મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - એન

નવી 3 ઇન 1 ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નવિ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) નવિ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નવિ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નવિ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નવી અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નવિ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નવિ કન્સર્વેટિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નવિ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નવિ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નવિ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નવિ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) નવિ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નવિ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નવિ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નવિ ફ્લેક્સિ કેપ્ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ લાર્જ એન્ડ મિડકૈપ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નવિ લાર્જ એન્ડ મિડકૈપ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) નવિ લાર્જ એન્ડ મિડકૈપ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નવિ લાર્જ એન્ડ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ લાર્જ કેપ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નવિ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નવિ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નવી લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવી નસ્દક 100 ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ નિફ્ટી ઇન્ડીયા મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નવિ નિફ્ટી ઇટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ નવિ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આરઆઇ નવિ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ નવી ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવિ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નવી યુએસ ટોટલ સ્ટોક માર્કેટ ફંડ ઑફ ફંડ - ડીઆઈઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા એસેટ અલોકેટર એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા એસેટ એલોકેટર એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( બી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ - ડિરગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા કેપિટલ બિલ્ડર ફન્ડ IV - એસઆર . બી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા કન્સમ્પશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા કન્સમ્પશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( બોનસ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડિયા કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા સીપીઓ ફંડ II – પ્લાન એ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( બી ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( જિ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ( એસપી 1 ) નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XLI – Sr.10 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XLI – Sr.11 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XLI – Sr.12 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XLI – Sr.4 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XLI – Sr.8 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XLII – Sr.4-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – Sr.11-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – એસઆર. 14 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – એસઆર. 15 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – એસઆર. 2 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – એસઆર. 4 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – Sr.5-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – એસઆર. 6 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – Sr.8-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXIX – Sr.9-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXVII-Sr.4 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXVII-Sr.6 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXVII-Sr.9-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXVIII-Sr.10-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXVIII-Sr.2-DirGrowth નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XXXX – Sr.1 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – Sr.12-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – Sr.14-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – Sr.15-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – Sr.16-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – Sr.17-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – Sr.19-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – એસઆર.2 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XXXX – Sr.3 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – એસઆર.4 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XXXX – Sr.5 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઈઝોન – XXXX – એસઆર.7 ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડિયા ફિક્સ્ડ હોરાઇઝોન – XXXX – Sr.8 – Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLI-Sr.8-Dir ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLIV-Sr.4-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLV-Sr.4-Dir ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLV-Sr.4-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફિક્સ્ડ Horizon-XLV-Sr.5-Dir ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા એફએમપિ – XLVI – સીરીસ 1 – ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડિયા એફએમપી – XLVI – સીરીઝ 1 – ડીઆઈઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ગોલ્ડ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ગોલ્ડ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ગ્રોથ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( બોનસ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ગ્રોથ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ગ્રોથ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા જીએસએફ - ડીઆઇઆર - ઓટો એન્યુઅલ રીન્વેસ્ટ નિપ્પોન ઇન્ડીયા જીએસએફ - ડીઆઇઆર - ઓટો કેપ અપ્રિસિયેશન નિપ્પોન ઇન્ડીયા જીએસએફ - ડીઆઇઆર - ડેફાઇન્ડ મેચ્યોરિટી ડેટ નિપ્પોન ઇન્ડીયા જીએસએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડિયા જીએસએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા હાઈબ્રિડ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા હાઈબ્રિડ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા હાઈબ્રિડ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( બોનસ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચવાય ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્કમ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - બીએસઈ સેન્સેક્સ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - બીએસઈ સેન્સેક્સ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચવાય ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - બીએસઈ સેન્સેક્સ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - બીએસઈ સેન્સેક્સ પ્લાન - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – નિફ્ટી 50 પ્લાન – ડીઆઇઆર ( બી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – નિફ્ટી 50 પ્લાન – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – નિફ્ટી 50 પ્લાન – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચવાય ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – નિફ્ટી 50 પ્લાન – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – નિફ્ટી 50 પ્લાન – ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – એસ એન્ડ પી બીએસઈ સેન્સેક્સ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( બી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇનોવેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇનોવેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - મન્થલી - એસઆર . I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - મન્થલી - એસઆર . II - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - ક્વારટરલી - એસઆર . I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - ક્વારટરલી - એસઆર . II - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - ક્વારટરલી - એસઆર . Qrtly-Sr.III-Dir - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - એન્યુઅલ - એસઆર . I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - મન્થલી - એસઆર . II - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - ક્વારટરલી - એસઆર . II - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઇન્ટર્વલ ફન્ડ - ક્વારટરલી - એસઆર . Fund-Qrtly-Sr.III-Dir - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા જાપાન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( બોનસ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા જાપાન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા જાપાન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા મલ્ટિ એસેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા મલ્ટિ એસેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા મલ્ટિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી આએએ સીપીએસઈ બોન્ડ પ્લસ SDL-Apr2027 મેચ્યોરિટી 60:40 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી આએએ સીપીએસઈ બોન્ડ પ્લસ SDL-Apr2027 મેચ્યોરિટી 60:40 ઇફ - ડિર્ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી આએએ પીએસયૂ બોન્ડ પ્લસ SDL-Sep2026 મેચ્યોરિટી 50:50 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી આએએ પીએસયૂ બોન્ડ પ્લસ SDL-Sep2026 મેચ્યોરિટી 50:50 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી અલ્ફા લો વોલેટીલીટી 30 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી અલ્ફા લો વોલેટીલીટી 30 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી G-Sec-Jun2036 મેચ્યોરિટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી G-Sec-Jun2036 મેચ્યોરિટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી G-Sec-Oct2028 મેચ્યોરિટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી G-Sec-Oct2028 મેચ્યોરિટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી G-Sec-Sep2027 મેચ્યોરિટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી G-Sec-Sep2027 મેચ્યોરિટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી ઇટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 જુનિઅર બીસ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 જુનિઅર બીસ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી એસડીએલ પ્લસ G-Sec-Jun2028 મેચ્યોરિટી 70:30 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી એસડીએલ પ્લસ G-Sec-Jun2028 મેચ્યોરિટી 70:30 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી એસડીએલ પ્લસ G-Sec-Jun2029 મેચ્યોરિટી 70:30 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી એસડીએલ પ્લસ G-Sec-Jun2029 મેચ્યોરિટી 70:30 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિવેશ્ લક્શ્ય ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિવેશ્ લક્શ્ય ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિવેશ્ લક્શ્ય ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિવેશ્ લક્શ્ય ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિવેશ્ લક્શ્ય ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા નિવેશ્ લક્શ્ય ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા પૈસિવ ફ્લેક્સિકેપ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા પૈસિવ ફ્લેક્સિકેપ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફાર્મા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ફાર્મા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા પાવર એન્ડ ઇન્ફ્રા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડિયા પાવર એન્ડ ઇન્ફ્રા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ઇગ્ - ડીઆઇઆર ( બી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ઇગ્ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ઇગ્ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ડબલ્યૂસી – ડીઆઇઆર ( બી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ડબલ્યૂસી – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા રિટાયર્મેન્ટ ફન્ડ - ડબલ્યૂસી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા સિલ્વર ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા સિલ્વર ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા સ્ટ્રટેજિક્ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા સ્ટ્રટેજિક્ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા સ્ટ્રટેજિક્ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસ ઇક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસ ઇક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા યુએસડી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ નિપ્પોન ઇન્ડીયા વિજન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) નિપ્પોન ઇન્ડીયા વિજન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનજે અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનજે બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ (આઈડીસીડબલ્યૂ) એનજે બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NJ ELSS ટેક્સ સેવર સ્કીમ - ડાયરેક્ટ (IDCW) એનજે ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર યોજના - પ્રત્યક્ષ વિકાસ એનજે ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એનજે ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનજે ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો