એમઆરએફ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 113,000 ₹ 50+0 % 200+0 % 0
- - - 115,000 ₹ 150-9.64 % 1.24 K+0 % 20
- - - 116,000 ₹ 1,300+0 % 25+0 % 0
- - - 117,000 ₹ 256+0 % 240+0 % 0
- - - 118,000 ₹ 273-16.15 % 140+0 % 25
- - - 119,000 ₹ 400-14.89 % 80-11.11 % 20
15 75+15 % ₹ 6,586-8.78 % 120,000 ₹ 565+16.75 % 2.11 K+6 % 1.47 કે
0 320+0 % ₹ 6,562+0 % 120,500 - - -
- - - 121,000 ₹ 900+0 % 10+0 % 0
0 10+0 % ₹ 7,000+0 % 121,500 - - -
- - - 122,500 ₹ 2,175+0 % 0 0
0 170+0 % ₹ 4,500+0 % 123,000 ₹ 1,250+13.64 % 290+132 % 250
0 0 ₹ 4,399+0 % 123,500 ₹ 1,170-4.6 % 25+0 % 0
35 25+67 % ₹ 3,378-33.19 % 124,000 ₹ 1,740+0 % 145+0 % 0
- - - 124,500 ₹ 1,607+0 % 40+0 % 0
615 740+17 % ₹ 2,780-10.32 % 125,000 ₹ 2,140+24.06 % 1.19 K-1.24 % 325
685 210+950 % ₹ 2,567-24.34 % 125,500 ₹ 2,174+10.62 % 15+0 % 10
સ્પૉટની કિંમત: 125,581
940 610+44 % ₹ 2,325-10.55 % 126,000 ₹ 2,714+22.25 % 405+47 % 360
440 765+14 % ₹ 2,110-11.01 % 126,500 ₹ 2,431-2.18 % 445+3 % 165
850 1.41 K+9 % ₹ 1,850-12.3 % 127,000 ₹ 2,938+2.45 % 505+0 % 60
65 410-1.2 % ₹ 1,600-16.42 % 127,500 ₹ 3,500+17.41 % 160+0 % 15
555 1.42 K+5 % ₹ 1,490-11.1 % 128,000 ₹ 3,612+2.32 % 365-1.35 % 5
80 105-8.7 % ₹ 1,238-20.15 % 128,500 - - -
60 275+2 % ₹ 1,173-12.86 % 129,000 ₹ 3,928+0 % 20+0 % 0
0 15+0 % ₹ 2,140+0 % 129,500 ₹ 4,406+0 % 5+0 % 0
2.93 કે 3.24 K+8 % ₹ 871-15.83 % 130,000 ₹ 5,202+15.59 % 670+0 % 10
0 5+0 % ₹ 2,651+0 % 130,500 - - -
5 40+14 % ₹ 1,008-46.27 % 131,000 - - -
40 15+200 % ₹ 634-56.43 % 131,500 - - -
0 10+0 % ₹ 800+0 % 132,000 ₹ 6,131+0 % 5+0 % 0
0 5+0 % ₹ 689+0 % 132,500 ₹ 6,849+0 % 10+0 % 0
90 125+39 % ₹ 323-40.3 % 133,000 - - -
35 35+17 % ₹ 356-62.3 % 133,500 - - -
0 15+0 % ₹ 600+0 % 134,000 ₹ 7,700+0 % 50+0 % 0
2.19 કે 2.54 K+19 % ₹ 185-29.84 % 135,000 ₹ 13,138+0 % 80+0 % 0
0 10+0 % ₹ 375+0 % 135,500 - - -
0 15+0 % ₹ 453+0 % 136,000 - - -
15 5-66.67 % ₹ 190-33.37 % 137,000 - - -
0 20+0 % ₹ 228+0 % 137,500 - - -
75 90+13 % ₹ 130-13.33 % 138,000 - - -
0 55+0 % ₹ 360+0 % 138,500 - - -
0 5+0 % ₹ 163+0 % 139,000 - - -
1.51 કે 3.17 K+19 % ₹ 90-12.88 % 140,000 ₹ 13,450+0 % 65+0 % 0
- - - 142,000 ₹ 15,318+0 % 85+0 % 0
- - - 143,000 ₹ 16,214+0 % 65+0 % 0
0 15+0 % ₹ 139+0 % 144,000 - - -
155 1.86 K-1.59 % ₹ 56-11.38 % 145,000 - - -
810 665+183 % ₹ 31-36.5 % 146,000 - - -

એમઆરએફ વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 810
  • હાઈ 1077.15
871.00
  • પાછલું. બંધ કરો 1034.85
  • 1077.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 130000
  • સરેરાશ કિંમત 926.94
  • વ્યાજ ખોલો 3240
  • OI% માં Chg 8.36
  • માર્કેટ લૉટ 5 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
22.83361407449 એમઆરએફ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91