લાર્સન અને ટૂબ્રો વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 3 K+0 % ₹ 880+0 % 2,720 - - -
- - - 2,800 ₹ 0-60 % 54.45 K+0 % 450
- - - 2,880 ₹ 1-7.69 % 150+0 % 0
- - - 2,900 ₹ 0-66.67 % 73.8 K+0 % 7.8 કે
- - - 2,920 ₹ 0+0 % 750+0 % 300
- - - 2,960 ₹ 0+33.33 % 7.5 K+0 % 0
- - - 2,980 ₹ 7+0 % 300+0 % 0
150 17.1 K+0 % ₹ 560+2.04 % 3,000 ₹ 0-64.71 % 1.88 એલ-9.88 % 24.15 કે
- - - 3,020 ₹ 0+0 % 5.25 K+0 % 1.5 કે
- - - 3,060 ₹ 1+0 % 8.1 K+0 % 0
- - - 3,080 ₹ 1+0 % 4.2 K+0 % 0
450 8.7 K+0 % ₹ 462+6.88 % 3,100 ₹ 0-46.67 % 2.09 એલ-0.57 % 11.1 કે
0 300+0 % ₹ 372+0 % 3,120 ₹ 1+0 % 14.7 K+0 % 150
- - - 3,140 ₹ 5+11.36 % 4.8 K+0 % 0
0 2.1 K+0 % ₹ 400+0 % 3,160 ₹ 1-50 % 8.25 K-6.78 % 1.05 કે
0 15.3 K+0 % ₹ 344+0 % 3,180 ₹ 4+0 % 80.55 K+0 % 0
1.5 કે 88.95 K+0 % ₹ 350-10.26 % 3,200 ₹ 1-41.3 % 5.1 એલ-1.48 % 1.74 એલ
300 12.45 K+0 % ₹ 342+0 % 3,220 ₹ 1-51.35 % 13.65 K+0 % 5.55 કે
3 કે 17.55 K+0 % ₹ 319+0 % 3,240 ₹ 3+8.16 % 21.75 K+0 % 7.05 કે
0 18 K+0 % ₹ 340+0 % 3,260 ₹ 3+15.22 % 18 K+0 % 6.9 કે
450 13.2 K+0 % ₹ 270-27.07 % 3,280 ₹ 1-52.94 % 24.3 K-16.49 % 9.9 કે
19.95 કે 59.4 K-7.04 % ₹ 257+8.4 % 3,300 ₹ 2-42.37 % 3.13 એલ-3.69 % 2.25 એલ
1.65 કે 26.7 K+0 % ₹ 250+12.03 % 3,320 ₹ 2-42.19 % 32.85 K-2.67 % 36.75 કે
1.2 કે 9 K+0 % ₹ 220+4.91 % 3,340 ₹ 2-41.79 % 16.5 K-10.57 % 81.3 કે
750 30.75 K+0 % ₹ 165-9.92 % 3,360 ₹ 2-41.1 % 51.3 K+3 % 73.5 કે
600 14.4 K-1.03 % ₹ 152-10.15 % 3,380 ₹ 2-35.53 % 45.45 K+1 % 92.25 કે
20.85 કે 1.48 એલ-1.79 % ₹ 146+3.81 % 3,400 ₹ 4-37.72 % 3.1 એલ+1 % 4.01 એલ
1.95 કે 26.1 K-1.69 % ₹ 147+6.25 % 3,420 ₹ 5-32.37 % 46.95 K+13 % 1.9 એલ
900 28.35 K-2.07 % ₹ 125+12.34 % 3,440 ₹ 6-24.56 % 59.7 K+7 % 1.69 એલ
12.9 કે 47.55 K-0.94 % ₹ 92-1.55 % 3,460 ₹ 9-22.78 % 82.65 K+9 % 7.35 એલ
28.65 કે 25.8 K+1 % ₹ 73+1.67 % 3,480 ₹ 13-26.5 % 93.45 K+31 % 3.92 એલ
5.63 એલ 1.67 એલ+1 % ₹ 58-11.66 % 3,500 ₹ 18-19.02 % 4 એલ+9 % 10.18 એલ
3.4 એલ 54.9 K+12 % ₹ 46-9.9 % 3,520 ₹ 25-13.38 % 91.05 K+38 % 5.08 એલ
7.8 એલ 1.35 એલ+11 % ₹ 35-15.71 % 3,540 ₹ 35-14.48 % 1.26 એલ+33 % 5.49 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 3,540
12.02 એલ 1.7 એલ+6 % ₹ 27-18.56 % 3,560 ₹ 46-14.59 % 55.2 K-20 % 2.84 એલ
6.77 એલ 1.25 એલ-4.26 % ₹ 20-23.95 % 3,580 ₹ 60-8.72 % 86.25 K-5.58 % 93.6 કે
17.7 એલ 7.44 એલ-8.86 % ₹ 15-26.57 % 3,600 ₹ 74-6.34 % 2.19 એલ-11.93 % 1.92 એલ
10.75 એલ 2.44 એલ-29.27 % ₹ 11-30.4 % 3,620 ₹ 87-11.18 % 38.7 K-11.03 % 36.45 કે
3.3 એલ 2.94 એલ+3 % ₹ 8-35.52 % 3,640 ₹ 99-11.94 % 75.6 K-0.2 % 5.7 કે
3.97 એલ 3.51 એલ-5.04 % ₹ 7-37.5 % 3,660 ₹ 116-4.63 % 80.25 K+0 % 10.35 કે
3.91 એલ 2.97 એલ-6.95 % ₹ 5-39.33 % 3,680 ₹ 120-11.25 % 46.65 K-3.72 % 7.2 કે
14.26 એલ 15.2 એલ-10.09 % ₹ 4-43.87 % 3,700 ₹ 159-0.66 % 1.13 એલ-9.75 % 34.2 કે
3.44 એલ 2.43 એલ-7.58 % ₹ 4-42.86 % 3,720 ₹ 157-11.53 % 28.35 K-4.06 % 4.65 કે
3.11 એલ 2.54 એલ+2 % ₹ 3-41 % 3,740 ₹ 192+2.15 % 42 K-0.36 % 15.75 કે
2.06 એલ 1.73 એલ-6.56 % ₹ 2-42.35 % 3,760 ₹ 212-2.82 % 11.55 K+0 % 300
1.5 એલ 2.62 એલ-4.58 % ₹ 2-47.22 % 3,780 ₹ 193+0 % 12.75 K+0 % 150
5.61 એલ 15.36 એલ-2.01 % ₹ 2-41.54 % 3,800 ₹ 249-3.02 % 1.28 એલ-0.93 % 2.7 કે
99.9 કે 2.39 એલ-3.39 % ₹ 1-52.83 % 3,820 ₹ 218+0 % 12.15 K+0 % 0
1.52 એલ 60 K-31.51 % ₹ 1-47.92 % 3,840 ₹ 171+0 % 7.65 K+0 % 0
51.15 કે 72.9 K-15.18 % ₹ 1-47.73 % 3,860 ₹ 270+0 % 17.55 K+0 % 0
1.01 એલ 50.4 K-32.93 % ₹ 1-50 % 3,880 ₹ 321-4.51 % 24.15 K-0.62 % 600
3.45 એલ 7.01 એલ-7.15 % ₹ 1-50 % 3,900 ₹ 360-3.49 % 49.05 K-1.51 % 2.25 કે
66.15 કે 93.45 K-3.56 % ₹ 1-52.94 % 3,920 ₹ 261+0 % 11.4 K+0 % 0
5.25 કે 30.9 K-4.19 % ₹ 1-55.17 % 3,940 ₹ 569-0.34 % 1.95 K+0 % 0
12 કે 1.16 એલ-1.16 % ₹ 1-58.33 % 3,960 ₹ 302+0 % 5.7 K+0 % 0
1.65 કે 8.85 K+0 % ₹ 1-37.5 % 3,980 ₹ 620+0 % 1.35 K+0 % 0
7.97 એલ 12.87 એલ-15.82 % ₹ 1-61.54 % 4,000 ₹ 435-6.38 % 60.45 K-20.83 % 19.2 કે
1.2 કે 12.6 K+0 % ₹ 0-79.17 % 4,020 ₹ 626+0 % 1.65 K+0 % 0
35.1 કે 42.45 K-15.27 % ₹ 1+0 % 4,040 ₹ 202+0 % 3.6 K+0 % 0
1.2 કે 6 K+0 % ₹ 1-50 % 4,060 ₹ 216+0 % 1.95 K+0 % 0
21.3 કે 70.65 K+2 % ₹ 1-47.83 % 4,080 - - -
36 કે 1.52 એલ-0.98 % ₹ 1-47.37 % 4,100 ₹ 417+0 % 1.35 K+0 % 0
3.45 કે 51.15 K-1.16 % ₹ 0-43.75 % 4,120 ₹ 417+0 % 150+0 % 0
0 150+0 % ₹ 3+0 % 4,140 - - -
3.9 કે 22.2 K+0 % ₹ 0-52.94 % 4,160 - - -
1.5 કે 29.85 K+0 % ₹ 1-56.52 % 4,180 - - -
8.7 કે 64.95 K-1.14 % ₹ 1-52.38 % 4,200 ₹ 650+0 % 0 150
150 3.9 K+0 % ₹ 1+0 % 4,220 - - -
150 2.7 K+0 % ₹ 0+0 % 4,240 - - -
0 8.25 K+0 % ₹ 1+0 % 4,260 - - -
0 900+0 % ₹ 0+0 % 4,280 - - -
1.8 કે 21.45 K+1 % ₹ 0-46.15 % 4,300 - - -
23.25 કે 1.56 એલ-5.7 % ₹ 0-50 % 4,320 - - -
0 1.35 K+0 % ₹ 2+0 % 4,340 - - -
4.8 કે 15.9 K+0 % ₹ 0-52.63 % 4,380 - - -
6.75 કે 11.7 K+0 % ₹ 1+8.33 % 4,400 - - -

લાર્સન અને ટૂબ્રો વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 40.1
  • હાઈ 81.6
57.95
  • પાછલું. બંધ કરો 65.6
  • 51.75 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3500
  • સરેરાશ કિંમત 63.18
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% માં Chg 1.09
  • માર્કેટ લૉટ 150 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
43.012048192771 એલટી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91