મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિરેક્ટરી - J

જેએમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એન્યુઅલ ) જેએમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) જેએમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) જેએમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) જેએમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ અગ્રેસિવ હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( એન્યુઅલ - બી ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( બોનસ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( હાફ - બોનસ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( ક્વાર્ટર્લી - બી ) જેએમ અર્બિટરેજ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( હાફ - બોનસ ) જેએમ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) જેએમ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) જેએમ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) જેએમ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) જેએમ ડાઈનામિક બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ ઇએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ ઈએલએસએસ ટેક્સ સેવર ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( એન્યુઅલ - બોનસ ) જેએમ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( હાફ - બોનસ ) જેએમ ઇક્વિટી હાઈબ્રિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( ક્વાર્ટર્લી - બોનસ ) જેએમ ફ્લેક્સિકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ ફ્લેક્સિકેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ ફોકસ્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એ ) જેએમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એચ ) જેએમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એમ ) જેએમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) જેએમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) જેએમ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ક્યૂ ) જેએમ લિક્વિડ ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) જેએમ લિક્વિડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ લિક્વિડ ફંડ-અનક્લેમ્ડ આરા આઇઇએફ-ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ લિક્વિડ ફંડ-અનક્લેમ્ડ બ્રોકરેજ આઇઇએફ-ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ લિક્વિડ ફંડ-વિથહેલ્ડ બ્રોકરેજ આઇઇએફ-ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) જેએમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - એફ ) જેએમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ – ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) જેએમ લો ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ મીડિયમ ટુ લોન્ગ ડ્યૂરેશન ફંડ – ડાયરેક્ટ (આઈડીસીડબલ્યૂ) જેએમ મીડિયમથી લાંબા સમયગાળા સુધી ફંડ - સીધા વિકાસ જેએમ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ મિડકૈપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ - ડી ) આરઆઇ જેએમ ઓવર્નાઈટ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઈડીસીડબલ્યૂ - દબ્લ્યુ ) જેએમ ઓવરનાઇટ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ JM ઓવરનાઇટ ફંડ-અનક્લેમ્ડ IDCW એટલે કે DIR ગ્રોથ JM ઓવરનાઇટ ફંડ-અનક્લેમ્ડ IDCW-Dir ગ્રોથ JM ઓવરનાઇટ ફંડ-અનક્લેમ્ડ રિડમ્પશન એટલે કે DIR ગ્રોથ JM ઓવરનાઇટ ફંડ-અનક્લેમ્ડ રિડમ્પશન-Dir ગ્રોથ જેએમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ શોર્ટ ડ્યૂરેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ સ્મોલ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ જેએમ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( આઇડીસીડબલ્યૂ ) જેએમ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો