મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - I

આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓલ સીજન્સ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓલ સીજન્સ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓલ સીજન્સ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓલ સીજન્સ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓલ સીજન્સ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એસેટ અલોકેટર ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એસેટ અલોકેટર ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ – ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ – ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ભારત 22 એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ભારત કન્સમ્પશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ભારત કન્સમ્પશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ભારત કન્સમ્પશન ફન્ડ - એસઆર . 4 ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બીએસઈ 500 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બીએસઈ 500 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ કેપિટલ પ્રોટેક્શન્ ઓરિએન્ટ. XI-A ડરગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ કેપિટલ પ્રોટેક્શન્ ઓરિએન્ટ. XIV-A Dir વૃદ્ધિ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ચાઇલ્ડ કેયર ફન્ડ - ગિફ્ટ પ્લાન - ડાયરેક્ટ આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોમોડિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોમોડિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરિટી જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરિટી જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ડેબ્ટ મૈનેજ્મેન્ટ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ડેબ્ટ મૈનેજ્મેન્ટ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી - અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી - અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી એન્ડ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી એન્ડ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી એન્ડ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી એન્ડ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઈએસજી એક્સક્લુશનેરી સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઈએસજી એક્સક્લુશનરી સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફ્લેક્સિકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફ્લેક્સિકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફ્લોટિન્ગ ઇન્ટ્રેસ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફ્લોટિન્ગ ઇન્ટ્રેસ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફ્લોટિન્ગ ઇન્ટ્રેસ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફ્લોટિન્ગ ઇન્ટ્રેસ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ઓથર ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમસીજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમસીજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ - સીરીસ 74 – 9 ઈયર્સ પ્લાન યુ - ડિર્ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.83-1392Days પ્લાન જે - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.83-1406Days પ્લાન ડી - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.83-1412Days પ્લાન બી - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.83-1735Days પ્લાન પી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1188Days પ્લાન ઝેડ - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1204Days પ્લાન વાય - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1224Days પ્લાન એસ - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1235Days પ્લાન આર - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1245Days પ્લાન એન - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1247Days પ્લાન એમ - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1247Days પ્લાન દબ્લ્યુ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1254Days પ્લાન યુ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1272Days પ્લાન ક્યૂ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1275Days પ્લાન કે - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1279Days પ્લાન પી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1286Days પ્લાન એફ - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1287Days પ્લાન I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1288Days પ્લાન ઇ - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1288Days પ્લાન ઓ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.84-1293Days પ્લાન ડી - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-10Years પ્લાન I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1127Days પ્લાન ક્યૂ - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1129Days પ્લાન પી - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1140Days પ્લાન આર - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1143Days પ્લાન જે - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1156Days પ્લાન જિ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1168Days પ્લાન ઇ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1175Days પ્લાન ડી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1178Days પ્લાન બી - રેગ્યુલર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1185Days પ્લાન સી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.85-1197Days પ્લાન એ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.87-1141Days પ્લાન જિ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.87-1174Days પ્લાન બી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.87-1214Days પ્લાન એ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-1226Days પ્લાન એફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-1226Days પ્લાન એફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-1226Days પ્લાન એફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-1303Days પ્લાન એસ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-1303Days પ્લાન એસ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-226Days પ્લાન ઇ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-82Days પ્લાન યુ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-82Days પ્લાન યુ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-91Days પ્લાન જિ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એફએમપિ – Sr.88-91Days પ્લાન જિ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ગ્લોબલ એડવાન્ટેજ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ગ્લોબલ એડવાન્ટેજ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ગ્લોબલ સ્ટેબલ ઇક્વિટી ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ગ્લોબલ સ્ટેબલ ઇક્વિટી ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ હાઊસિન્ગ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ હાઊસિન્ગ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્કમ ઓપ્ટીમાઈજર ફન્ડ ( એફઓએફ ) – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્કમ ઓપ્ટીમાઈજર ફન્ડ ( એફઓએફ ) – ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્ડીયા ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્ડીયા ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇનોવેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇનોવેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ્ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - અદર્સ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ લોન્ગ ટર્મ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ લોન્ગ ટર્મ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ લોન્ગ ટર્મ વેલ્થ એન્હન્સમેન્ટ ફન્ડ - ડિર્ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ લોન્ગ ટર્મ વેલ્થ એન્હન્સમેન્ટ ફન્ડ - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ મીડિયમ ટર્મ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મીડિયમ ટર્મ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ એમએનસી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ એમએનસી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - અદર્સ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ મલ્ટિ - એસેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મલ્ટિ - એસેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નસ્દક 100 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નસ્દક 100 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 100 લો વોલેટીલીટી 30 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 100 લો વોલેટીલીટી 30 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 100 લો વોલેટીલીટી 30 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 100 લો વોલેટીલીટી 30 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી અલ્ફા લો – વોલેટીલીટી 30 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી અલ્ફા લો – વોલેટીલીટી 30 ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી જિ - સેક 2030 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી જિ - સેક 2030 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી ઇટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી ઇટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી પીએસયૂ બોન્ડ પ્લસ એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 40:60 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી પીએસયૂ બોન્ડ પ્લસ એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 40:60 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી એસડીએલ ડિસેમ્બર 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી એસડીએલ ડિસેમ્બર 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2026 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2026 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ICICI Pru ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ - અનક્લેમ્ડ IDCW સ્ટેબલ સ્કીમ ICICI Pru ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ - અનક્લેમ્ડ IDCW ટ્રાન્ઝિટરી સ્કીમ ICICI Pru ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ - અનક્લેમ્ડ રિડમ્પશન સ્ટેબલ સ્કીમ ICICI Pru ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ - અનક્લેમ્ડ રિડમ્પશન ટ્રાન્ઝિટરી સ્કીમ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ પી . એચ . ડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ પી . એચ . ડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ પૈસિવ મલ્ટિ - એસેટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ પૈસિવ મલ્ટિ - એસેટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ પૈસિવ સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ ( એફઓએફ ) – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ પૈસિવ સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ પીએસયૂ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ પીએસયૂ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ રેગુલર ગોલ્ડ સેવિન્ગ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ રેગુલર ગોલ્ડ સેવિન્ગ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચવાય ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - હાઈબ્રિડ એપી - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - હાઈબ્રિડ એપી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - હાઈબ્રિડ સીપી – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - હાઈબ્રિડ સીપી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - પ્યોઅર્ ડેબ્ટ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - પ્યોઅર્ ડેબ્ટ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - પ્યોઅર્ ઇક્વિટી - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - પ્યોઅર્ ઇક્વિટી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - અદર્સ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ સિલ્વર ઈટીએફ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સિલ્વર ઈટીએફ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ સ્મોલકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સ્મોલકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ સ્ટ્રટેજિક્ મેટલ એન્ડ એનર્જિ ઇક્વિટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ સ્ટ્રેટેજિક મેટલ એન્ડ એનર્જિ ઇક્વિટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ટેકનોલોજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ટેકનોલોજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ થિમટિક્ એડવાન્ટેજ ફન્ડ ( એફઓએફ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ યુએસ બ્લ્યુચિપ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ યુએસ બ્લ્યુચિપ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ડિસ્કોવેરી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ડિસ્કોવેરી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ હાઈબ્રિડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ ઇન્ડીયા ટોપ્ 100 ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીબીઆઈ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 149 ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 152 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 166 ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 167 ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 176 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 177 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઈડીએફસી એફટીપી – એસઆર . 178 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇએલ એન્ડ એફએસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેબ્ટ ફંડ – Sr.2A – ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઇએલ એન્ડ એફએસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેબ્ટ ફંડ – Sr.2B – ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઇએલ એન્ડ એફએસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેબ્ટ ફંડ – Sr.2C – ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા - ઇન્વેસ્કો ઇક્યુક્યુ નાસ્ડક-100 ઈટીએફ ફંડ ઑફ ફંડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા - ઈન્વેસ્કો ગેઇ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિઆ - ઈન્વેસ્કો ગેઇ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા - ઈન્વેસ્કો પી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા - ઇન્વેસ્કો પી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( એન્યુઅલ - બી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોન્ટ્ર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોન્ટ્ર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( ડીઆઇએસ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( ડિસ્ક ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઈએસજી ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઈએસજી ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઈએસજી ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટ્રેટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . Sr.XXXI – પ્લાન ડી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા એફએમપિ – એસઆર . Sr.XXXIII – પ્લાન ડી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ગોલ્ડ્ ઈટીએફ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ગોલ્ડ્ ઈટીએફ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લર્જકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લર્જકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( ડિસ્ક ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડિસ્ક્રિ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડિર્ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( ડીઆઇએસ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા નિફ્ટી જિ - સેક જુલ 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા નિફ્ટી જિ - સેક જુલ 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા નિફ્ટી જિ - સેક સેપ 2032 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા નિફ્ટી જિ - સેક 2032 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા પીએસયૂ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા પીએસયૂ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( ડિસ્ક ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા સ્મોલકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા સ્મોલકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા - ઈન્વેસ્કો જીસીટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા - ઈન્વેસ્કો જીસીટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઇટિઆઇ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઇટિઆઇ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આઇટિઆઇ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આઇટિઆઇ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આઇટિઆઇ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) આઇટિઆઇ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આઇટિઆઇ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આઇટિઆઇ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આઇટિઆઇ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ આઇટિઆઇ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આઇટિઆઇ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ આઇટિઆઇ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આઇટિઆઇ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આઇટિઆઇ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ આઇટિઆઇ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ ફાર્મા એન્ડ હેલ્થકેયર ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટીઆઇ ફાર્મા એન્ડ હેલ્થકેર ફંડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઇટિઆઇ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આઇટિઆઇ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) આઇટિઆઇ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આઇટિઆઇ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આઇટિઆઇ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો