સંવર્ધના મધર્સન ઇન્ટરનેશનલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 110 ₹ 0+0 % 9.44 એલ-2.92 % 1.85 એલ
- - - 112 ₹ 0+0 % 1.35 એલ+0 % 0
- - - 114 ₹ 0+0 % 42.6 K+0 % 0
- - - 115 ₹ 0+0 % 8.59 એલ+0 % 0
- - - 116 ₹ 0-33.33 % 63.9 K+0 % 0
7.1 કે 7.1 K+0 % ₹ 51+0 % 119 - - -
0 1.28 એલ+0 % ₹ 28+0 % 120 ₹ 0-50 % 30.81 એલ+0 % 7.1 કે
- - - 124 ₹ 1+0 % 28.4 K+0 % 0
0 21.3 K+0 % ₹ 29+0 % 125 ₹ 0+0 % 7.6 એલ-0.93 % 7.1 કે
- - - 126 ₹ 1+0 % 7.1 K+0 % 0
0 0 ₹ 16+0 % 128 ₹ 0+0 % 1.42 એલ+0 % 0
- - - 129 ₹ 0+0 % 7.1 K+0 % 0
28.4 કે 2.77 એલ-7.14 % ₹ 45+17.19 % 130 ₹ 0-50 % 17.61 એલ-36.57 % 14.41 એલ
0 14.2 K+0 % ₹ 23+0 % 131 ₹ 0+0 % 7.1 K+0 % 0
0 0 ₹ 14+0 % 132 ₹ 0+100 % 1.92 એલ-3.57 % 7.1 કે
0 7.1 K+0 % ₹ 25+0 % 133 ₹ 0+0 % 21.3 K+0 % 0
14.2 કે 1.42 એલ-9.09 % ₹ 40+18.44 % 135 ₹ 0+0 % 4.76 એલ-43.7 % 5.4 એલ
0 0 ₹ 29+0 % 136 ₹ 2+0 % 7.1 K+0 % 0
0 28.4 K+0 % ₹ 10+0 % 137 ₹ 0-16.67 % 92.3 K+0 % 0
0 71 K+0 % ₹ 17+0 % 138 ₹ 0+0 % 1.63 એલ+5 % 21.3 કે
0 28.4 K+0 % ₹ 10+0.51 % 139 ₹ 0+0 % 1.28 એલ+0 % 0
3.12 એલ 8.38 એલ-25.32 % ₹ 35+19.38 % 140 ₹ 0-50 % 18.46 એલ-9.41 % 3.69 એલ
0 63.9 K+0 % ₹ 23+0 % 141 ₹ 0+0 % 49.7 K+0 % 0
0 92.3 K+0 % ₹ 13+0 % 142 ₹ 0-50 % 5.75 એલ+0 % 28.4 કે
0 99.4 K+0 % ₹ 16+0 % 143 ₹ 0+0 % 3.2 એલ+0 % 0
0 1.21 એલ+0 % ₹ 25+0 % 144 ₹ 0+0 % 1.42 એલ+0 % 7.1 કે
1.92 એલ 6.25 એલ-17.76 % ₹ 29+21.04 % 145 ₹ 0-33.33 % 12.14 એલ-2.29 % 5.89 એલ
0 1.92 એલ+0 % ₹ 22+0 % 146 ₹ 0-62.5 % 3.12 એલ-4.35 % 35.5 કે
14.2 કે 1.07 એલ+0 % ₹ 25+36.67 % 147 ₹ 0-50 % 2.06 એલ-6.45 % 56.8 કે
14.2 કે 4.19 એલ-3.28 % ₹ 24+31.88 % 148 ₹ 0-20 % 4.33 એલ+0 % 49.7 કે
7.1 કે 1.7 એલ-4 % ₹ 25+38.5 % 149 ₹ 0-33.33 % 1.63 એલ+0 % 92.3 કે
9.3 એલ 11.36 એલ-32.49 % ₹ 25+29.84 % 150 ₹ 0-33.33 % 37.2 એલ-3.5 % 24.85 એલ
7.1 કે 4.12 એલ-1.69 % ₹ 19+22.44 % 151 ₹ 0+0 % 1.14 એલ+0 % 0
1.92 એલ 2.49 એલ-31.37 % ₹ 23+33.14 % 152 ₹ 0-42.86 % 3.62 એલ-13.56 % 3.34 એલ
49.7 કે 1.49 એલ-16 % ₹ 21+59.48 % 153 ₹ 0-28.57 % 2.56 એલ+24 % 1.78 એલ
21.3 કે 1.49 એલ-8.7 % ₹ 20+31.15 % 154 ₹ 0-44.44 % 3.12 એલ-30.16 % 1.99 એલ
4.19 એલ 12.43 એલ-12.5 % ₹ 20+37.63 % 155 ₹ 0-54.55 % 25.28 એલ-4.81 % 27.76 એલ
1.35 એલ 1.42 એલ-23.08 % ₹ 19+41.48 % 156 ₹ 0-41.67 % 1.14 એલ-56.76 % 1.99 એલ
28.4 કે 1.56 એલ-4.35 % ₹ 17+38.96 % 157 ₹ 0-46.15 % 1.78 એલ-19.35 % 1.42 એલ
78.1 કે 2.27 એલ-8.57 % ₹ 19+91.24 % 158 ₹ 0-58.82 % 2.63 એલ-57.47 % 8.17 એલ
14.2 કે 1.14 એલ+0 % ₹ 14+34.42 % 159 ₹ 0-55.56 % 49.7 K-72 % 3.91 એલ
35.15 એલ 20.02 એલ-42.33 % ₹ 15+49.75 % 160 ₹ 1-54.55 % 31.88 એલ-17.61 % 66.03 એલ
71 કે 99.4 K-36.36 % ₹ 14+52.2 % 161 ₹ 1-62.07 % 2.7 એલ+19 % 1.99 એલ
1.92 એલ 2.41 એલ-26.09 % ₹ 13+53.57 % 162 ₹ 1-62.5 % 6.96 એલ+42 % 11.43 એલ
1.7 એલ 1.28 એલ-35.71 % ₹ 12+58.71 % 163 ₹ 1-63.16 % 2.2 એલ-20.51 % 7.38 એલ
6.46 એલ 3.41 એલ-33.33 % ₹ 12+64.29 % 164 ₹ 1-63.64 % 5.54 એલ+59 % 9.23 એલ
38.7 એલ 25.28 એલ-17.97 % ₹ 11+65.35 % 165 ₹ 1-62.75 % 20.87 એલ+30 % 49.06 એલ
17.82 એલ 4.69 એલ-53.85 % ₹ 10+66.96 % 166 ₹ 1-58.62 % 4.33 એલ+9 % 10.86 એલ
14.84 એલ 2.7 એલ-62.38 % ₹ 9+73.08 % 167 ₹ 1-62.69 % 3.98 એલ+10 % 9.66 એલ
30.53 એલ 5.96 એલ-45.81 % ₹ 8+75.27 % 168 ₹ 2-58.44 % 5.75 એલ+3 % 17.75 એલ
11.93 એલ 2.49 એલ-25.53 % ₹ 7+75.9 % 169 ₹ 2-58.62 % 2.91 એલ+156 % 8.8 એલ
2.22 કરોડ 24.57 એલ-58.06 % ₹ 7+85.33 % 170 ₹ 2-55.67 % 21.02 એલ+104 % 96.84 એલ
13.7 એલ 2.63 એલ-33.93 % ₹ 6+92.31 % 171 ₹ 3-54.78 % 2.13 એલ+900 % 6.46 એલ
33.8 એલ 2.41 એલ-53.42 % ₹ 6+94.74 % 172 ₹ 3-52.94 % 2.91 એલ+413 % 13.85 એલ
33.44 એલ 4.97 એલ+94 % ₹ 5+104.08 % 173 ₹ 4-46.15 % 4.47 એલ+1160 % 14.63 એલ
33.73 એલ 3.48 એલ+44 % ₹ 5+113.95 % 174 ₹ 4-46.9 % 2.06 એલ+480 % 6.53 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 175
સ્પૉટની કિંમત: 175
3.01 કરોડ 45.65 એલ+138 % ₹ 4+115.79 % 175 ₹ 4-46.88 % 12 એલ+483 % 55.03 એલ
30.81 એલ 5.68 એલ+344 % ₹ 4+132.26 % 176 - - -
17.82 એલ 5.4 એલ+245 % ₹ 3+106.25 % 177 - - -
16.12 એલ 4.62 એલ+225 % ₹ 3+147.83 % 178 ₹ 22+0 % 0 0
3.91 એલ 2.56 એલ+64 % ₹ 3+138.1 % 179 ₹ 24+0 % 7.1 K+0 % 0
2.5 કરોડ 50.48 એલ+27 % ₹ 2+125 % 180 ₹ 7-69.92 % 2.2 એલ+3000 % 3.34 એલ
6.32 એલ 1.28 એલ-10 % ₹ 2+100 % 181 ₹ 26+0 % 7.1 K+0 % 0
33.44 એલ 37.13 એલ-1.32 % ₹ 2+120 % 182 ₹ 20+0 % 7.1 K+0 % 0
5.33 એલ 2.63 એલ+185 % ₹ 1+115.38 % 183 ₹ 19+0 % 7.1 K+0 % 0
6.04 એલ 2.06 એલ+383 % ₹ 1+200 % 184 - - -
53.46 એલ 11.64 એલ+235 % ₹ 1+100 % 185 - - -
7.81 એલ 3.62 એલ+1175 % ₹ 1+100 % 186 - - -
3.76 એલ 1.56 એલ+214 % ₹ 1+112.5 % 187 - - -
41.61 એલ 10.79 એલ+63 % ₹ 1+75 % 188 - - -

સંવર્ધના મધરસન ઇન્ટરનેશનલ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 3.3
  • હાઈ 8.2
6.95
  • પાછલું. બંધ કરો 3.75
  • ખોલો 4
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 170
  • સરેરાશ કિંમત 5.74
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.25 કરોડ
  • OI% -58.06માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 7100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
74.489795918367 માતા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91