મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - એફ

ફ્રેન્ક્લિન એશિયન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન એશિયન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન બિલ્ડ ઇન્ડીયા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન બિલ્ડ ઇન્ડીયા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીદબ્લ્યુ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા CRF-SP2 – ડીઆઇઆર ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા CRF-SP2 – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા DAF-SP2-Dir ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા DAF-SP2-Dir ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ડેબ્ટ હાઈબ્રિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ડેબ્ટ હાઈબ્રિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ડેબ્ટ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ડાઈનામિક અક્ક્રુઅલ - ડીઆઇઆર ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફોફ્સ - ડીઆઇઆર - ડી ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફોફ્સ - ડીઆઇઆર - જિ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડિયા ફીડર - ફ્રેન્ક્લિન યુ.એસ. ઓપ.-ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફીડર - ફ્રેન્ક્લિન યુ.એસ. ઓપ્પો. - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફિડર - તેઓ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફિડર - ટીઈઓ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 4 – પ્લાન એફ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 5 – પ્લાન બી ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 5 – પ્લાન સી – ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 5 – પ્લાન ડી – ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 5 – પ્લાન ઇ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 5 – પ્લાન એફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . 6 – પ્લાન સી – ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા જિ - સેક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા જિ - સેક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇન્કમ Oppt-SP2-Dir ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઇન્કમ Oppt-SP2-Dir ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ( વૂન્ડઅપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એલડીએફ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા LDF-SP2-Dir ( આઈડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા LDF-SP2-Dir ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડિયા LDF-SP2-Dir ગ્રોથ ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા લાઇફ સ્ટેજ FOF-50s + FRP – Dir ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લાઇફ સ્ટેજ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ -20-DirGrowth ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લાઇફ સ્ટેજ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ -30-DirGrowth ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લાઇફ સ્ટેજ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ -40-DirGrowth ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લાઇફ સ્ટેજ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ -50-DirGrowth ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મલ્ટિ - એસેટ સોલ્યુશન ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા મલ્ટિ - એસેટ સોલ્યુશન ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એનએસઈ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એનએસઈ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા પેન્શન પ્લાન - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા પેન્શન પ્લાન - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા પ્રાઇમા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા પ્રાઇમા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા સ્મોલર કમ્પનીસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા સ્મોલર કમ્પનીસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એસટિઆઇ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એસટિઆઇ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એસટિઆઇ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા એસટિઆઇ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા STI-RP-SP2-Dir ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા STI-RP-SP2-Dir ( આઈડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા STI-RP-SP2-Dir ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા STI-RP-SP2-Dir ( આઈડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ( વૂન્ડ અપ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ટેકનોલોજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા ટેકનોલોજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ફ્રેન્ક્લિન ઇન્ડીયા યૂએસબી – ડાયરેક્ટ ( જિ ) ( વૂન્ડ અપ )
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો