ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્સ કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 280 ₹ 0+0 % 59.4 K+0 % 5.4 કે
- - - 290 ₹ 0+0 % 46.8 K+0 % 0
0 1.8 K+0 % ₹ 133+0 % 300 ₹ 0+0 % 1.85 એલ+0 % 36 કે
- - - 305 ₹ 2+0 % 7.2 K+0 % 0
- - - 310 ₹ 0+0 % 3.6 K+0 % 0
- - - 320 ₹ 0+0 % 2.14 એલ+0 % 18 કે
0 23.4 K+0 % ₹ 104+0 % 330 ₹ 0+0 % 36 K+0 % 1.8 કે
0 16.2 K+0 % ₹ 60+0 % 340 ₹ 0+0 % 37.8 K+0 % 0
- - - 343 ₹ 0+0 % 3.6 K+0 % 0
1.8 કે 27 K+0 % ₹ 80+3.23 % 350 ₹ 0+0 % 91.8 K+0 % 1.8 કે
1.8 કે 27 K+0 % ₹ 63+0 % 360 ₹ 0+0 % 63 K+0 % 30.6 કે
0 1.8 K+0 % ₹ 40+0 % 365 ₹ 3+0 % 9 K+0 % 0
1.8 કે 28.8 K+0 % ₹ 56+0 % 370 ₹ 0-42.86 % 2.09 એલ+0 % 5.4 કે
0 9 K+0 % ₹ 53+0 % 375 ₹ 0+0 % 73.8 K+0 % 0
0 0 ₹ 27+0 % 378 - - -
7.2 કે 84.6 K+0 % ₹ 38+0 % 380 ₹ 0-25 % 1.84 એલ+0 % 21.6 કે
- - - 383 ₹ 0+0 % 1.8 K+0 % 0
0 12.6 K+0 % ₹ 23-0.22 % 385 ₹ 0+0 % 10.8 K+0 % 1.8 કે
0 10.8 K+0 % ₹ 23+0 % 388 ₹ 4+0 % 1.8 K+0 % 0
7.2 કે 82.8 K+0 % ₹ 40+0 % 390 ₹ 0+0 % 2.34 એલ+0 % 18 કે
- - - 393 ₹ 0+0 % 9 K+0 % 1.8 કે
0 28.8 K+0 % ₹ 33+0 % 395 ₹ 0+0 % 34.2 K+0 % 16.2 કે
0 19.8 K+0 % ₹ 38+0 % 398 ₹ 0+0 % 9 K+0 % 1.8 કે
25.2 કે 2.45 એલ+0 % ₹ 30+0 % 400 ₹ 0+33.33 % 2.88 એલ-4.19 % 64.8 કે
0 16.2 K+0 % ₹ 27+0 % 403 ₹ 2+0 % 21.6 K+0 % 0
0 21.6 K+0 % ₹ 26+0 % 405 ₹ 1+0 % 21.6 K+0 % 1.8 કે
0 7.2 K+0 % ₹ 22-0.23 % 408 ₹ 2+0 % 23.4 K+0 % 0
1.8 કે 1.62 એલ+0 % ₹ 22+6.19 % 410 ₹ 1+0 % 2.38 એલ-0.75 % 16.2 કે
0 21.6 K+0 % ₹ 16+0 % 413 ₹ 1-21.88 % 45 K+0 % 9 કે
7.2 કે 86.4 K+0 % ₹ 18+0 % 415 ₹ 2+28 % 1.33 એલ+0 % 27 કે
19.8 કે 7.2 K+0 % ₹ 11+0 % 418 ₹ 2+46.15 % 28.8 K+129 % 48.6 કે
54 કે 2.34 એલ+2 % ₹ 12-9.2 % 420 ₹ 2+7.14 % 1.85 એલ-18.25 % 1.94 એલ
10.8 કે 30.6 K+0 % ₹ 5+0 % 423 ₹ 2-16.67 % 28.8 K-5.88 % 32.4 કે
28.8 કે 1.01 એલ-11.11 % ₹ 10+10.56 % 425 ₹ 3-22.73 % 1.19 એલ+0 % 46.8 કે
72 કે 37.8 K+0 % ₹ 8+0 % 428 ₹ 4-60.48 % 14.4 K+0 % 10.8 કે
સ્પૉટની કિંમત: 429
સ્પૉટની કિંમત: 429
5.8 એલ 4.59 એલ-10.21 % ₹ 4-30.58 % 430 ₹ 5+1.1 % 4 એલ+2 % 99 કે
27 કે 45 K-7.41 % ₹ 3-36 % 433 ₹ 7+0.78 % 10.8 K+0 % 19.8 કે
3.85 એલ 4.25 એલ-3.28 % ₹ 3-33.77 % 435 ₹ 8+1.86 % 23.4 K+0 % 7.2 કે
0 9 K+0 % ₹ 4+0 % 438 ₹ 13+0 % 12.6 K+0 % 0
4.93 એલ 7.34 એલ-4.67 % ₹ 2-32.14 % 440 ₹ 12+0 % 45 K+0 % 27 કે
21.6 કે 18 K+0 % ₹ 2-36.17 % 443 ₹ 16+0 % 1.8 K+0 % 1.8 કે
73.8 કે 1.04 એલ+5 % ₹ 1-34.21 % 445 ₹ 14-15.66 % 5.4 K-25 % 7.2 કે
7.2 કે 14.4 K+0 % ₹ 2+0 % 448 - - -
2.65 એલ 6.68 એલ+1 % ₹ 1-23.81 % 450 ₹ 21-19.81 % 30.6 K-15 % 21.6 કે
0 3.6 K+0 % ₹ 2+0 % 453 - - -
0 18 K+0 % ₹ 1-5.56 % 455 ₹ 28+0 % 3.6 K+0 % 0
36 કે 1.51 એલ+1 % ₹ 0-45.45 % 460 - - -
55.8 કે 1.15 એલ+0 % ₹ 0-33.33 % 465 ₹ 35+0 % 5.4 K+0 % 5.4 કે
3.6 કે 5.4 K+0 % ₹ 1+0 % 470 - - -

ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્સ કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રિકલ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 4
  • હાઈ 6.85
4.2
  • પાછલું. બંધ કરો 6.05
  • 6.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 430
  • સરેરાશ કિંમત 5.64
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% -10.21માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1800 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
7.0175438596491 ક્રૉમ્પટન
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91