પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 238 ₹ 0-50 % 2.63 એલ-19.78 % 68.4 કે
- - - 240 ₹ 0+0 % 3.24 એલ-9.09 % 32.4 કે
0 14.4 K+0 % ₹ 81+0 % 250 ₹ 0-50 % 7.42 એલ-6.79 % 1.55 એલ
- - - 255 ₹ 0+0 % 97.2 K+0 % 0
- - - 258 ₹ 1+0 % 1.3 એલ+0 % 0
0 14.4 K+0 % ₹ 49+0 % 260 ₹ 0-50 % 7.49 એલ-2.8 % 39.6 કે
- - - 263 ₹ 0+0 % 79.2 K+0 % 3.6 કે
0 10.8 K+0 % ₹ 38+0 % 265 ₹ 0+0 % 3.85 એલ+0 % 0
- - - 268 ₹ 0-66.67 % 18 K+0 % 18 કે
3.6 કે 64.8 K-5.26 % ₹ 61+27.08 % 270 ₹ 0-66.67 % 12.96 એલ-6.74 % 5.36 એલ
0 3.6 K+0 % ₹ 39+0 % 273 ₹ 0-83.33 % 36 K+0 % 7.2 કે
0 32.4 K+0 % ₹ 57+0 % 275 ₹ 0-75 % 5.87 એલ-5.23 % 1.22 એલ
0 32.4 K+0 % ₹ 29+0 % 278 ₹ 0-50 % 1.01 એલ-3.45 % 7.2 કે
1.55 એલ 2.16 એલ-35.48 % ₹ 52+17.75 % 280 ₹ 0-60 % 61.7 એલ-4.41 % 15.91 એલ
0 54 K+0 % ₹ 25+0 % 283 ₹ 0-66.67 % 1.66 એલ+0 % 3.6 કે
0 1.51 એલ+0 % ₹ 39+0 % 285 ₹ 0-40 % 4.97 એલ-0.72 % 93.6 કે
0 50.4 K+0 % ₹ 26+0 % 288 ₹ 0-40 % 1.48 એલ-10.87 % 32.4 કે
18 કે 2.95 એલ+0 % ₹ 44+20.14 % 290 ₹ 0-60 % 16.67 એલ-18.05 % 11.05 એલ
0 1.48 એલ+0 % ₹ 33+0 % 293 ₹ 0-57.14 % 1.84 એલ+6 % 25.2 કે
0 1.73 એલ+0 % ₹ 31+0 % 295 ₹ 0-62.5 % 5.04 એલ-8.5 % 86.4 કે
0 1.15 એલ+0 % ₹ 33+0 % 298 ₹ 0-55.56 % 1.48 એલ+11 % 39.6 કે
11.77 એલ 6.44 એલ-52.39 % ₹ 35+30.13 % 300 ₹ 0-63.64 % 30.2 એલ-8.21 % 21.67 એલ
3.6 કે 1.26 એલ-2.78 % ₹ 32+45.45 % 303 ₹ 0-66.67 % 2.63 એલ-15.12 % 1.19 એલ
3.6 કે 2.38 એલ-1.49 % ₹ 29+14 % 305 ₹ 0-64.29 % 6.34 એલ-29.6 % 5.83 એલ
14.4 કે 1.69 એલ+0 % ₹ 25+17.28 % 308 ₹ 0-72.22 % 2.2 એલ-11.59 % 2.63 એલ
3.53 એલ 5.47 એલ-17.39 % ₹ 24+44.58 % 310 ₹ 0-75 % 16.38 એલ-14.31 % 25.24 એલ
7.2 કે 1.3 એલ-2.7 % ₹ 22+24.43 % 313 ₹ 0-66.67 % 1.87 એલ-33.33 % 5.29 એલ
1.76 એલ 4.75 એલ-5.71 % ₹ 19+62.18 % 315 ₹ 0-77.42 % 7.88 એલ-0.9 % 19.73 એલ
57.6 કે 2.2 એલ-7.58 % ₹ 16+74.05 % 318 ₹ 0-77.5 % 4.36 એલ+6 % 11.81 એલ
23.8 એલ 14.65 એલ-14.5 % ₹ 14+70.06 % 320 ₹ 1-76.92 % 46.91 એલ+23 % 1.05 કરોડ
8.35 એલ 8.17 એલ-1.73 % ₹ 12+86.36 % 323 ₹ 1-77.27 % 6.23 એલ+45 % 16.24 એલ
56.59 એલ 16.27 એલ-2.16 % ₹ 10+85.85 % 325 ₹ 1-78.16 % 19.98 એલ+17 % 65.81 એલ
35.17 એલ 5.87 એલ-6.32 % ₹ 8+85.54 % 328 ₹ 1-76.58 % 5.4 એલ+56 % 21.06 એલ
2.26 કરોડ 35.42 એલ-23.42 % ₹ 6+73.85 % 330 ₹ 2-71.72 % 24.23 એલ+71 % 66.92 એલ
79.06 એલ 6.23 એલ-30.52 % ₹ 4+71.15 % 333 ₹ 3-66.67 % 3.64 એલ+87 % 11.95 એલ
1.46 કરોડ 18.65 એલ+10 % ₹ 3+63.41 % 335 ₹ 4-58.8 % 3.92 એલ+110 % 8.21 એલ
21.28 એલ 7.27 એલ-14.04 % ₹ 2+53.13 % 338 ₹ 6-49.33 % 1.19 એલ-2.94 % 1.76 એલ
1.31 કરોડ 45.79 એલ-11.17 % ₹ 2+48 % 340 ₹ 8-49.15 % 4.82 એલ-4.96 % 8.17 એલ
10.48 એલ 5.47 એલ+6 % ₹ 1+40 % 343 ₹ 11-43.04 % 1.01 એલ+0 % 18 કે
35.32 એલ 23.65 એલ+1 % ₹ 1+37.5 % 345 ₹ 12-40.96 % 2.27 એલ-1.56 % 25.2 કે
8.6 એલ 5.76 એલ+3 % ₹ 1+38.46 % 348 ₹ 19-12.33 % 93.6 K+0 % 7.2 કે
62.82 એલ 58.86 એલ-15.81 % ₹ 1+25 % 350 ₹ 17-27.78 % 1.62 એલ-21.05 % 1.91 એલ
1.94 એલ 2.88 એલ+13 % ₹ 1+22.22 % 353 ₹ 23-4.62 % 39.6 K+22 % 7.2 કે
6.41 એલ 9.32 એલ-2.26 % ₹ 0+14.29 % 355 ₹ 30+0 % 86.4 K+0 % 0
1.94 એલ 3.17 એલ+0 % ₹ 0-28.57 % 358 - - -
21.71 એલ 63.22 એલ-1.95 % ₹ 0-25 % 360 ₹ 30+0 % 1.3 એલ+0 % 0
72 કે 64.8 K-28 % ₹ 0-50 % 363 ₹ 58+0 % 21.6 K+0 % 0
4.79 એલ 16.6 એલ-11.52 % ₹ 0+0 % 365 ₹ 41+0 % 1.01 એલ+0 % 0
10.8 કે 82.8 K-4.17 % ₹ 0-60 % 368 - - -
2.38 એલ 8.14 એલ-6.22 % ₹ 0-50 % 370 ₹ 56+0 % 7.2 K+0 % 0
0 1.58 એલ+0 % ₹ 0+0 % 373 ₹ 54+0 % 21.6 K+0 % 0
1.66 એલ 3.31 એલ-9.8 % ₹ 0+100 % 375 ₹ 55+0 % 7.2 K+0 % 0
14.4 કે 1.19 એલ-5.71 % ₹ 0-50 % 378 - - -
1.91 એલ 21.71 એલ-3.83 % ₹ 0+0 % 380 ₹ 60+0 % 54 K+0 % 0

પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 2.25
  • હાઈ 6.25
5.65
  • પાછલું. બંધ કરો 3.25
  • 3.1 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 330
  • સરેરાશ કિંમત 4.7
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.35 કરોડ
  • OI% -23.42માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 3600 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
85 પાવરગ્રિડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91