ઇન્ડિયન ઑઇલ કોર્પોરેશન ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 125 ₹ 0+100 % 6.24 એલ-3.03 % 29.25 કે
0 9.75 K+0 % ₹ 34+0 % 130 ₹ 0+100 % 22.04 એલ-14.07 % 6.29 એલ
- - - 133 ₹ 0+0 % 97.5 K+0 % 0
- - - 135 ₹ 0+0 % 5.12 એલ-0.94 % 73.13 કે
- - - 138 ₹ 0+0 % 53.63 K+0 % 0
4.88 કે 1.95 એલ-2.44 % ₹ 32+8.91 % 140 ₹ 0+0 % 19.84 એલ+0 % 2.63 એલ
0 87.75 K+0 % ₹ 26+0 % 143 ₹ 0-25 % 2.54 એલ+6 % 58.5 કે
9.75 કે 2.34 એલ-4 % ₹ 25+1.02 % 145 ₹ 0+0 % 14.33 એલ+2 % 2.63 એલ
9.75 કે 1.12 એલ-8 % ₹ 22+1.59 % 148 ₹ 0-16.67 % 6.92 એલ-4.7 % 1.51 એલ
1.66 એલ 9.17 એલ+1 % ₹ 21+6.33 % 150 ₹ 0-14.29 % 57.57 એલ-0.34 % 20.18 એલ
0 1.66 એલ+0 % ₹ 17+0 % 153 ₹ 0-12.5 % 12.53 એલ+9 % 5.17 એલ
1.85 એલ 3.75 એલ-8.33 % ₹ 16+6.4 % 155 ₹ 0-25 % 31.59 એલ-4.71 % 19.4 એલ
39 કે 2.73 એલ-6.67 % ₹ 13+2.37 % 158 ₹ 1-25 % 11.31 એલ+0 % 3.36 એલ
11.16 એલ 31.3 એલ-5.73 % ₹ 11+2.86 % 160 ₹ 1-18.18 % 47.78 એલ-6.84 % 40.17 એલ
3.56 એલ 6.09 એલ-18.3 % ₹ 9+6.51 % 163 ₹ 1-18.75 % 14.63 એલ+5 % 17.26 એલ
47.24 એલ 44.07 એલ-14.56 % ₹ 7+0 % 165 ₹ 2-20 % 50.94 એલ-5.69 % 56.79 એલ
31.79 એલ 16.53 એલ-19.67 % ₹ 5-2.88 % 168 ₹ 3-15.87 % 11.26 એલ-67.6 % 55.72 એલ
3.19 કરોડ 1.67 કરોડ-22.84 % ₹ 4-9.76 % 170 ₹ 4-12.9 % 74.83 એલ+4 % 90.77 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 170
71.66 એલ 30.03 એલ+15 % ₹ 3-7.94 % 173 ₹ 6-9.02 % 8.14 એલ+9 % 14.14 એલ
1.81 કરોડ 1.03 કરોડ+14 % ₹ 2-14.29 % 175 ₹ 7-6.29 % 19.06 એલ+2 % 10.58 એલ
15.36 એલ 19.16 એલ+8 % ₹ 2-10.53 % 178 ₹ 9-14.42 % 3.22 એલ-1.49 % 2.44 એલ
1.9 કરોડ 1.28 કરોડ+1 % ₹ 1-10 % 180 ₹ 12-3.73 % 21.21 એલ+4 % 3.9 એલ
9.41 એલ 12.53 એલ+2 % ₹ 1-21.74 % 183 ₹ 14-3.52 % 73.13 K-16.67 % 34.13 કે
66.35 એલ 44.7 એલ+20 % ₹ 1-16.67 % 185 ₹ 15-10.33 % 3.36 એલ+0 % 9.75 કે
9.02 એલ 8.78 એલ+1 % ₹ 1-14.29 % 188 ₹ 18-13.55 % 97.5 K+43 % 48.75 કે
52.07 એલ 55.09 એલ+2 % ₹ 0-25 % 190 ₹ 20-9.3 % 4.63 એલ+6 % 24.38 કે
3.66 એલ 13.85 એલ+7 % ₹ 0-10 % 193 ₹ 21-10.34 % 24.38 K-16.67 % 4.88 કે
22.47 એલ 28.71 એલ+2 % ₹ 0-25 % 195 ₹ 23-41.29 % 43.88 K-30.77 % 19.5 કે
67.13 એલ 1.23 કરોડ+1 % ₹ 0+0 % 200 ₹ 28-15.67 % 82.88 K+13 % 9.75 કે

ઇન્ડિયન ઑઇલ કોર્પોરેશન ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.65
  • હાઈ 5.9
3.7
  • પાછલું. બંધ કરો 4.1
  • 4.3 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 170
  • સરેરાશ કિંમત 5.01
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 1.67 કરોડ
  • OI% -22.84માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 4875 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
2.2222222222222 આઈઓસી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91