બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,000 ₹ 11+0 % 900+0 % 0
- - - 2,200 ₹ 3+0 % 1.8 K+0 % 0
- - - 2,240 ₹ 3+0 % 0 0
- - - 2,260 ₹ 2+0 % 0 0
- - - 2,300 ₹ 1+0 % 48 K+0 % 0
- - - 2,320 ₹ 10+0 % 0 0
- - - 2,340 ₹ 4+0 % 900+0 % 0
- - - 2,360 ₹ 11+0 % 2.4 K+0 % 0
- - - 2,380 ₹ 1+0 % 1.2 K+0 % 0
- - - 2,400 ₹ 3+0 % 7.2 K+0 % 0
- - - 2,480 ₹ 50+0 % 300+0 % 0
0 1.5 K+0 % ₹ 720+0 % 2,500 ₹ 1+0 % 12 K+0 % 0
0 39.6 K+0 % ₹ 645+0 % 2,600 ₹ 2+30 % 54.6 K-3.19 % 2.4 કે
0 26.7 K+0 % ₹ 610+0 % 2,640 ₹ 2+0 % 1.2 K+0 % 0
0 1.43 એલ+0 % ₹ 594+0 % 2,660 ₹ 2+0 % 1.5 K+0 % 0
0 1.79 એલ+0 % ₹ 540+0 % 2,680 ₹ 2+0 % 22.8 K+0 % 0
0 24 K+0 % ₹ 532+0 % 2,700 ₹ 2+0 % 41.1 K-0.72 % 1.5 કે
1.2 કે 24 K-1.23 % ₹ 525+5.81 % 2,720 ₹ 0-87.76 % 7.2 K+9 % 1.2 કે
0 0 ₹ 384+0 % 2,740 - - -
0 300+0 % ₹ 380+0 % 2,760 ₹ 53+0 % 2.1 K+0 % 0
- - - 2,780 ₹ 5+0 % 1.5 K+0 % 0
0 20.1 K+0 % ₹ 411+0 % 2,800 ₹ 4+10.77 % 91.2 K-4.7 % 10.2 કે
- - - 2,820 ₹ 14+0 % 4.2 K+0 % 0
0 300+0 % ₹ 335+0 % 2,840 - - -
- - - 2,860 ₹ 6+2.73 % 6 K+0 % 0
600 4.8 K-5.88 % ₹ 340+46.61 % 2,900 ₹ 6-19.71 % 34.8 K-13.43 % 19.8 કે
- - - 2,920 ₹ 9+0 % 6.9 K+0 % 0
0 5.7 K+0 % ₹ 229+0 % 2,940 ₹ 6-46.3 % 8.7 K+12 % 8.7 કે
- - - 2,960 ₹ 80+0 % 1.8 K+0 % 0
- - - 2,980 ₹ 9-34.94 % 7.8 K-10.34 % 3 કે
6.3 કે 64.2 K-6.14 % ₹ 254+23.9 % 3,000 ₹ 10-35.69 % 1.16 એલ+3 % 75 કે
0 0 ₹ 179+0 % 3,020 ₹ 13-38.9 % 7.8 K+44 % 13.5 કે
0 6.3 K+0 % ₹ 204+0 % 3,040 ₹ 15-32.72 % 8.4 K+17 % 12 કે
0 9.3 K+0 % ₹ 219+0 % 3,060 ₹ 16-60.74 % 11.1 K+85 % 15.9 કે
600 5.7 K-5 % ₹ 181-16.94 % 3,080 ₹ 19-42.6 % 9.9 K-5.71 % 600
11.4 કે 54.6 K-5.7 % ₹ 169+37.34 % 3,100 ₹ 21-41.42 % 78.3 K+3 % 72 કે
300 8.1 K-3.57 % ₹ 135-0.52 % 3,120 ₹ 25-44.89 % 9.9 K+18 % 8.4 કે
4.8 કે 11.4 K+0 % ₹ 133+1.57 % 3,140 ₹ 31-42.18 % 14.4 K+118 % 20.1 કે
10.5 કે 27 K+5 % ₹ 123+31.39 % 3,160 ₹ 36-38.18 % 9.9 K+6 % 7.2 કે
3.3 કે 6.9 K-17.86 % ₹ 107+33.42 % 3,180 ₹ 43-37.4 % 12 K+8 % 10.2 કે
2.6 એલ 89.1 K+27 % ₹ 94+32.06 % 3,200 ₹ 48-36.62 % 53.7 K+23 % 93 કે
72.6 કે 18.9 K+3 % ₹ 80+30.44 % 3,220 ₹ 61-28.6 % 30.9 K+255 % 40.5 કે
1.1 એલ 46.8 K+105 % ₹ 73+31.23 % 3,240 ₹ 69-31.58 % 9.6 K+3 % 11.4 કે
સ્પૉટની કિંમત: 3,241
54.3 કે 27.3 K+14 % ₹ 66+37.11 % 3,260 ₹ 82-27.72 % 3 K+0 % 4.5 કે
25.2 કે 10.5 K-20.45 % ₹ 54+28.57 % 3,280 ₹ 115-2.71 % 900+50 % 600
3.52 એલ 1.13 એલ+43 % ₹ 52+39.62 % 3,300 ₹ 106-22.62 % 2.4 K+33 % 1.2 કે
1.2 કે 5.7 K+6 % ₹ 45-40 % 3,320 ₹ 140+0 % 600+0 % 0
15.3 કે 9 K+100 % ₹ 39+39.47 % 3,340 - - -
14.1 કે 10.2 K+79 % ₹ 36+15.64 % 3,360 ₹ 204+0 % 900+0 % 0
0 5.4 K+0 % ₹ 37+0 % 3,380 - - -
1.46 એલ 97.5 K-9.22 % ₹ 25+35.69 % 3,400 ₹ 188+0.29 % 1.2 K+0 % 0
12 કે 8.1 K-15.63 % ₹ 21+29.65 % 3,420 ₹ 207-0.07 % 0 0
300 1.5 K+0 % ₹ 20+6.05 % 3,440 ₹ 259+0 % 300+0 % 0
12.3 કે 7.8 K+30 % ₹ 16+36.71 % 3,460 ₹ 251+0 % 600+0 % 0
2.38 એલ 1.41 એલ+31 % ₹ 15+53.85 % 3,480 - - -
16.5 કે 20.7 K+15 % ₹ 11+44.3 % 3,520 - - -
17.7 કે 12 K+11 % ₹ 8+64.08 % 3,560 - - -

બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઑપ્શન ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 60
  • હાઈ 104.2
93.5
  • પાછલું. બંધ કરો 70.8
  • 73.7 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3200
  • સરેરાશ કિંમત 85.2
  • વ્યાજ ખોલો 89100
  • OI% માં Chg 27.47
  • માર્કેટ લૉટ 300 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
75.79185520362 બાલકરીસિંદ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91