નવીન ફ્લોરાઇન ઇન્ટરનેશનલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,680 ₹ 9+0 % 150+0 % 0
- - - 2,700 ₹ 1+0 % 1.8 K+0 % 0
0 600+0 % ₹ 325+0 % 2,800 ₹ 1+0 % 11.25 K+0 % 0
- - - 2,860 ₹ 1+0 % 0 0
- - - 2,900 ₹ 1+0 % 7.5 K+0 % 0
- - - 2,920 ₹ 11+0 % 0 0
- - - 2,940 ₹ 89+0.85 % 600+0 % 0
- - - 2,980 ₹ 19+0 % 1.35 K+0 % 0
0 4.5 K+0 % ₹ 800+0 % 3,000 ₹ 1-16.67 % 29.55 K-1.99 % 600
- - - 3,020 ₹ 4+0 % 3.3 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 259+0 % 3,060 ₹ 5+0 % 2.85 K+0 % 0
0 1.05 K+0 % ₹ 138+3.21 % 3,080 - - -
1.05 કે 8.55 K-1.72 % ₹ 715+9.19 % 3,100 ₹ 1+22.22 % 27.15 K+1 % 1.2 કે
- - - 3,120 ₹ 3+0 % 600+0 % 0
0 2.55 K+0 % ₹ 204+0 % 3,140 ₹ 9+0 % 1.95 K+0 % 0
- - - 3,160 ₹ 3+0 % 900+0 % 0
0 300+0 % ₹ 213+0 % 3,180 ₹ 8+0 % 450+0 % 0
0 13.65 K+0 % ₹ 570+0 % 3,200 ₹ 1+11.54 % 41.7 K+2 % 7.5 કે
- - - 3,220 ₹ 0+0 % 1.05 K+0 % 0
0 3.15 K+0 % ₹ 400+0 % 3,240 ₹ 2+0 % 750+0 % 0
150 5.25 K-2.78 % ₹ 555+186.01 % 3,260 ₹ 2+0 % 4.2 K+0 % 0
0 1.35 K+0 % ₹ 250+0 % 3,280 ₹ 197+0 % 450+0 % 0
600 17.7 K-3.28 % ₹ 401-19.05 % 3,300 ₹ 1-21.62 % 38.25 K-3.41 % 18 કે
0 1.65 K+0 % ₹ 164+0 % 3,320 - - -
0 11.7 K+0 % ₹ 290+0 % 3,340 ₹ 100+1.22 % 2.85 K+0 % 0
0 9.6 K+0 % ₹ 290+0 % 3,360 ₹ 3+0 % 4.5 K+0 % 0
0 2.1 K+0 % ₹ 218+0 % 3,380 ₹ 2+0 % 3.3 K+0 % 0
6 કે 36.45 K-13.52 % ₹ 305-17.05 % 3,400 ₹ 4+53.06 % 40.95 K-7.46 % 18 કે
150 2.85 K+0 % ₹ 370+150.59 % 3,420 ₹ 4+0 % 7.05 K+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 164+0 % 3,440 ₹ 3+0 % 1.5 K+0 % 0
0 2.4 K+0 % ₹ 360+0 % 3,460 - - -
0 900+0 % ₹ 107+0 % 3,480 ₹ 7+37.86 % 6.3 K-8.7 % 2.1 કે
4.5 કે 43.35 K-3.02 % ₹ 190-30.42 % 3,500 ₹ 9+62.16 % 43.2 K-13.51 % 74.1 કે
0 2.7 K+0 % ₹ 255+0 % 3,520 ₹ 10+34.84 % 3.9 K-3.7 % 750
0 4.35 K+0 % ₹ 265+0 % 3,540 ₹ 13+51.52 % 6.9 K-6.12 % 7.8 કે
1.05 કે 1.65 K-21.43 % ₹ 235+7.54 % 3,560 - - -
300 5.55 K+3 % ₹ 228+13.56 % 3,580 ₹ 7-79.48 % 6 K-6.98 % 2.7 કે
26.7 કે 85.95 K-1.04 % ₹ 109-40.26 % 3,600 ₹ 24+53.31 % 44.7 K-33.78 % 1.72 એલ
300 3.75 K+0 % ₹ 102-39.48 % 3,620 - - -
300 2.55 K-5.56 % ₹ 171+9.9 % 3,640 ₹ 25+0.2 % 3 K+0 % 0
2.25 કે 1.95 K+18 % ₹ 73-47.04 % 3,660 ₹ 21-76.78 % 1.8 K+1100 % 2.4 કે
1.05 કે 2.25 K+15 % ₹ 72-42.36 % 3,680 ₹ 52+43.05 % 5.1 K+183 % 11.25 કે
સ્પૉટની કિંમત: 3,691
સ્પૉટની કિંમત: 3,691
2.68 એલ 53.1 K-40.5 % ₹ 53-53.47 % 3,700 ₹ 67+51.3 % 26.1 K+25 % 1.99 એલ
2.85 કે 5.55 K-7.5 % ₹ 114+10.72 % 3,720 ₹ 74+43.27 % 2.85 K+27 % 4.95 કે
10.65 કે 8.1 K+4 % ₹ 40-63.96 % 3,740 ₹ 84+39.88 % 5.1 K+6 % 14.55 કે
59.4 કે 23.7 K+1 % ₹ 33-60.11 % 3,760 ₹ 101+42.78 % 8.55 K-25 % 17.55 કે
37.8 કે 14.1 K-17.54 % ₹ 29-60.39 % 3,780 ₹ 111+40.25 % 2.25 K-25 % 11.25 કે
7.19 એલ 1.56 એલ-15.04 % ₹ 21-67.95 % 3,800 ₹ 132+39.22 % 24.45 K-33.47 % 1.88 એલ
1.19 એલ 23.1 K-18.09 % ₹ 19-66.81 % 3,820 ₹ 142+33.79 % 3.45 K+35 % 5.25 કે
45.75 કે 6.9 K+100 % ₹ 17-66.63 % 3,840 - - -
32.1 કે 6.75 K+114 % ₹ 15-67.67 % 3,860 - - -
70.8 કે 39.6 K-14.56 % ₹ 14-65.99 % 3,880 - - -
1.49 એલ 15.75 K+14 % ₹ 11-68.69 % 3,900 - - -
45.3 કે 18.3 K-34.05 % ₹ 11-65.76 % 3,920 - - -
1.05 કે 900+0 % ₹ 20-36.71 % 3,940 - - -
25.2 કે 7.5 K+16 % ₹ 9-67.67 % 3,960 - - -
2.94 એલ 51.45 K-40.76 % ₹ 6-70.79 % 4,000 - - -
14.1 કે 2.85 K-29.63 % ₹ 3-82.95 % 4,040 - - -
49.95 કે 6.75 K-60.18 % ₹ 4-69.42 % 4,080 - - -
23.4 કે 4.65 K+0 % ₹ 4+0 % 4,100 - - -
2.4 કે 2.25 K+0 % ₹ 5+0 % 4,140 - - -

નવીન ફ્લોરાઇન ઇન્ટરનેશનલ ઑપ્શન ચેઇન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 47.1
  • હાઈ 151
53.00
  • પાછલું. બંધ કરો 113.9
  • 129.95 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3700
  • સરેરાશ કિંમત 85.06
  • વ્યાજ ખોલો 53100
  • OI% -40.5માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 150 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
5.6785370548604 નવીનફ્લોર
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91