મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - એ

આદીત્યા બિર્લા એસએલ એક્ટિવ ડેબ્ટ મલ્ટિ - મ્ગ્ર્ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એક્ટિવ ડેબ્ટ મલ્ટિ - મ્ગ્ર્ફોફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એસેટ અલોકેટર એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એસેટ અલોકેટર એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ બાલ ભવિશ્ય યોજ્ન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદિત્ય બિર્લા એસએલ બાળ ભવિશ્ય યોજના - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેન્કિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ - ડિર્ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડિર્ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ બિજનેસ સાઈકલ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ સિઈએફ - ગ્લોબલ અગ્રી પ્લાન - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ કોરપોરેટ બોન્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( બોનસ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - સેગ્ PF1-Dir ( બી ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - સેગ્ PF1-Dir ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 50:50 જીઆઈએલટી પ્લસ એસડીએલ એપ્રિલ 2028 ઇફ - ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબ્લ્યુ ) આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 50:50 ગિલ્ટ પ્લસ એસડીએલ એપ્રિલ 2028 એફ-ડીઆઈઆર વૃદ્ધિ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 60:40 એસડીએલ + એએએ પીએસયૂ – એપ્રિલ 2025 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 60:40 એસડીએલ + એએએ પીએસયૂ – એપ્રિલ 2025 ઇન્ડેક્સ ફંડ-ડીઆઈઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 60:40 એસડીએલ + એએએ પીએસયૂ – એપ્રિલ 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 60:40 એસડીએલ + એએએ પીએસયૂ – એપ્રિલ 2027 ઇન્ડેક્સ ફંડ-ડીઆઈઆર ગ્રોથ આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 60:40 એસડીએલ + એએએ પીએસયૂ એપ્રિલ 2026 ઇફ-ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબ્લ્યૂ) આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 60:40 એસડીએલ + એએએ પીએસયૂ એપ્રિલ 2026 ઇફ-ડીઆઈઆર વૃદ્ધિ આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એએએ – જૂન 2023 ઇન્ડેક્સ ફંડ-ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એએએ માર્ 2024 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એએએ માર્ચ 2024 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી એપ્રિલ 2028 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ ગિલ્ટ એપ્રિલ 2028 ઇફ-ડીઆઈઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી એપ્રિલ 2029 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદિત્ય બિરલા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ ગિલ્ટ એપ્રિલ 2029 ઇફ-ડીઆઈઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી 2033 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી 2033 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી જૂન 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી જૂન 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ જીઆઈએલટી - એપ્રિલ 2026 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ ગિલ્ટ-એપ્રિલ 2026 ઇફ-ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એસડીએલ જુન 2032 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એસડીએલ જૂન 2032 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદિત્ય બિરલા એસએલ ડીએએફ – એસઆર.2 ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડિજિટલ ઇન્ડીયા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડિજિટલ ઇન્ડીયા ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડિવિડેન્ડ યેલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ડાઈનામિક બોન્ડ Fund-SegPF1-DirGrowth આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ '95 ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ '95 ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇક્વિટી સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઈએસજી ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઈએસજી ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્લોટિન્ગ રેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફએમપિ - સીરીસ યુક્યુ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફએમપિ - સીરીસ યુક્યુ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફએમપિ - સીરીસ યુઆર - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફએમપિ - સીરીસ યુઆર - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફએમપિ - સીરીસ યુએસ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફએમપિ - સીરીસ યુએસ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફપી એફઓએફ - અગ્રેસિવ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફપી એફઓએફ - કન્સર્વેટિવ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફપી એફઓએફ - મોડરેટ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફપી એફઓએફ - મોડરેટ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફપી એફઓએફ - અગ્રેસિવ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફપી એફઓએફ - કન્સર્વેટિવ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ પુ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ પીવી - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ પ્ય્ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ક્યુએફ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ આરસી ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ આરએચ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ આરએલ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ આરએન ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ આરપી ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ આરઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસએ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસએફ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસજી ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસઆઇ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસ જે ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસએલ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ એસએન - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ સો - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીઆઇ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીઆઇ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીજે - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીજે - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીક્યુ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીએસ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીટી - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટ્ક્ષ્ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટ્ક્ષ્ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીવાય - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીવાય - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીઝેડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ ટીઝેડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ યુબી - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ યુએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ યુએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ યુજે - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એફટીપી - સીરીસ યુજે - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગ્લોબલ એમર્જિન્ગ ઓપ્ટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગ્લોબલ એમર્જિન્ગ ઓપ્ટફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગ્લોબલ એક્સિલેન્સ ઇક્વિટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગ્લોબલ એક્સિલેન્સ ઇક્વિટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગોલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગોલ્ડ્ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગોવર્નમેન્ટ સેક્યૂરિટીસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ગોવર્નમેન્ટ સેક્યૂરિટીસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્કમ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્કમ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્કમ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ્ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્ટર ઇક્વિટી - પ્લાન બી - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઈન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઈન્ટરનેશનલ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઇન્ટર્વલ ઇન્કમ - ક્વારટરલી - એસઆર . I - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) ( આરઈઆઈ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મીડિયમ ટર્મ પ્લાન - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મીડિયમ ટર્મ પ્લાન - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મીડિયમ ટર્મ પ્લાન - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મીડિયમ ટર્મ પ્લાન - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ મીડિયમ ટર્મ Plan-SegPF1-DirGrowth આદીત્યા બિર્લા એસએલ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ એમએનસી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ એમએનસી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ મની મેનેજર ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મની મેનેજર ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મની મેનેજર ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ મલ્ટિ - કેપ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મલ્ટિ - કેપ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ મલ્ટિ - ઇન્ડેક્સ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ મલ્ટિ - ઇન્ડેક્સ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નસ્દક 100 એફઓએફ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નસ્દક 100 એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી 50 ઈડબલ્યૂઆઇ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી 50 ઈડબલ્યૂઆઇ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી મિડકૈપ 150 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ એપ્રી 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ એપ્રીલ 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ પ્લસ પીએસયૂ બોન્ડ સપ્ટેમ્બર 2026 60:40 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ પ્લસ પીએસયૂ બોન્ડ સેપ્ટેમ્બર 2026 60:40 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2025 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2025 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇફ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આરઆઇ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફાર્મા એન્ડ હેલ્થકેયર ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફાર્મા એન્ડ હેલ્થકેયર ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ પીએસયૂ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ પીએસયૂ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ પ્યોઅર્ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ પ્યોઅર્ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( પેમેન્ટ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ રેગુલર સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - દ 30 એસ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - દ 30 એસ પ્લાન - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - દ 40 એસ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - દ 40 એસ પ્લાન - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - દ 50 એસ પ્લાન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - દ 50 એસ પ્લાન - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ રિટાયર્મેન્ટ - ધ 50 સ્પ્લસ - ડેબ્ટ - ડિર્ગ્રોથ આદિત્ય બિરલા SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW) આદીત્યા બિર્લા એસએલ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડિર્ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ સિલ્વર ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ સિલ્વર ઈટીએફ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ સ્પેશિયલ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડી ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ સ્પેશિયલ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ટેક્સ પ્લાન - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ યુએસ ટ્રેશરી 1-3 ઈયર બોન્ડ ઈટીએફએસ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ યુએસ ટ્રેશરી 1-3 ઈયર બોન્ડ ઈટીએફએસ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ આદીત્યા બિર્લા એસએલ યુએસ ટ્રેશરી 3-10 ઈયર બોન્ડ ઈટીએફએસ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) આદીત્યા બિર્લા એસએલ યુએસ ટ્રેશરી 3-10 ઈયર બોન્ડ ઈટીએફએસ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ઓલ સીજન્સ ડેબ્ટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એક્સિસ ઓલ સીજન્સ ડેબ્ટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) એક્સિસ ઓલ સીજન્સ ડેબ્ટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ઓલ સીજન્સ ડેબ્ટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ ઓલ સીજન્સ ડેબ્ટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઓલ સીઝન્સ ડેબ્ટ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ્સ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એક્સિસ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ બેન્કિન્ગ એન્ડ પીએસયૂ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ બ્લ્યુચિપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ બિજનેસ સાઈકલ્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ બિજનેસ સાઈકલ્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ કેપિટલ બિલ્ડર ફન્ડ - સીરીસ 1 – ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ કેપિટલ બિલ્ડર ફન્ડ - સીરીસ 4 – ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ચિલ્ડ્રેન્સ ગિફ્ટ ફન્ડ – લૉક ઇન – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઍક્સિસ ચિલ્ડ્રન્સ ગિફ્ટ ફંડ - લૉક ઇન - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ચિલ્ડ્રન્સ ગિફ્ટ ફંડ - કોઈ લૉક ઇન નથી - ડીઆઈઆર ગ્રોથ એક્સિસ ચિલ્ડ્રેન્સ ગિફ્ટ ફન્ડ - નો લૌક ઇન - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એક્સિસ કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ કોરપોરેટ ડેબ્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ ક્રેડિટ રિસ્ક ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 50:50 જીઆઈએલટી પ્લસ એસડીએલ જૂન 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ-ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબલ્યૂ) ઍક્સિસ ક્રિસિલ આઇબીએક્સ 50:50 જીલ્ટ પ્લસ એસડીએલ જૂન 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ-ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 50:50 જીઆઈએલટી પ્લસ એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) ઍક્સિસ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ 50:50 જીલ્ટ પ્લસ એસડીએલ સપ્ટેમ્બર 2027 ઇન્ડેક્સ ફંડ-ડીઆઈઆર ગ્રોથ ઍક્સિસ ક્રિસિલ આઇબીએક્સ 70:30 સીપીએસઈ પ્લસ એસડીએલ 2025 એપ્રિલ ઇન્ડેક્સ ફંડ – ડીઆઇઆર (આઇડીસીડબ્લ્યુ) ઍક્સિસ Crisil IBX 70:30 CPSE પ્લસ SDL એપ્રિલ 2025 ઇન્ડેક્સ ફંડ – Dir ગ્રોથ એક્સિસ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એસડીએલ જૂન 2034 ડેબ્ટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) ઍક્સિસ CRISIL IBX SDL જૂન 2034 ડેબ્ટ ઇન્ડેક્સ ફંડ-Dir ગ્રોથ એક્સિસ ક્રિસિલ આઈબીએક્સ એસડીએલ મે 2027 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબ્લ્યૂ) ઍક્સિસ Crisil IBX SDL મે 2027 ઇન્ડેક્સ ફંડ – Dir ગ્રોથ એક્સિસ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) એક્સિસ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઇક્વિટી ઈટીએફએસ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઇક્વિટી ઈટીએફએસ એફઓએફ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઇક્વિટી સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ઇક્વિટી સેવર ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ ઇક્વિટી સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઇક્વિટી સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઈએસજી ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટ્રૈટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઈએસજી ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટ્રેટેજી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ફ્લેક્સિ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ફ્લોટર ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એક્સિસ ફ્લોટર ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ એક્સિસ ફ્લોટર ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ફ્લોટર ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ ફ્લોટર ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 104 – 1112 ડેસ ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 109 – 111 ડેસ ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 112 ( 1143 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 113 ( 1228 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 113 ( 1228 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 114 ( 83 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 114 ( 83 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 118 ( 100 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 118 ( 100 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 120 ( 91 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ એફટીપી – સીરીસ 120 ( 91 ડેસ ) - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ જીઆઈએલટી ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) એક્સિસ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ જીઆઈએલટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ગ્લોબલ ઇક્વિટી અલ્ફા ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ગ્લોબલ ઇક્વિટી અલ્ફા ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ગ્લોબલ ઇનોવેશન ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર (આઈડીસીડબલ્યૂ) ઍક્સિસ ગ્લોબલ ઇનોવેશન ફંડ ઓફ ફંડ - ડીઆઈઆર ગ્રોથ એક્સિસ ગોલ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ગોલ્ડ્ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ગ્રેટર ચાઈના ઇક્વિટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ગ્રેટર ચાઈના ઇક્વિટી ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઇન્ડીયા મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ઇન્ડીયા મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ઇનોવેશન ફન્ડ – ડાયરેક્ટ (આઈડીસીડબલ્યૂ) એક્સિસ ઇનોવેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એક્સિસ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એક્સિસ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ એક્સિસ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એક્સિસ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ એક્સિસ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ મની માર્કેટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ મલ્ટિ એસેટ અલોકેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ મલ્ટિ એસેટ એલોકેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ મલ્ટીકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નસ્દક 100 ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નસ્દક 100 ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી 100 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી 100 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી આએએ બોન્ડ પ્લસ એસડીએલ એપ્રીલ 2026 50:50 ઈટીએફ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ પ્લસ એસડીએલ એપ્રીલ 2026 50:50 ઈટીએફ એફઓએફ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી બૈન્ક ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી ઇટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી મિડકૈપ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી મિડકૈપ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2026 ડેબ્ટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી એસડીએલ સેપ્ટેમ્બર 2026 ડેબ્ટ ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ એક્સિસ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ ક્વાન્ટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ રેગુલર સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) એક્સિસ રેગુલર સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) એક્સિસ રેગુલર સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ રેગ્યુલર સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ રિટાયર્મેન્ટ સેવિન્ગ ફન્ડ - એપી – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ રિટાયરમેન્ટ સેવિન્ગ ફન્ડ - એપી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ રિટાયર્મેન્ટ સેવિન્ગ ફન્ડ – સીપી – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) ઍક્સિસ રિટાયરમેન્ટ સેવિંગ ફંડ - સીપી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ રિટાયર્મેન્ટ સેવિન્ગ ફન્ડ – ડિપિ – ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ રિટાયર્મેન્ટ સેવિન્ગ ફન્ડ - ડીપી - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ સિલ્વર ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ ) ઍક્સિસ સિલ્વર ફંડ ઑફ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ સ્ટ્રટેજિક્ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) એક્સિસ સ્ટ્રટેજિક્ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) એક્સિસ સ્ટ્રટેજિક્ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ ટ્રેશરી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એક્સિસ ટ્રેશરી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ ટ્રેશરી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ ટ્રેશરી એડવાન્ટેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) એક્સિસ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) એક્સિસ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) એક્સિસ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ આલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સિસ યુએસ ટ્રેશરી ડાઈનામિક બોન્ડ ઈટીએફ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ યુએસ ટ્રેશરી ડાઈનામિક બોન્ડ ઈટીએફ ફન્ડ ઓફ ફન્ડ - ડીઆઇઆર ગ્રોથ એક્સિસ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) એક્સિસ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો