બાટા ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,100 ₹ 0+0 % 68.25 K+0 % 0
- - - 1,140 ₹ 0+0 % 90.38 K+0 % 0
- - - 1,160 ₹ 1+0 % 3.75 K+0 % 0
- - - 1,180 ₹ 1+0 % 16.88 K+0 % 0
0 37.88 K+0 % ₹ 305+0 % 1,200 ₹ 1+25 % 87 K-1.69 % 3 કે
- - - 1,220 ₹ 5+0 % 4.5 K+0 % 0
- - - 1,230 ₹ 3+0 % 1.13 K+0 % 0
- - - 1,240 ₹ 1-23.08 % 47.63 K-0.78 % 1.13 કે
- - - 1,250 ₹ 1-23.53 % 6.75 K+0 % 750
0 1.88 K+0 % ₹ 136+0 % 1,260 ₹ 1-37.5 % 27.38 K+0 % 750
0 11.63 K+0 % ₹ 81+0 % 1,270 ₹ 1+5 % 1.28 એલ-8.58 % 24.38 કે
0 48.38 K+0 % ₹ 187+0 % 1,280 ₹ 1+0 % 39.75 K+0 % 0
- - - 1,290 ₹ 1+0 % 8.25 K+0 % 0
0 42 K+0 % ₹ 170+0 % 1,300 ₹ 1+3.7 % 1.28 એલ-5.82 % 27.38 કે
- - - 1,310 ₹ 2+0 % 375+0 % 0
0 1.13 K+0 % ₹ 134+0 % 1,320 ₹ 2+0 % 32.63 K+0 % 0
0 750+0 % ₹ 42+0 % 1,330 ₹ 2+0 % 11.25 K+0 % 0
0 7.5 K+0 % ₹ 105+0 % 1,340 ₹ 2+5.26 % 51.75 K-9.8 % 18 કે
375 45.75 K-0.81 % ₹ 120-20 % 1,350 ₹ 2+4.35 % 1.63 એલ-3.97 % 34.5 કે
0 27.38 K+0 % ₹ 125+0 % 1,360 ₹ 3-10 % 50.25 K-3.6 % 12.38 કે
0 19.5 K+0 % ₹ 100+0 % 1,370 ₹ 4+17.14 % 27 K+6 % 15.38 કે
2.25 કે 36.38 K-4.9 % ₹ 88-5.53 % 1,380 ₹ 5+23.81 % 1.02 એલ+5 % 38.63 કે
5.25 કે 11.25 K-23.08 % ₹ 70-35.9 % 1,390 ₹ 6+12.73 % 16.13 K+39 % 9.38 કે
22.88 કે 1.31 એલ-3.05 % ₹ 58-25.11 % 1,400 ₹ 9+26.09 % 2.55 એલ-1.31 % 1.25 એલ
0 16.5 K+0 % ₹ 77+0 % 1,410 ₹ 11+23.16 % 12 K-3.03 % 10.13 કે
12.75 કે 39 K-14.75 % ₹ 47-25.54 % 1,420 ₹ 14+26.61 % 45.38 K+6 % 48.75 કે
9.38 કે 20.63 K+4 % ₹ 37-29.13 % 1,430 ₹ 18+40.47 % 20.25 K+6 % 13.88 કે
7.5 કે 33 K-7.37 % ₹ 31-34.39 % 1,440 ₹ 22+37.96 % 21.38 K+14 % 31.88 કે
25.88 કે 64.5 K+6 % ₹ 27-32.66 % 1,450 ₹ 27+32.09 % 81 K+1 % 60.38 કે
સ્પૉટની કિંમત: 1,452
93.38 કે 41.25 K+20 % ₹ 21-36.5 % 1,460 ₹ 33+32.93 % 45.75 K+1 % 80.25 કે
1.02 એલ 70.88 K+24 % ₹ 18-39.8 % 1,470 ₹ 38+34.09 % 21.75 K+5 % 14.63 કે
75.75 કે 75 K+30 % ₹ 15-40.16 % 1,480 ₹ 45+38.44 % 19.88 K-15.87 % 16.5 કે
29.25 કે 48.38 K-0.77 % ₹ 13-39.17 % 1,490 ₹ 41-1.55 % 11.25 K-9.09 % 4.13 કે
3.2 એલ 4.35 એલ+5 % ₹ 11-41.44 % 1,500 ₹ 60+24.9 % 82.5 K-4.76 % 15.75 કે
17.63 કે 18.75 K+79 % ₹ 9-39.93 % 1,510 ₹ 57+0 % 750+0 % 0
37.13 કે 40.5 K+23 % ₹ 7-40.64 % 1,520 ₹ 71+20.08 % 5.63 K-21.05 % 1.88 કે
14.63 કે 16.88 K+13 % ₹ 6-40.98 % 1,530 - - -
69 કે 88.5 K-3.67 % ₹ 5-43.35 % 1,540 ₹ 78+8.54 % 6 K+7 % 375
59.63 કે 1.08 એલ-8.54 % ₹ 4-37.41 % 1,550 ₹ 90+0 % 1.5 K+0 % 0
15 કે 33.38 K+6 % ₹ 4-41.18 % 1,560 - - -
12 કે 6.38 K-29.17 % ₹ 3-33.7 % 1,570 ₹ 96+0 % 750+0 % 0
62.63 કે 1.53 એલ-8.93 % ₹ 3-28.57 % 1,580 ₹ 99+0 % 43.13 K+0 % 0
54 કે 90.75 K-3.97 % ₹ 2-28.07 % 1,600 ₹ 148+10.47 % 3 K+33 % 1.88 કે
25.13 કે 19.13 K-31.08 % ₹ 1-26.32 % 1,620 ₹ 153+0 % 1.88 K+0 % 0
375 4.88 K+0 % ₹ 1-22.73 % 1,640 - - -
4.5 કે 9 K-7.69 % ₹ 1-15.79 % 1,660 - - -
9.75 કે 14.63 K+30 % ₹ 1-22.73 % 1,680 ₹ 187+0 % 375+0 % 0

બાટા ઇન્ડિયા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 10.2
  • હાઈ 20.35
10.6
  • પાછલું. બંધ કરો 18.1
  • 20.35 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 13.56
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.04 કરોડ
  • OI% માં Chg 5.46
  • માર્કેટ લૉટ 375 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
3.9408866995074 બટાઇન્ડિયા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91