વેદાન્તા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 289 ₹ 0-75 % 2.37 એલ-4.63 % 34.5 કે
- - - 300 ₹ 1+0 % 5.98 એલ+0 % 1.45 એલ
- - - 319 ₹ 0+100 % 2.05 એલ-20.54 % 59.8 કે
- - - 330 ₹ 0-96 % 13.8 K-88.89 % 13.8 કે
9.2 કે 43.7 K-17.39 % ₹ 126+16.55 % 339 ₹ 0+150 % 94.3 K-8.89 % 16.1 કે
- - - 340 ₹ 0+0 % 0 0
0 6.9 K+0 % ₹ 109+0 % 349 ₹ 0+0 % 5.61 એલ-0.81 % 4.6 કે
0 2.3 K+0 % ₹ 99+0 % 350 ₹ 0-50 % 1.04 એલ+0 % 2.3 કે
0 34.5 K+0 % ₹ 113+0 % 359 ₹ 0+0 % 4.09 એલ-2.2 % 48.3 કે
0 4.6 K+0 % ₹ 90+0 % 360 ₹ 0-50 % 62.1 K+0 % 4.6 કે
2.3 કે 41.4 K-5.26 % ₹ 94-10.05 % 369 ₹ 0+0 % 4.35 એલ+0 % 2.3 કે
0 4.6 K+0 % ₹ 117+0 % 370 ₹ 0-50 % 78.2 K+6 % 23 કે
- - - 374 ₹ 1+0 % 73.6 K+0 % 0
0 18.4 K+0 % ₹ 56+0 % 379 ₹ 0-57.14 % 1.15 એલ+0 % 2.3 કે
0 6.9 K+0 % ₹ 56+0 % 380 ₹ 0-60 % 6.97 એલ-22.51 % 2.53 એલ
0 2.3 K+0 % ₹ 70+0 % 384 ₹ 0+0 % 55.2 K+0 % 0
- - - 385 ₹ 3+0 % 2.3 K+0 % 0
13.8 કે 1.13 એલ-10.91 % ₹ 77-5.79 % 389 ₹ 0+0 % 7.96 એલ-6.74 % 1.45 એલ
0 11.5 K+0 % ₹ 64+0 % 390 ₹ 0-33.33 % 3.22 એલ-5.41 % 89.7 કે
2.3 કે 4.6 K+0 % ₹ 72+19.9 % 394 ₹ 0-50 % 64.4 K-22.22 % 18.4 કે
0 2.3 K+0 % ₹ 52+0 % 395 ₹ 4+0 % 4.6 K+0 % 0
0 1.45 એલ+0 % ₹ 68+0 % 399 ₹ 0+20 % 1.24 એલ-18.18 % 39.1 કે
23 કે 2.67 એલ-4.92 % ₹ 63-10.13 % 400 ₹ 0-57.14 % 18.54 એલ-15.78 % 8.95 એલ
0 39.1 K+0 % ₹ 63+0 % 404 ₹ 0-60 % 66.7 K-3.33 % 6.9 કે
0 2.3 K+0 % ₹ 29+0 % 405 - - -
9.2 કે 85.1 K-9.76 % ₹ 54-17.49 % 409 ₹ 0-50 % 1.52 એલ-25.84 % 1.15 એલ
0 1.38 એલ+0 % ₹ 59+0 % 410 ₹ 0-57.14 % 3.59 એલ-10.34 % 2.55 એલ
11.5 કે 43.7 K-9.52 % ₹ 50-14.75 % 414 ₹ 0-50 % 1.1 એલ-44.19 % 2.35 એલ
0 2.3 K+0 % ₹ 23+0 % 415 - - -
0 1.33 એલ+0 % ₹ 47+0 % 419 ₹ 0-60 % 2.23 એલ-16.38 % 1.2 એલ
75.9 કે 3.66 એલ-1.85 % ₹ 45-10.92 % 420 ₹ 0-54.55 % 9.48 એલ-9.45 % 6.33 એલ
23 કે 57.5 K-13.79 % ₹ 41-19.9 % 424 ₹ 0-41.67 % 1.15 એલ-23.08 % 1.08 એલ
0 46 K+0 % ₹ 74+0 % 425 ₹ 9+0 % 82.8 K+0 % 4.6 કે
9.2 કે 1.82 એલ-2.47 % ₹ 34-28.11 % 429 ₹ 1-33.33 % 1.66 એલ-51.35 % 3.96 એલ
1.1 એલ 2.58 એલ-2.61 % ₹ 35-11.18 % 430 ₹ 0-50 % 11.68 એલ-26.27 % 17.85 એલ
2.3 કે 52.9 K+0 % ₹ 32-8.46 % 434 ₹ 0-52.63 % 2.28 એલ-22.66 % 3.43 એલ
0 11.5 K+0 % ₹ 60+0 % 435 ₹ 9+0 % 20.7 K+0 % 0
1.4 એલ 1.7 એલ-18.68 % ₹ 24-24.85 % 439 ₹ 1-50 % 6.39 એલ+3 % 8.56 એલ
1.68 એલ 3.43 એલ-6.88 % ₹ 26-14.95 % 440 ₹ 1-60.71 % 19.57 એલ-36.3 % 43.29 એલ
18.4 કે 2.19 એલ-2.06 % ₹ 20-22.62 % 444 ₹ 1-46.88 % 4.55 એલ+5 % 14.95 એલ
0 6.9 K+0 % ₹ 70+0 % 445 ₹ 11+0 % 4.6 K+0 % 0
87.4 કે 3.38 એલ-8.13 % ₹ 18-18.93 % 449 ₹ 1-45.65 % 4.58 એલ+2 % 10.42 એલ
8.6 એલ 16.08 એલ-5.16 % ₹ 17-25.17 % 450 ₹ 1-42.86 % 32.43 એલ-12.69 % 66.63 એલ
2.88 એલ 4.19 એલ-14.95 % ₹ 13-31.68 % 454 ₹ 2-36.51 % 6.53 એલ-1.39 % 16.77 એલ
2.3 કે 29.9 K+0 % ₹ 43+0 % 455 ₹ 20+0 % 20.7 K+0 % 11.5 કે
5.96 એલ 3.68 એલ-20.79 % ₹ 10-37.09 % 459 ₹ 3-28.57 % 4.12 એલ+6 % 11.64 એલ
34.45 એલ 22.93 એલ-1.48 % ₹ 9-38.51 % 460 ₹ 4-27.84 % 18.42 એલ-1.35 % 78.87 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 463
સ્પૉટની કિંમત: 463
27.3 એલ 5.41 એલ-0.84 % ₹ 7-46.22 % 464 ₹ 5-19.38 % 7.34 એલ-36.83 % 67.32 એલ
1.77 એલ 46 K+0 % ₹ 37+1.1 % 465 ₹ 24+0 % 82.8 K+0 % 89.7 કે
41.95 એલ 7.15 એલ+58 % ₹ 5-49.74 % 469 ₹ 8-7.95 % 3.45 એલ+0 % 14.93 એલ
1.44 કરોડ 36.43 એલ+7 % ₹ 4-53.48 % 470 ₹ 9-2.19 % 15.85 એલ-17.58 % 37.38 એલ
38 એલ 10.88 એલ-12.24 % ₹ 3-56.41 % 474 ₹ 12+0.84 % 2.48 એલ-6.9 % 2.35 એલ
2.28 એલ 69 K+0 % ₹ 32+1.59 % 475 ₹ 30+0 % 34.5 K+0 % 36.8 કે
28.47 એલ 11.25 એલ-0.61 % ₹ 3-58.54 % 479 ₹ 19+17.03 % 1.82 એલ-28.83 % 1.47 એલ
1.21 કરોડ 41.38 એલ+12 % ₹ 2-60.17 % 480 ₹ 17+5.92 % 4.21 એલ-47.26 % 10.86 એલ
1.24 એલ 98.9 K+0 % ₹ 27+0.19 % 485 ₹ 36+0 % 9.2 K+0 % 2.3 કે
19.92 એલ 13.2 એલ+6 % ₹ 1-67.5 % 489 ₹ 26+14.75 % 2.81 એલ-6.15 % 43.7 કે
56.65 એલ 19.14 એલ-3.14 % ₹ 1-65.33 % 490 ₹ 26+5.91 % 1.47 એલ-14.67 % 4.03 એલ
10.7 એલ 6.92 એલ-5.94 % ₹ 1-69.23 % 499 ₹ 35+7.4 % 23 K-16.67 % 6.9 કે
44.37 એલ 37.56 એલ-2.8 % ₹ 1-69.39 % 500 ₹ 37+13.89 % 1.75 એલ-6.17 % 36.8 કે
17.41 એલ 11.82 એલ-11.38 % ₹ 1-67.74 % 509 ₹ 43+3.12 % 75.9 K-17.5 % 41.4 કે
17.69 એલ 4.09 એલ-43.13 % ₹ 0-70.97 % 510 ₹ 54+0 % 1.1 એલ+0 % 89.7 કે
7.61 એલ 7.2 એલ-10.57 % ₹ 0-60 % 519 ₹ 45+0 % 13.8 K+0 % 0
19.87 એલ 12.9 એલ-15.13 % ₹ 0-65 % 520 ₹ 48+0 % 18.4 K+0 % 0
6.56 એલ 6.21 એલ-29.32 % ₹ 0-64.29 % 529 ₹ 64+0 % 2.3 K+0 % 0
3.91 એલ 2.37 એલ+4 % ₹ 0-64.29 % 530 ₹ 60+0 % 2.3 K+0 % 0
4.09 એલ 12.28 એલ-5.15 % ₹ 0-60 % 539 ₹ 64+0 % 92 K+0 % 0
2.81 એલ 1.89 એલ+0 % ₹ 11+0 % 540 ₹ 68+0 % 2.3 K+0 % 0
8.67 એલ 25.32 એલ-9.9 % ₹ 0-42.86 % 549 ₹ 84+0.6 % 1.77 એલ+0 % 6.9 કે
11.62 એલ 8.28 એલ+0 % ₹ 9+2.81 % 550 ₹ 80+0 % 59.8 K+0 % 4.6 કે
14.12 એલ 4.05 એલ+0 % ₹ 8+2.01 % 560 ₹ 90+0 % 59.8 K+0 % 62.1 કે

વેદાન્તા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.6
  • હાઈ 15.7
9.1
  • પાછલું. બંધ કરો 14.8
  • 11.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 460
  • સરેરાશ કિંમત 11.24
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.23 કરોડ
  • OI% -1.48માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 2300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
18.518518518519 વેદલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91