એચડીએફસી બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,220 ₹ 0-33.33 % 1.9 એલ-2.54 % 32.45 કે
7.15 કે 4.4 K+0 % ₹ 347+0 % 1,240 ₹ 0-66.67 % 81.4 K+0 % 7.7 કે
- - - 1,260 ₹ 0-50 % 39.6 K-14.29 % 18.15 કે
- - - 1,280 ₹ 0-14.29 % 33.55 K+0 % 550
550 15.95 K+0 % ₹ 297+0 % 1,300 ₹ 0-14.29 % 4.7 એલ-2.06 % 44 કે
0 1.1 K+0 % ₹ 237+0 % 1,320 ₹ 0+0 % 53.9 K+0 % 0
- - - 1,330 ₹ 4+0 % 550+0 % 0
- - - 1,340 ₹ 0-10 % 35.2 K-8.57 % 7.7 કે
0 1.65 K+0 % ₹ 254+0 % 1,350 ₹ 1+0 % 2.98 એલ-0.55 % 9.9 કે
550 1.65 K+0 % ₹ 235+0 % 1,360 ₹ 0-40 % 1.81 એલ-3.8 % 29.15 કે
- - - 1,370 ₹ 0-22.22 % 17.05 K-6.06 % 4.4 કે
0 47.3 K+0 % ₹ 175+0 % 1,380 ₹ 1-9.09 % 1.13 એલ-0.97 % 7.15 કે
0 5.5 K+0 % ₹ 172+0 % 1,390 ₹ 1+0 % 1.03 એલ+0 % 2.2 કે
5.5 કે 2.67 એલ-1.42 % ₹ 208+3.07 % 1,400 ₹ 1-20 % 27.81 એલ-1.21 % 3.59 એલ
550 13.2 K+0 % ₹ 166+0 % 1,410 ₹ 1-15.38 % 90.2 K-2.38 % 4.4 કે
0 54.45 K+0 % ₹ 150+0 % 1,420 ₹ 1-26.67 % 2.19 એલ-5.91 % 34.1 કે
550 28.6 K+0 % ₹ 186+0 % 1,430 ₹ 1+0 % 1.99 એલ-8.61 % 40.15 કે
1.1 કે 60.5 K-0.9 % ₹ 166+2.4 % 1,440 ₹ 1-33.33 % 3.32 એલ-13.84 % 86.35 કે
6.6 કે 1.34 એલ-3.95 % ₹ 162+7.53 % 1,450 ₹ 1-23.81 % 6.69 એલ-13.38 % 2.43 એલ
3.85 કે 1.27 એલ-1.29 % ₹ 148+6.96 % 1,460 ₹ 1-28.57 % 3.2 એલ-11.28 % 80.3 કે
2.2 કે 1.25 એલ-0.87 % ₹ 143+11.24 % 1,470 ₹ 1-21.74 % 3.11 એલ-10.73 % 1.72 એલ
29.15 કે 1.51 એલ-3.51 % ₹ 130+6.97 % 1,480 ₹ 1-19.23 % 5.16 એલ-13.93 % 3.51 એલ
2.2 કે 1.16 એલ-0.94 % ₹ 120+8.52 % 1,490 ₹ 1-24.14 % 3.46 એલ-4.12 % 88 કે
1.27 એલ 9.86 એલ-3.6 % ₹ 111+9.04 % 1,500 ₹ 1-23.53 % 20.2 એલ-8.01 % 11.54 એલ
9.35 કે 2.05 એલ-0.53 % ₹ 103+12.23 % 1,510 ₹ 2-21.05 % 4.23 એલ-17.13 % 3.22 એલ
58.85 કે 3.49 એલ-6.63 % ₹ 91+10.03 % 1,520 ₹ 2-24.44 % 5.07 એલ-24.57 % 7.95 એલ
2.55 એલ 5.73 એલ-27.23 % ₹ 81+9.73 % 1,530 ₹ 2-26.42 % 8.49 એલ-13.45 % 7.46 એલ
1.85 એલ 2.85 એલ-12.18 % ₹ 71+12.8 % 1,540 ₹ 2-26.56 % 5.89 એલ-11.41 % 10.29 એલ
10.38 એલ 49.38 એલ-4.15 % ₹ 61+13.12 % 1,550 ₹ 3-27.16 % 20.56 એલ-8.92 % 25.03 એલ
6.99 એલ 15.79 એલ-2.11 % ₹ 52+13.57 % 1,560 ₹ 4-28.85 % 13.09 એલ-2.66 % 20.71 એલ
6.23 એલ 22.63 એલ-2.09 % ₹ 43+15.58 % 1,570 ₹ 5-31.62 % 13.96 એલ+10 % 24.32 એલ
43.32 એલ 18.02 એલ-21.42 % ₹ 35+16.03 % 1,580 ₹ 6-30.81 % 16.59 એલ-9.15 % 40.68 એલ
42.73 એલ 19.89 એલ-2.3 % ₹ 28+18.42 % 1,590 ₹ 9-29.13 % 9.91 એલ+2 % 44 એલ
2.57 કરોડ 76.24 એલ+4 % ₹ 22+19.78 % 1,600 ₹ 13-25.95 % 20.15 એલ+20 % 90.05 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,608
સ્પૉટની કિંમત: 1,608
84.8 એલ 14.45 એલ+57 % ₹ 17+21.32 % 1,610 ₹ 17-23.3 % 6.14 એલ+147 % 37.39 એલ
86.56 એલ 18.83 એલ+33 % ₹ 12+21.32 % 1,620 ₹ 23-20.83 % 4.61 એલ+36 % 20.51 એલ
38.46 એલ 8.81 એલ+62 % ₹ 9+17.24 % 1,630 ₹ 30-18.83 % 1.45 એલ+230 % 9.09 એલ
38.29 એલ 10.04 એલ+13 % ₹ 6+12.96 % 1,640 ₹ 37-16.31 % 1.17 એલ-22.55 % 1.95 એલ
45.02 એલ 24.35 એલ+2 % ₹ 5+12.35 % 1,650 ₹ 46-13.72 % 1.51 એલ+16 % 1.51 એલ
15.37 એલ 6.81 એલ+8 % ₹ 3+4.76 % 1,660 ₹ 54-13.77 % 1.07 એલ+177 % 84.7 કે
8.98 એલ 3.87 એલ-3.3 % ₹ 3+6.25 % 1,670 ₹ 63-11.14 % 28.6 K+58 % 41.8 કે
10.76 એલ 6.36 એલ+1 % ₹ 2+2.5 % 1,680 ₹ 73-8.43 % 6.6 K-7.69 % 1.65 કે
9.15 એલ 1.69 એલ-1.6 % ₹ 2-5.88 % 1,690 ₹ 83-62.14 % 1.65 K+200 % 3.85 કે
28.84 એલ 41.9 એલ-2.36 % ₹ 1-3.33 % 1,700 ₹ 91-7.67 % 9.49 એલ-0.35 % 1.13 એલ
2.56 એલ 1.42 એલ+9 % ₹ 1+0 % 1,710 - - -
4.76 એલ 6.75 એલ+7 % ₹ 1+16.67 % 1,720 ₹ 110-17.48 % 18.15 K+0 % 2.75 કે
81.95 કે 55.55 K+10 % ₹ 1+41.18 % 1,730 - - -
2.42 એલ 4.26 એલ-18.68 % ₹ 1+21.43 % 1,740 ₹ 156+0 % 73.7 K+0 % 0
1.41 એલ 66.55 K+14 % ₹ 1+27.27 % 1,750 - - -
4.13 એલ 11.69 એલ-8.48 % ₹ 1-8.33 % 1,760 ₹ 151-12.66 % 16.5 K-3.23 % 6.6 કે
79.75 કે 12.65 K+10 % ₹ 1+33.33 % 1,770 - - -
18.7 કે 75.35 K-11.04 % ₹ 1+0 % 1,780 - - -
1.19 એલ 4.31 એલ+4 % ₹ 0-10 % 1,800 ₹ 191-4.98 % 11 K+0 % 550

એચડીએફસી બેંક વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 13.9
  • હાઈ 23.75
21.5
  • પાછલું. બંધ કરો 17.95
  • 18 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1600
  • સરેરાશ કિંમત 20.78
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.76 કરોડ
  • OI% માં Chg 3.91
  • માર્કેટ લૉટ 550 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
77.157360406091 HDFC બેંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91