તેલ અને કુદરતી ગૅસ કોર્પોરેશન વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 193 ₹ 0+0 % 1.54 એલ+0 % 0
- - - 195 ₹ 0+0 % 1.02 એલ+0 % 0
- - - 198 ₹ 0+0 % 32.73 K+0 % 0
1.93 કે 9.63 K+0 % ₹ 70+0 % 200 ₹ 0+0 % 7.06 એલ+0 % 1.62 એલ
- - - 203 ₹ 1+0 % 28.88 K+0 % 0
- - - 205 ₹ 0+0 % 1.33 એલ+0 % 1.02 એલ
- - - 208 ₹ 1+0 % 9.63 K+0 % 0
0 21.18 K+0 % ₹ 66+0 % 210 ₹ 0+0 % 1.69 એલ+0 % 1 એલ
- - - 215 ₹ 0-50 % 2.46 એલ+0 % 23.1 કે
- - - 218 ₹ 0+0 % 11.55 K+0 % 3.85 કે
1.93 કે 32.73 K+0 % ₹ 49-5.17 % 220 ₹ 0-50 % 7.28 એલ-1.05 % 13.48 કે
- - - 223 ₹ 0+0 % 44.28 K+0 % 9.63 કે
0 59.68 K+0 % ₹ 48+0 % 225 ₹ 0-66.67 % 6.29 એલ-0.61 % 1.17 એલ
- - - 228 ₹ 0+0 % 98.18 K+0 % 0
7.7 કે 2.48 એલ+0 % ₹ 40-9.09 % 230 ₹ 0-50 % 9.47 એલ-6.46 % 1.19 એલ
0 44.28 K+0 % ₹ 27+0 % 233 ₹ 0-33.33 % 1.46 એલ-7.32 % 13.48 કે
0 2 એલ+0 % ₹ 40+0 % 235 ₹ 0-33.33 % 3.21 એલ-4.57 % 44.28 કે
0 1.58 એલ+0 % ₹ 40+0 % 238 ₹ 0+0 % 1.42 એલ+0 % 7.7 કે
46.2 કે 2.56 એલ-10.14 % ₹ 30-0.66 % 240 ₹ 0-66.67 % 10.07 એલ-6.27 % 2.27 એલ
0 3.14 એલ+0 % ₹ 30+0 % 243 ₹ 0-40 % 3 એલ+0 % 3.85 કે
5.78 કે 2.93 એલ+0 % ₹ 25-4.58 % 245 ₹ 0-50 % 4.89 એલ-9.61 % 3.48 એલ
0 1.17 એલ+0 % ₹ 26+0 % 248 ₹ 0-57.14 % 1.46 એલ-1.3 % 57.75 કે
92.4 કે 5.91 એલ-3.15 % ₹ 20-3.19 % 250 ₹ 0-57.14 % 18.48 એલ-4.38 % 10.74 એલ
53.9 કે 80.85 K-8.7 % ₹ 18-1.4 % 253 ₹ 0-44.44 % 2.16 એલ-5.88 % 57.75 કે
1.41 એલ 6.78 એલ-3.56 % ₹ 15+2.03 % 255 ₹ 0-63.64 % 7.55 એલ+4 % 7.18 એલ
19.25 કે 1.83 એલ+0 % ₹ 13-0.78 % 258 ₹ 0-57.14 % 1.94 એલ+22 % 1.75 એલ
2.7 એલ 11.42 એલ+0 % ₹ 10-6.6 % 260 ₹ 0-58.82 % 20.6 એલ+0 % 24.74 એલ
9.63 કે 1.96 એલ-2.86 % ₹ 8-2.99 % 263 ₹ 1-54.17 % 3.98 એલ+57 % 15.19 એલ
18.06 એલ 5.79 એલ-11.73 % ₹ 6-14.5 % 265 ₹ 1-51.43 % 15.65 એલ+22 % 47.41 એલ
18.35 એલ 5.29 એલ+58 % ₹ 4-23.47 % 268 ₹ 1-45.1 % 8.93 એલ+69 % 35.21 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 270
સ્પૉટની કિંમત: 270
1.41 કરોડ 1.06 કરોડ+3 % ₹ 2-37.68 % 270 ₹ 2-34.72 % 31.28 એલ-8.24 % 50.4 એલ
54.4 એલ 14.03 એલ+15 % ₹ 1-45.28 % 273 ₹ 4-21.36 % 3.16 એલ-2.96 % 10.16 એલ
96.44 એલ 73.82 એલ+2 % ₹ 1-52.5 % 275 ₹ 6-11.59 % 8.28 એલ-4.66 % 7.49 એલ
33.15 એલ 18.67 એલ-1.72 % ₹ 1-58.06 % 278 ₹ 8-10.27 % 3.12 એલ+5 % 84.7 કે
1.04 કરોડ 1.62 કરોડ-3.36 % ₹ 1-56.52 % 280 ₹ 11-7.49 % 14.25 એલ-9.31 % 3.37 એલ
14.61 એલ 8.43 એલ-1.35 % ₹ 0-61.11 % 283 ₹ 13+0.77 % 2.12 એલ+1 % 9.63 કે
42.37 એલ 41.48 એલ-1.78 % ₹ 0-62.5 % 285 ₹ 15-2.22 % 5.62 એલ-1.68 % 50.05 કે
3.73 એલ 9.09 એલ-7.99 % ₹ 0-58.33 % 288 ₹ 18-2.77 % 2.58 એલ-3.6 % 21.18 કે
53.92 એલ 83.2 એલ-1.88 % ₹ 0-72.73 % 290 ₹ 20-2.64 % 4.33 એલ-5.06 % 32.73 કે
2.41 એલ 5.66 એલ-7.26 % ₹ 0-50 % 293 ₹ 21-0.24 % 77 K+0 % 0
9.84 એલ 43.41 એલ-3.38 % ₹ 0-66.67 % 295 ₹ 26+0 % 75.08 K+0 % 9.63 કે
1.12 એલ 2.89 એલ-8.54 % ₹ 0-50 % 298 ₹ 22+0 % 21.18 K+0 % 0
70.17 એલ 1.01 કરોડ-13.74 % ₹ 0-50 % 300 ₹ 31+4.24 % 1.29 એલ-8.22 % 28.88 કે
1.42 એલ 1.56 એલ-18.18 % ₹ 0-75 % 303 ₹ 51+0 % 5.78 K+0 % 0
5.26 એલ 5.58 એલ-25.45 % ₹ 0-25 % 305 ₹ 28+0 % 13.48 K+0 % 0
92.4 કે 1.42 એલ-21.28 % ₹ 0-50 % 308 ₹ 26-0.19 % 11.55 K+0 % 0
8.45 એલ 13.4 એલ-18.21 % ₹ 0-50 % 310 ₹ 48+0 % 25.03 K+0 % 0
42.35 કે 84.7 K-6.38 % ₹ 0-80 % 313 - - -
1.27 એલ 4.66 એલ-0.82 % ₹ 0-33.33 % 315 ₹ 52+0 % 2.43 એલ+0 % 0
7.7 કે 71.23 K+0 % ₹ 0-50 % 318 ₹ 49+0 % 1.93 K+0 % 0
8.62 એલ 17.94 એલ-14.65 % ₹ 0-66.67 % 320 ₹ 62+0 % 55.83 K+0 % 0
4.24 એલ 21.71 એલ-2.08 % ₹ 0-66.67 % 325 ₹ 66+0 % 17.33 K+0 % 0

તેલ અને કુદરતી ગેસ કોર્પન વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 1.6
  • હાઈ 3.45
2.15
  • પાછલું. બંધ કરો 3.45
  • 3.2 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 270
  • સરેરાશ કિંમત 2.26
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 1.06 કરોડ
  • OI% માં Chg 2.79
  • માર્કેટ લૉટ 1925 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
29.72972972973 ONGC
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91