સીમેન્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 0 ₹ 2,550+0 % 5,000 ₹ 15+0 % 450+0 % 0
0 150+0 % ₹ 1,894+0 % 5,200 - - -
0 150+0 % ₹ 1,860+0 % 5,500 ₹ 3+0 % 9.45 K+0 % 0
0 900+0 % ₹ 1,830+0 % 5,600 ₹ 5+0 % 1.05 K+0 % 0
0 6.75 K+0 % ₹ 1,550+0 % 6,000 ₹ 3+29.55 % 56.25 K-5.3 % 4.05 કે
0 150+0 % ₹ 500+0 % 6,100 ₹ 3+0 % 6.45 K+0 % 0
- - - 6,150 ₹ 4+0 % 450+0 % 0
0 6.6 K+0 % ₹ 635+0 % 6,200 ₹ 3-7.41 % 9.9 K-1.49 % 300
0 8.1 K+0 % ₹ 367-0.99 % 6,300 ₹ 4+0 % 5.55 K+0 % 0
0 900+0 % ₹ 590+0 % 6,350 ₹ 11+0.45 % 6.15 K+0 % 0
2.7 કે 4.8 K-36 % ₹ 1,150-12.21 % 6,400 ₹ 3-24.44 % 5.4 K-14.29 % 1.65 કે
0 1.05 K+0 % ₹ 870+0 % 6,450 ₹ 335+0 % 150+0 % 0
600 11.1 K-5.13 % ₹ 992+0.95 % 6,500 ₹ 4-9.09 % 63.15 K+1 % 13.8 કે
0 3.6 K+0 % ₹ 752+0 % 6,550 ₹ 0-90.82 % 5.25 K+0 % 150
450 6.9 K-6.12 % ₹ 832-35.29 % 6,600 ₹ 3-22.99 % 21.3 K-2.74 % 3 કે
0 1.95 K+0 % ₹ 269+0 % 6,650 ₹ 10+0 % 1.95 K+0 % 0
0 9.75 K+0 % ₹ 875+0 % 6,700 ₹ 4-25 % 31.05 K+0 % 3.15 કે
0 1.2 K+0 % ₹ 1,030+0 % 6,750 ₹ 23-2.73 % 3 K+0 % 0
600 17.85 K-2.46 % ₹ 688+3.99 % 6,800 ₹ 6-9.85 % 22.35 K-21.16 % 22.5 કે
0 2.4 K+0 % ₹ 651+0 % 6,850 ₹ 8+0 % 13.35 K+0 % 0
0 5.85 K+0 % ₹ 664+0 % 6,900 ₹ 7-25.41 % 21.45 K+0 % 17.25 કે
0 2.85 K+0 % ₹ 830+0 % 6,950 ₹ 9-40.21 % 3 K-35.48 % 2.7 કે
2.85 કે 24.6 K-7.34 % ₹ 442-17.38 % 7,000 ₹ 11-20 % 86.1 K-0.86 % 65.1 કે
0 7.95 K+0 % ₹ 545+0 % 7,050 ₹ 14-8.5 % 5.7 K-33.33 % 3.6 કે
2.7 કે 14.85 K-1.98 % ₹ 354-7.9 % 7,100 ₹ 22+13.7 % 37.65 K-25.52 % 54.75 કે
900 3.15 K-4.55 % ₹ 370+2.84 % 7,150 ₹ 18-25.53 % 8.7 K+32 % 5.1 કે
5.1 કે 26.85 K-6.28 % ₹ 253-29 % 7,200 ₹ 30+7.35 % 79.2 K+6 % 79.8 કે
150 4.8 K-3.03 % ₹ 369+18.19 % 7,250 ₹ 42+16.18 % 10.05 K-2.9 % 7.05 કે
6.15 કે 25.95 K-1.14 % ₹ 169-36.96 % 7,300 ₹ 55+21.41 % 45.6 K-1.62 % 86.55 કે
2.25 કે 5.85 K+8 % ₹ 146-33.84 % 7,350 ₹ 63+7.71 % 10.35 K+28 % 12 કે
47.1 કે 39.6 K-6.05 % ₹ 116-41.19 % 7,400 ₹ 96+30.95 % 68.1 K-3.61 % 1.05 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 7,436
સ્પૉટની કિંમત: 7,436
17.25 કે 11.7 K+10 % ₹ 93-44.78 % 7,450 ₹ 127+34.29 % 7.65 K-3.77 % 35.85 કે
3.08 એલ 65.7 K-6.21 % ₹ 73-48.66 % 7,500 ₹ 160+34.24 % 48 K-21.38 % 1.51 એલ
1.14 એલ 16.65 K+17 % ₹ 58-51.67 % 7,550 ₹ 174+19.9 % 4.5 K-28.57 % 17.85 કે
5.64 એલ 97.8 K+18 % ₹ 47-53 % 7,600 ₹ 220+26.69 % 37.8 K-10.95 % 30 કે
39.15 કે 22.5 K+32 % ₹ 40-53.34 % 7,650 ₹ 234+7.01 % 3.15 K-25 % 1.8 કે
3.12 એલ 1.05 એલ-6.57 % ₹ 32-56.07 % 7,700 ₹ 299+19.08 % 28.65 K-10.75 % 8.4 કે
38.85 કે 37.65 K-1.95 % ₹ 27-57.92 % 7,750 ₹ 356+51.79 % 4.2 K-24.32 % 3.45 કે
3.9 એલ 1.25 એલ-23.2 % ₹ 19-63.25 % 7,800 ₹ 393+21.16 % 28.65 K-6.83 % 3.15 કે
63.75 કે 33.75 K+11 % ₹ 18-59.28 % 7,850 ₹ 405+0 % 5.85 K+0 % 0
2.66 એલ 1.05 એલ-7.16 % ₹ 14-62.47 % 7,900 ₹ 409-0.01 % 1.5 K+0 % 0
14.85 કે 13.2 K-18.52 % ₹ 11-65.6 % 7,950 ₹ 294+0 % 750+0 % 0
2.95 એલ 1.89 એલ-9.04 % ₹ 10-65.34 % 8,000 ₹ 448-7.11 % 7.05 K-4.08 % 1.05 કે
4.5 કે 13.65 K-9 % ₹ 9-63.71 % 8,050 - - -
76.8 કે 60.6 K-14.41 % ₹ 7-63.57 % 8,100 - - -
8.4 કે 3.15 K+11 % ₹ 7-60.92 % 8,150 - - -
1.08 એલ 76.8 K-16.34 % ₹ 6-60.91 % 8,200 ₹ 420+0 % 300+0 % 0
600 600-50 % ₹ 9-32.01 % 8,250 - - -
96.75 કે 61.2 K+3 % ₹ 6-53.94 % 8,300 - - -
1.8 કે 5.85 K-11.36 % ₹ 4-67.58 % 8,350 - - -
49.95 કે 29.4 K-14.04 % ₹ 4-55.67 % 8,400 - - -
40.5 કે 27.45 K-20.78 % ₹ 4-53.13 % 8,450 - - -
58.05 કે 35.4 K+9 % ₹ 3-58.67 % 8,500 - - -
3.3 કે 1.65 K+38 % ₹ 3-52.21 % 8,550 - - -
9.15 કે 28.05 K+7 % ₹ 3-56.56 % 8,600 - - -
0 900+0 % ₹ 5-6.03 % 8,650 - - -
5.25 કે 5.55 K+48 % ₹ 2-47.14 % 8,700 - - -
2.7 કે 8.25 K-9.84 % ₹ 2-45.61 % 8,750 - - -
3.75 એલ 44.1 K+17 % ₹ 2-56.16 % 8,800 - - -
600 3.75 K+0 % ₹ 4+64 % 8,850 - - -

સીમેન્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
2550.00
  • પાછલું. બંધ કરો 2550
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 5000
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 150 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ સીમેન્સ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91