પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
0 4 K+0 % ₹ 963-0.1 % 3,000 ₹ 2+0 % 4 K+0 % 0
0 3 K+0 % ₹ 802+0 % 3,200 ₹ 1+0 % 5.2 K-27.78 % 2.8 કે
- - - 3,300 ₹ 2-33.33 % 3 K+7 % 200
- - - 3,400 ₹ 2+0 % 8.8 K-8.33 % 1 કે
- - - 3,500 ₹ 1-44.74 % 44.8 K-0.44 % 1.6 કે
0 400+0 % ₹ 1,163+0 % 3,600 ₹ 2-48.33 % 21.8 K-21.01 % 7 કે
0 4.2 K+0 % ₹ 1,120+0 % 3,700 ₹ 2-53.13 % 24.8 K-3.13 % 800
200 7.2 K-2.7 % ₹ 1,032-7.21 % 3,800 ₹ 2-41.07 % 55.4 K-7.36 % 8.4 કે
0 8.8 K+0 % ₹ 754+0 % 3,900 ₹ 4-6.25 % 42.8 K-2.28 % 6.2 કે
- - - 3,950 ₹ 8+0 % 0 0
0 31.4 K+0 % ₹ 824-0.48 % 4,000 ₹ 5-20.34 % 86.2 K-6.51 % 38.8 કે
0 3.4 K+0 % ₹ 292+1.83 % 4,050 ₹ 10+0 % 6.2 K+0 % 0
0 40 K+0 % ₹ 719+0 % 4,100 ₹ 7-26.26 % 58.2 K-34.01 % 66.6 કે
0 9.6 K+0 % ₹ 508+0 % 4,150 ₹ 8-31.28 % 34.2 K+28 % 13.6 કે
600 37 K-1.6 % ₹ 653+9.22 % 4,200 ₹ 12-7.87 % 1.12 એલ-13.94 % 66.6 કે
0 3.4 K+0 % ₹ 434+0 % 4,250 ₹ 15-11.28 % 19.8 K-11.61 % 21.6 કે
1.6 કે 31.2 K+0 % ₹ 578+11.1 % 4,300 ₹ 19-11.09 % 69 K+2 % 36 કે
0 9 K+0 % ₹ 283+0 % 4,350 ₹ 25-13.07 % 20 K+8 % 11.6 કે
1.8 કે 41.8 K-1.42 % ₹ 462+9.63 % 4,400 ₹ 31-8.01 % 65.8 K-8.36 % 50.8 કે
200 13.6 K+0 % ₹ 374-14.95 % 4,450 ₹ 36-17.43 % 10.8 K-10 % 4 કે
2.6 કે 56.4 K-0.7 % ₹ 384+8.75 % 4,500 ₹ 48-10.18 % 1.27 એલ-7.28 % 82.2 કે
200 14.2 K-1.39 % ₹ 325+6.42 % 4,550 ₹ 61-9.43 % 14.6 K+3 % 3 કે
26.2 કે 63.4 K-3.94 % ₹ 305+8.56 % 4,600 ₹ 68-15.78 % 53.6 K-7.9 % 98.6 કે
2.4 કે 13.4 K-9.46 % ₹ 272+8.65 % 4,650 ₹ 88-11.2 % 11.6 K+49 % 11 કે
51 કે 70.2 K-7.63 % ₹ 232+6.44 % 4,700 ₹ 103-15.14 % 58.8 K+13 % 81 કે
30.6 કે 21.8 K+3 % ₹ 208+8.52 % 4,750 ₹ 123-13.62 % 23 K+4 % 22 કે
6.5 એલ 1.16 એલ-38.15 % ₹ 179+6.6 % 4,800 ₹ 140-16.5 % 1.35 એલ+5 % 3.15 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 4,820
2.73 એલ 82 K+4 % ₹ 154+6.26 % 4,850 ₹ 169-11.84 % 31.4 K+40 % 53.8 કે
4.05 એલ 1.41 એલ+3 % ₹ 130+4.58 % 4,900 ₹ 195-13.89 % 36.2 K-17.35 % 45.8 કે
80 કે 27.2 K-18.07 % ₹ 112+3.09 % 4,950 ₹ 220-11.24 % 6.4 K+52 % 14 કે
5.62 એલ 2.48 એલ+15 % ₹ 93+2.69 % 5,000 ₹ 260-8.1 % 14.4 K+4 % 19.8 કે
25 કે 24.4 K+11 % ₹ 79+3.73 % 5,050 ₹ 324+0 % 400+0 % 0
98.4 કે 74.8 K+12 % ₹ 67+2.52 % 5,100 ₹ 359+0 % 400+0 % 0
0 5.4 K+0 % ₹ 54+0 % 5,150 - - -
1.42 એલ 88.2 K+23 % ₹ 47+0.32 % 5,200 ₹ 425+0 % 800+0 % 0
0 400+0 % ₹ 54+0 % 5,250 - - -
1.82 એલ 1.69 એલ+83 % ₹ 30-9.75 % 5,300 ₹ 600+0 % 800+0 % 0
1.07 એલ 1.03 એલ+29 % ₹ 21-13.03 % 5,400 - - -
5.4 કે 4.2 K+11 % ₹ 19-5.04 % 5,450 - - -
97.6 કે 41 K+61 % ₹ 15-12.54 % 5,500 ₹ 696+0 % 600+0 % 0

પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0
  • હાઈ 0
753.7
  • પાછલું. બંધ કરો 753.7
  • ખોલો 0
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 3900
  • સરેરાશ કિંમત 0
  • વ્યાજ ખોલો 8800
  • OI% માં Chg 0
  • માર્કેટ લૉટ 200 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
આઈએનએફ નિરંતર
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91