અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 8,600 ₹ 2+28.13 % 1.9 K+0 % 700
- - - 8,700 ₹ 5+0 % 2.3 K+0 % 0
- - - 8,800 ₹ 2+0 % 4.5 K+0 % 0
- - - 8,900 ₹ 10+0 % 900+0 % 0
0 300+0 % ₹ 1,960+0 % 9,000 ₹ 3+3.64 % 39.7 K+2 % 8.7 કે
- - - 9,100 ₹ 2-82.38 % 4.9 K+7 % 1.8 કે
0 400+0 % ₹ 964+0 % 9,200 ₹ 1-48.94 % 13.1 K-3.68 % 3.7 કે
0 200+0 % ₹ 784+0 % 9,300 ₹ 4-29.36 % 7.5 K-9.64 % 1 કે
0 100+0 % ₹ 753+0 % 9,400 ₹ 3-21.18 % 9 K+1 % 100
400 6.3 K-5.97 % ₹ 1,710+5.56 % 9,500 ₹ 3-55.46 % 45.4 K-5.22 % 15.7 કે
0 800+0 % ₹ 1,255+0 % 9,600 ₹ 5-1.96 % 8.5 K+1 % 1.7 કે
0 4.3 K+0 % ₹ 1,155+0 % 9,700 ₹ 6-20.57 % 11.8 K-4.84 % 2.6 કે
400 7 K-5.41 % ₹ 1,420+7.58 % 9,800 ₹ 8-18.04 % 20.6 K-10.43 % 6.6 કે
0 23.4 K+0 % ₹ 1,179+0 % 9,900 ₹ 8-17.59 % 37.3 K-5.09 % 7.4 કે
1.9 કે 78.2 K-0.76 % ₹ 1,244+7.07 % 10,000 ₹ 9-20.91 % 1.05 એલ-5.52 % 53.4 કે
0 25.7 K+0 % ₹ 1,034+0 % 10,100 ₹ 11-17.32 % 22.3 K-9.35 % 6.2 કે
500 20.2 K-2.42 % ₹ 1,000+3.52 % 10,200 ₹ 13-20 % 42.2 K-21.71 % 33.5 કે
800 60.9 K-0.33 % ₹ 930+6.31 % 10,300 ₹ 15-22.88 % 64 K-5.88 % 48.3 કે
2.5 કે 21.3 K-0.93 % ₹ 834+11.63 % 10,400 ₹ 19-19.16 % 68.2 K+2 % 45.8 કે
8.2 કે 60.4 K-6.79 % ₹ 733+7.64 % 10,500 ₹ 23-23.65 % 1.19 એલ-7.02 % 1.16 એલ
1.2 કે 30.5 K+0 % ₹ 645+8.96 % 10,600 ₹ 30-25.28 % 56.1 K-1.58 % 59.1 કે
700 36.2 K-0.82 % ₹ 560+9.13 % 10,700 ₹ 38-25.44 % 58.2 K-0.51 % 68.7 કે
11.4 કે 39.4 K-9.63 % ₹ 467+9.93 % 10,800 ₹ 50-26.36 % 83.6 K-0.36 % 1.22 એલ
38 કે 56.7 K-11.68 % ₹ 377+8.81 % 10,900 ₹ 66-26.3 % 1 એલ-4.11 % 1.11 એલ
1.43 એલ 1.32 એલ-12.95 % ₹ 305+10.7 % 11,000 ₹ 96-18.92 % 1.07 એલ+11 % 2.29 એલ
1.15 એલ 53 K-6.85 % ₹ 236+11.72 % 11,100 ₹ 118-24.86 % 32.1 K+29 % 1.1 એલ
4 એલ 1.05 એલ+4 % ₹ 177+9.71 % 11,200 ₹ 161-20.83 % 32.9 K+71 % 2.03 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 11,243
2.81 એલ 62.6 K+25 % ₹ 130+6.67 % 11,300 ₹ 221-13.1 % 9.5 K+102 % 56.8 કે
2 એલ 60.2 K+31 % ₹ 95+6.95 % 11,400 ₹ 281-17.63 % 6.7 K+31 % 10.5 કે
3.73 એલ 1.18 એલ+20 % ₹ 67+2.21 % 11,500 ₹ 350-16.03 % 3.3 K+94 % 6.8 કે
1.59 એલ 40.9 K-17.04 % ₹ 48-1.12 % 11,600 ₹ 426-30.67 % 400+100 % 1 કે
77.4 કે 34.9 K+23 % ₹ 35-3.44 % 11,700 ₹ 495-35.91 % 500+400 % 700
1.02 એલ 52.1 K-11.99 % ₹ 26-5.45 % 11,800 - - -
15.6 કે 6.4 K+129 % ₹ 20-2.93 % 11,900 - - -
1.04 એલ 60.5 K+137 % ₹ 16+2.22 % 12,000 - - -
53.3 કે 30.7 K+36 % ₹ 10+7.18 % 12,200 - - -
16.2 કે 7.9 K-5.95 % ₹ 7-7.45 % 12,400 - - -
700 100+0 % ₹ 4+0 % 12,600 - - -

અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 262.75
  • હાઈ 362.2
304.7
  • પાછલું. બંધ કરો 275.25
  • 282.1 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 11000
  • સરેરાશ કિંમત 311.89
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.01 કરોડ
  • OI% -12.95માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
42.18200100553 અલ્ટ્રાસેમ્કો
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91