ટાટા સ્ટીલ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 120 ₹ 0+0 % 2.37 એલ+0 % 0
- - - 124 ₹ 0+0 % 2.37 એલ+0 % 5.5 કે
- - - 124 ₹ 0+0 % 49.5 K+0 % 5.5 કે
- - - 126 ₹ 0+0 % 8.2 એલ+0 % 22 કે
- - - 128 ₹ 0+0 % 49.5 K+0 % 11 કે
- - - 130 ₹ 0+0 % 8.2 એલ+0 % 0
- - - 130 ₹ 0+0 % 16.5 K+0 % 0
- - - 131 ₹ 0+0 % 2.81 એલ+0 % 0
- - - 132 ₹ 0+0 % 0 0
- - - 133 ₹ 0+0 % 60.5 K+0 % 0
- - - 134 ₹ 0+0 % 16.5 K+0 % 0
- - - 134 ₹ 0+0 % 27.5 K+0 % 0
- - - 135 ₹ 0+0 % 2.81 એલ+0 % 0
- - - 135 ₹ 0+0 % 55 K+0 % 0
- - - 136 ₹ 0+0 % 0 0
33 કે 5.28 એલ+0 % ₹ 43+0 % 136 ₹ 0+0 % 33.44 એલ+0 % 99 કે
- - - 137 ₹ 0+0 % 60.5 K+0 % 0
- - - 137 ₹ 0+0 % 2.42 એલ+0 % 5.5 કે
- - - 138 ₹ 0+0 % 27.5 K+0 % 0
- - - 138 ₹ 0+0 % 2.26 એલ+0 % 44 કે
- - - 139 ₹ 0+0 % 55 K+0 % 0
- - - 139 ₹ 0+0 % 49.5 K+0 % 11 કે
0 5.61 એલ+0 % ₹ 40+0 % 140 ₹ 0+0 % 34.38 એલ+0 % 1.27 એલ
- - - 140 ₹ 0+0 % 3.08 એલ+0 % 1.1 એલ
- - - 141 ₹ 0+0 % 2.42 એલ+0 % 0
- - - 141 ₹ 0+0 % 8.64 એલ+0 % 0
- - - 142 ₹ 0+0 % 2.7 એલ+0 % 38.5 કે
0 99 K+0 % ₹ 33+0 % 142 ₹ 0+0 % 8.31 એલ+0 % 22 કે
- - - 143 ₹ 0+0 % 49.5 K+0 % 55 કે
- - - 143 ₹ 0+0 % 2.04 એલ+0 % 5.5 કે
- - - 144 ₹ 0+0 % 3.58 એલ+0 % 22 કે
0 71.5 K+0 % ₹ 15-1.99 % 144 ₹ 0+0 % 2.26 એલ+0 % 27.5 કે
- - - 145 ₹ 0+0 % 8.64 એલ+0 % 1.54 એલ
- - - 145 ₹ 0+0 % 2.09 એલ+0 % 5.5 કે
0 99 K+0 % ₹ 33+0 % 146 ₹ 0+0 % 8.36 એલ+0 % 27.5 કે
38.5 કે 4.35 એલ-1.25 % ₹ 32-6.1 % 146 ₹ 0-50 % 57.09 એલ+1 % 7.15 એલ
- - - 147 ₹ 0+0 % 2.09 એલ+0 % 0
0 1.05 એલ+0 % ₹ 25+0 % 147 ₹ 0+0 % 3.19 એલ+9 % 44 કે
0 71.5 K+0 % ₹ 15-1.99 % 148 ₹ 0+0 % 2.26 એલ+0 % 27.5 કે
0 1.05 એલ+0 % ₹ 26+0 % 148 ₹ 0+0 % 2.48 એલ-2.17 % 11 કે
- - - 149 ₹ 0+0 % 2.09 એલ+0 % 11 કે
0 1.27 એલ+0 % ₹ 25+0 % 149 ₹ 0+0 % 1.27 એલ+0 % 22 કે
2.53 એલ 4.73 એલ+0 % ₹ 32+0 % 150 ₹ 0+0 % 69.25 એલ+0 % 18.37 એલ
0 1.05 એલ+0 % ₹ 26+0 % 150 ₹ 0+0 % 1.65 એલ-3.23 % 38.5 કે
0 1.05 એલ+0 % ₹ 25+0 % 151 ₹ 0+0 % 2.97 એલ+0 % 0
38.5 કે 3.14 એલ+0 % ₹ 26-5.04 % 151 ₹ 0+0 % 28.66 એલ-7.13 % 6.88 એલ
0 1.05 એલ+0 % ₹ 26+0 % 152 ₹ 0+0 % 3.08 એલ+0 % 27.5 કે
0 2.86 એલ+0 % ₹ 23+0 % 152 ₹ 0+0 % 6.55 એલ-3.25 % 38.5 કે
0 1.27 એલ+0 % ₹ 25+0 % 153 ₹ 0+0 % 1.38 એલ+0 % 22 કે
0 1.54 એલ+0 % ₹ 17+0 % 153 ₹ 0+0 % 3.3 એલ+2 % 71.5 કે
0 1.05 એલ+0 % ₹ 26+0 % 154 ₹ 0+0 % 1.71 એલ+0 % 0
22 કે 2.37 એલ+0 % ₹ 28+19.4 % 154 ₹ 0+100 % 1.82 એલ+0 % 33 કે
0 3.3 એલ+0 % ₹ 27+0 % 155 ₹ 0-50 % 34.38 એલ+0 % 77 કે
22 કે 2.37 એલ+0 % ₹ 20+36.52 % 155 ₹ 0+0 % 3.36 એલ+0 % 1.87 એલ
0 2.86 એલ+0 % ₹ 23+0 % 156 ₹ 0+0 % 7.54 એલ+0 % 11 કે
1.43 એલ 12.65 એલ-1.71 % ₹ 22-3.59 % 156 ₹ 0+0 % 83.33 એલ-1.69 % 12.05 એલ
0 1.54 એલ+0 % ₹ 17+0 % 157 ₹ 0-50 % 3.52 એલ+0 % 1.21 એલ
22 કે 2.97 એલ+0 % ₹ 19-0.77 % 157 ₹ 0-50 % 7.98 એલ-2.03 % 49.5 કે
0 2.37 એલ+0 % ₹ 23+0 % 158 ₹ 0+0 % 3.25 એલ+0 % 99 કે
0 3.74 એલ+0 % ₹ 19+0 % 158 ₹ 0+0 % 7.76 એલ+0 % 22 કે
0 2.37 એલ+0 % ₹ 15+0 % 159 ₹ 0+0 % 4.95 એલ+0 % 16.5 કે
44 કે 4.9 એલ+2 % ₹ 18+6.65 % 159 ₹ 0+0 % 4.95 એલ-4.26 % 82.5 કે
1.38 એલ 13.75 એલ+0 % ₹ 22-0.22 % 160 ₹ 0+0 % 94.88 એલ+0 % 28.6 એલ
27.5 કે 4.9 એલ+0 % ₹ 17-10.57 % 160 ₹ 0+0 % 6.88 એલ+4 % 66 કે
0 2.97 એલ+0 % ₹ 20+0 % 161 ₹ 0+0 % 9.02 એલ+0 % 27.5 કે
2.48 એલ 15.79 એલ-3.04 % ₹ 16-12.9 % 161 ₹ 0-50 % 37.84 એલ-3.51 % 9.19 એલ
0 3.74 એલ+0 % ₹ 19+0 % 162 ₹ 0+0 % 7.98 એલ+0 % 49.5 કે
38.5 કે 6.38 એલ+0 % ₹ 15-8.04 % 162 ₹ 0+0 % 8.09 એલ-7.55 % 2.81 એલ
0 4.79 એલ+0 % ₹ 17+0 % 163 ₹ 0+0 % 4.57 એલ+0 % 27.5 કે
16.5 કે 2.81 એલ+4 % ₹ 18+16.17 % 163 ₹ 0+0 % 7.43 એલ+2 % 2.2 એલ
0 4.95 એલ+0 % ₹ 19+0 % 164 ₹ 0+0 % 6.22 એલ+0 % 1.32 એલ
33 કે 4.07 એલ+0 % ₹ 12-21.2 % 164 ₹ 0-33.33 % 10.67 એલ-4.43 % 4.68 એલ
3.03 એલ 16.83 એલ+0 % ₹ 18+0 % 165 ₹ 0+0 % 43.45 એલ+0 % 29.76 એલ
22 કે 1.93 એલ+0 % ₹ 13+0 % 165 ₹ 0+0 % 8.47 એલ+9 % 14.41 એલ
0 6.44 એલ+0 % ₹ 14+0 % 166 ₹ 0+0 % 9.08 એલ+0 % 4.68 એલ
10.67 એલ 19.69 એલ-22.51 % ₹ 12-13.38 % 166 ₹ 0-50 % 81.18 એલ-11.4 % 65.62 એલ
93.5 કે 2.92 એલ+0 % ₹ 15-0.65 % 167 ₹ 0+0 % 7.43 એલ+0 % 3.08 એલ
33 કે 3.3 એલ+0 % ₹ 11-15.66 % 167 ₹ 0+0 % 8.31 એલ+4 % 11.94 એલ
11 કે 4.18 એલ+0 % ₹ 14+0 % 168 ₹ 0+20 % 11.33 એલ+0 % 4.73 એલ
44 કે 4.73 એલ+0 % ₹ 9-22.17 % 168 ₹ 0-20 % 14.41 એલ-7.09 % 10.34 એલ
0 1.93 એલ+0 % ₹ 11-0.43 % 169 ₹ 0+0 % 7.43 એલ+0 % 4.35 એલ
1.54 એલ 4.73 એલ+0 % ₹ 10-4.27 % 169 ₹ 0+0 % 9.3 એલ-20.28 % 16.89 એલ
1.27 એલ 49.5 K-98.27 % ₹ 8-39.45 % 170 ₹ 0-28.57 % 5.94 એલ-94.37 % 19.69 એલ
44 કે 5.94 એલ-0.92 % ₹ 7-20.12 % 170 ₹ 0+0 % 13.7 એલ-10.43 % 35.31 એલ
27.5 કે 3.58 એલ+0 % ₹ 12+2.1 % 171 ₹ 0-12.5 % 1.65 એલ-85.92 % 3.96 એલ
7.87 એલ 28.38 એલ-9.15 % ₹ 7-22.35 % 171 ₹ 0+33.33 % 73.76 એલ-6.94 % 73.76 એલ
33 કે 5.5 K-98.9 % ₹ 5-49.29 % 172 ₹ 0-11.11 % 1.32 એલ-92.03 % 6.49 એલ
1.21 એલ 7.48 એલ-2.16 % ₹ 6-17.45 % 172 ₹ 0+28.57 % 10.78 એલ-3.92 % 43.07 એલ
16.5 કે 5.5 K-98.78 % ₹ 5-53 % 173 ₹ 1-9.09 % 1.93 એલ-86.43 % 9.96 એલ
3.19 એલ 6.33 એલ-12.21 % ₹ 5-19.85 % 173 ₹ 1+33.33 % 10.73 એલ-13.33 % 33.5 એલ
1.32 એલ 38.5 K-93.86 % ₹ 4-51.1 % 174 ₹ 1+16.67 % 3.96 એલ-73.43 % 30.47 એલ
10.23 એલ 7.1 એલ-14.57 % ₹ 4-24.78 % 174 ₹ 1+36.36 % 14.36 એલ-6.79 % 42.13 એલ
11.5 એલ 1.82 એલ-94.89 % ₹ 4-56.79 % 175 ₹ 1+20 % 11 એલ-87.77 % 81.68 એલ
24.64 એલ 6.93 એલ-5.26 % ₹ 4-27.84 % 175 ₹ 1+33.33 % 20.68 એલ+25 % 82.89 એલ
22.22 એલ 1.82 એલ-78.57 % ₹ 3-58.62 % 176 ₹ 1+41.18 % 3.74 એલ-71.43 % 38.61 એલ
1.57 કરોડ 1.03 કરોડ-5.72 % ₹ 3-36.59 % 176 ₹ 1+31.58 % 59.02 એલ-17.08 % 1.5 કરોડ
31.24 એલ 2.64 એલ-66.9 % ₹ 2-64.39 % 177 ₹ 2+42.86 % 5.01 એલ-62.7 % 42.79 એલ
66.55 એલ 9.13 એલ-6.74 % ₹ 2-37.88 % 177 ₹ 2+44 % 12.82 એલ-7.91 % 55.77 એલ
44.72 એલ 5.45 એલ-47.34 % ₹ 2-69.3 % 178 ₹ 2+75 % 5.67 એલ-70.06 % 29.65 એલ
1.03 કરોડ 44.22 એલ+6 % ₹ 2-42.86 % 178 ₹ 2+42.42 % 17.38 એલ-22.74 % 47.08 એલ
30.25 એલ 3.36 એલ-56.12 % ₹ 1-71.72 % 179 ₹ 3+70 % 82.5 K-94.6 % 7.15 એલ
96.53 એલ 40.26 એલ+4 % ₹ 1-44.44 % 179 ₹ 3+42.86 % 15.62 એલ-32.86 % 34.38 એલ
59.46 એલ 7.15 એલ-93.92 % ₹ 1-75 % 180 ₹ 3+77.78 % 1.6 એલ-97.99 % 15.29 એલ
1.19 કરોડ 58.8 એલ+3 % ₹ 1-50 % 180 ₹ 4+32.08 % 12.65 એલ-4.17 % 15.07 એલ
7.87 એલ 1.71 એલ-88.73 % ₹ 1-77.78 % 181 ₹ 4+77.78 % 33 K-97.97 % 99 કે
1.35 કરોડ 1.08 કરોડ-6.52 % ₹ 1-51.72 % 181 ₹ 5+38.46 % 23.76 એલ-23.13 % 23.38 એલ
6.33 એલ 1.1 એલ-98.03 % ₹ 1-78.69 % 182 ₹ 5+86.79 % 22 K-99.02 % 93.5 કે
50.38 એલ 20.68 એલ+4 % ₹ 1-52.17 % 182 ₹ 5+30.38 % 1.98 એલ-16.28 % 2.37 એલ
7.7 એલ 1.71 એલ-97.16 % ₹ 1-80.77 % 183 ₹ 6+75 % 5.5 K-99.65 % 22 કે
39.71 એલ 21.73 એલ+0 % ₹ 0-55.56 % 183 ₹ 6+20.62 % 1.6 એલ+0 % 1.05 એલ
1.98 એલ 55 K-98.38 % ₹ 0-83.33 % 184 ₹ 7+94.74 % 11 K-98.44 % 22 કે
41.53 એલ 27.67 એલ+3 % ₹ 0-57.14 % 184 ₹ 7+31.82 % 2.86 એલ-11.86 % 99 કે
7.54 એલ 3.47 એલ-97.44 % ₹ 0-85.71 % 185 ₹ 7+68.97 % 0-100 % 11 કે
33.11 એલ 16.89 એલ-18.13 % ₹ 0-63.64 % 185 ₹ 6+0.79 % 77 K+0 % 2.42 એલ
93.5 કે 33 K-98.17 % ₹ 0-85.71 % 186 ₹ 5-5.94 % 1.54 એલ+0 % 4.18 એલ
1.74 કરોડ 1.95 કરોડ-3.99 % ₹ 0-62.5 % 186 ₹ 8+16.67 % 13.31 એલ-6.92 % 4.84 એલ
38.83 એલ 22.5 એલ+0 % ₹ 1+0 % 187 ₹ 5-5.31 % 1.54 એલ+0 % 3.14 એલ
32.56 એલ 16.67 એલ+15 % ₹ 0-50 % 187 ₹ 8-0.61 % 49.5 K+0 % 1.27 એલ
32.29 એલ 29.32 એલ+0 % ₹ 1+5.56 % 188 ₹ 6-0.8 % 3.03 એલ+0 % 2.75 એલ
25.08 એલ 18.59 એલ-0.59 % ₹ 0-80 % 188 ₹ 9+3.35 % 38.5 K+0 % 10.51 એલ
23.65 એલ 14.03 એલ+0 % ₹ 1+0 % 189 ₹ 7-0.69 % 66 K+0 % 88 કે
3.41 એલ 7.54 એલ-8.67 % ₹ 0-75 % 189 ₹ 9+0 % 44 K+0 % 5.5 કે
1.27 એલ 55 K-99.74 % ₹ 0-91.67 % 190 ₹ 8-3.73 % 15.35 એલ+0 % 11.94 એલ
7.81 એલ 29.98 એલ+0 % ₹ 0-33.33 % 190 ₹ 13+27.62 % 82.5 K+0 % 27.5 કે
19.53 એલ 17.27 એલ+0 % ₹ 0+0 % 191 ₹ 9-1.14 % 60.5 K+0 % 1.54 એલ
11.72 એલ 15.73 એલ-16.86 % ₹ 0-50 % 191 - - -
22.22 એલ 28.66 એલ+0 % ₹ 0+0 % 192 ₹ 10+0 % 27.5 K+0 % 11 કે
7.76 એલ 43.4 એલ-1.5 % ₹ 0+0 % 192 ₹ 13+0 % 22 K+0 % 11 કે
6.71 એલ 6.93 એલ+0 % ₹ 0+16.67 % 193 ₹ 11+0.44 % 44 K+0 % 0
39.6 એલ 31.74 એલ+0 % ₹ 0+20 % 194 ₹ 14+0 % 88 K+0 % 0
10.95 એલ 62.87 એલ-7.15 % ₹ 0+0 % 194 ₹ 17+0 % 1.6 એલ+0 % 0
69.69 એલ 25.3 એલ+0 % ₹ 0+0 % 195 - - -
21.62 એલ 45.98 એલ+0 % ₹ 0+25 % 196 ₹ 14+0 % 33 K+0 % 11 કે
12.82 એલ 42.46 એલ-6.42 % ₹ 0+0 % 196 ₹ 18+0 % 60.5 K+0 % 0
11 કે 0-100 % ₹ 0-66.67 % 198 ₹ 17+0 % 1.6 એલ+0 % 5.5 કે
2.64 એલ 19.42 એલ+11 % ₹ 0+0 % 198 - - -
10.12 એલ 56.71 એલ+0 % ₹ 0-33.33 % 200 ₹ 18+0 % 60.5 K+0 % 5.5 કે
71.5 કે 11.88 એલ+0 % ₹ 0+0 % 200 ₹ 23+0 % 5.5 K+0 % 0
99 કે 16.17 એલ+0 % ₹ 0+0 % 202 - - -
1.05 એલ 5.78 એલ+15 % ₹ 0+0 % 202 - - -
2.81 એલ 10.78 એલ+0 % ₹ 0+0 % 204 ₹ 23+0 % 5.5 K+0 % 0
3.19 એલ 4.4 એલ+0 % ₹ 0+0 % 206 - - -

ટાટા સ્ટીલ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0.6
  • હાઈ 1.55
1.05
  • પાછલું. બંધ કરો 4.2
  • 1.55 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 180
  • સરેરાશ કિંમત 1.02
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.07 કરોડ
  • OI% -93.92માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 5500 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
47.368421052632 ટાટાસ્ટીલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91