 63-47.03 % 5,700 ₹ 446+66 % 22.2 K-2.63 % 26.7 કે
4.44 એલ 96.9 K+5 % ₹ 55-47.47 % 5,750 ₹ 563+0 % 2.4 K+0 % 0
35.35 એલ 10.43 એલ+6 % ₹ 47-47.81 % 5,800 ₹ 535+53.8 % 4.2 K-12.5 % 6.6 કે
3.9 એલ 89.1 K-16.1 % ₹ 44-44.58 % 5,850 ₹ 429+0 % 12.3 K+0 % 1.8 કે
22.19 એલ 6.35 એલ-11.27 % ₹ 37-46.57 % 5,900 ₹ 589+40.65 % 7.2 K+0 % 1.8 કે
71.7 કે 12.9 K+0 % ₹ 35+0 % 5,950 - - -
48.87 એલ 11.84 એલ+3 % ₹ 29-44.92 % 6,000 ₹ 710+41.96 % 24.9 K+2 % 5.4 કે
1.12 એલ 14.4 K+0 % ₹ 28+0 % 6,050 - - -
22.42 એલ 6.92 એલ-17.77 % ₹ 24-41.96 % 6,100 ₹ 598+0 % 600+0 % 1.8 કે
1.5 એલ 18 K+46 % ₹ 21-42.7 % 6,150 - - -
21.26 એલ 3.94 એલ+21 % ₹ 19-39.34 % 6,200 - - -

હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 209.7
  • હાઈ 412
223.8
  • પાછલું. બંધ કરો 396.6
  • 392.05 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5200
  • સરેરાશ કિંમત 278.83
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% -7.22માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
6.9698467622343 એચએએલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91