આઇટીસી વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 355 ₹ 0+0 % 1.33 એલ-1.19 % 16 કે
- - - 360 ₹ 0+0 % 4.8 K+0 % 0
- - - 365 ₹ 0+0 % 3.68 એલ+0 % 14.4 કે
0 1.6 K+0 % ₹ 44+0 % 370 ₹ 0-50 % 3.55 એલ+0 % 4.8 કે
0 0 ₹ 42+0 % 375 - - -
24 કે 38.4 K-17.24 % ₹ 42+11.77 % 380 ₹ 0-50 % 12.02 એલ-0.79 % 51.2 કે
0 24 K+0 % ₹ 38+0 % 385 ₹ 0-75 % 2.54 એલ+4 % 27.2 કે
4.8 કે 35.2 K+0 % ₹ 30+0 % 390 ₹ 0-33.33 % 7.23 એલ-3 % 1.66 એલ
- - - 393 ₹ 0+66.67 % 28.8 K+0 % 9.6 કે
0 65.6 K+0 % ₹ 38+0 % 395 ₹ 0-50 % 1.89 એલ+1 % 30.4 કે
0 4.8 K+0 % ₹ 35+0.14 % 398 ₹ 0+0 % 41.6 K+0 % 0
1.39 એલ 4.59 એલ-3.69 % ₹ 23+11.44 % 400 ₹ 0-62.5 % 24.29 એલ-1.56 % 10.82 એલ
22.4 કે 25.6 K+0 % ₹ 18-3.31 % 403 ₹ 0-62.5 % 81.6 K-1.92 % 28.8 કે
17.6 કે 1.02 એલ+0 % ₹ 16+4.49 % 405 ₹ 0-55.56 % 2.37 એલ-5.13 % 68.8 કે
12.8 કે 1.63 એલ+0 % ₹ 15+13.46 % 408 ₹ 0-58.33 % 1.15 એલ+9 % 1.06 એલ
2.5 એલ 1.92 એલ-11.11 % ₹ 13+23.7 % 410 ₹ 0-56.25 % 14.58 એલ+1 % 23.5 એલ
36.8 કે 54.4 K+6 % ₹ 11+24.28 % 413 ₹ 0-63.64 % 2.19 એલ-22.6 % 10.62 એલ
7.42 એલ 2.03 એલ-32.45 % ₹ 8+21.9 % 415 ₹ 1-66.67 % 8.32 એલ-27.27 % 32.78 એલ
12.37 એલ 3.36 એલ+43 % ₹ 6+21.15 % 418 ₹ 1-63.27 % 5.63 એલ+31 % 21.74 એલ
60.83 એલ 22.5 એલ-17.1 % ₹ 4+11.84 % 420 ₹ 2-58.33 % 27.78 એલ+6 % 67.47 એલ
42.16 એલ 16.18 એલ+2 % ₹ 3+1.85 % 423 ₹ 3-49 % 5.28 એલ+24 % 22.42 એલ
1.64 કરોડ 82.59 એલ+2 % ₹ 2-7.69 % 425 ₹ 4-39.39 % 14.32 એલ+6 % 17.17 એલ
27.71 એલ 9.86 એલ-4.94 % ₹ 1-20 % 428 ₹ 6-32 % 3.7 એલ+5 % 10.27 એલ
1.28 કરોડ 88.32 એલ-10.39 % ₹ 1-29.17 % 430 ₹ 8-27.15 % 29.34 એલ-6.43 % 10.88 એલ
16.7 એલ 15.2 એલ-4.9 % ₹ 1-40 % 433 ₹ 10-22.47 % 2.77 એલ-7.98 % 1.2 એલ
47.52 એલ 65.7 એલ-5.28 % ₹ 0-40 % 435 ₹ 12-19.68 % 10.91 એલ-3.67 % 2.56 એલ
4.99 એલ 11.63 એલ-5.34 % ₹ 0-38.46 % 438 ₹ 15-16.94 % 2.48 એલ-0.64 % 1.28 એલ
52.45 એલ 1.26 કરોડ-1.31 % ₹ 0-44.44 % 440 ₹ 17-14.04 % 12.27 એલ-7.48 % 3.41 એલ
1.82 એલ 4.24 એલ-11.67 % ₹ 0-62.5 % 443 ₹ 23+0.87 % 1.63 એલ+0 % 32 કે
9.49 એલ 69.25 એલ-0.71 % ₹ 0-50 % 445 ₹ 22-8.76 % 3.36 એલ+0 % 8 કે
80 કે 11.52 એલ-2.96 % ₹ 0-80 % 448 ₹ 25+5.72 % 41.6 K-51.85 % 59.2 કે
33.38 એલ 1.18 કરોડ-5.53 % ₹ 0-40 % 450 ₹ 27-10.38 % 7.39 એલ-16.91 % 2.43 એલ
30.4 કે 2.1 એલ+1 % ₹ 0-60 % 453 ₹ 20+0 % 1.02 એલ+0 % 0
2.05 એલ 17.42 એલ-3.03 % ₹ 0-33.33 % 455 ₹ 25+0 % 1.39 એલ+0 % 0
3.2 કે 99.2 K+0 % ₹ 0-75 % 458 ₹ 36+48.96 % 22.4 K+0 % 11.2 કે
7.47 એલ 34.29 એલ+2 % ₹ 0-33.33 % 460 ₹ 37-7.79 % 4.06 એલ-7.3 % 81.6 કે
78.4 કે 83.2 K+0 % ₹ 0+0 % 463 ₹ 29+0 % 20.8 K+0 % 0
35.2 કે 3.97 એલ-2.75 % ₹ 0-33.33 % 465 ₹ 43+46.55 % 1.06 એલ+0 % 9.6 કે
3.2 કે 33.6 K+0 % ₹ 0+0 % 468 ₹ 34+0 % 83.2 K+0 % 0
2.62 એલ 14.83 એલ-3.94 % ₹ 0-50 % 470 ₹ 47-6.26 % 3.09 એલ-1.53 % 16 કે
3.2 કે 52.8 K+0 % ₹ 0-66.67 % 473 - - -
22.4 કે 2.8 એલ-2.23 % ₹ 0-66.67 % 475 ₹ 58+19.73 % 22.4 K+0 % 1.6 કે
0 40 K+0 % ₹ 0+0 % 478 - - -
6.72 એલ 15.06 એલ+14 % ₹ 0-66.67 % 480 ₹ 59-3.94 % 1.26 એલ+0 % 1.6 કે
12.8 કે 1.87 એલ-4.88 % ₹ 0-50 % 485 ₹ 47+0 % 1.6 K+0 % 0
3.28 એલ 11.31 એલ-2.21 % ₹ 0+0 % 490 ₹ 67+2.37 % 2.19 એલ+0 % 1.6 કે
0 0 ₹ 0+0 % 493 - - -
22.4 કે 1.42 એલ+9 % ₹ 0+100 % 495 ₹ 55+0 % 3.2 K+0 % 0
0 3.2 K+0 % ₹ 0+0 % 498 ₹ 62+0 % 1.6 K+0 % 0
11.22 એલ 43.07 એલ-0.99 % ₹ 0+0 % 500 ₹ 77-3.14 % 3.87 એલ-10.04 % 54.4 કે

ITC ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.45
  • હાઈ 5.3
4.25
  • પાછલું. બંધ કરો 3.8
  • 3.8 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 420
  • સરેરાશ કિંમત 4.35
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.22 કરોડ
  • OI% -17.1માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1600 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
43.243243243243 ITC
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91