એચડીએફસી બેંક વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,220 ₹ 0-42.86 % 1.95 એલ-3.54 % 16.5 કે
7.15 કે 4.4 K-38.46 % ₹ 347+6.77 % 1,240 ₹ 0+0 % 81.4 K+6 % 12.65 કે
- - - 1,260 ₹ 0-25 % 46.2 K-3.45 % 7.15 કે
- - - 1,280 ₹ 0+16.67 % 33.55 K-4.69 % 3.3 કે
550 15.95 K-3.33 % ₹ 297+4.37 % 1,300 ₹ 0+0 % 4.8 એલ-6.63 % 95.15 કે
0 1.1 K+0 % ₹ 237+0 % 1,320 ₹ 0+0 % 53.9 K+0 % 0
- - - 1,330 ₹ 4+0 % 550+0 % 0
- - - 1,340 ₹ 1+0 % 38.5 K-13.58 % 12.1 કે
0 1.65 K+0 % ₹ 254+0 % 1,350 ₹ 0-18.18 % 3 એલ-21.01 % 1.36 એલ
550 1.65 K+0 % ₹ 235+31.07 % 1,360 ₹ 1-9.09 % 1.88 એલ-3.93 % 28.05 કે
- - - 1,370 ₹ 0-25 % 18.15 K-2.94 % 9.9 કે
0 47.3 K+0 % ₹ 175+0 % 1,380 ₹ 1-26.67 % 1.14 એલ-10 % 24.2 કે
0 5.5 K+0 % ₹ 172+0 % 1,390 ₹ 1-31.25 % 1.03 એલ-2.09 % 12.1 કે
17.6 કે 2.71 એલ-3.71 % ₹ 200+7.64 % 1,400 ₹ 1-22.22 % 28.15 એલ-1.12 % 4.82 એલ
550 13.2 K+0 % ₹ 166+3.04 % 1,410 ₹ 1-35 % 92.4 K-2.89 % 33 કે
0 54.45 K+0 % ₹ 150+0 % 1,420 ₹ 1-31.82 % 2.33 એલ-3.64 % 35.2 કે
1.65 કે 28.6 K+0 % ₹ 186+24.75 % 1,430 ₹ 1-34.78 % 2.17 એલ-2.23 % 30.8 કે
2.2 કે 61.05 K-3.48 % ₹ 162+20.19 % 1,440 ₹ 1-28 % 3.86 એલ-2.09 % 64.9 કે
8.25 કે 1.39 એલ-4.17 % ₹ 150+10.66 % 1,450 ₹ 1-25 % 7.73 એલ-5.2 % 3.31 એલ
1.65 કે 1.28 એલ-0.85 % ₹ 139+10.57 % 1,460 ₹ 1-30 % 3.61 એલ-2.38 % 2.06 એલ
1.1 કે 1.26 એલ+0 % ₹ 129+14.01 % 1,470 ₹ 1-34.29 % 3.49 એલ-4.08 % 1.96 એલ
53.9 કે 1.57 એલ-8.36 % ₹ 120+13.84 % 1,480 ₹ 1-34.15 % 6 એલ-6.35 % 3.77 એલ
3.3 કે 1.17 એલ-1.84 % ₹ 110+11.18 % 1,490 ₹ 1-42.86 % 3.61 એલ-14.69 % 2.77 એલ
6.47 એલ 10.22 એલ-23.37 % ₹ 101+16.18 % 1,500 ₹ 2-44.07 % 21.96 એલ-3.6 % 14.58 એલ
20.9 કે 2.06 એલ-5.3 % ₹ 91+18.88 % 1,510 ₹ 2-44.78 % 5.1 એલ+2 % 4.76 એલ
55 કે 3.73 એલ-7.49 % ₹ 81+20.54 % 1,520 ₹ 2-46.25 % 6.72 એલ+1 % 7.41 એલ
1.55 એલ 7.88 એલ-4.21 % ₹ 71+22.25 % 1,530 ₹ 3-46.88 % 9.81 એલ+1 % 8.16 એલ
3.2 એલ 3.25 એલ-9.63 % ₹ 62+24.5 % 1,540 ₹ 3-47.9 % 6.65 એલ-8.69 % 11.42 એલ
20.78 એલ 51.52 એલ-1.99 % ₹ 53+29.27 % 1,550 ₹ 4-46.67 % 22.58 એલ+8 % 28.35 એલ
11.66 એલ 16.13 એલ-4.52 % ₹ 44+32.28 % 1,560 ₹ 5-48.22 % 13.45 એલ+18 % 23.44 એલ
28.55 એલ 23.12 એલ-1.89 % ₹ 36+36.19 % 1,570 ₹ 7-48.64 % 12.72 એલ+29 % 33.28 એલ
79.1 એલ 22.93 એલ-9.39 % ₹ 28+38.63 % 1,580 ₹ 9-47.2 % 18.27 એલ+62 % 61.22 એલ
74.4 એલ 20.36 એલ-2.27 % ₹ 22+38.14 % 1,590 ₹ 13-42.27 % 9.71 એલ+157 % 50.65 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,597
સ્પૉટની કિંમત: 1,597
2.01 કરોડ 73.38 એલ-1.91 % ₹ 17+38.91 % 1,600 ₹ 17-38.83 % 16.72 એલ+53 % 51.16 એલ
43.33 એલ 9.17 એલ+52 % ₹ 12+38.55 % 1,610 ₹ 23-34.09 % 2.49 એલ+75 % 14.25 એલ
40.25 એલ 14.2 એલ+31 % ₹ 9+32.59 % 1,620 ₹ 30-30.58 % 3.38 એલ+29 % 9.2 એલ
19.86 એલ 5.43 એલ+12 % ₹ 6+27.72 % 1,630 ₹ 37-27.3 % 44 K-3.61 % 84.15 કે
21 એલ 8.88 એલ+1 % ₹ 5+23.08 % 1,640 ₹ 45-25.29 % 1.51 એલ+26 % 1.44 એલ
35.5 એલ 23.9 એલ+5 % ₹ 4+23.33 % 1,650 ₹ 55-20.98 % 1.3 એલ+19 % 1.47 એલ
11.31 એલ 6.29 એલ+1 % ₹ 3+19.15 % 1,660 ₹ 63-19.85 % 38.5 K+13 % 32.45 કે
11.42 એલ 4 એલ-38.93 % ₹ 2+16.22 % 1,670 ₹ 71-17.76 % 18.15 K+230 % 22 કે
10.21 એલ 6.3 એલ-1.8 % ₹ 2+18.75 % 1,680 ₹ 79-22.18 % 7.15 K+0 % 2.2 કે
5.28 એલ 1.72 એલ+86 % ₹ 2+14.81 % 1,690 ₹ 218+0 % 550+0 % 0
23.19 એલ 42.91 એલ-0.84 % ₹ 1+16 % 1,700 ₹ 101-12.46 % 9.53 એલ-0.35 % 3.08 એલ
1.61 એલ 1.3 એલ-13.19 % ₹ 1+10 % 1,710 - - -
2.21 એલ 6.32 એલ-1.2 % ₹ 1-15.79 % 1,720 ₹ 133+0 % 18.15 K+0 % 0
67.1 કે 50.6 K+14 % ₹ 1+12.5 % 1,730 - - -
1.36 એલ 5.24 એલ-6.11 % ₹ 1-7.69 % 1,740 ₹ 156+0 % 73.7 K+0 % 0
39.05 કે 58.3 K-7.02 % ₹ 1+9.09 % 1,750 - - -
2.95 એલ 12.78 એલ-3.05 % ₹ 1+0 % 1,760 ₹ 173+0 % 17.05 K+0 % 0
3.3 કે 11.55 K-12.5 % ₹ 0-18.18 % 1,770 - - -
47.3 કે 84.7 K-8.33 % ₹ 0-25 % 1,780 - - -
1.66 એલ 4.16 એલ-0.26 % ₹ 0+0 % 1,800 ₹ 201-5.63 % 11 K-4.76 % 2.2 કે

એચડીએફસી બેંક વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 10.6
  • હાઈ 19.3
16.6
  • પાછલું. બંધ કરો 11.95
  • 12.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1600
  • સરેરાશ કિંમત 16.54
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.73 કરોડ
  • OI% -1.91માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 550 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
68.965517241379 HDFC બેંક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91