મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - એસ

સેમ્કો એક્ટિવ મોમેન્ટમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સેમ્કો ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સેમ્કો ડાઈનામિક એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સેમ્કો ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સેમ્કો ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સેમ્કો ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સેમ્કો સ્પેશિઅલ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ અર્બિટરેજ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ અર્બિટરેજ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઓટોમોટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઓટોમોટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એસબીઆઈ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એસબીઆઈ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એસબીઆઈ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ કન્સમ્પશન ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ કન્સમ્પશન ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ કોન્ટ્ર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ કોન્ટ્ર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એસબીઆઈ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 1 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 2 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 3 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 4 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 5 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 6 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 7 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીઓ ફન્ડ - સીરીસ એ ( પ્લાન 8 ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સીપીએસઈ બોન્ડ પ્લસ એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2026 50:50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ સીપીએસઈ બોન્ડ પ્લસ એસડીએલ સપ્ટેમ્બર 2026 50:50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી ઇન્ડેક્સ - એપ્રીલ 2029 ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી ઇન્ડેક્સ - એપ્રીલ 2029 ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી ઇન્ડેક્સ - જૂન 2036 ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી ઇન્ડેક્સ - જૂન 2036 ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એસડીએલ ઇન્ડેક્સ - સેપ્ટેમ્બર 2027 ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એસડીએલ ઇન્ડેક્સ - સેપ્ટેમ્બર 2027 ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 27 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 28 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 30 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 32 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 33 ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 34 ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 35 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 38 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 40 ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 41 ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 43 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 44 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 46 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 48 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 49 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડેબ્ટ ફન્ડ સીરીસ સી – 50 – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એનર્જિ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એનર્જિ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઇક્વિટી મિનિમમ વૈરિએન્સ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઇક્વિટી મિનિમમ વૈરિએન્સ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એસબીઆઈ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઈએસજી એક્સક્લુશનેરી સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઈએસજી એક્સક્લુશનરી સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ફ્લોટિન્ગ રેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ ફ્લોટિન્ગ રેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એસબીઆઈ ફ્લોટિન્ગ રેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 1 ( 3668 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 1 ( 3668 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 10 ( 1178 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 11 ( 1178 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 12 ( 1179 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 13 ( 1108 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 14 ( 1102 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 15 ( 1123 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 16 ( 1116 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 17 ( 1116 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 18 ( 1108 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 19 ( 1115 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 2 ( 1178 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 20 ( 1109 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 21 ( 1109 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 22 ( 1106 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 23 ( 1106 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 24 ( 1107 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 25 ( 1120 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 26 ( 1112 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 27 ( 1203 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 28 ( 1163 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 3 ( 1179 ડેસ ) - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 31 ( 1160 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 32 ( 1140 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 33 ( 1128 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 34 ( 3682 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 34 ( 3682 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 41 ( 1498 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 41 ( 1498 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 41 ( 1498 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 41 ( 1498 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 42 ( 1857 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 42 ( 1857 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 42 ( 1857 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 42 ( 1857 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 43 ( 1616 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 43 ( 1616 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 44 ( 1855 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 44 ( 1855 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 45 ( 1840 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 45 ( 1840 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 46 ( 1850 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 46 ( 1850 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 47 ( 1434 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 47 ( 1434 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 48 ( 1458 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 48 ( 1458 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 49 ( 1823 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 49 ( 1823 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 50 ( 1843 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 50 ( 1843 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 51 ( 1846 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 51 ( 1846 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 52 ( 1848 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 52 ( 1848 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 53 ( 1839 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 53 ( 1839 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 54 ( 1842 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 54 ( 1842 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 55 ( 1849 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 55 ( 1849 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 56 ( 1232 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 56 ( 1232 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 57 ( 1835 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 57 ( 1835 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 58 ( 1842 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 58 ( 1842 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 59 ( 1618 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 59 ( 1618 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 6 ( 3668 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 6 ( 3668 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 60 ( 1878 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 60 ( 1878 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 61 ( 1927 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 61 ( 1927 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 62 ( 191 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 63 ( 372 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 64 ( 1169 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 64 ( 1169 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 65 ( 367 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 65 ( 367 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 66 ( 1361 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 66 ( 1361 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 67 ( 1467 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 67 ( 1467 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 68 ( 1302 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 68 ( 1302 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 69 ( 367 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 69 ( 367 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 7 ( 1175 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 71 ( 364 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 71 ( 364 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 72 ( 1239 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 72 ( 1239 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 73 ( 1226 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 73 ( 1226 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 74 ( 1243 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 74 ( 1243 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 75 ( 366 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 75 ( 366 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 76 ( 1221 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 76 ( 1221 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 77 ( 366 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 77 ( 366 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 78 ( 1170 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 78 ( 1170 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 79 ( 1130 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 79 ( 1130 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 8 ( 1178 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 80 ( 366 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 80 ( 366 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 81 ( 1157 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 81 ( 1157 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 82 ( 91 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 82 ( 91 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 9 ( 1178 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 91 ( 90 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 91 ( 90 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 92 ( 91 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ એફએમપિ – સીરીસ 92 ( 91 ડેસ ) – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ગોલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ગોલ્ડ્ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ હેલ્થકેયર ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ હેલ્થકેયર ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ઈન્ટરનેશનલ એક્સેસ - યુએસ ઇક્વિટી એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ ઈન્ટરનેશનલ એક્સેસ - યુએસ ઇક્વિટી એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઈન્ટરનેશનલ એક્સેસ - યુએસ ઇક્વિટી એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઈન્ટરનેશનલ એક્સેસ - યુએસ ઇક્વિટી એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લાર્જ એન્ડ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લાર્જ એન્ડ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - એફઆરટી ) એસબીઆઈ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એસબીઆઈ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ II - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ III - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ IV - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ V - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ VI - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ I - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ II - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ III - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ IV - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ V - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ VI - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ લોન્ગ ટર્મ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ ચિલ્ડ્રન્સ બેનિફિટ ફંડ - આઈપી - ડીઆઈઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગ્નમ ચિલ્ડ્રન્સ બેનિફિટ ફંડ - સેવિંગ્સ પ્લાન - ડીઆઈઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ કોમ્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ કોમ્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ ગ્લોબલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ ગ્લોબલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ ઇન્કમ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ – ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ મેગનમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) એસબીઆઈ મેગનમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ મેગનમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એસબીઆઈ મેગનમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મેગનમ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મેગનમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ મેગનમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એસબીઆઈ મેગનમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એસબીઆઈ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એસબીઆઈ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એસબીઆઈ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - અગ્રેસિવ પ્લાન - ડિર્ગ્રોથ એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - અગ્રેસિવ પ્લાન - ડી ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ પ્લાન - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ પ્લાન - ડિર્ગ્રોથ એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - કન્સર હાઈબ્રિડ પ્લાન - ડિર્ગ્રોથ એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - કન્સર હાઈબ્રિડ પ્લાન - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - કન્સર્વેટિવ પી - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ રિટાયર્મેન્ટ બેનિફિટ ફન્ડ - કન્સર્વેટિવ પી - ડિર્ગ્રોથ એસબીઆઈ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એસબીઆઈ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એસબીઆઈ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફઆરટી ) એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એસબીઆઈ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ III - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એસબીઆઈ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - સીરીસ III-Direct - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ટેકનોલોજી ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એસબીઆઈ ટેકનોલોજી ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ શ્રીરામ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) શ્રીરામ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ શ્રીરામ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) શ્રીરામ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ શ્રીરામ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) શ્રીરામ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ શ્રીરામ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) શ્રીરામ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ શ્રીરામ મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ શ્રીરામ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ શ્રીરામ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) શ્રીરામ ઓવરનાઇટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) સુન્દરમ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ સુન્દરમ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આરઆઇ સુન્દરમ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ કન્સમ્પશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ કન્સમ્પશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) સુન્દરમ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી - ડાયરેક્ટ (આઈડીસીડબલ્યૂ) સુન્દરમ ડાઇવર્સિફાઈડ ઇક્વિટી - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ II - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ III - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુંદરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ IV - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુંદરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ વી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એમર્જિન્ગ સ્મોલ કેપ સીરીસ VI – ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબ્લ્યૂ) સુંદરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ VI - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ ઇમર્જિંગ સ્મોલ કેપ સીરીઝ VII - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એમર્જિન્ગ સ્મોલ કેપ સીરીસ VII - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ફિન સર્વિસેસ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ ફિન સર્વિસેસ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આરઆઇ સુન્દરમ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ગ્લોબલ બ્રાન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ ગ્લોબલ બ્રાન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ લાર્જ એન્ડ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આરઆઇ સુન્દરમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) સુન્દરમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) સુન્દરમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) સુન્દરમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) સુન્દરમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) સુન્દરમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) સુન્દરમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . Fund-Sr.III-Dir - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . Fund-Sr.III-Dir(IDCW) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . IV - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . IV - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . V - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . V - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . VI - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ એમસી ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . VI - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . I – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . I – ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ – એસઆર . II - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . II - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . Fund-Sr.III-Dir - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . Fund-Sr.III-Dir - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . IV - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ એલટિ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - એસઆર . IV - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) સુન્દરમ મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ મિડ્ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ( આરઆઇ ) સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ( આરઆઇ ) સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) સુન્દરમ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આરઆઇ સુન્દરમ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - સીરીસ I - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - સીરીસ II - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ સુન્દરમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ સુન્દરમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) આરઆઇ સુન્દરમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આરઆઇ સુન્દરમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ સુન્દરમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુંદરમ સિલેક્ટ માઇક્રો કેપ – એસઆર.એક્સવી – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુંદરમ સિલેક્ટ માઇક્રો કેપ – સીનિયર XVI – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુંદરમ સિલેક્ટ માઇક્રો કેપ – સીનિયર XVII – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આરઆઇ સુન્દરમ સર્વિસેસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) સુન્દરમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) સુન્દરમ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) સુન્દરમ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) સુન્દરમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સુન્દરમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) સુન્દરમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) સુન્દરમ આલ્ટ્રા શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ )
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો