પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 3.88 K+0 % ₹ 142+0 % 345 - - -
0 34.88 K+0 % ₹ 136+0 % 350 ₹ 0-33.33 % 19.3 એલ-3.11 % 1.59 એલ
- - - 355 ₹ 0+0 % 27.13 K+0 % 0
0 7.75 K+0 % ₹ 71+0 % 360 ₹ 0-20 % 2.52 એલ-17.72 % 1.32 એલ
- - - 365 ₹ 0+0 % 65.88 K+0 % 0
3.88 કે 3.88 K-50 % ₹ 139+5.3 % 370 ₹ 0-42.86 % 3.41 એલ-2.22 % 27.13 કે
0 3.88 K+0 % ₹ 92+0 % 375 ₹ 0-40 % 3.41 એલ-1.12 % 19.38 કે
81.38 કે 31 K-72.41 % ₹ 128+10.34 % 380 ₹ 0-42.86 % 9.77 એલ-7.69 % 3.02 એલ
- - - 385 ₹ 0+0 % 1.05 એલ+0 % 0
0 7.75 K+0 % ₹ 102+0 % 390 ₹ 0-44.44 % 6.74 એલ-4.4 % 1.43 એલ
- - - 395 ₹ 1+0 % 2.64 એલ+0 % 3.88 કે
58.13 કે 3.18 એલ-5.75 % ₹ 111+6.5 % 400 ₹ 0-50 % 38.87 એલ-8.9 % 10.23 એલ
0 2.05 એલ+0 % ₹ 100+0 % 405 ₹ 0-63.16 % 1.55 એલ-13.04 % 58.13 કે
15.5 કે 2.21 એલ-6.56 % ₹ 100+8.11 % 410 ₹ 0-46.15 % 7.21 એલ-9.27 % 1.59 એલ
0 96.88 K+0 % ₹ 68+0 % 415 ₹ 0-64.71 % 2.64 એલ+1 % 65.88 કે
1.32 એલ 5.62 એલ-17.61 % ₹ 90+6.82 % 420 ₹ 0-52.94 % 12.28 એલ-13.86 % 9.57 એલ
3.88 કે 2.21 એલ+0 % ₹ 85+10.39 % 425 ₹ 0-52.63 % 6.74 એલ-8.9 % 2.79 એલ
62 કે 4.11 એલ-9.4 % ₹ 81+8.83 % 430 ₹ 1-52.17 % 12.05 એલ-11.65 % 12.79 એલ
23.25 કે 2.67 એલ-6.76 % ₹ 73+4.36 % 435 ₹ 1-53.57 % 4.38 એલ-7.38 % 2.56 એલ
65.88 કે 3.99 એલ-6.36 % ₹ 69+7.51 % 440 ₹ 1-59.38 % 17.21 એલ+30 % 20.31 એલ
0 2.09 એલ+0 % ₹ 60+0 % 445 ₹ 1-52.63 % 4.69 એલ-6.2 % 3.1 એલ
16.74 એલ 15.58 એલ-20.24 % ₹ 60+7.43 % 450 ₹ 1-54.35 % 26 એલ-4.69 % 33.87 એલ
3.88 કે 2.17 એલ+0 % ₹ 56+7.69 % 455 ₹ 1-53.7 % 3.76 એલ+0 % 4.46 એલ
2.36 એલ 5.66 એલ-7.01 % ₹ 51+8.91 % 460 ₹ 2-49.23 % 18.72 એલ-5.66 % 27.67 એલ
62 કે 3.02 એલ-10.34 % ₹ 46+7.53 % 465 ₹ 2-50 % 9.34 એલ+4 % 11.24 એલ
46.54 એલ 7.98 એલ-56.54 % ₹ 42+7.77 % 470 ₹ 3-47.37 % 21.35 એલ-4.01 % 46.23 એલ
1.86 એલ 3.33 એલ-13.13 % ₹ 37+8.13 % 475 ₹ 3-46.15 % 7.87 એલ-6.88 % 17.17 એલ
19.69 એલ 11.43 એલ-32.49 % ₹ 33+7.84 % 480 ₹ 4-44.29 % 33.33 એલ-8.12 % 62.43 એલ
6.28 એલ 5.23 એલ-24.16 % ₹ 29+7.14 % 485 ₹ 5-41.28 % 8.37 એલ-7.69 % 21.7 એલ
36.97 એલ 12.83 એલ-43.61 % ₹ 25+4.33 % 490 ₹ 7-37.5 % 17.44 એલ-4.66 % 48.98 એલ
15.54 એલ 7.56 એલ-25.86 % ₹ 22+3.77 % 495 ₹ 8-37.2 % 9.26 એલ+35 % 23.48 એલ
1.96 કરોડ 54.48 એલ-31.55 % ₹ 19+1.34 % 500 ₹ 10-33.56 % 34.41 એલ+14 % 84.67 એલ
82.03 એલ 9.07 એલ-17.02 % ₹ 16+0 % 505 ₹ 12-29.68 % 6.82 એલ+29 % 26.93 એલ
2.79 કરોડ 71.15 એલ+86 % ₹ 14+0.36 % 510 ₹ 15-27.05 % 13.91 એલ+78 % 47.66 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 510
59.75 એલ 13.06 એલ+34 % ₹ 12-1.67 % 515 ₹ 18-23.66 % 3.99 એલ-1.9 % 7.75 એલ
1.73 કરોડ 49.79 એલ-3.38 % ₹ 10-3.47 % 520 ₹ 20-23.73 % 9.18 એલ-9.89 % 8.84 એલ
27.36 એલ 9.88 એલ-14.14 % ₹ 8-5.75 % 525 ₹ 24-19.69 % 2.67 એલ-6.76 % 2.29 એલ
78.7 એલ 25.58 એલ+13 % ₹ 7-8.16 % 530 ₹ 27-18.67 % 5.27 એલ+9 % 1.9 એલ
12.75 એલ 6.67 એલ+22 % ₹ 6-10.4 % 535 ₹ 47+0 % 1.74 એલ+0 % 0
1.11 કરોડ 39.49 એલ+31 % ₹ 5-13.08 % 540 ₹ 35-15.11 % 5.93 એલ-0.65 % 1.51 એલ
11.47 એલ 7.79 એલ+14 % ₹ 4-14.13 % 545 ₹ 46+0 % 1.43 એલ+0 % 0
1.15 કરોડ 63.94 એલ-1.37 % ₹ 3-16.46 % 550 ₹ 44-12.55 % 7.4 એલ-11.16 % 2.36 એલ
9.46 એલ 7.67 એલ+22 % ₹ 3-17.65 % 555 ₹ 47-16.61 % 50.38 K-7.14 % 15.5 કે
43.87 એલ 28.71 એલ+2 % ₹ 2-17.24 % 560 ₹ 53-10.4 % 2.21 એલ-16.18 % 1.09 એલ
5.04 એલ 6.51 એલ+17 % ₹ 2-21.57 % 565 ₹ 74+0 % 46.5 K+0 % 0
34.22 એલ 15 એલ-11.85 % ₹ 2-20.45 % 570 ₹ 61-10.18 % 54.25 K-17.65 % 19.38 કે
2.44 એલ 3.91 એલ-6.48 % ₹ 2-18.42 % 575 ₹ 67-50.15 % 31 K-11.11 % 11.63 કે
26.74 એલ 22.9 એલ+9 % ₹ 1-22.86 % 580 ₹ 69-13.74 % 77.5 K+0 % 7.75 કે
2.64 એલ 5.19 એલ-8.84 % ₹ 1-20 % 585 ₹ 75-14.91 % 3.88 K+0 % 3.88 કે
27.51 એલ 39.25 એલ-0.1 % ₹ 1-25 % 590 ₹ 89+0 % 1.74 એલ+0 % 0
42.63 કે 2.48 એલ-7.25 % ₹ 1-8.7 % 595 - - -
57.23 એલ 42.86 એલ+5 % ₹ 1-19.05 % 600 ₹ 91-5.68 % 42.63 K+10 % 11.63 કે
1.98 એલ 4.88 એલ-18.18 % ₹ 1-27.78 % 605 - - -
6.63 એલ 23.95 એલ+2 % ₹ 1-33.33 % 610 ₹ 94+0 % 11.63 K+0 % 0

પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન વિકલ્પ ચેઇન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 139
  • હાઈ 139
139.00
  • પાછલું. બંધ કરો 132
  • 139 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 370
  • સરેરાશ કિંમત 139
  • વ્યાજ ખોલો 3875
  • OI% -50માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 3875 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
એનએએન પીએફસી
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91