મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - પી

પરાગ પારિખ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પરાગ પારિખ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પરાગ પારિખ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પરાગ પારિખ ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પરાગ પારિખ ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આરઆઇ પરાગ પારિખ ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પરાગ પારિખ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પરાગ પારિખ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પરાગ પારિખ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) પરાગ પારિખ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પરાગ પારિખ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) પરાગ પારિખ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી ઇન્ડેક્સ – એપ્રિલ 2028 ફન્ડ - ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબલ્યૂ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા ક્રિસિલ આઈબીએક્સ ગિલ્ટ ઇન્ડેક્સ – એપ્રિલ 2028 ફંડ-ડીઆઈઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા એમર્જિન્ગ માર્કેટ્સ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા એફડીએફ – એસઆર.બીએ – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા જિયો ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડિયા ગ્લોબલ સિલેક્ટ રિયલ એસ્ટેટ સિક્યોરિટીઝ ફંડ ઑફ ફંડ - ડીઆઈઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા હાઈબ્રિડ ઇક્વિટી ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા હાઈબ્રિડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા હાઈબ્રિડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મિડકૈપ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મિડકૈપ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) પીજીઆઈએમ ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો