મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 10,500 ₹ 1-66.67 % 3.25 K-2.99 % 550
- - - 10,600 ₹ 3+0 % 100+0 % 0
- - - 10,800 ₹ 1-80 % 8.6 K+1 % 2.8 કે
900 600+0 % ₹ 1,200+0 % 11,000 ₹ 2-62.5 % 49.95 K-15.2 % 38.8 કે
- - - 11,100 ₹ 2-64.96 % 8.5 K-15 % 9.8 કે
0 100+0 % ₹ 1,540+0 % 11,200 ₹ 4-58.48 % 17 K-7.36 % 37.7 કે
- - - 11,300 ₹ 5-58.22 % 34.15 K-2.57 % 24.35 કે
0 150+0 % ₹ 782+0 % 11,400 ₹ 6-54.26 % 23.85 K-21.29 % 45.05 કે
450 3.4 K+0 % ₹ 661-2.55 % 11,500 ₹ 9-52.99 % 1.44 એલ-6.39 % 1.4 એલ
250 700+0 % ₹ 550-19.95 % 11,600 ₹ 11-54.85 % 47 K-10.05 % 1.09 એલ
1 કે 1.6 K-8.57 % ₹ 473-4.12 % 11,700 ₹ 15-49.22 % 33.25 K+3 % 1.51 એલ
300 1.65 K+0 % ₹ 382-4.8 % 11,800 ₹ 21-43.93 % 60.9 K-1.38 % 2.5 એલ
11.6 કે 3.25 K+71 % ₹ 320-1.67 % 11,900 ₹ 33-37.5 % 44.15 K+59 % 4.8 એલ
1.24 એલ 21.3 K+20 % ₹ 235-13.72 % 12,000 ₹ 53-30.03 % 1.21 એલ+21 % 7.22 એલ
3.77 એલ 54.65 K+14 % ₹ 165-15.15 % 12,100 ₹ 83-25.45 % 57.2 K+9 % 3.89 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 12,167
સ્પૉટની કિંમત: 12,167
8.62 એલ 1.28 એલ+11 % ₹ 113-21.85 % 12,200 ₹ 130-16.38 % 1.09 એલ+25 % 6.8 એલ
9.08 એલ 1.71 એલ+33 % ₹ 76-25.37 % 12,300 ₹ 196-6.6 % 40.15 K-7.27 % 1.36 એલ
6.57 એલ 2.06 એલ+5 % ₹ 53-27.25 % 12,400 ₹ 273-7.25 % 49.15 K-6.29 % 27.05 કે
8.91 એલ 2.84 એલ+1 % ₹ 39-27.12 % 12,500 ₹ 360-1.76 % 56.1 K-2.26 % 44.25 કે
5.5 એલ 3 એલ+7 % ₹ 29-30.79 % 12,600 ₹ 450-3.09 % 32.8 K-4.51 % 7.5 કે
3.36 એલ 2.75 એલ+2 % ₹ 22-31.53 % 12,700 ₹ 546-0.82 % 20.1 K-6.07 % 3 કે
3.34 એલ 4.32 એલ-2.56 % ₹ 16-28.13 % 12,800 ₹ 655+5.71 % 20.65 K-2.82 % 3.75 કે
2.88 એલ 3.37 એલ+8 % ₹ 11-32.83 % 12,900 ₹ 719-4.62 % 21.65 K-0.23 % 1.65 કે
6.41 એલ 8.96 એલ-2.99 % ₹ 8-34.8 % 13,000 ₹ 838+1.85 % 27.7 K-1.77 % 1.1 કે
1.45 એલ 1.62 એલ-5.74 % ₹ 6-35.38 % 13,100 ₹ 875-5.73 % 5.1 K+0 % 100
91.5 કે 2.22 એલ-3.64 % ₹ 5-39.61 % 13,200 ₹ 1,051+27.14 % 2.65 K+0 % 650
79.5 કે 80.4 K-15.68 % ₹ 4-38.64 % 13,300 ₹ 1,100+0 % 1.3 K+0 % 0
52.95 કે 60.05 K-1.88 % ₹ 3-37.27 % 13,400 ₹ 995+0 % 1.8 K+0 % 0
93.95 કે 2.21 એલ-9.45 % ₹ 3-32.97 % 13,500 ₹ 1,327+0.95 % 6.45 K+0 % 250
21.5 કે 37 K+6 % ₹ 3-32.91 % 13,600 ₹ 850+0 % 450+0 % 0
12.55 કે 17.1 K-17.99 % ₹ 2-39.19 % 13,700 ₹ 806+0 % 400+0 % 0
9.85 કે 20.7 K-0.24 % ₹ 2-34.43 % 13,800 ₹ 891+0 % 1.1 K+0 % 0
4.9 કે 5 K-27.01 % ₹ 2-5.56 % 13,900 ₹ 1,792+0 % 400+0 % 0
56.7 કે 1.75 એલ-5.34 % ₹ 1-34.88 % 14,000 ₹ 1,773+0 % 4.6 K+0 % 400
250 1.85 K-2.63 % ₹ 5+98 % 14,100 - - -
2.85 કે 29.2 K-4.26 % ₹ 1-34.29 % 14,200 - - -
2.55 કે 24.35 K-2.79 % ₹ 2+21.43 % 14,400 ₹ 1,700+0 % 100+0 % 0
18 કે 56.2 K+0 % ₹ 1-16.67 % 14,600 - - -
16.8 કે 52.95 K-4.59 % ₹ 1-28.57 % 14,800 - - -

મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 171
  • હાઈ 309
234.8
  • પાછલું. બંધ કરો 272.15
  • 221.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 12000
  • સરેરાશ કિંમત 232.2
  • વ્યાજ ખોલો 21300
  • OI% માં Chg 20
  • માર્કેટ લૉટ 50 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
46.231884057971 મારુતિ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91