એલ એન્ડ ટી ટેકનોલોજી સેવા વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 3,600 ₹ 0+0 % 2.5 K+0 % 0
0 100+0 % ₹ 1,200+0 % 3,650 ₹ 5+0 % 100+0 % 0
- - - 3,700 ₹ 0+125 % 5.7 K-28.75 % 6.2 કે
- - - 3,800 ₹ 1+25 % 4.8 K-17.24 % 2.8 કે
- - - 3,900 ₹ 1-71.43 % 1.1 K-8.33 % 100
- - - 3,950 ₹ 45+0 % 100+0 % 0
0 1.6 K+0 % ₹ 850+0 % 4,000 ₹ 0+100 % 22 K-0.45 % 800
0 1.6 K+0 % ₹ 537+0 % 4,100 ₹ 1-75 % 6.4 K-5.88 % 400
0 500+0 % ₹ 495+0 % 4,200 ₹ 2-21.57 % 34.8 K-12.56 % 22.7 કે
- - - 4,250 ₹ 30+0 % 100+0 % 0
0 1.9 K+0 % ₹ 580+0 % 4,300 ₹ 3-8.82 % 12 K-9.77 % 60.9 કે
0 100+0 % ₹ 215+0 % 4,350 ₹ 26+0 % 1.2 K+0 % 0
100 5.8 K-1.69 % ₹ 498+2.05 % 4,400 ₹ 6+5.66 % 26.7 K-1.11 % 44.9 કે
0 1.9 K+0 % ₹ 425+0 % 4,450 ₹ 7+0 % 5.9 K+0 % 0
900 15.8 K-2.47 % ₹ 404+2.98 % 4,500 ₹ 9+11.98 % 42.1 K+0 % 1.18 એલ
0 3.9 K+0 % ₹ 330+0 % 4,550 ₹ 10+1 % 1.5 K-31.82 % 12.9 કે
5.9 કે 15.8 K-18.13 % ₹ 286-6.1 % 4,600 ₹ 14+9.37 % 38 K-4.28 % 1.19 એલ
1.1 કે 4.6 K+0 % ₹ 265+2.95 % 4,650 ₹ 20+14.62 % 4.2 K-28.81 % 24.9 કે
19.1 કે 21.6 K-32.5 % ₹ 194-8.9 % 4,700 ₹ 24+2.53 % 35.7 K+45 % 1.29 એલ
2 કે 9.3 K-14.68 % ₹ 239+36.32 % 4,750 ₹ 35-20.59 % 11.6 K-0.85 % 24.7 કે
99.5 કે 37.3 K-25.1 % ₹ 120-13.36 % 4,800 ₹ 50+2.15 % 43.7 K+5 % 1.74 એલ
48.3 કે 11.7 K-36.76 % ₹ 89-20.46 % 4,850 ₹ 69-4.71 % 13 K+41 % 33.1 કે
સ્પૉટની કિંમત: 4,889
સ્પૉટની કિંમત: 4,889
5.75 એલ 79.6 K-21.65 % ₹ 60-31.93 % 4,900 ₹ 93-5.2 % 27 K+39 % 1.48 એલ
3.47 એલ 44 K+87 % ₹ 43-34.75 % 4,950 ₹ 147+15.3 % 11.3 K+707 % 57.5 કે
27.55 એલ 4.16 એલ+134 % ₹ 32-37.28 % 5,000 ₹ 209+29.85 % 55.1 K+50 % 2.56 એલ
1.62 એલ 25.6 K+1180 % ₹ 24-38.03 % 5,050 ₹ 198-12.7 % 2.1 K+950 % 3.9 કે
5.91 એલ 73.9 K+157 % ₹ 16-43.79 % 5,100 ₹ 239-1.02 % 5.7 K+97 % 19.3 કે
7.9 કે 5.3 K+165 % ₹ 17-22.45 % 5,150 - - -
3.65 એલ 70.1 K-11.71 % ₹ 10-37.69 % 5,200 ₹ 317-4.32 % 3.3 K-8.33 % 2.8 કે
13.2 કે 4.6 K+142 % ₹ 8-34.82 % 5,250 - - -
85.2 કે 24.5 K-3.54 % ₹ 6-36.55 % 5,300 ₹ 470+0 % 1.1 K+0 % 0
1.1 કે 1.3 K-35 % ₹ 7+4.48 % 5,350 - - -
1.44 એલ 31.2 K+42 % ₹ 5-19.47 % 5,400 - - -
0 0 ₹ 11+0 % 5,450 - - -
3.01 એલ 49 K+23 % ₹ 2-34.33 % 5,500 ₹ 625+0 % 24 K+0 % 0
57.8 કે 8.4 K-9.68 % ₹ 2-13.21 % 5,600 - - -
- - - 5,800 ₹ 300+0 % 400+0 % 0

એલ એન્ડ ટી ટેકનોલોજી સર્વિસીસ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 57.85
  • હાઈ 162.85
60.00
  • પાછલું. બંધ કરો 88.15
  • 109.65 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 4900
  • સરેરાશ કિંમત 125.25
  • વ્યાજ ખોલો 79600
  • OI% -21.65માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 100 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
2.047619047619 લોકમાન્ય તિલક
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91